Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: ,
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2000, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 344 str., oprawa miękka
Dramatyczne zmiany w światowym rolnictwie trwają od lat i dotkliwie dotykają polskie rolnictwo. Tempo zmian jest coraz szybsze, co stawia przed nasiennictwem ogromne wyzwania. Dziś, a także w przyszłości przewaga konkurencyjna będzie wynikać nie tylko z wartości samego produktu i jego wyglądu, ale także ze zrozu­mienia kluczowych segmentów rynku, opracowania dobrze zaplanowanych strategii przedsiębiorstwa oraz wdrożenia tych strategii na każdym poziomie. Do tego jest niezbędna rzetelna i głęboka wiedza.
To właśnie skłoniło nas do napisania podręcznika „Nasiennictwo". Podręczni­ków z nasiennictwa w języku polskim było kilka, jeśli nie kilkanaście, ale wszystkie wydano w początkach lat siedemdziesiątych. Ich nakłady zostały dawno wyczerpa­ne, a wiele treści całkowicie się zdezaktualizowało; szczególnie te dotyczące orga­nizacji i funkcjonowania przemysłu nasiennego. Od wielu już lat w akademickim kształceniu rolniczym, a także w praktyce odczuwało się brak nowoczesnego pod­ręcznika z tej dziedziny. Te potrzeby jeszcze wzrosły po zmianie systemu gospo­darczego i tworzeniu zrębów gospodarki rynkowej oraz organizowaniu studiów i roz­maitych kursów z nasiennictwa. Z tego też powodu poświęcono w podręczniku spo­ro miejsca światowemu przemysłowi nasiennemu, wprowadzono niektóre elementy zarządzania przedsiębiorstwami nasiennymi oraz dość dokładnie przedstawiono prawa hodowców roślin i prawo nasienne.
Podręcznik składa się z dwóch części.
Pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne:
światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego.
Część druga jest poświęcona metodom reprodukcji materiału siewnego, uwzględniono w niej wszystkie ważniejsze grupy roślin: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy z roślin rolniczych; bobowate, kapustowate, selerowate, dyniowate, psiankowate, astrowate, liliowate, komosowate i grzy­by uprawne z roślin warzywnych; rośliny ozdobne i zielarskie oraz rośliny sadowni­cze i ozdobne stosowane jako podkładki generatywne.
Rośliny rolnicze i ozdobne opisano według tradycyjnych grup użytkowych, zaś warzywne i zielarskie zgodnie z przynależnością do rodzin botanicznych. W opra­cowaniu podręcznika brało udział 42 Autorów, specjalistów z różnych dziedzin i znawców metod reprodukcji materiału siewnego poszczególnych gatunków, dys­ponujących niezwykle różnym materiałem doś wiadczalnym i literaturą. Nie wszyst­kie też grupy roślin można było opisać według tego samego schematu. Stąd też nie było możliwości ujednolicenia tekstu. Od początku zdawaliśmy sobie z tego sprawę i musieliśmy się z tym pogodzić, chcąc doprowadzić do wydania podręcznika. Wiele zagadnień zostało opracowanych bardzo skrótowo ze względu na ograniczo­ną objętość podręcznika. Wszyscy Autorzy narzekali, że nie mogą zamieścić tego co ich zdaniem należałoby jeszcze napisać.
Sporo kłopotów sprawiły całemu zespołowi Autorskiemu zmiany w polskim prawie nasiennym jakie wprowadzano w czasie pisania podręcznika. Nie można było zamieszczać informacji, które dotarłyby do rąk czytelników już nieaktualne, a nowe przepisy nie były jeszcze gotowe. Dlatego nie wszystkie zmiany udało się uwzględnić w tekście. Dotyczyło to przede wszystkim wymagań stawianych mate­riałowi siewnemu i związane było z dostosowywaniem polskich regulacji prawnych do rozwiązań istniejących w UE. W związku z tym, tracą między innymi moc praw­ną przepisy dotyczące kwalifikacji polowej i dotychczasowe normy nasienne. W ich miejsce wprowadza się rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa, które odtąd będą obowiązywały. Dlatego też posługiwano się w tekście ogólnikowymi określeniami w rodzaju przepisy polskiego prawa nasiennego.

Przedmowa 1. Światowy przemysł nasienny 1.1. Znaczenie materiału siewnego 1.2. Przemysł nasienny 1.3. Źródła wspierania rozwoju przemysłu nasiennego 1.4. Międzynarodowy handel materiałem siewnym 1.5. Rola hodowców roślin w rozwoju przemysłu nasiennego 1.6. Dystrybucja materiału siewnego 1.6.1. Czynności techniczne 1.6.2. Czynności ekonomiczne 1.6.3. Badania rynku nasiennego 1.6.4. Organizacja rynku nasiennego 1.6.5. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami nasiennymi 1.6.6. Kwalifikacje kupców nasiennych 1.6.7. Warunki funkcjonowania międzynarodowego handlu nasionami 1.6.8. Współpraca międzynarodowa, organizacje międzynarodowe 1.7. Promocja materiału siewnego 1.7.1. Demonstracje, szkolenia i dni pola 1.7.2. Wystawy nasion 1.7.3. Przeglądy nasion wysiewanych przez rolników 1.7.4. Stowarzyszenia producentów nasion 1.7.5. Znaczenie regulacji prawnych 1.7.6. Inne czynniki Summary 2. Prawa hodowców rośli n l rejestracja odmian 2.1. Prawa hodowców odmian 2.2. Nazwy odmian 2.3. Dopuszczanie odmian do obrotu handlowego 2.4. Odrębność, wyrównanie l trwałość odmiany (owt) 2.4.1. Badanie odrębności 2.4.2. Badanie wyrównania 2.4.3. Badanie trwałości 2.5. Rejestrowe l porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (ocena Wartości gospodarczej) 2.6. Listy odmian (rejestry odmian) 2.7. Organizacja badań odmianowych 2.8. Opis l charakterystyka odmian Summary 3. Podstawy hodowli roślin 3.1. Znaczenie hodowli roślin - postęp biologiczny 3.1.1. Podstawowe zasady i kierunki hodowli 3.1.2. Materiały wyjściowe 3.1.3. Ochrona zasobów genowych roślin 3.2. Biologiczne l genetyczne podstawy hodowli roślin 3.2.1. Genetyczne konsekwencje samo- i obcopłodności 3.2.2. Zmienność genetyczna i środowiskowa - genotyp i fenotyp rośliny 3.2.3. Zmienność genotypowa i środowiskowa 3.2.4. Rola selekcji w hodowli 3.3. Krzyżowanie roślin jako zabieg hodowlany 3.3.1. Krzyżowanie oddalone, międzygatunkowe i międzyrodzajowe 3.3.2. Otrzymywanie mieszańców generatywnych 3.4. Konwencjonalne metody hodowli roślin 3.4.1. Hodowla roślin samopłodnych 3.4.2. Hodowla roślin obcopłodnych 3.5. Wykorzystanie efektu heterozji w hodowli roślin 3.5.1. Ocena wartości kombinacyjnej 3.5.2. Selekcja cykliczna 3.5.3. Hodowla odmian syntetycznych 3.5.4. Hodowla odmian mieszańcowych 3.5.5. Mechanizmy ułatwiające produkcję nasion odmian mieszańcowych 3.6. Hodowla roślin rozmnażanych wegetatywnie 3.7. Zastosowanie biotechnologii w hodowli roślin 3.7.1. Kultury in vitro 3.7.2. Otrzymywanie linii homozygotycznych z roślin haploidalnych 3.7.3. Wykorzystanie markerów molekularnych do diagnostyki i selekcji 3.7.4. Transformowanie, otrzymywanie roślin transgenicznych Summary 4. Ogólne właściwości biologiczne nasion 4.1. Materiał siewny - diaspory generatywne l wegetatywne jako organyrRozmnażania roślin 4.2. Formowanie nasion 4.3. Dojrzewanie nasion 4.3.1. Oddychanie formujących się i dojrzewających nasion 4.3.2. Gromadzenie materiałów zapasowych w dojrzewających nasionach 4.3.3. Wpływ warunków środowiskowych na formowanie jakości nasion 4.4. Regulacja ontogenezy nasion 4.5. Zmienności różnorodność jakościowa nasion 4.5.1. Różnorodność morfologiczna 4.5.2. Różnorodność anatomiczna 4.5.3. Różnorodność fizjologiczna 4.6. Morfologia diaspor generatywnych (orthodox recalcitrant) 4.7. Wegetatywne organy rozmnażania roślin uprawnych 4.8. Skład chemiczny diaspor l ich przydatność użytkowa 4.8.1. Woda w nasionach 4.8.2. Sucha masa diaspor 4.9. Spoczynek diaspor generatywnych l wegetatywnych 4.9.1. Spoczynek względny 4.9.2. Spoczynek bezwzględny 4.10. Długość życia ("długowieczność") nasion (diaspor) 4.11. Kiełkowanie nasion Summary 5. Wpływ środowiska na plon i jakość nasion 5.1. Czynniki środowiskowe 5.1.1. Czynniki klimatyczne 5.1.2. Światło 5.1.3. Temperatura 5.1.4. Woda 5.1.5. Powietrze i wiatr 5.2. Gleba 5.3. U kształtowani e teren u 5.4. Czynniki biotyczne 5.5. Wpływ człowieka 5.6. Rozmieszczenie produkcji materiału siewnego 5.7. Produkcja nasion poza rejonami uprawy Summary 6. Zasady produkcji materiału siewnego 6.1. Wprowadzenie 6.2. Zmianowanie 6.3. Izolacja przestrzenna l inne metody zachowania czystości odmianowej 6.4. Podłoże 6.5. Zaprawianie materiału siewnego 6.6. Siew, sadzenie, kształt l wielkość plantacji nasiennej 6.7. Nawożenie l nawadnianie 6.8. Selekcja negatywna 6.9. Szkodliwość chwastów w produkcji nasiennej 6.10. Zapylanie 6.11. Zapobieganie oraz zwalczanie chorób l szkodników 6.12. Zbiór l omłot Summary 7. Uszlachetnianie materiału siewnego 7.1. Czyszczenie l sortowanie 7.1.1. Teoretyczne podstawy czyszczenia i sortowania 7.1.2. Czyszczenie pneumatyczne 7.1.3. Zasady czyszczenia nasion na sitach 7.1.4. Podział nasion w tryjerach 7.1.5. Podział nasion w maszynach typu tarciowego 7.1.6. Elektromagnetyczne czyszczenie nasion 7.1.7. Elektrostatyczne czyszczenie nasion 7.1.8. Fotoelektryczne czyszczenie nasion 7.2. Maszyny l urządzenia do czyszczenia l sortowania nasion 7.2.1. Maszyny czyszczące proste i złożone 7.3. Suszenie nasion 7.3.1. Teoretyczne podstawy suszenia 7.3.2. Przebieg suszenia konwekcyjnego nasion 7.3.3. Technologia suszenia nasion 7.4. Zasady bezpieczeństwa l higieny pracy w czasie suszenia nasion 7.5. Inne metody uszlachetniania materiału siewnego 7.5.1. Segregacja nasion 7.5.2. Zaprawianie 7.5.3. Płukanie 7.5.4. Kondycjonowanie 7.5.5. Taśmowanie 7.5.6. Inkrustacja 7.5.7. Otoczkowanie Summary 8. Przechowywanie nasion 8.1. Wpływ środowiska na zachowanie żywotności nasion 8.2. Wpływ środowiska przechowywania nasion na grzyby l szkodniki magazynowe 8.3. Wilgotność l temperatura przechowywania 8.4. Metody przechowywania nasion 8.5. Organizacja przechowywania 8.6. Pakowanie l torebkowanie 8.7. Magazyny nasienne 8.7.1. Magazyny nasienne zbóż 8.7.2. Magazyny nasienne warzyw i kwiatów Summary 9. Kwalifikacja materiału siewnego 9.1. Regulacje prawne 9.2. Kwalifikacja polowa 9.3. Pobieranie prób, plombowanie l etykietowanie 9.4. Laboratoryjna ocena materiału siewnego 9.4.1. Wydzielanie próbek laboratoryjnych 9.4.2. Standardowe metody oceny nasion 9.4.3. Inne metody oceny nasion 9.5. Kontrola następcza 9.6. Świadectwa oceny nasion 9.7. Współpraca międzynarodowa w kwalifikacji Summary Słowniczek Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    83-09-01732-4

Inne produkty z tej serii: