Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Karczmarczyk Stanisław, Nowak Lech
Waga produktu: 0.900 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2006, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 480 str., oprawa miękka

Dzięki prawidłowej uprawie roli, optymalnemu nawożeniu organicznemu i mineralnemu, prawidłowej pielęgnacji uwzględniającej całą gamę herbicydów, fungicydów oraz regulatorów wzrostu uzyskano stosunkowo wysoki poziom plo­nów. Dalszy wzrost plonowania zależy od wprowadzania nowych intensywnych gatunków i odmian oraz pełnego zaopatrzenia roślin w wodę.
Wysokopienne, intensywne gatunki i odmiany lepiej wykorzystują nawozy, charakteryzują się większą efektywnością fotosyntezy i asymilacji, większą aktyw­nością procesów fizjologicznych w okresie wegetacji, ale wymagają optymalnego zaopatrzenia w wodę.

Woda staje się czynnikiem, od którego zależą wpływ i wykorzystanie przez roślinę pozostałych czynników przyrodniczych i antropogenicznych środowiska.

Pogłębiający się deficyt wody w produkcji rolniczej, nawet w strefie klimatu umiarkowanego, wynikający między innymi z postępującego ocieplania się kli­matu, częstszego występowania okresów posusznych oraz zarysowującego się już procesu stepowienia w niektórych regionach Europy Środkowej, a w tym i Polski, zmusza do racjonalnego gospodarowania wodą. Niedobór wody w glebie będzie tym bardziej widoczny i szkodliwy, im wyższe dawki nawozów będą stosowane, a takich wymagają intensywne gatunki i odmiany roślin oraz nowoczesne techno­logie w produkcji roślinnej.
Dlatego w podręczniku omówiono w oparciu o najnowsze badania, kolejno, w części I potrzeby nawadniania na świecie i w Polsce, gospodarkę wodną gleby, a także roślin, systemy i technologie nawadniania oraz budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania.

W drugiej części przedstawiono efekty produkcyjne nawadniania różnych roślin uprawianych w polu i pod osłonami oraz ekonomiczne efekty nawadniania. Po każdym rozdziale podano wykaz ważniejszych szczegółowych prac dotyczą­cych omawianego problemu.

Przygotowany podręcznik jest kontynuacją badań i wcześniejszych publika­cji naszego Mistrza i Nauczyciela - wybitnego specjalisty w zakresie nawadniania i gospodarki wodnej w rolnictwie, prof. dr. hab. Józefa Dzieżyca. Jako uczniowie staramy się kontynuować i rozwijać Jego twórcze myśli w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że podręcznik ten będzie służył studentom uczelni rolni­czych oraz wszystkim pracującym w rolnictwie, melioracjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną, jak również nauczycielom średnich szkół rolni­czych.

Przedmowa CZĘŚCI. GOSPODARKA WODNA W PRODUKCJI ROŚLINNE J 1. Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce 1.1. Nawadnianie w starożytności 1.2. Nawadnianie w świecie współ czesnym 1.3. Nawadnianie w Europie 1.4. Nawodnienia w Polsce Literatura 2. Gospodarka wodna gleby 2.1. Trójfazowy układ gleby 2.2. Faza ciekła 2.2.1. Postacie wody w glebie 2.2.2. Siły wiążące wodę w glebie 2.2.3 Dostępność wody dla roślin 2.2.4 Ruch wody w glebie 2.2.5 Podsiąk kapilarny 2.2.6. Parowanie wody z gleby 2.2.7. Retencja użyteczna i bilans wodny gleb 2.2.8. Stosunki wodne gleb 2.3. Agrotechniczne i melioracyjne możliwości regulowania stosunków wodnych w gleba 2.3.1. Zabiegi uprawowe 2.3.2. Nawożenie 2.3.3. Agromelioracje 2.3.4. Fitomelioracje Literatura 3. Gospodarka wodna roślin 3.1. Znaczenie wody w życiu roślin 3.2. Pobieranie i przemieszczanie wody w roślinie 3.3. Transpiracja i ewapotranspiracja 3.4. Wymagania wodne roślin 3.4.1. Potrzeby wodne roślin 3.4.2. Sposoby określania potrzeb wodnych roślin 3.4.3. Okresy krytyczne w gospodarce wodnej roślin 3.4.4. Bilans wodny roślin n3.4.5. Deficyt wodny roślin Literatura 4. Potrzeby nawadniania w Polsce 4.1. Charakterystyka klimatu Polski 4.1.1. Temperatura powietrza 4.1.2. Wielkość i rozkład opadów 4.1.3. Parowanie 4.1.4. Klimatyczny bilans wodny 4.2. Opady optymalne dla roślin 4.3. Potrzeby nawadniania 4.4. Niedobór i nadmiar opadów oraz ich wpływ na plonowanie roślin Literatura 5. Źródła wody do nawodnień 5.1. Wody powierzchniowe 5.2. Wody gruntowe 5.3. Ścieki i wody pościekowe 5.4. Gnojowica i gnojówka 5.5. Wody zasolone 5.6. Przydatność wód do nawadniania Literatura 6. Systemy i technologie melioracji nawadniających 6. l. Kryteria wyboru systemu nawadniającego 6.2. Podział nawodnień 6.2.1. Nawodnienia napowierzchniowe 6.2.1.1.Nawodnienia zalewowe 6.2.1.2. Nawodnienia nasiąkowe 6.2.1.3.Nawodnienia deszczowniane 6.2.1.4.Nawodnienia kroplowe 6.2.2. Nawodnienia podpowierzchniowe 6.2.2.1.Nawodnienia przesiąkowe 6.2.2.2. Nawodnienia podsiąkowe Literatura 7. Wprowadzanie systemów nawadniających 7.1. Wybór systemu nawodnień 7.1.1. Potrzeba melioracji nawadniających 7. l .2. Nawodnienia w dolinach rzecznych 7.1.3. Nawodnienia na terenach pozadolinowych 7.1.4. Wzbogacanie zasobów małej retencji 7.2. Zapotrzebowanie wody do nawodnienia 7.3. Dawka nawodnienia (polewowa) Literatura 8. Zastosowanie nawodnień 8.1. Funkcj e nawodnień 8.2. Nawodnienia zwilżające 8.3. Nawodnienia uprawowe 8.3.1. Nawodnienia siewne 8.3.2. Nawodnienia ułatwiające zbiór roślin 8.3.3. Nawodnienia poprawiające jakość plonów 8.4. Fertygacja i chemigacja 8.4.1. Fertygacja 8.4.2. Chemiczna ochrona roślin 8.5. Deszczowanie kształtujące warunki termiczne pola 8.5.1. Obniżanie temperatury i niedosytu wilgotności powietrza 8.5.2. Ochrona przed przymrozkami 8.6. Nawodnienia retencyjne 8.7. Nawadnianie terenów rekreacyjnych 8.8. Nawadnianie zbiorowisk leśnych 8. 8.1. Regulacja stosunków wodnych w siedliskach leśnych 8.8.2. Nawadnianie szkółek leśnych Literatura 9. Budowa i eksploatacja deszczowni 9.1. Technika deszczowania i rodzaje deszczowni 9.1.1. Źródła i ujęcia wody 9.1.2. Zbiorniki do gromadzenia wody 9.1.3. Pompy i agregaty pompowe 9.2. Zraszacze i rurociągi ze zraszaczami 9.2.1. Rurociągi doprowadzające i deszczujące 9.2.2. Podziemne rurociągi systemów deszczownianych 9.2.3. Napowierzchniowe urządzenia deszczujące 9.3. Technologia nawodnień deszczownianych oraz konserwacja urządzeń nawadniające 9.3.1. Technologia nawodnień deszczownianych 9.3.2. Eksploatacja urządzeń deszczownianych 9.3.3. Konserwacja urządzeń deszczownianych Literatura 10. Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami 10.1. Ogólna charakterystyka nawodnień w szklarniach i pod osłonami 10.2. Kryteria doboru systemu nawadniającego 10.3. Systemy nawodnień w uprawach pod osłonami 10.4. Fertygacja, chemigacja w szklarniach i pod osłonami 10.5. Zasady eksploatacji systemów nawodnień upraw pod osłonami 10.6. Znaczenie i kontrola pozostałych czynników plonotwórczych w szklarniach i pod osłonami Literatura 11. Przyrodnicze skutki nawadniania 11.1. Różnice w działaniu opadu naturalnego i sztucznego 11.2. Zmiany fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby 11.3. Wzrost, rozwój i zdrowotność roślin nawadnianych 11.4. Jakość plonów roślin nawadnianych 11.5. Zanieczyszczenie wód Literatura CZʌĆ II. EFEKTY PRODUKCYJNE NAWADNIANIA ROŚLIN 1. Nawadnianie warzyw 1.1. Wymagania wodne i zasady nawadniania warzyw 1.2. Kapustne i liściowe 1.2.1. Kalafior i brokuł 1.2.2. Kapusta głowiasta biała, czerwona i włoska 1.2.3. Kapusta brukselska i pekińska 1.2.4. Kalarepa 1.2.5. Sałata siewna 1.2.6. Inne liściowe 1.3. Korzeniowe i rzepowate 1.3.1. Burak ćwikłowy 1.3.2. Marchew 1.3.3. Pietruszka 1.3.4. Seler 1.3.5. Rzodkiewka 1.3.6. Inne korzeniowe i rzepowate 1.4. Psiankowate i dyniowate l .4. l. Pomidor 1.4.2. Papryka 1.4.3. Ogórek l .4.4. Inne psiankowate i dyniowate 1.5. Cebulowe i strączkowe 1.5.1. Cebula i czosnek 1.5.2. Por 1.5.3. Fasola 1.5.4. Groch 1.6. Inne warzywa Literatura 2. Nawadnianie roślin sadowniczych 2.1. Potrzeby wodne sadów i roślin jagodowych 2.2. Nawadnianie drzew owocowych 2.2.1. Jabłoń i grusza 2.2.2. Brzoskwinia i morela 2.2.3. Śliwa 2.2.4. Wiśnia i czereśnia 2.3. Nawadnianie plantacji jagodowych 2.3.1. Truskawka i poziomka 2.3.2. Malina, porzeczka, agrest 2.3.3. Borówka wysoka 2.4. Nawadnianie mateczników i szkółek roślin sadowniczych 2.5. Pozostałe drzewa owocowe 2.6. Wartość przechowalnicza i jakość zebranych plonów Literatura 3. Nawadnianie roślin okopowych 3.1. Zasady i potrzeby nawadniania roślin okopowych 3.2. Ziemniak 3.2.1. Ziemniak średniowczesny 3.2.2. Ziemniak późny 3.3. Burak 3.3.1. Burak cukrowy 3.3.2. Burak pastewny 3.4. Marchew pastewna 3.5. Plantacje nasienne Literatura 4. Potrzeby i efekty nawadniania zbóż 4.1. Znaczenie gospodarcze zbóż na świecie i w Polsce 4.2. Nawadnianie zbóż na świecie i w Polsce 4.3. Potrzeby nawadniania zbóż w Polsce 4.4. Efekty produkcyjne nawadniania zbóż 4.5. Perspektywy nawadniania zbóż w Polsce Literatura 5. Nawadnianie roślin pastewnych 5.1. Motylkowe wieloletnie 5.1.1. Koniczyna 5.1.2. Lucerna 5.2. Motylkowe jednoroczne (strączkowe) 5.2.1. Bobik 5.2.2. Groch 5.2.3. Łubin 5.3. Inne rośliny pastewne 5.3.1. Kukurydza 5.3.2. Słonecznik pastewny 5.3.3. Kapusta pastewna 5.3.4. Mieszanki pastewne Literatura 6. Rośliny przemysłowe, specjalne i zielarskie 6.1. Potrzeby wodne roślin przemysłowych i zielarskich 6.2. Nawadnianie roślin oleistych 6.2.1. Rzepak 6.2.2. Gorczyca 6.2.3. Mak siewny 6.2.4. Sł onecznik zwyczajny 6.3. Potrzeby wodne roślin włóknistych 6.3.1. Len 6.3.2. Konopie siewne 6.4. Nawadnianie roślin specjalnych 6.4.1. Tytoń szlachetny 6.4.2. Chmiel zwyczajny 6.5. Potrzeby i efekty nawadniania chmielu i wikliny 6.5.1. Chmiel 6.5.2. Wiklina 6.6. Nawadnianie ziół Literatura 7. Trwale użytki zielone 7.1. Wprowadzenie 7.2. Wpływ uwilgotnienia gleby na plonowanie użytków zielonych 7.3. Zależność między wilgotnością gleby i ewapotranspiracją rzeczywistą a plonowaniem użytków zielonych 7.3.1. Zależności pomiędzy ewapotranspiracją i produktywnością użytków zielonych 7.4. Wpływ wegetacyjnych i pozawegetacyjnych nawodnień rozcieńczonymi ściekami komunalnymi na plony użytków zielonych 7.4.2. Wpływ nawodnień na plonowanie użytków zielonych w warunkach zróżnicowanego nawodnienia i nawożenia Literatura 8. Ekonomiczne efekty nawadniania 8.1. Organizacyjne zmiany i ekonomiczne efekty nawadniania r 8.2. Kryteria wyboru gospodarstw do wprowadzenia inwestycji nawadniających 8.3. Opłacalność stosowania nawodnień 8.3.1. Koszty nawodnień deszczownianych 8.3.2. Koszty rolnicze 8.3.3. Produkcyjne efekty nawodnień 8.3.4. Ekonomiczne wyniki nawadniania 8.4. Ekonomiczna efektywność inwestycji nawodnieniowych Literatura

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01009-8

  • Redaktor: 

    Karczmarczyk Stanisław, Nowak Lech

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...