Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zbigniew Milart,
Waga produktu: 0.520 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Waszawa 1998, wydanie 3, format 170 x 240, objętość 334 str., oprawa miękka
Zawarte w podręczniku wiadomości z anatomii topograficznej zwierząt domowych są objęte programem nauczania na wydziałach weterynaryjnych. Opanowanie wiedzy z tego przedmiotu powinno przygotować studentów do dalszej nauki na wyższych latach studiów. Znajomość anatomii topograficznej jest niezbędna w przyswojeniu przedmiotów klinicznych i w praktyce weteryna­ryjnej, a ponadto umożliwia wypowiadanie opinii o prawidłowych lub patologicz­nych stanach narządów na podstawie położenia ich względem siebie, dopuszczalne­go zakresu przemieszczeń fizjologicznych, zmiany kształtu oraz. położenia, m.in. w zależności od stanu odżywienia i wieku zwierzęcia.
Mianownictwo, podział dala na części, a jego powierzchni na okolice, są podane według Weterynaryjnego Mianownictwa Anatomicznego (1978). Miana oznaczające usytuowanie i położenie struktur anatomicznych często zmieniano ze względów praktycznych, np. określenie ,,doczaszkowy" zmieniano na ,,przedni", „doogonowy" - na „tylny", „dobrzuszny" - na „dolny".

Przedmowa Wstęp Głowa (caput) Skóra głowy i jej wytwory Unerwienie skóry głowy i topografia dostępu do nerwów Okolice głowy (regiones capitis) Okolice czaszki (regiones cranii) Okolica potyliczna (regio occipitalis) Okolica ciemieniowa (regio parietalis) Okolica skroniowa (regio temporalis) Okolica małżowiny usznej (regio auricularis) Okolica czołowa (regio frontalis) Okolica rogowa (regio cornualis) Okolice twarzy (regiones faciei) Okolica nosowa (regio nasalis) Okolica grzbietowa nosa (regio dorsalis nasi) Okolica boczna nosa (regio lateralis nasi) Okolica nozdrzy (regio naris) Okolica ustna (regio oralis) Okolica bródkowa (regio mentalis) Okolica oczodołowa (regio orbitalis) Okolica powiekowa górna (regio palpebralis superior) Okolica powiekowa dolna (regio palpebralis inferior) Struktury anatomiczne oczodołu Okolica jarzmowa (regio zygomatica) Okolica podoczodołowa (regio infraorbitalis) Okolica stawu skroniowo-żuchwowego (regio articulationis temporomansibutaris) Okolica żwaczowa (regio masseterica) Okolica szczękowa (regio maxillaris) Okolica policzkowa (regio buccalis) Okolica żuchwowa (regio mandibularis) Okolica międzyżuchwowa (regio intermandibularis) Okolica podgnykowa (regio subhyoidea) Jama czaszki (cavum cranii) Mózgowie (encephalon) Jama nosowa (cavum nasi) Jama ustna (cavum oris) Szyja (collum) Skóra szyi i jej wytwory Unerwienie skóry szyi i topografia dostępu do nerwów nOkolice szyi (regiones colli) Okolica grzbietowa szyi (regio colli dorsalis) Okolica zamałżowinowa (regio retroauricularis) Okolica boczna szyi (regio colli lateralis) Okolica mięśnia ramienno-głowowego (regiobrachiocephalica) Okolica mięśnia ramiennego (regio prescapularis) Okolica przyusznicza (regio parotidea) Okolica dobrzuszna szyi (regio colli ventralis) Rynienka szyjna (sulcus jugularis) Okolica mięśnia mostkowo-głowowego (regio sternocephalica) Okolica gardłowa (regio pharyngea) Okolica krtaniowa (regio laryngea) Okolica tchawiczna (regio trachealis) Grzbiet (dorsum) Skóra grzbietu Unerwienie skóry grzbietu i topografia dostępu do nerwów Okolice grzbietu (regiones dorsi) Okolica kręgowa piersiowa (regio vertebralis thoracis) Okolica międzyłopatkowa (regio interscapularis) Okolica kręgowa piersiowa (regio vertebralis thoracis) Okolica lędźwiowa (regio lumbalis) Klatka piersiowa (thorax) Skóra klatki piersiowej i jej wytwory Unerwienie skóry klatki piersiowej i topografia dostępu do nerwów Okolice klatki piersiowej (regiones thoracis) Okolica przedmostkowa (regio presternalis) Okolica mostkowa (regio sternalis) Okolica sutków łopatkowych (regio mammaria thoracica) Okolica łopatkowa (regio scapularis) Okolica chrząstki łopatkowej (regio cartilaginis scapulae) Okolica nadgrzebieniowa (regio supraspinata) Okolica podgrzebieniowa (regio infraspinata) Okolica wyrostka barkowego (regio acromialis) Okolica żebrowa (regio costalis) Okolica sercowa (regio cardiaca) Jama klatki piersiowej (cavum thoracis) Przepona (diaphargma s. phren) Jama opłucnej (cavum pleurae) Sródpiersie (mediastinum) Korzeń płuca (radix pulmonis) Płuca (pulmones s. pneumones) Osierdzie ( pericardium) Serce (cór s. cardia) Brzuch (abdomen s. venter) Skóra brzucha i jej wytwory Unerwienie skóry brzucha i topografia dostępu do nerwów Okolice brzucha (regiones abdominis) Okolica doczaszkowa brzucha (regio abdominis cranialis) Okolica podżebrowa (regio hypochondriaca) Okolica chrząstki mieczykowatej (regio xiphoidea) Okolica środkowa brzucha (regio abdominis media) Okolica boczna brzucha (regio abdominis lateralis) Dół przylędźwiowy (fossa paralumbalis) Okolica fałdu boku (regio plicae lateris) Okolica pępkowa (regio umbilicalis) Okolica doogonowa brzucha (regio abdominis caudalis) Okolica pachwinowa (regio inguinalis) Okolica łonowa (regio pubica) Okolica napletkowa (regio preputialis) Okolica sutków pachwinowych (regio mammaria inguinalis) Okolica wymienia (regio uberis) Jama brzuszna (cavum abdominis) Jama otrzewnej (cavum peritonei) Wątroba (hepar s. jecur) Trzustka (pancreas) Żołądek (ventriculus s. gaster) Śledziona (Hen s. splen) Jelito (intestinum) Nerki (renes s. nephroi) Nadnercza (glandulae suprarenales) Miednica (pehis) Skóra miednicy i jej wytwory Unerwienie skóry miednicy i topografia dostępu do nerwów Okolice miednicy (regiones pehis) Okolica krzyżowa (regio sacralis) Okolica guza biodrowego (regio tuberis coxae) Okolica pośladkowa (regio glutea) Okolica pośladka, czyli nadkulszowa (regio clunis) Okolica guza kulszowego (regio tuberis ischiadici) Okolica ogonowa (regio caudalis s. coccyged) Okolica krocza (regio perinealiś) Okolica odbytowa (regio analis) Okolica moczowo-płciowa (regio urogenitalis) Okolica mosznowa (regio scrotalis) Okolica nadsutkowa (regio supramammaria) Jama niiedniczna (cavum pehis) Narządy płciowe męskie w jamie miednicznej nNasieniowód (ductus deferenś) Gruczoły płciowe dodatkowe (glandulae genitales accessoriae) Narządy płciowe żeńskie w jamie miednicznej Jajnik (ovarium) Jajowód (tuba uterina s. oviductus s. salpinx) Macica (uterus s. hystera s. metra) Pochwa (nagina s. colpos) Przedsionek pochwy (vestibulum vaginae) Narządy moczowe jamie miednicznej Moczowód (ureter) Pęcherz moczowy (vesica urinaria s. cystis) Cewka moczowa (ureihra) Tunice, żyły i węzły chłonne jamy miednicznej Odbytnica (rectum) Kończyna piersiowa (metnbrum thoracicum) Skóra kończyny piersiowej i jej wytwory Unerwienie kończyny piersiowej i topografia dostępu do nerwów Okolice kończyny piersiowej (regiones membrii thoracici) Okolica stawu ramiennego (regio articulationis humeri) Okolica pachowa (regio axillaris) Okolica ramienia (regio brachii) Okolica mięśnia trójgłowego ramienia (regio tricipitalis) Okolica ł okciowa (regio cubiti) Okolica guza łokciowego (regio olecrani) Okolice przedramienia (regiones antebrachii) Okolica przedramienia doczaszkowa (regio antebrachii cranialis) Okolica przedramienia doogonowa (regio antebrachii caudalis) Okolica przedramienia boczna (regio antebrachii lateralis) Okolica przedramienia przyśrodkowa (regio antebrachii medialis) Okolice nadgarstka (regiones carpi) Okolica nadgarstka grzbietowa (regio carpi dorsalis) Okolica nadgarstka dłoniowa (regio carpi palmaris) Okolica nadgarstka boczna (regio carpi lateralis) Okolica nadgarstka przyśrodkowa (regio carpi medialis) Staw nadgarstka (articulatio carpi) Okolice śród ręczą (regiones metacarpi) Okolica śródręcza grzbietowa (regio metacarpi dorsalis) Okolica śródręcza dłoniowa (regio metacarpi palmaris) Okolica śródręcza boczna (regio metacarpi lateralis) i okolica śródręcza przyśrod kowa (regio metacarpi medialis) Okolica śródręczno-palcowa (regio metacarpophalangea), czyli okolica stawu pęcinowego Okolica pęcinowa (regio compediś) Okolica międzyczłonowa bliższa (regio interphalangea proximalis) czyli okolica stawu koronowego Okolica koronowa (regio coronalis) Przestrzeń międzypalcowa (spatium interdigitale) Kopyto (ungula) u konia Kopyto (ungula) u bydła Pazur (unguicula) Kończyna miednic/na (membrum pehinum) Skóra kończyny miednicznej i jej wytwory Unerwienie skóry miednicznej i topografia dostępu do nerwów Okolice kończyny miednicznej (regiones memhri pelvini) Okolica stawu biodrowego (regio articulationis coxae) Okolice uda (regiones femoris) Okolica uda doczaszkowa (regio femoris cranalis) Okolica uda doogonowa (regio femoris caudalis) Okolica uda boczna (regio femoris lateralis) Okolica uda przyśrodkowa (regio femoris medialis) Okolice kolana (regiones genus) Okolica kolana doczaszkowa (regio genus cranialis) Okolica kolana boczna (regio genus lateralis) Okolica kolana przyśrodkowa (regio genus medialis) Okolica podkolanowa (regio poplitea) Okolice podudzia (regiones cruis) Okolica podudzia doczaszkowa (regio cruris cranialis) Okolica podudzia doogonowa (regio cruris caudalis) Okolica podudzia boczna (regio cruris lateralis) Okolica podudzia przyśrodkowa (regio cruris medialis) Okolice stepu (regiones tarsi) Okolica slępu grzbietowa (regio tarsi dorsalis) Okolica slępu podeszwowa (regio tarsi plantaris) Okolica piętowa (regio calcanea) Okolica slępu boczna (regio tarsi lateralis) Okolica stepu przyśrodkowa (regio tarsi medialis) Staw stepu (articulatio tasi) Okolice śródstopia (regiones metatarsi) .... Okolica śródstopia grzbietowa (regio metatarsi dorsalis) Okolica śródstopia podeszwowa (regio metatarsi plantaris) Okolica śródstopia boczna (regio metatarsi lateralis) i okolica śródstopia przy środkowa (regio metatarsi medialis) Okolica śródstopowo-palcowa (regio metatarsophalangea), czyli okolica stawu pęci-nowego Okolica pęcinowa (regio compedis) Okolica międzyczlonowa bliższa (regio interphalangea proximalis), czyli okolica stawu koronowego Okolica koronowa (regio coronalis) Przeslrzeń międzypalcowa (spalium interdigitale) Kopyto (ungula) Piśmiennictwo Skruowidz

Książka

  • Autor: 

    Zbigniew Milart

  • ISBN: 

    83-09-01466-X

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...