Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bolesław Nowicki,Barbara Kosowska,
Waga produktu: 1.500 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 1995, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 408 str., oprawa miękka
Podręcznik „Genetyka i podstawy hodowli zwierząt" nie jest wiernym odtwo­rzeniem podręcznika „Genetyka i metody doskonalenia zwierząt" wydanego przez PWRiL w roku 1985. Poszerzony jest o rozdział: „Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich" i ,,Zapoczątkowanie hodowli zwierząt gospodarskich".
Rozdział ,,Genetyka ogólna" napisano odnowa. Uwzględniono w nim najnow­sze osiągnięcia genetyki molekularnej, immunogenetyki, inżynierii genetycznej.
W rozdziale „Zarys genetyki populacji" i „Zarys genetyki cech ilościowych" ograniczono się do niezbędnych informacji, podkreślając zastosowanie tego kierunku genetyki w praktycznej hodowli bez opisywania strony technicznej metod szacowania, tzw. parametr& oacute;w genetycznych. Te zmiany wynikają z opublikowania podręcznika akademickiego pt. „Biometria stosowana" autorstwa B. Żuka (1989), w którym podane zostały opisy metod szacowania oraz sposoby po­sługiwania się nimi. Wprowadzenie programów komputerowych spowodowało, że zbędne są opisy technicznej strony szacowania wielu parametrów czy kon­struowania, np. indeksów selekcyjnych.
Organizacja hodowli zwierząt w Polsce ulega ciągłym zmianom. W związku z tym z rozdziału o tej tematyce zrezygnowano. Dotyczy to też rozdziału „Doskonalenie hodowli w krajach rozwijających się". Natomiast rozdział „Or­ganizacja hodowli zwierząt laboratoryjnych "pominięty został ze względu na to, że sprawy te zostały dokładnie omówione w podręczniku pt. „Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych" autorstwa T. Słowińskiego.
Podręcznik ten przeznaczony jest dla studentów zootechniki, weterynarii i rolnictwa, a także dla uczniów techników rolniczych. Będzie on też pomocny wykładowcom hodowli zwierząt i hodowcom-praktykom.

Przedmowa Wstęp Znaczenie metod genetycznych w doskonaleniu produkcji zwierzęcej MoŜliwości produkcyjne współczesnych ras zwierząt gospodarskich Znaczenie gospodarcze produkcji zwierzęcej 1. Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich 1.1. Skutki udomowienia zwierząt 1.2. Zwierzęta udomowione 1.3. Zwierzęta nieudomowione, pozostające pod wpływem człowieka 1.4. Zwierzęta chronione 2. Genetyka ogólna 2.1. Rozwój myśli o dziedziczności 2.2. Materialne podłoŜe dziedziczności 2.3. Zmienność organizmów 2.4. Wyniki badań G.J. Mendla 2.5. Matematyczna interpretacja wyników badań G.J. Mendla 2.6. Dziedziczenie cech jakościowych u zwierząt gospodarskich 2.7. Dominowanie i recesywność 2.8. Chromosomowa teoria dziedziczności 2. 9. Mapy genetyczne chromosomów 2.10. Współdziałanie genów nieallelicznych 2.11. Epistatyczne działanie genów 2.12. Plejotropowe działanie genów 2.13. Allele wielokrotne 2.14. Mutacje 2.15. Geny śmiercionośne (letalne) 2.16. Płeć 2.16.1. Dziedziczenie płci 2.16.2. Chromatyna płciowa (ciałka Barra), hipoteza Mary Lyon 2.16.3. Rola genów sprzęŜonych z chromosomem Y oraz genów autosomalnych w determinacji płci 2.16.4. Cechy sprzęŜone z płcią 2.16.5. Cechy związane z płcią 2.16.6. Dzieworództwo (partenogeneza) 2.16.7. Wyznaczanie płci 2.16.8. Zaburzenia procesu formowania się płci 2.16.8.1. Interseksualizm 2.16.8.2. Obojnactwo (hermafrodytyzm) 2.16.8.3. Jałowiactwo (freemartinizm) 2.16.8.4. Wnętrostwo 2.17. Dziedziczenie cytoplazmatyczne 3. Podstawy immunogenetyki 3.1. Dziedziczenie grup krwi u zwierząt gospodarskich 3.2. Badanie cech biochemicznych 4. Podstawy genetyki molekularnej 4.1. Budowa kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) 4.2. Budowa kwasu rybonukleinowego (RNA) 4.3. Kod genetyczny 4.4. Synteza białka 4.5. Ruchome elementy genetyczne oraz inne sekwencje DNA o niewyjaśnionej funkcji 5. Inżynieria genetyczna i komórkowa 6. Genetyczne podstawy reaktywności stresowej i jej związek z innymi cechami. 7. Zarys genetyki populacji 7.1. Wskaźnik pokrewieństwa 7.2. Wskaźnik inbredu (chowu w pokrewieństwie) 8. Zarys genetyki cech ilościowych 9. Genetyczne uwarunkowanie cech zwierząt gospodarskich 9.1. Cechy jakościowe 9.1.1. Umaszczenie koni 9.1.2. Umaszczenie i formy małŜowin usznych bydła 9.1.3. Umaszczenie owiec 9.1.4. Umaszczenie i formy małŜowin usznych trzody chlewnej 9.1.5. Umaszczenie zwierząt futerkowych 9.1.6. Barwy upierzenia kur 9.1.7. Wykorzystanie wiedzy o dziedziczności i dziedziczeniu cech jakościowych w praktycznej hodowli 9.2. Cechy ilościowe 9.2.1. Płodność i plenność 9.2.2. Wzrost i rozwój 9.2.3. Pokrój 9.2.4. Zachowanie się zwierząt (behawior) 9.2.5. Mleczność 9.2.6. Mięsność 9.2.7. Nieśność 9.2.8. Wełnistość 9.2.9. Inne cechy uŜytkowe zwierząt gospodarskich 10. Pozagenetyczne czynniki wpływające na fenotyp cech ilościowych 10.1. Oddziaływanie pozagenetycznych czynników środowiska wewnętrznego na fenotyp cech ilościowych 10.2. Oddziaływanie pozagenetycznych czynników środowiska zewnętrznego na fenotyp cech ilościowych 11. Adaptacja i aklimatyzacja zwierząt 12. Metody doskonalenia zwierząt gospodarskich 12.1. Kryteria wyboru zwierząt do hodowli 12.1.1. Stan zdrowia zwierząt 12.1.2. Pokrój zwierząt 12.1.3. Konstytucja organizmu 12.1.4. Rodowód i poziom wydajności przodków osobnika 12.1.5. Kondycja 12.1.6. Wczesność dojrzewania 12.1.7. Wykorzystanie paszy 12.1.8. Własna wydajność osobnika 12.1.9. Wydajność potomstwa osobnika 12.1. 10. Wydajność bocznych krewnych osobnika 12.1.11. Poziom wydajności stada macierzystego 12.2. Kontrola uŜytkowości zwierząt gospodarskich 12.2.1. Kontrola uŜytkowości mlecznej 12.2.2. Kontrola uŜytkowości mięsnej 12.2.3. Kontrola uŜytkowości wełnistej 12.2.4. Kontrola uŜytkowości nieśnej 12.2.5. Kontrola uŜytkowości roboczej (koni) 12.3. Metody oceny wartości uŜytkowej i hodowlanej 12.4. Podstawy selekcji 12.4.1. Reakcja populacji na selekcję 12.4.1.1. Liczebność grup potomstwa a wielkość postępu hodowlanego 12.4.1.2. Przekazywanie genetycznej wyŜszości rodziców 12.4.2. Skorelowany efekt selekcji 12.4.3. Istota granicy selekcyjnej 12.4.4. Selekcja cech progowych 12.4.5. Rodzaje selekcji 12.4.5.1. Selekcja w kierunku genów dominujących i przeciw tym genom 12.4.5.2. Selekcja w kierunku genów recesywnych i przeciw tym genom 12.4.5.3. Selekcja w kierunku genów o działaniu sumującym się n12.4.5.4. Selekcja w kierunku genów o współdziałaniu epistatycznym 12.4.5.5. Selekcja w kierunku naddominacji 12.4.5.6. Selekcje: kierunkowa, stabilizująca i rozdzielcza 12.4.5.7. Selekcja: bezpośrednia i pośrednia 12.4.5.8. Selekcje: jednostopniowa i wielostopniowa 12.4.5.9. Selekcje: indywidualna na podstawie fenotypu (selekcja masowa) i rodzinowa 12.4.5.10. Selekcja na jedną i kilka cech 12.4.5.11. Selekcja powrotna (recurrent selection) 12.4.5.12. Selekcja powrotna przemienna (reciprocal recurrent selection) 12.4.6. Porównanie skuteczności metod selekcji 12.4.6.1. Kryteria wyboru trafnej metody selekcyjnej 12.4.6.2. Czynniki powodujące rozbieŜności między oczekiwaną a rzeczywistą reakcją na selekcję 12.4.6.3. Ekonomiczne kryteria selekcji 12.5. Dobór par do rozpłodu 12.6. Metody kojarzenia i krzyŜowania 12.6.1. Metody kojarzenia 12.6.1.1. Kojarzenie wolne 12.6.1.2. Kojarzenie krewniacze 12.6.1.3. Kojarzenie szczytowe n12.6.1.4. OdświeŜanie krwi 12.6.1.5. Hodowla na linię 12.6.1.6. Linie inbredowane 12.6.1.7. Hodowla rodzinowa 12.6.2. Metody krzyŜowania 12.6.2.1. KrzyŜowanie twórcze 12.6.2.2. KrzyŜowanie uszlachetniające 12.6.2.3. KrzyŜowanie wypierające 12.6.2.4. KrzyŜowanie przemienne 12.6.2.5. KrzyŜowanie przejściowe 12.6.2.6. KrzyŜowanie towarowe 12.6.2.7. KrzyŜowanie międzygatunkowe (bastardyzacja) 12.6.3. Heterozja 13. Polityka hodowlana 13.1. Zachowanie zasobów genowych 13.2. Stado 13.3. Jądro zarodowe 13.4. Zapoczątkowanie hodowli zwierząt gospodarskich Literatura

Książka

  • Autor: 

    Bolesław Nowicki,Barbara Kosowska

  • ISBN: 

    83-09-00891-0

Inne produkty z tej serii: