Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki "cookies"  użyte w procesie składania zamówienia jedynie do sprawniejszego korzystania z naszego serwisu.

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować całkowicie instalowanie plików "cookies" przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach "cookies" w zakładce: Bezpieczeństwo.

Witaj. Jesteś Gościem. Zaloguj się lub załóż konto »


Opinie klientów o sklepie vetbooks.pl
Nasze przesyłki doręcza:
Przesyłki doręcza firma kurierska DPDKsięgarnia Vetbooks.pl korzysta z usług firmy kurierskiej DHL Paczkomaty 24/7 - tanio i o każdej porze...

Współpracujemy z :

Centrum Wiedzy Weterynaryjnej on-line


Parazytologia i parazytozy zwierząt

73,50 zł
♦Dostępność:
♦Nr. katalogowy:

Parazytologia i parazytozy zwierząt

Podręcznik dla studentów i lekarzy medycyny weterynaryjnej

Warszawa 2004
, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 468 str., oprawa miękka

Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycy­ny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych. Mogą po niego sięgnąć także inni czytelnicy, którzy z ra­cji wykonywanego zawodu lub zainteresowań chcą uzupełnić swoją wiedzę z za­kresu parazytologii weterynaryjnej.

Konieczność ograniczenia objętości tej książki sprawiła, że zmuszeni byliśmy do podania najważniejszych informacji przydatnych w diagnostyce i zwalczaniu parazytoz. Omówione zostały inwazje stwierdzane w Polsce lub często występu­jące w Europie oraz takie, które do kraju mogą być zawleczone z
innych rejonów świata. Jednocześnie w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej morfologii i niektó­rych aspektów biologii pasożytów polecamy lekturę ciągle aktualnych w tym względzie podręczników Witolda Stefańskiego pt. „Parazytologia weterynaryjna" i Stefana Furmagi pt. „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych". W naszym podręczniku przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia parazytologii ogólnej, lekarskiej i immunologii, w zakresie niezbędnym do zrozumienia niektórych aspektów parazytoz zwierząt. Szersze informacje zainteresowany czytelnik znaj­dzie w podręcznikach poświęconych tym dyscyplinom.

W podręczniku uwzględniono również zoonozy pasożytnicze stanowiące za­grożenie dla zdrowia człowieka. W wykazie piśmiennictwa świadomie podano ar­tykuły publikowane w czasopismach polskich, promując równocześnie prace kra­jowych autorów. Prace te zamieszczone w
ogólnie dostępnych czasopismach mo­gą stanowić źródło dodatkowych, szczegółowych informacji.

Omawiając zwalczanie parazytoz, ograniczono się do podawania jedynie sub­stancji czynnych stosowanych preparatów, rezygnując jednocześnie z nazw han­dlowych leków. Wynika to ze zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym -ciągłą rejestracją nowych leków, wycofywaniem innych, zmianami producentów. Podobnie świadomie zrezygnowano z podawania okresów karencji, bowiem obo­wiązujące dane znajdzie czytelnik jedynie w aktualnych ulotkach dołączonych do preparatu (są one różne w różnych krajach i urzędowo zatwierdzane dla konkret­nego leku).

Nomenklatura parazytologiczna ciągle ulega zmianom, dlatego w piśmiennic­twie można znaleźć różne terminy określające te same jednostki taksonomiczne. Zmianie ponadto ulega nazewnictwo parazytoz. Różna jest także w poszczegó
l­nych opracowaniach systematyka pasożytów.

W tym podręczniku przyjęto w dużej mierze nazewnictwo inwazji, opierając się na zaleceniach Worid Association for the Advancement of Veterinary Para-sitology - „Standarized Nomenclature of Animal Parasitic Diseases", a systema­tykę pasożytów - na opracowaniu pt. „Veterinarmedizinische Parasitologie" (Pauł Bucłwerlag, Berlin 2000), którego autorami są: M. Rommel, J. Eckert, E. Kutzer, W. Korting i T. Schneider. Za obowiązującą przyjęto także terminologię zawartą w „Słowniku parazytologicznym" (Polskie Towarzystwo Parazytolo­giczne, Warszawa 1998), której redaktorem była J. Złotorzycka.

Autorzy tego podręcznika zdają sobie sprawę z pewnych braków i niedociągnięć, które są zwykle nie do uniknięcia w pierwszym wydaniu. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje i uwagi krytyczne, które posłużą do poprawienia i
uzupełnienia treści podręcznika w ewentualnym jego drugim wydaniu.

Komentarze czytelników

Spis Treści

Przedmowa
PasoŜytnictwo i pasoŜyt
PasoŜytnictwo jako forma współŜycia
Cykle rozwojowe pasoŜytów
Wpływ pasoŜytów na organizm zwierząt i ludzi
Charakterystyka i systematyka pasoŜytów
Pierwotniaki
Zwierzęta
Robaki płaskie
Przywry
Tasiemce
Nicienie
Kolcogłowy
Stawonogi
Pajęczaki
Owady
Adaptacje do pasoŜytniczego trybu Ŝycia
Adaptacje morfologiczne
Adaptacje fizjologiczne
Adaptacje w cyklach rozwojowych pasoŜyta
Inwazjologia
Procesy zachodzące w układzie pasoŜyt-Ŝywiciel
Mechanizmy obronne Ŝywiciela
Odporność nieswoista 39
Odporność swoista
Mechanizmy eliminacji niektórych pasoŜytów
Sposoby unikania odpowiedzi immunologicznej
Reakcje immunopatologiczne
Działanie chorobotwórcze pasoŜytów
Obraz kliniczny inwazji
Diagnostyka inwazji
nPlan badania parazytologicznego
Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
Badania przyŜyciowe bezpośrednie
Badanie kału
Badanie krwi
Badanie zaskrobiny
Badanie śluzu
Badanie mięśni
Badanie innego materiału
Techniki obrazowania
Badania przyŜyciowe pośrednie
Poszukiwanie przeciwciał
Metody molekularne
Pośmiertne badanie parazytologiczne
Hodowla postaci rozwojowych pasoŜytów
Parazytologiczna ocena środowiska
Zwalczanie inwazji pasoŜytów
Leczenie zwierząt zaraŜonych
Charakterystyka środka przeciwpasoŜytniczego
Charakterystyka wybranych grup środków przeciwpasoŜytniczych
Leki przeciw pierwotniakom
Sulfonamidy
Antagoniści witamin
Nitrobenzamidy
Antybiotyki jonoforowe
Antybiotyki z innych grup
Związki benzeno-acetoni-trylowe
Pochodne pirydyny
Pochodne guanidyny
Chinolony
Karbanilidy
Pochodne mocznika
Pochodne diamidyny
Ni-troimidazole
Związki antymonowe
nBenzimidazole
Leki przeciw przywrom
Pochodne fenoli
Salicylanilidy
Amidy aromatyczne
Sulfonamidy
Związki fosforoorganiczne
Benzimidazole
Leki przeciw tasiemcom
Pochodne naftalenu
Pochodne izochinoliny
Benzimidazole
Te-trahydropirymidyny
Związki arekolinowe
Leki przeciw nicieniom
Benzimidazole
Probenzimidazole
Imidazotiazole
Tetrahydro-pirymidyny
Związki fosforoorganiczne
Makrocykliczne laktony
Leki z róŜnych grup chemicznych
Leki przeciw stawonogom
Chlorowane węglowodory
Związki fosforoorganiczne
Karbaminia-ny
Formamidyny
Peretryny i pyretroidy
Makrocykliczne laktony
Pirazole fenolowe
Nitroguanidyny
Juwenoidy
Inhibitory syntezy chityny
Inne rzadziej stosowane substancje
Środki odstraszające (repelenty)
Lekooporność pasoŜytów
Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności
Mechanizmy lekooporności na wybrane antyhelmintyki
Metody wykrywania lekooporności
Zapobieganie
lekooporności
Dezynfekcja i dezynsekcja
Zapobieganie inwazjom
Higiena pomieszczeń i pastwisk
śywienie
Kwarantanna
Profilaktyczne stosowanie środków przeciwpasoŜytniczych
Immunoprofilaktyka
Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasoŜytnicze
Inwazje u róŜnych gatunków zwierząt
PrzeŜuwacze
Tritrichomonoza
Giardioza
Eimerioza
Kryptosporydioza
Toksoplazmoza
Neosporoza
Sarkocystoza
Babeszjoza
Bukstoneloza
Fascjoloza
Dikrocelioza
Paramfistomoza
Anoplocefalidoza
Cysticerkoza
Wągrzyca sieciowa
Cenuroza
Echinokokoza
Strongyloidoza
Chabertioza
Ezofagostomoza
Trichostrongylidoza
Nematodiroza
Bunostomoza
Trichuroza
Diktiokauloza
Prostostrongylidoza
Gongylonemoza
Telazjoza
Setarioza
Onchocerkoza
Świerzb
Inwazja kleszczy
Demodekoza
Wszołowica
Wszawica
Wpleszczyca
Gzawica
Estroza
Muszyca
Simulidoza
Tabanidoza
Świnie
Eimerioza
nIzosporoza
Sarkocystoza
Toksoplazmoza
Balantidioza
Agamodistomoza
Fascjoloza, dikrocelioza i opistorchoza
Cysticerkoza
Wągrzyca sieciowa
Echinokokoza
Strongyloidoza
Askarioza
Ezofagostomoza
Trichurioza
Trichineloza
Metastrongyloza
Hyostrongyloza
Globocefaloza
Olulanoza
Askaropsoza i fyzocefaloza
Makrakantorynchoza
Sarkoptoza
Hematopinoza
Muszyca
Konie
Zaraza stadnicza
Babeszjoza
Eimerioza
Sarkocystoza
Toksoplazmoza
Anoplocefalidoza
Echinokokoza
Strongyloza
Cjatostominoza
Paraskarioza
Oksjuroza
Probstmayrioza
Strongyloidoza
Rabditidoza
Trichineloza
Setarioza
Habronemoza i draszjoza
Onchocerkoza
Świerzb
Inwazja kleszczy
Demodekoza
Rinoestroza
Gasterofiloza
Simulidoza
Wszołowica
Hematopinoza
Tabanidoza
Hipoboskoza
Muszyca
MięsoŜerne
Giardioza
Leiszmanioza
Babeszjoza
Toksoplazmoza
Neosporoza
Cystoizosporoza
Sarkocystozy
nKryptosporydioza
Opistorchoza
Alarioza
Tasiemczyca
Inwazja tetratyridiów
Strongyloidoza
Peloderoza
Toksokaroza i toksaskarioza
Ancylostomoza i uncinarioza
Trichurioza
Trichineloza
Olulanoza
Spirocerkoza
Angiostrongyloza
Elurostrongyloza
Dirofilarioza
Kapilarioza pęcherza moczowego
Kapilarioza układu oddechowego
Krenosomoza
Dioktofymoza
Inwazja kleszczy
Notoedroza
Otodektoza
Cheyletieloza
Demodekoza
Neotrombikuloza
Trichodektoza
Linognatoza
Inwazja pcheł
Muszyca
Simulidoza
Inwazja komarów
Króliki
Eimerioza
Inwazje innych gatunków pierwotniaków
Inwazje przywr
Anoplocefalidoza
Wągrzyca Cysticercus pisiformis
Inwazje innych postaci larwalnych tasiemców
Inwazje nicieni przewodu pokarmowego
Inwazja nicieni płucnych
Świerzb uszny
Świerzb głowowy
Cheyletieloza
Inwazja komarów
Inwazje innych gatunków stawonogów
Nutrie
Eimerioza
Inwazje nicieni przewodu
pokarmowego
Trichineloza
Inwazje ektopasoŜytów
Zwierzęta laboratoryjne
Inwazje pierwotniaków
Tasiemczyce
Inwazje postaci larwalnych tasiemców
Inwazje nicieni przewodu pokarmowego
Trichineloza
Inwazje innych gatunków nicieni
Świerzb
NuŜyca
Inwazje owadów
Ptaki
Trichomonoza gołębi
Tetratrichomonoza kur i indyków
Tetratrichomonoza gęsi i kaczek
Histomonoza
Eimerioza kur
Eimerioza indyków
Eimerioza i tyzerioza gęsi
Eimerioza i tyzerioza kaczek
Eimerioza gołębi
Kryptosporydioza
Toksoplazmoza
Prostogonimoza
Trematodozy jelit
Tasiemczyce kurowatych
Tasiemczyce gęsi i kaczek
Askaridioza
Askaridioza gołębi
Heterakioza
Amidostomoza
Trichostrongyloza
Kapilariozy
Porocekoza
Tetrameroza
Streptokaroza
Echinurioza
Syngamoza
Cjatostomoza gęsi
Inwazja kolcogłowów
Wszołowica
Knemidokoptoza
Akaroza tkanki łącznej podskórnej
Dermanysoza
Argasoza
Płazy i
gady
Heksamitoza
Entameboza
Kokcydiozy
Inwazje innych gatunków pierwotniaków
Tasiemczyce
Inwazje larw tasiemców
Inwazje nicieni przewodu pokarmowego
Inwazja Ophionyssus natńcis
Inwazja kleszczy
Zoonozy
Toksoplazmoza
Giardioza
Kryptosporydioza
Sarkocystoza
Opistorchoza
Difylobotrioza
Inwazja Taenia saginata
Inwazja Taenia solium
Cysticerkoza
Inwazja larw Echinococcus granulosus
Inwazja larw Echinococcus multiloculańs
Włośnica
Toksokarozalarwalna
Wędrująca larwa skórna
Wykonywanie wybranych metod diagnostycznych pa razy toŜ
Badanie kału
Badanie rozmazu
Metody flotacyjne i sedymentacyjne
Metody ilościowe
Metody rozpoznawania owsicy
Metody larwoskopowe
Badanie krwi
Badania śluzu w celu wykrycia rzęsistków
Badanie mięśni w celu wykrycia larw włośni
Badanie w celu wykrycia ektopasoŜytów
Metody hodowli postaci rozwojowych pasoŜytów
Badanie środowiska w celu wykrycia
postaci rozwojowych pasoŜytów
Utrwalanie i barwienie pasoŜytów
Piśmiennictwo - pozycje ksiąŜkowe
Skorowidz
Fotografie barwne pasoŜytów zwierząt