Autor, Redaktor: J. Wilde, E. Gogolewska,
Waga produktu: 0.300 kg
Wysyłka od: 4.99 PLN
Wydawca: PWRiL

Poznań 2006, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 206 str., oprawa miękka
Pszczelarstwo było od zawsze owiane nutą tajemniczości. Dlatego wśród wielu ludzi wzbudza do dzisiaj szacunek i strach przed nieznanym, a zarazem egzotycznym światem pszczół, który intryguje i wyzwala naturalną potrzebę poznania go.
Zainteresowanie to dotyczy biologii pszczół, produktów pszczelich, gospodarki pasiecznej, a towarzyszy temu chęć zdobycia wiedzy potrzebnej do założenia własnej pasieki.
Biorąc pod uwagę specyfikę pszczelarstwa, należy stwierdzić, że tylko osoby, którym uda się polubić pszczoły - zgodnie z przesłaniem tej książki -będą wykonywały ten ciężki, ale piękny zawód z pasją przez wiele lat.
W ostatnich latach, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sytu­acja pszczelarstwa w kraju ulega dość istotnym zmianom. Obserwuje się zwiększanie zainteresowania użytkowaniem pszczół, szczególnie przez doświadczonych pszczelarzy. Objawia się to wzrostem liczby pasiek, liczących ponad 100 rodzin pszczelich. Sytuacji tej sprzyja wie­le programów pomocowych UE, realizacja których umożliwia inwesto­wanie znacznych środków w gospodarstwa pasieczne. Powstają więc pasieki z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymogów w zakresie higieny produktów pszczelich. Pa­sieki takie stają się wysoko wyspecjalizowanymi i są ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej. Z drugiej jednak stro­ny należy spodziewać się nierównomiernej dystrybucji środków po­mocowych, gdyż większość projektów realizować mogą jedynie pa­sieki liczące powyżej 100 pni.
Polska, podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, jest kra­jem gęsto zaludnionym i stosunkowo silnie napszczelonym (liczba rodzin pszczelich/km2). Sprzyja to rozwojowi pszczelarstwa amatorskiego i ten sposób użytkowania pszczół był, jest i będzie dominującym w Europie. Pszczelarstwo bowiem, poza możliwością zdobywania pewnych docho­dów do budżetu rodzinnego, będzie fascynowało wielu ludzi z powodu egzotyki samych pszczół. Interesująca biologia i zachowanie się tych owa­dów, żyjących w idealnym społeczeństwie, bogata historia pszczelar­stwa i jego kulturotwórcze znaczenie, lokalizacja pasiek w terenach czystych przyrodniczo, w oddaleniu od rejonów silnie zurbanizowa­nych, zawsze będzie miało swoich miłośników. Dlatego też opracowa­nie to dedykujemy tym wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć wspa­niałą przygodę z pszczołami. Ufamy, że Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na większość pytań, przed którymi stanie, jeśli podejmie wyzwanie tej wielkiej, bogatej w wiele niespodzianek, przygody.
A jest ku temu szczególna okazja. Kraj nasz, bowiem na lata 2005-2007 otrzymał pomoc z UE, w tzw. programie wsparcie produk­cji i zbytu miodu. Znaczne kwoty (rocznie ponad 18 min zł) poprzez organizacje pszczelarskie kierowane są do wszystkich zainteresowa­nych pszczelarzy. W odróżnieniu od innych strukturalnych funduszy unijnych z pomocy tej mogą skorzystać wszyscy pszczelarze, nawet posiadający zaledwie kilka rodzin pszczelich, jak i osoby dopiero za­mierzające zostać pszczelarzami (np. w zakresie szkoleń, zakupu ro­dzin i wymiany matek). Wyrażamy szczere przekonanie, że poradnik ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którym nie­obojętne jest efektywne wykorzystanie pomocy, ku pożytkowi całego polskiego pszczelarstwa.
Pragnęlibyśmy, aby lektura tej książki była pomocna każdemu, zgodnie z jej przesłaniem, w polubieniu pszczół i ich zrozumieniu. Aby porady w niej zawarte owocowały łatwiejszą i przyjemniejszą pracą, da­jącą pszczelarzowi radość obcowania z naturą i przyjaźni z pszczołami.

Wstęp - Pszczelarstwo polskie u progu nowych wyzwań 1. Fachowe określenia pszczelarskie 2. Czy każdy może zostać pszczelarzem? Terminowanie pszczelarstwa Indywidualne predyspozycje Pszczelarstwo - zawodem dla kobiet Alergia na jad pszczeli 3. Podstawowe wiadomości z zakresu biologii rodziny pszczelej Rodzina pszczela Biologia matki pszczelej Biologia trutni Biologia pszczół robotnic śycie rodziny pszczelej w ciągu roku Okres odnawiania się składu rodziny Okres wzrastania siły rodziny Okres rójki Okres pożytku głównego Okres zmniejszania się siły rodziny i odnawiania jej składu Okres przygotowywania się do zimowli Okres zimowli Pszczelarskie ciekawostki biologiczne 4. Niezbędne inwestycje przy zakładaniu pasieki nWybór ula - ważna decyzja Typy uli Stałe wymiary w ulu Wyposażenie uli Cechy dobrego ula Tendencje w budowie uli Sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich Pozostały niezbędny sprzęt w gospodarstwie pasiecznym 5. Lokalizacja pasieki Przepisy prawne i rozporządzenia Dobrosąsiedzkie stosunki Baza pożytkowa Rozmieszczenie pasiek w najbliższej okolicy Odległość pasieki od pożytku a jego wykorzystanie Wędrówki na niewielkie odległości 6. Urządzamy i wyposażamy pasieczysko 7. Znaczenie wody w życiu rodziny pszczelej 8. Zachowanie się w pasiece i BHP 9. Jak obchodzić się z pszczołami 10. Terminowość prac pasiecznych a efekty produkcyjne 11. Zabiegi pielęgnacyjne na przedwiośniu 12. Czy można podkarmiać pszczoły przed oblotem? 13. Techniczne porady z zakresu gospodarki pasiecznej Technika wykonywania przeglądu gniazd Jak osadzić rój? Łączenie rodzin Zasady łączenia Zapobieganie rabunkom w pasiece nRozpoznanie rabunku Poszerzanie gniazda rodziny pszczelej Zasady poszerzania gniazd Przesiedlanie rodzin Czy ratować pnie z trutówkami? 14.Wiosenny oblot oczyszczający 15.Przyspieszanie rozwoju wiosennego rodzin Odsklepianie plastrów Przestawianie czerwiu Podkarmianie stymulacyjne 16. Główny przegląd wiosenny 17. Warunki maksymalnego wykorzystania pożytków 18. Zastosowanie kraty odgrodowej 19. Konsekwencje rójki w pasiece Przyczyny nastroju rojowego Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece Wykorzystanie rojów i pszczół rojowych Stosowanie ramki pracy 20. Przygotowanie rodzin do bezpiecznej wędrówki 21. Sposoby powiększania pasieki Zakup rodzin pszczelich Zakup naturalnych rojów Zakup odkladów Racjonalne rozmnażanie rodzin pszczelich Wykonywanie odkladów Opieka i pielęgnacja odkladów 22. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej Rodzaje matek pszczelich Rasy i linie pszczół hodowane w Polsce Pszczoł a środkowoeuropejska Pszczoła kraińska Pszczoła kaukaska Pszczoła włoska Wykaz pasiek realizujących programy hodowlane w 2005 roku Łatwy sposób wychowu matek pszczelich na własne potrzeby Zakup matki reprodukcyjnej Przygotowanie niezbędnego sprzętu do wychowu matek Przekładanie larw Przygotowanie rodziny wychowującej Brakowanie i znakowanie matek 23. Poddawanie matek pszczelich Wyszukiwanie matek w rodzinach Zasady poddawania matek Skrócona instrukcja poddawania matek pszczelich Uniwersalna metoda poddawania matek pszczelich Poddawanie matek inseminowanych 24. Naturalne unasienianie matek pszczelich 25. Sztuczne unasienianie matek 26. Miodobranie Pracownia miodowa Sposoby pozbywania się pszczół z plastrów przeznaczonych do miodobrania Odsklepianie plastrów Rodzaje miodarek Zagospodarowanie miodu Miody kremowane 27. Asortyment produktów pszczelich i ich pozyskiwanie Miody odmianowe Miody sekcyjne Miód w plastrach Pozyskiwanie i zagospodarowanie obnóży pyłkowych Poławiacze wylotowe Poławiacze powałowe Poławiacze dennicowe Konserwacja obnóży Pozyskiwanie wosku Propolis czyli kit pszczeli Metody pozyskiwania propolisu Mleczko pszczele Produkcja jadu pszczelego Pozyskiwanie pierzgi 28. Marketing i zdobywanie rynku zbytu produktów pozyskanych we własnej pasiece Opakowania na miód 29. Choroby pszczół- rozpoznawanie i leczenie Nosemoza Zgnilec złośliwy (amerykański) Kiślica (zgnilec europejski) Grzybica wapienna Warroza 30. Postępowanie przy zatruciach w pasiece 31. Przygotowanie rodzin do zimowli Ułożenie gniazd stosownie do siły rodzin Siła zimowanych rodzin Zapewnienie pożytku pyłkowego i pierzgi Zaopatrzenie rodzin w pokarm cukrowy Jakość i wiek matek w zimujących rodzinach Terminy dokarmiania Jakość pokarmu zimowego Sporządzanie pokarmów cukrowych Pokarmy gotowe Rodzaje ciast stosowanych do podkarmiania pszczół lub przy wychowie matek pszczelich 32. Zimowanie rodzin 33. Jesienno-zimowe prace w gospodarstwie pasiecznym Ogólne porządki na pasieczysku i w pracowni Zabezpieczenie rodzin pszczelich przed myszami Zabezpieczenie plastrów przed szkodnikami Segregowanie suszu, wytapianie i klarowanie wosku Dezynfekcja i odkażanie sprzętu pasiecznego Przygotowanie sprzętu do sezonu, naprawa i konserwacja uli Przygotowanie ramek do sezonu Sprzedaż produktów pszczelich Poszerzanie wiedzy 34. Piśmiennictwo Zalecana literatura uzupełniająca

Książka

  • Autor: 

    J. Wilde, E. Gogolewska

  • ISBN: 

    83-09-01001-X

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...