Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jerzy Gundłach,Andrzej B. Sadzikowski,
Waga produktu: 0.700 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Podręcznik dla studentów i lekarzy medycyny weterynaryjnej
Warszawa 2004
, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 468 str., oprawa miękka
Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycy­ny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych. Mogą po niego sięgnąć także inni czytelnicy, którzy z ra­cji wykonywanego zawodu lub zainteresowań chcą uzupełnić swoją wiedzę z za­kresu parazytologii weterynaryjnej.
Konieczność ograniczenia objętości tej książki sprawiła, że zmuszeni byliśmy do podania najważniejszych informacji przydatnych w diagnostyce i zwalczaniu parazytoz. Omówione zostały inwazje stwierdzane w Polsce lub często występu­jące w Europie oraz takie, które do kraju mogą być zawleczone z innych rejonów świata. Jednocześnie w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej morfologii i niektó­rych aspektów biologii pasożytów polecamy lekturę ciągle aktualnych w tym względzie podręczników Witolda Stefańskiego pt. „Parazytologia weterynaryjna" i Stefana Furmagi pt. „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych". W naszym podręczniku przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia parazytologii ogólnej, lekarskiej i immunologii, w zakresie niezbędnym do zrozumienia niektórych aspektów parazytoz zwierząt. Szersze informacje zainteresowany czytelnik znaj­dzie w podręcznikach poświęconych tym dyscyplinom.
W podręczniku uwzględniono również zoonozy pasożytnicze stanowiące za­grożenie dla zdrowia człowieka. W wykazie piśmiennictwa świadomie podano ar­tykuły publikowane w czasopismach polskich, promując równocześnie prace kra­jowych autorów. Prace te zamieszczone w ogólnie dostępnych czasopismach mo­gą stanowić źródło dodatkowych, szczegółowych informacji.
Omawiając zwalczanie parazytoz, ograniczono się do podawania jedynie sub­stancji czynnych stosowanych preparatów, rezygnując jednocześnie z nazw han­dlowych leków. Wynika to ze zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym -ciągłą rejestracją nowych leków, wycofywaniem innych, zmianami producentów. Podobnie świadomie zrezygnowano z podawania okresów karencji, bowiem obo­wiązujące dane znajdzie czytelnik jedynie w aktualnych ulotkach dołączonych do preparatu (są one różne w różnych krajach i urzędowo zatwierdzane dla konkret­nego leku).
Nomenklatura parazytologiczna ciągle ulega zmianom, dlatego w piśmiennic­twie można znaleźć różne terminy określające te same jednostki taksonomiczne. Zmianie ponadto ulega nazewnictwo parazytoz. Różna jest także w poszczegó l­nych opracowaniach systematyka pasożytów.
W tym podręczniku przyjęto w dużej mierze nazewnictwo inwazji, opierając się na zaleceniach Worid Association for the Advancement of Veterinary Para-sitology - „Standarized Nomenclature of Animal Parasitic Diseases", a systema­tykę pasożytów - na opracowaniu pt. „Veterinarmedizinische Parasitologie" (Pauł Bucłwerlag, Berlin 2000), którego autorami są: M. Rommel, J. Eckert, E. Kutzer, W. Korting i T. Schneider. Za obowiązującą przyjęto także terminologię zawartą w „Słowniku parazytologicznym" (Polskie Towarzystwo Parazytolo­giczne, Warszawa 1998), której redaktorem była J. Złotorzycka.
Autorzy tego podręcznika zdają sobie sprawę z pewnych braków i niedociągnięć, które są zwykle nie do uniknięcia w pierwszym wydaniu. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje i uwagi krytyczne, które posłużą do poprawienia i uzupełnienia treści podręcznika w ewentualnym jego drugim wydaniu.

Przedmowa PasoŜytnictwo i pasoŜyt PasoŜytnictwo jako forma współŜycia Cykle rozwojowe pasoŜytów Wpływ pasoŜytów na organizm zwierząt i ludzi Charakterystyka i systematyka pasoŜytów Pierwotniaki Zwierzęta Robaki płaskie Przywry Tasiemce Nicienie Kolcogłowy Stawonogi Pajęczaki Owady Adaptacje do pasoŜytniczego trybu Ŝycia Adaptacje morfologiczne Adaptacje fizjologiczne Adaptacje w cyklach rozwojowych pasoŜyta Inwazjologia Procesy zachodzące w układzie pasoŜyt-Ŝywiciel Mechanizmy obronne Ŝywiciela Odporność nieswoista 39 Odporność swoista Mechanizmy eliminacji niektórych pasoŜytów Sposoby unikania odpowiedzi immunologicznej Reakcje immunopatologiczne Działanie chorobotwórcze pasoŜytów Obraz kliniczny inwazji Diagnostyka inwazji nPlan badania parazytologicznego Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Badania przyŜyciowe bezpośrednie Badanie kału Badanie krwi Badanie zaskrobiny Badanie śluzu Badanie mięśni Badanie innego materiału Techniki obrazowania Badania przyŜyciowe pośrednie Poszukiwanie przeciwciał Metody molekularne Pośmiertne badanie parazytologiczne Hodowla postaci rozwojowych pasoŜytów Parazytologiczna ocena środowiska Zwalczanie inwazji pasoŜytów Leczenie zwierząt zaraŜonych Charakterystyka środka przeciwpasoŜytniczego Charakterystyka wybranych grup środków przeciwpasoŜytniczych Leki przeciw pierwotniakom Sulfonamidy Antagoniści witamin Nitrobenzamidy Antybiotyki jonoforowe Antybiotyki z innych grup Związki benzeno-acetoni-trylowe Pochodne pirydyny Pochodne guanidyny Chinolony Karbanilidy Pochodne mocznika Pochodne diamidyny Ni-troimidazole Związki antymonowe nBenzimidazole Leki przeciw przywrom Pochodne fenoli Salicylanilidy Amidy aromatyczne Sulfonamidy Związki fosforoorganiczne Benzimidazole Leki przeciw tasiemcom Pochodne naftalenu Pochodne izochinoliny Benzimidazole Te-trahydropirymidyny Związki arekolinowe Leki przeciw nicieniom Benzimidazole Probenzimidazole Imidazotiazole Tetrahydro-pirymidyny Związki fosforoorganiczne Makrocykliczne laktony Leki z róŜnych grup chemicznych Leki przeciw stawonogom Chlorowane węglowodory Związki fosforoorganiczne Karbaminia-ny Formamidyny Peretryny i pyretroidy Makrocykliczne laktony Pirazole fenolowe Nitroguanidyny Juwenoidy Inhibitory syntezy chityny Inne rzadziej stosowane substancje Środki odstraszające (repelenty) Lekooporność pasoŜytów Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności Mechanizmy lekooporności na wybrane antyhelmintyki Metody wykrywania lekooporności Zapobieganie lekooporności Dezynfekcja i dezynsekcja Zapobieganie inwazjom Higiena pomieszczeń i pastwisk śywienie Kwarantanna Profilaktyczne stosowanie środków przeciwpasoŜytniczych Immunoprofilaktyka Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasoŜytnicze Inwazje u róŜnych gatunków zwierząt PrzeŜuwacze Tritrichomonoza Giardioza Eimerioza Kryptosporydioza Toksoplazmoza Neosporoza Sarkocystoza Babeszjoza Bukstoneloza Fascjoloza Dikrocelioza Paramfistomoza Anoplocefalidoza Cysticerkoza Wągrzyca sieciowa Cenuroza Echinokokoza Strongyloidoza Chabertioza Ezofagostomoza Trichostrongylidoza Nematodiroza Bunostomoza Trichuroza Diktiokauloza Prostostrongylidoza Gongylonemoza Telazjoza Setarioza Onchocerkoza Świerzb Inwazja kleszczy Demodekoza Wszołowica Wszawica Wpleszczyca Gzawica Estroza Muszyca Simulidoza Tabanidoza Świnie Eimerioza nIzosporoza Sarkocystoza Toksoplazmoza Balantidioza Agamodistomoza Fascjoloza, dikrocelioza i opistorchoza Cysticerkoza Wągrzyca sieciowa Echinokokoza Strongyloidoza Askarioza Ezofagostomoza Trichurioza Trichineloza Metastrongyloza Hyostrongyloza Globocefaloza Olulanoza Askaropsoza i fyzocefaloza Makrakantorynchoza Sarkoptoza Hematopinoza Muszyca Konie Zaraza stadnicza Babeszjoza Eimerioza Sarkocystoza Toksoplazmoza Anoplocefalidoza Echinokokoza Strongyloza Cjatostominoza Paraskarioza Oksjuroza Probstmayrioza Strongyloidoza Rabditidoza Trichineloza Setarioza Habronemoza i draszjoza Onchocerkoza Świerzb Inwazja kleszczy Demodekoza Rinoestroza Gasterofiloza Simulidoza Wszołowica Hematopinoza Tabanidoza Hipoboskoza Muszyca MięsoŜerne Giardioza Leiszmanioza Babeszjoza Toksoplazmoza Neosporoza Cystoizosporoza Sarkocystozy nKryptosporydioza Opistorchoza Alarioza Tasiemczyca Inwazja tetratyridiów Strongyloidoza Peloderoza Toksokaroza i toksaskarioza Ancylostomoza i uncinarioza Trichurioza Trichineloza Olulanoza Spirocerkoza Angiostrongyloza Elurostrongyloza Dirofilarioza Kapilarioza pęcherza moczowego Kapilarioza układu oddechowego Krenosomoza Dioktofymoza Inwazja kleszczy Notoedroza Otodektoza Cheyletieloza Demodekoza Neotrombikuloza Trichodektoza Linognatoza Inwazja pcheł Muszyca Simulidoza Inwazja komarów Króliki Eimerioza Inwazje innych gatunków pierwotniaków Inwazje przywr Anoplocefalidoza Wągrzyca Cysticercus pisiformis Inwazje innych postaci larwalnych tasiemców Inwazje nicieni przewodu pokarmowego Inwazja nicieni płucnych Świerzb uszny Świerzb głowowy Cheyletieloza Inwazja komarów Inwazje innych gatunków stawonogów Nutrie Eimerioza Inwazje nicieni przewodu pokarmowego Trichineloza Inwazje ektopasoŜytów Zwierzęta laboratoryjne Inwazje pierwotniaków Tasiemczyce Inwazje postaci larwalnych tasiemców Inwazje nicieni przewodu pokarmowego Trichineloza Inwazje innych gatunków nicieni Świerzb NuŜyca Inwazje owadów Ptaki Trichomonoza gołębi Tetratrichomonoza kur i indyków Tetratrichomonoza gęsi i kaczek Histomonoza Eimerioza kur Eimerioza indyków Eimerioza i tyzerioza gęsi Eimerioza i tyzerioza kaczek Eimerioza gołębi Kryptosporydioza Toksoplazmoza Prostogonimoza Trematodozy jelit Tasiemczyce kurowatych Tasiemczyce gęsi i kaczek Askaridioza Askaridioza gołębi Heterakioza Amidostomoza Trichostrongyloza Kapilariozy Porocekoza Tetrameroza Streptokaroza Echinurioza Syngamoza Cjatostomoza gęsi Inwazja kolcogłowów Wszołowica Knemidokoptoza Akaroza tkanki łącznej podskórnej Dermanysoza Argasoza Płazy i gady Heksamitoza Entameboza Kokcydiozy Inwazje innych gatunków pierwotniaków Tasiemczyce Inwazje larw tasiemców Inwazje nicieni przewodu pokarmowego Inwazja Ophionyssus natńcis Inwazja kleszczy Zoonozy Toksoplazmoza Giardioza Kryptosporydioza Sarkocystoza Opistorchoza Difylobotrioza Inwazja Taenia saginata Inwazja Taenia solium Cysticerkoza Inwazja larw Echinococcus granulosus Inwazja larw Echinococcus multiloculańs Włośnica Toksokarozalarwalna Wędrująca larwa skórna Wykonywanie wybranych metod diagnostycznych pa razy toŜ Badanie kału Badanie rozmazu Metody flotacyjne i sedymentacyjne Metody ilościowe Metody rozpoznawania owsicy Metody larwoskopowe Badanie krwi Badania śluzu w celu wykrycia rzęsistków Badanie mięśni w celu wykrycia larw włośni Badanie w celu wykrycia ektopasoŜytów Metody hodowli postaci rozwojowych pasoŜytów Badanie środowiska w celu wykrycia postaci rozwojowych pasoŜytów Utrwalanie i barwienie pasoŜytów Piśmiennictwo - pozycje ksiąŜkowe Skorowidz Fotografie barwne pasoŜytów zwierząt

Książka

  • Autor: 

    Jerzy Gundłach,Andrzej B. Sadzikowski

  • ISBN: 

    83-09-01825-8

Inne produkty z tej serii: