Autor, Redaktor: , Wilde Jerzy, Prabucki Jarosław
Waga produktu: 1.100 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: PWRiL

Poznań 2009, wydanie 1, format  170x 245, objętość 496 str., oprawa twarda

Hodowla pszczół to nowoczesny podręcznik akademicki, którego Autorami są najwybitniejsi polscy specjaliści z zakresu pszczelnictwa. Przedstawiając najważniejsze zagadnienia związane z hodowlą pszczół, wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi doniesieniami z literatury fachowej.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale mogą z niej korzystać również wszyscy hodowcy pszczół, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy chcieliby zgłębić swoją pszczelarską wiedzę i lepiej zrozumieć pszczoły - owady niezwykłe, funkcjonujące w idealnie zorganizowanym społeczeństwie i nieustannie intrygujące człowieka swoimi zachowaniami.

Pierwszy podręcznik akademicki pt. Hodowla pszczół ukazał się w 1957 roku. Jego ostatnie, szóste wydanie, opublikowano w 1983 roku. Wspomniana publikacja była na wysokim poziomie merytorycznym i uwzględniała najnowsze zdobycze wiedzy pszczelarskiej. W latach 1957-1983 średnio co 4,5 roku pojawiało się nowe wydanie Hodowli pszczół. Potem, w wyniku kryzysu w pszczelarstwie, a przede wszystkim na skutek polityczno-ekonomicznych przeobrażeń w kraju, na kolejne wydanie podręcz­nika akademickiego pt. Pszczelnictwo Czytelnicy musieli poczekać do 1998 roku.

W ostatnich latach, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, sytuacja pszczelarstwa w kraju uległa dość istotnym zmianom. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie użytkowaniem pszczół, szczególnie wśród doświadczonych pszcze­larzy. Objawia się to wzrostem liczby pasiek składających się z ponad 100 rodzin pszczelich. Sytuacji tej sprzyja wiele programów pomocowych UE, dzięki którym znaczne środki inwestowane są w gospodarstwa pasieczne. Powstaje wiele pasiek z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymagań dotyczących higieny produktów pszczelich. Pasieki takie stają się wysoko wyspecjali­zowane i ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej. Należy jednak spodziewać się nierównomiernego rozdziału środków pomocowych, gdyż większość projektów realizować mogą jedynie pasieki liczące powyżej 100 pni.

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, jest krajem gęsto za­ludnionym i stosunkowo silnie napszczelonym (liczba rodzin pszczelich/km2). Sprzy­ja to rozwojowi pszczelarstwa amatorskiego. Ten sposób użytkowania pszczół był, jest i będzie dominujący w Europie. Pszczelarstwo bowiem, poza możliwością uzys­kiwania dodatkowego dochodu i zasilania budżetu rodzinnego, będzie fascynowało wielu ludzi z powodu egzotyki samych pszczó ł. Interesująca biologia i zachowanie się pszczół żyjących w idealnym społeczeństwie, bogata historia pszczelarstwa i jego kulturotwórcze znaczenie, lokalizacja pasiek w terenach czystych przyrodniczo, w oddaleniu od rejonów silnie zurbanizowanych, zawsze będzie miało swoich miłoś­ników. Dlatego też opracowanie niniejsze, będące przede wszystkim nowoczesnym podręcznikiem akademickim, dedykujemy także tym wszystkim, którzy chcieliby gruntownie zapoznać się z najnowszą wiedzą pszczelarską.

Do napisania tej książki zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu pszczelnictwa. Wśród 16 Autorów obecnego wydania Hodowli pszczół jest aż 14 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 11 profesorów. Autorzy wy­wodzą się z pięciu ośrodków akademickich oraz Oddziału Pszczelnictwa w Puławach. I choć nie zawsze posiadanie tytułu profesorskiego gwarantuje sukces wydawniczy, to wyrażamy szczere przekonanie, że podręcznik ten zainteresuje Czytelnika. Auto­rzy włożyli bowiem wiele wysiłku, aby w poszczególnych rozdziałach zawrzeć swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi doniesieniami z literatury fachowej. Jej cytowanie w tekście oraz wykaz piśmiennictwa, będący uzupełnieniem każdego rozdziału, odsyła szczególnie zainteresowanego Czytelnika do źródeł - najczęściej najnowszych i oryginalnych prac badawczych. Uważamy to za wielki atut podręcz­nika. Wydaje się, że warto powrócić do tradycji wydawania kolejnych, uzupełnianych wydań, uwzględniających najnowsze osiągnięcia nauki, nie rzadziej niż co pięć lat. Jerzy Wilde Olsztyn, grudzień 2008

1. Systematyka pszczoły (Jerzy Wilde) 1.1. Pszczoła i jej pochodzenie 1.2. Stanowisko systematyczne rodzaju Apis 1.3. Trzmiele 1.4. Pszczoły bezżądłe 1.5. Gatunki rodzaju Apis 1.6. Zróżnicowanie Apis mellifera 1.7. Pszczoła wschodnia (Apis cerana Fabricius, 1793) 1.8. Czerwona pszczoła z Borneo (Apis koschevnikovi v. Buttel-Reepen, 1906) 1.9. Pszczoła olbrzymia (Apis dorsata Fabricius, 1798) 1.10. Pszczoła skalna (Apis laboriosa F. Smith, 1871) 1.11. Pszczoła karłowata (Apis florea Fabricius, 1787) 1.12. Pszczoła buszu (Apis andreniformis F. Smith, 1858) Piśmiennictwo 2. Morfologia pszczoły (Wojciech Skowronek) 2.1. Okrywa ciała 2.2. Głowa 2.3. Tułów 2.4. Odwłok 2.5. Cechy morfologiczne wykorzystywane w systematyce Piśmiennictwo 3. Anatomia pszczoły (Barbara Tomaszewska, Paweł Chorbiński) 3.1. Układ pokarmowy (systema digestorium) 3.2. Układ krążenia (systema cardiovasculare) 3.3. Układ wydalniczy (excretory system) 3.4. Układ oddechowy (systema respiratorium) 3.5. Układ nerwowy (systema nervorum) 3.6. Układ rozrodczy (systema genitale) Piśmiennictwo 4. Biologia pszczół (Jerzy Woyke) 4.1. Rodzina pszczela i jej gniazdo 4.2. Rozwój pszczół 4.3. Matka pszczela 4.4. Trutnie 4.5. Pszczoły robotnice 4.6. Biologia rodziny pszczelej w ciągu roku Piśmiennictwo 5. Genetyka pszczół (Jerzy Woyke) 5.1. Różnicowanie się płci u pszczół 5.2. Różne sposoby powstawania pszczół 5.3. Mutanty 5.4. Dziedziczenie cech rasowych 5.5. Dziedziczenie cech ilościowych związanych z produkcją miodu 5.6. Dziedziczenie odporności na choroby i higienicznego zachowania pszczół 5.7. Zastosowanie genetyki populacji Piśmiennictwo 6. Zasady pracy hodowlanej (Jerzy Paleolog) 6.1. Chów i hodowla a genetyka 6.2. Zmienność 6.3. Cechy jakościowe i ilościowe 6.4. Procesy dziedziczenia a środowisko 6.5. Korelacje 6.6. Przepływ genów, pokrewieństwo i chów wsobny 6.7. Praca hodowlana Piśmiennictwo 7. Genetyka molekularna (Jerzy Paleolog) 7.1. Biochemiczny zapis informacji w żywych organizmach 7.2. Drogi przekazywania informacji genetycznej 7.3. Genom Apis mellifera 7.4. Regulacja ekspresji genów i epigenetyka 7.5. Genom mitochondrialny 7.6. Geny a układ nerwowy i dobowy rytm życia 7.7. Identyfikacja genomu jądrowego 7.8. Genetyka molekularna a cechy ilościowe 7.9. Rośliny genetycznie modyfikowane (GMO - Genetically Modified Organism) Piśmiennictwo 8. Historia pszczelarstwa (Jarosław Prabucki) 8.1. Prehistoria i ślady kopalne 8.2. Starożytność 8.3. Nowożytność 8.4. Polskie organizacje pszczelarskie 8.5. Organizacja hodowli pszczół w Polsce 8.6. Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach 8.7. Szkolnictwo wyższe Piśmiennictwo 9. Gospodarka pasieczna (Jerzy Wilde) 9.1. Pasieczysko i pasieka 9.2. Typy pasiek 9.3. Zakładanie pasieki 9.4. Zachowanie się w pasiece i BHP 9.5. Jak obchodzić się z pszczoł ami? 9.6. Technika wykonywania przeglądu gniazd 9.7. Prace pasieczne w sezonie 9.8. Gospodarka pasieczna z wykorzystaniem różnych pożytków 9.9. Sterowanie rozwojem rodziny pszczelej 9.10. Rozmnażanie rodzin pszczelich 9.11 Intensyfikacja produkcji pasiecznej 9.12. Sprzęt pszczelarski Piśmiennictwo 10. Wychów matek i trutni (Bożena Chuda-Mickiewcz) 10.1 Wychów trutni 10.2. Wychów matek 10.3. Postępowanie z matecznikami i wygryzającymi się matkami 10.4. Poddawanie matek Piśmiennictwo 11. Naturalny i kontrolowany dobór u pszczół (ZygmuntJasiński) 11.1. Naturalny dobór u pszczół 11.2. Historia sztucznego unasieniania 11.3. Czynniki biologiczne warunkujące skuteczność sztucznego unasieniania 11.4. Uszkadzanie matek przechowywanych w rodzinach pszczelich 11.5. Znaczenie sztucznego unasieniania 11.6. Opis aparatu do sztucznego unasieniania Piśmiennictwo 12. Produkty pszczele (Helena Rybak- Chmielewska, Teresa Szczęsna) 12.1 Miód 12.2. Wosk pszczeli 12.3. Pyłek kwiatowy (obnóża) 12.4. Propolis 12.5. Mleczko pszczele Piśmiennictwo 13. Roztocze (Acarina) - szkodniki pszczół i produktów pszczelich (Wit Chmielewski) 13.1. Roztocze pasożytujące na pszczołach 13.2. Roztocze spotykane w zapasach pokarmu pszczół i produktach pasiecznych 13.3. Inne roztocze spotykane w ulach i w produktach pszczelich Piśmiennictwo 14. Ekonomika pszczelarstwa (Janusz Cichoń) 14.1. Wprowadzenie 14.2. Koszty i zyski 14.3. Rynek 14.4. Konkurencja rynkowa 14.5. Marketing Piśmiennictwo 15. Choroby i wrogowie pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich (Konstanty Romaniuk) 15.1 Przyczyny powstawania chorób pszczół 387 15.2. Choroby niezakaźne 15.3. Choroby zakaźne 15.4. Choroby inwazyjne 15.5. Szkodniki produktów pszczelich 15.6. Wrogowie pszczół Piśmiennictwo 16. Botanika pszczelarska (Zbigniew Kołtowski, Bolesław Jabłoński) 16.1. Podstawowe wiadomości o budowie kwiatów 16.2. Wybrane wiadomości o powstawaniu owoców i nasion 16.3. Ogólne warunki zapylania roślin 16.4. Sposoby przenoszenia pyłku 16.5. Przystosowanie roślin do zapylania przez owady 16.6. Znaczenie owadów pszczołowatych jako zapylaczy roślin uprawnych 16.7. Surowce zbierane przez pszczoły 16.8. Pożytki pszczele 16.9. Podstawy palinologii Piśmiennictwo Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01039-5

  • Redaktor: 

    Wilde Jerzy, Prabucki Jarosław

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...