Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janusz Guziur,
Waga produktu: 0.462 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: PWRiL„Poradnik hodowcy ryb” to publikacja skierowana do hodowców ryb stawowych oraz użytkowników różnych typów zbiorników, którzy chcieliby je przystosować i profesjonalnie zagospodarować do celów hodowlanych, a także połączyć chów ryb z innymi rodzajami działalności, przynoszącymi gospodarstwu dodatkowe dochody, jak np. łowiska wędkarskie, małe wędzarnie czy podstawowe przetwórstwo ryb.

Niezmiennie od lat, obserwuje się zainteresowanie tzw. przyzagrodowym chowem ryb w małych stawach oraz w płytkich stawopodobnych zbiornikach wodnych. Choć nie jest to zajęcie skomplikowane, wymaga jednak pewnego zasobu wiedzy o warunkach życia ryb

i ich potrzebach oraz procesach zachodzących w środowisku wodnym. Konieczna jest także znajomość podstawowych zasad budowy stawów oraz podstaw technologii chowu ryb.

Wszystkie te zagadnienia w prosty i przystępny sposób przedstawione są w niniejszym poradniku.

Wstęp 1.Rybactwo w Polsce / Janusz Guziur 1.1. Rozmieszczenie i powierzchnia wód 1.2. Produkcja ryb 1.3. Przyzagrodowy chów ryb 1.4. Organizacja produkcji 2. Charakterystyka zbiorników wodnych / Janusz Guziur 2.1.Rodzaje zbiorników wodnych 2.2. Zbiorniki spuszczalne 2.2.1. Stawy 2.2.2. Inne zbiorniki spuszczalne 2.3. Zbiorniki niespuszczalne 2.3.1. Jeziora naturalne 2.3.2. Inne zbiorniki niespuszczalne 2.4. Wyrobiska ziemne (poprzemysłowe) 3. Środowisko wodne / Janusz Guziur 3.1. Morfologiczne ukształtowanie zbiorników 3.1.1. Zbiorniki stawowe 3.1.2. Zbiorniki jeziorowe 3.2. Woda i jej skład chemiczny 3.2.1. Odczyn wody (pH) 3.2.2. Tlen 3.2.3. Temperatura 3.3. Roślinność wodna 3.4. Zwierzęta wodne 3.5. Dno zbiornika 3.6. Roślinność oczek wodnych i sadzawek dekoracyjnych 4. Biologia ryb / Mariusz Szmyt 4.1. Ryby niedrapieżne 4.1.1. Karasie 4.1.2. Lin 4.1.3. Amur biały 4.1.4. Tołpygi 4.1.5. Jaź 4.2. Ryby ozdobne 4.3. Ryby drapieżne 4.3.1. Szczupak 4.3.2. Sandacz 4.3.3. Sum europejski 4.3.4. Pstrąg tęczowy 4.3.5. Bass wielkogębowy 4.3.6. Boleń 4.3.7. Okoń 4.3.8. Jesiotry 4.4. Chwast rybny 5. Budownictwo stawowe / Mariusz Szmyt 5.1. Pozwolenie wodnoprawne 5.2. Zasilanie stawów wodą 5.3. Lokalizacja i budowa stawów 5.4. Techniczna charakterystyka stawów 5.5. Gospodarka wodna 5.5.1. Typy hydrologiczne stawów 5.5.2. Rodzaje i przydatność wód do nawadniania stawów 5.5.3. Parowanie i przesiąki 5.6. Budowle i urządzenia stawowe 5.6.1. Rowy 5.6.2. Mnichy 5.6.3. Umacnianie skarp i rowów 5.6.4. Przerwanie grobli 5.6.5. Łowisko 5.6.6. Inne urządzenia 6. Narzędzia i sprzęt rybacki / Janusz Guziur 6.1. Podstawowy sprzęt do odłowu (połowu) ryb 6.2. Sprzęt pomocniczy 6.3 Narzędzia do uprawy dna stawowego 6.4. Sprzęt do transportu ryb 6.5. Zaplecze i budowle gospodarcze 7.Metody produkcji / Janusz Guziur 7.1. Stawy i zbiorniki spuszczalne 7.1.1. Ekstensywna i intensywna gospodarka rybacka 7.1.2. Poziomy intensyfikacji produkcji 7.1.3. Obrót pełny i niepełny 7.1.4. Wieloletniość cyklu produkcyjnego 7.1.5. Obsady klasowe i mieszane 7.1.6. Obsady jedno- i dwusezonowe 7.1.7. Wychów całosezonowy i skrócony 7.1.8. Stałe i przemienne użytkowanie stawów 7.2. inne metody produkcji 7.2.1.Letnie rozrzedzanie obsad 7.2.2.Nurty hodowlane 7.3. Zbiorniki niespuszczalne 8.Planowanie i obliczanie obsad stawów / Janusz Guziur 8.1. Ocena wydajności naturalnej (bonitacja) 8.2. Planowanie obsad stawów 8.2.1. Uwagi ogólne 8.2.2. Wybór właściwej metody produkcji 8.2.3. Ogólne zasady preliminowania obsady stawu 8.3. Obliczanie obsady stawu (bez żywienia) 8.3.1. Obsady jednorocznikowe 8.3.2. Obsady mieszane (wielorocznikowe) 8.3.3. Obliczanie obsad stawów z żywieniem ryb 9.Technologia produkcji karpia / Janusz Guziur 9.1. Karp jako gatunek hodowlany 9.1.1. Biologia karpia 9.1.2. Utłuszczenie i ubarwienie karpia 9.1.3. Zalety hodowlane karpi 9.2. Wychów materiału obsadowego karpia 9.2.1. Tarło karpia 9.2.2. Metody produkcji narybku 9.2.3. Produkcja narybku letniego (lipcówki) 9.2.4. Produkcja narybku jesiennego K, (rocznego) 9.2.5. Produkcja narybku jesiennego z wylęgu K0 9.3. Produkcja kroczków karpia (K2) 9.4. Produkcja ryb towarowych (konsumpcyjnych, handlowych) 9.4.1.Określanie obsady stawów towarowych 9.4.2. Produkcja handlówki (lekkiej) z narybku 9.4.3.Produkcja handlówki (ciężkiej) z kroczków K2 9.4.4.Produkcja ryb metodą obsad dwusezonowych 10.Obsady wielogatunkowe (polikultura) / Janusz Guziur 10.1. Ogólne zasady i korzyści 10.2. Obliczanie obsad ryb dodatkowych 10.3. Ryby roślinożerne 10.4. Inne ryby karpiowate 10.5. Wychów jesiotrów 10.6. Gatunki drapieżne 11.Żywienie ryb / Małgorzata Woźniak 11.1.Specyfika i zasady żywienia ryb 11.2. Ogólne zasady żywienia 11.2.1. Ważniejsze składniki pokarmowe pasz 11.2.2. Współczynnik pokarmowy 11.2.3. Jakość dawki paszowej 11.3. Ogólna charakterystyka pasz 11.4. Obliczanie zapotrzebowania na paszę.. 11.5. Preliminarz żywienia 11.6. Wstępne przygotowanie pasz 11.7. Technika zadawania paszy 11.7.1. Karmiska 11.7.2. Terminy żywienia 11.7.3. Rozwożenie paszy i kontrola wyżerania 11.7.4. Połowy kontrolne (próbne) 11.7.5. Efektywność żywienia a sezonowa zasobność pokarmu naturalnego 12. Podnoszenie wydajności stawów / Janusz Guziur, 12.1. Zasadyogólne 12.2. Osuszanie dna stawowego 12.3. Odmulanie dna 12.4. Usuwanie płycizn i wierzchowin stawowych 12.5. Regulacja stopnia zarastania stawów 12.6. Zwalczanie glonów nitkowatych 12.7. Nawożenie stawów 12.7.1. Nawożenie mineralne 12.7.2. Wapnowanie stawów 12.7.3. Nawożenie organiczne 13. Chów kaczek na stawach / Janusz Guziur 13.1. Wzajemne zalety i korzyści 13.2. Zagęszczenie kaczek na stawach 13.3. Technika chowu kaczek na stawach 14. Odłowy ryb / Janusz Guziur 14.1. Metody odłowu 14.2. Kolejność i organizacja odłowów 14.3.Odłów ryb z przesadki I 14.4.Odłów ryb ze stawów towarowych i kroczkowych 14.5. Technika odławiania różnych gatunków ryb 14.6. Połowy - odłowy kontrolne 14.7. Zasady obchodzenia się z rybami 15. Transport ryb / Janusz Guziur 15.1. Zasady transportu ryb żywych 15.2. Pojemniki i zbiorniki do transportu 15.3. Woda do transportu ryb 15.4. Ładowanie ryb do transportu 15.5. Przewożenie ryb 15.6. Wyładowanie ryb (po przyjeździe) 15.7. Ubytki masy ryb 15.8. Przewożenie ryb śniętych 15.9. Normy transportowe 16.Zimowanie ryb / Janusz Guziur 16.1. Przyczyny strat zimowych 16.2.Środowisko 16.3.Stan odżywienia ryb (kondycja) 16.4.Urazy mechaniczne ciała ryb 16.5.Choroby, pasożyty oraz szkodniki i naturalni wrogowie ryb 16.6.Metody zimowania ryb 16.7. Obliczanie powierzchni zimochowów 16.8. Normy zagęszczenia zimujących ryb 16.9. Zimowanie ryb w stawach bez dopływu wody 16.10. Zasady obsadzania, kontroli i odławiania zimochowów 16.11. Opieka nad zimującymi rybami 17. Magazynowanie ryb / Janusz Guziur 17.1. Wymagania ogólne 17.2. Wymiary i konstrukcja magazynów 17.3. Zagęszczenie obsad 17.4. Ubytki i zagrożenia w czasie magazynowania 17.5. Bilans tlenowy magazynów 18.Wrogowie i szkodniki rybackie / Janusz Guziur 18.1. Ryby i ich wrogowie 18.2. Organizmy roślinne 18.3. Bezkręgowce wodne 18.4.Kręgowce 19.Profilaktyka i zdrowotność ryb / Janusz Guziur 19.1. Uwagi ogólne i podział chorób ryb 19.2. Zwalczanie chorób ryb z urzędu 19.3. Metody zapobiegania chorobom ryb 19.4. Rozpoznawanie choroby 19.5. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ryb 19.6. Dezynfekcja dna stawowego i sprzętu 19.7.Wymagania zdrowotne przy zakupie materiału obsadowego 20.Korzyści z integracji rolnictwa i rybactwa / Janusz Guziur 20.1. Znaczenie 20.2. Pasze i żywienie 20.3. Nawozy i nawożenie 20.4. Walory pozaprodukcyjne małych zbiorników 21. Urządzanie i użytkowanie łowisk wędkarskich / Janusz Guziur 21.1. Znaczenie łowisk 21.2. Wędkarskie potrzeby i wymagania 21.3. Przygotowanie i organizacja łowiska 21.4. Regulamin i użytkowanie łowisk 22. Zabezpieczenie surowca rybnego / Małgorzata Woźniak 22.1. Ocena świeżości ryb 22.2. Wartość (wydajność) rzeźna różnych gatunków ryb 22.3. Wstępne zabezpieczenie surowca rybnego 22.4. Schładzanie lodem 22.5. Mrożenie 23. Domowe przetwórstwo ryb / Małgorzata Woźniak 23.1. Obróbka wstępna surowca rybnego 23.2. Uśmiercanie, patroszenie oraz amatorskie usuwanie ości 23.3. Zasady i metody amatorskiego przetwórstwa ryb 23.3.1. Solenie 23.3.2. Marynowanie 23.3.3. Wędzenie 23.3.4. Grillowanie 23.3.5. Suszenie 23.3.6. Kawior 24. Wartość odżywcza i walory prozdrowotne ryb / Ewa Siemianowska 24.1. Skład chemiczny mięsa ryb 24.2. Walory prozdrowotne spożywania ryb 25. Księgi stawowe i zapisy gospodarcze / Janusz Guziur 26. Wycena szkód rybackich / Janusz Guziur 26.1. Uwagi wstępne 26.2. Określanie strat 26.3. Odszkodowanie 27. Roczny harmonogram prac na stawach / Janusz Guziur Słowniczek rybacki / Janusz Guziur. Literatura

Książka

 • Autor: 

  Janusz Guziur

 • Format: 

  16.0x21.0cm

 • ISBN: 

  978-83-09-01165-1

 • Liczba stron: 

  264

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...