Wczytuję dane...
Regulamin

Obowiązujący od 28.03.2022 roku: 

1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca - MWW Mirosław Matoga z siedzibą w Długołęce 55-095, ul. Chabrowa 6 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 8862330739, nr REGON 932168229, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

 2. Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: Księgarnia VetBooks.pl.

 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 4. Kodeks Cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

 5. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin;

 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, póz. 1204 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);

 12. Użytkownik - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2. POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem Księgarnia VetBooks.pl.

 2. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Księgarnia VetBooks.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 7. Do poprawnego korzystania ze sklepu należy spełnić minimalne wymagania:

Minimalne wymagania sprzętowe:

    procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
    Pamięć operacyjna: 512MB
    Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
    Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
    Mysz lub inny manipulator + klawiatura
    Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

    System Operacyjny: System MS Windows XP i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 30 i wyżej, Chrome 40.0 i wyżej, Safari 5
    Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
    Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej. 

3. OGóLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu oraz rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja w Sklepie nie jest wymagana i nie jest warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu. Klient sam decyduje czy dokonać rejestracji w Sklepie.

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie, zarządzaniem otrzymywaniem informacji handlowych, tzw. Newslettera Sklepu oraz przystępuje do programu lojalnościowego. Za każde zrealizowane przez Sklep zamówienie Klient otrzymuje odpowiednią ilość punktów, które może wymienić na towary w Sklepie.

 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta, podanych podczas rejestracji, Klient powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
   nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za
   zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

 2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient umieszcza w koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz skł adania Zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i akceptacja treści aktualnego Regulaminu.

 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

 6. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zakup", co równoznacznie zobowiązuje Kupującego do zapłaty kwoty umowy.
  Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia złożenia zamówienia w ciągu 12 godzin, prosimy o sprawdzenie SPAM-u w swojej skrzynce pocztowej a następnie kontakt z obsługą Księgarni mailowo lub telefonicznie.

 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. ZAPŁATA CENY, PROMOCJE

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

 2. Promocje i Kody Rabatowe nie sumują się - Klient ma naliczany najwyższy Rabat procentowy jaki może w danej chwili zastosować:

 - Klient posiada rabat 8%, otrzymał rabat okolicznościowy 6% - przy podsumowaniu zamówienia naliczony zostanie rabat w wysokości 8%.

 1. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta i podana jest pkt. 7 Regulaminu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. Klient ma możliwość wyboru następujących form zapłaty za nabyte towary:

 • płatność za pobraniem (przy odbiorze) - opłata za towar pobierana jest przez doręczyciela lub kuriera przy odbiorze przesyłki.

 • odbiór osobisty towaru - Księgarnia w Hali Wielofunkcyjnej AWF, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 pok. 39, 51-612 Wrocław (wejście od ul. Mickiewicza), poniedziałek - piątek w godz. 9:00 do 16:00 - telefon: 71 347 30 54 - płatność gotówką lub kartą płatniczą.

 • płatność z góry (przelew-przedpłata) - po zamówieniu towaru należy wykonać przelew w odpowiedniej kwocie na podane konto bankowe.

Nr konta w ING Bank Śląski:
81 1050 1575 1000 0092 0673 8834
MWW Mirosław Matoga
ul. Chabrowa 6, Długołęka
55-095 Mirków

Dla płatności zagranicznych:
IBAN:  PL 81 1050 1575 1000 0092 0673 8834
Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW

 • płatność on-line - za pośrednictwem bezpiecznego systemu transakcyjnego Przelewy24.pl lub PayU przy użyciu następujących form płatności:

  • karty płatnicze;

  • płatności BLIK;

  • przelewy online;

  • Apple Pay;

  • Google Pay;

  Przelewy24 posiadają certyfikat gwarantujący spełnianie standardu Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) opracowanego wspólnie przez VISA i MasterCard. Standardy te zostały także wprowadzone w życie przez American Express, Discover Card i JCB.Certyfikat gwarantuje spełnianie przez Przelewy24 standardu Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) opracowanego wspólnie przez VISA i MasterCard. Standardy te zostały także wprowadzone w życie przez American Express, Discover Card i JCB.     

  Właścicielem operatortora płatności Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  PayU jest Service Providerem poziomu 1 spełniającym zgodność z PCI DSS poprzez coroczne zewnętrznę audyty. Wszystkie dane wrażliwe, w tym dane kartowe, są traktowane przez nas z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  6. DOSTAWA

  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego.

  2. Zamówione Towary są dostarczane na terenie Polski standardowo za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą, firmą InPost do Paczkomatów 24/7, metodą dostawy ORLEN Paczka lub firmą kurierską DPD.

  3. Wysyłka poza granicę Polski dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej , w zależności od wagi przesyłki.

  4. Sklep nie realizuje zamówień za pobraniem poza granicę kraju. Jedyna forma zapłaty w tym przypadku, to przedpłata dokonana na rachunek bankowy Sklepu lub płatność on-line. Przy wysyłce poza granicę Polski, podczas składania Zamówienia prosimy o wybór opcji - Wysyłka za granicę.

  5. W zależności od dostępności w Sklepie, Towar wysyłany jest w ciągu 1 - 3 dni (dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu ( przy zamówieniach po wpłacie na konto). Przy przesyłce za pobraniem powyższy termin obowiązuje od momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

  6. Klient proszony jest o sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

  7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta - np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

  7. KOSZTY PRZESYŁEK

  1. Wysyłka za pomocą Poczty Polskiej

  Przesyłka listowa polecona lub paczka (po wpłacie na konto lub płatność on-line)
  - całkowita waga zamówienia do 0,35 kg - 9.00 zł
  - całkowita waga zamówienia od 0,36 do 1,00 kg - 16.00 zł
  - całkowita waga zamówienia od 1,01 do 2,00 kg - 19.50 zł

  Przesyłka listowa polecona priorytetowa lub paczka priorytetowa (po wpłacie na konto lub płatność on-line)

  - całkowita waga zamówienia do 0,35 kg - 11.00 zł
  - całkowita waga zamówienia od 0,36 do 1,00 kg - 18.00 zł
  - całkowita waga zamówienia od 1,01 do 2,00 kg - 21.00 zł

        2. Wysyłka za pomocą firmy InPost - Paczkomaty 24/7  

  - po wpłacie na konto lub płatności on-line - 12,50 zł
  - dopłata do wysyłki za pobraniem - 2,00 zł

         3. ORLEN Paczka 

  - po wpłacie na konto lub płatności on-line - 9,90 zł
  - dopłata do wysyłki za pobraniem - 3,00 zł

        4. Wysyłka za pomocą firmy kurierskiej DPD lub InPost

  - po wpłacie na konto lub płatność on-line - 16.50 zł
  - wysyłka za pobraniem - 20.00 zł

       5. Wysyłka poza granice Polski (teren Europy) - od 25,00 zł

       6. Przy zamówieniach powyżej 299,00 zł - wysyłka realizowana jest na koszt Sklepu (na terenie Polski)

  Podane koszty są orientacyjne i zależą od indywidualnej wagi przesyłki (oparte na cenniku Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej). Dokładny koszt wysyłki podany jest w podsumowaniu zamówienia.

  8. FAKTURY VAT 

  Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT, w innym wypadku Klient otrzymuje paragon fiskalny.  W związku ze zmianami przepisów od 01.01.2020 nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na dane firmowe (z numerem NIP) na podstawie paragonu bez numeru NIP nabywcy.

  9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

  1. Klient będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Kolejne 14 dni Klient ma na zwrot towaru na adres: Księgarnia w Hali Wielofunkcyjnej, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 pok. 39, 51-612 Wrocław.

  2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

  3. W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitej ceny Zamówienia.

  4. Zwrot ceny dokonywany jest przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

  5. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  10. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
  2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

  3. Klient zarejestrowany w Sklepie może składać reklamację bezpośrednio ze swojego konta, na liście zamówień przy każdym towarze jest odpowiedni odnośnik do formularza reklamacji.
   Klienit nie posiadający konta w Sklepie może składać reklamację w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego:

   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji lub numer Zamówienia,

   3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

   4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

  6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

  11. ZWROTY

  1. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy nową funkcję SzybkieZwroty.pl. Jest to aplikacja firmy INPOST pozwalająca bezpłatnie zwrócić do Sprzedawcy zakupiony towar w ramach Reklamacji lub Odstąpienia od Umowy. Należy uruchomić stronę https://szybkiezwroty.pl/MWW i postępować wg komunikatów na stronie (wypełnić poprawnie wszystkie zaznaczone pola). Po wypełnieniu i wysłaniu formularza prosimy powiadomić Księgarnię o chęci zwrotu towaru - na tej podstawie Państwa zgłoszenie zostanie zaakceptowane. Otrzymają Państwo kod (na podany w formularzu telefon komórkowy) i wystarczy tylko w najbliższym paczkomacie wysłać zwracany towar.

  12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH

  1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, a także dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2016, (RODO). Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.

  2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
  3. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

  4. Wszelkie dane i informacje użyte na stronach Sklepu podlegają ochronie praw autorskich i należą do ich prawnych właścicieli. Informacje użyte z innych stron internetowych wykorzystano w celu pełnego przedstawienia oferty wydawniczej Sklepu.

  13. PRZERWY TECHNICZNE

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie jeżeli Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach Regulaminu i nie wypowiedział go w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa o prawach konsumenta.

  3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

  4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-05-23.

  PRZYDATNE LINKI DLA KUPUJĄCYCH