Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Milart Zbigniew
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2002, wydanie 1, format 230 x 220, objętość 357 str., oprawa miękka

Historia opracowania ujednoliconego, międzynarodowego mianownictwa anatomicznego liczy już ponad 100 lat. Mianownictwo takie miało ograniczyć dowolność stosowania nazw anatomicznych, szczególnie w dydaktyce, nauce i w tekstach publikowanych z zakresu dyscyplin morfologicznych, jak również klinicznych. Pierwsze prace rozpoczęto w roku 1895 wydaniem w Bazylei „Basel Nomina Anatomica" (BNA) w języku łacińskim. Mianownictwo to, które spełniało dostateczną rolę odnośnie do anatomii człowieka, nie odpowiadało w pełni wymogom i jasności nazewnictwa anatomicznego u zwierząt. W tej sytuacji powołano (1899 r.) Międzynarodowy Komitet Weterynaryjnego Mianownictwa Anatomicznego (MKWMA), który bazylejskie mianownictwo miał uzupełnić nazwami struktur występujących u zwierząt i dostosować do użytku weterynaryjnego. Wyniki działalności tego Komitetu nie zostały rozpowszechnione. W roku 1936 ukazało się w Jenie następne mianownictwo, znane jako jenajskie, „Jena Nomina Anatomica" (JNA), wydane również w języku łacińskim. W roku 1955 VI Międzynarodowy Kongres Anatomów w Paryżu dokonał korekty poprzednich wydań Nomina Anatomica, zatwierdził je i opublikował nowe, znane jako wydanie paryskie, „Parisiensia Nomina Anatomica" (PNÄ„). Dotąd w podręcznikach anatomii weterynaryjnej stosowano nazwy oparte głównie na mianownictwie bazylejskim (BNA) z uzupełnieniem nazw dla swoistych struktur organizmu zwierzęcego. Było ono źródłem mianownictwa stosowanego również w dydaktyce i w publikacjach naukowych W związku z potrzebą opracowania mianownictwa dla nauk weterynaryjnych, z inicjatywy profesora anatomii i dyrektora Państwowej Szkoły Weterynaryjnej w Alfort - C. Bressou, powołano Międzynarodowe Stowarzyszenie Anatomów Weterynaryjnych, które za jeden z pierwszych celów swojej działalności uchwaliło, że konieczne jest opracowanie weterynaryjnego mianownictwa anatomicznego na podstawie mianownictwa paryskiego (PNÄ„) z 1955 roku. Na spotkaniu Stowarzyszenia we Freiburgu, w roku 1957, na przewodniczącego MKWMA powołano prof. dr J. Schreibera z Wiednia. W wyniku działalności Komitetu, w roku 1968 ukazało się pierwsze wydanie „Nomina Anatomica Veterinaria" (NAV) w nakładzie 1000 egzemplarzy. Opublikowanie międzynarodowego weterynaryjnego mianownictwa anatomicznego stało się w wielu krajach podstawą do opracowania własnej, krajowej terminologii. Z inicjatywy prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, prof. dr hab. Edmunda Prosta, w styczniu 1970 roku powołano Komitet Redakcyjny do przygotowania mianownictwa w wersji łacińsko-polskiej na podstawie NAV z roku 1968, z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych w roku 1973. Opracowanie to ukazało się w roku 1978 pod tytułem „Weterynaryjne Mianownictwo Anatomiczne" (wyd. I). Zasłużyło ono na wysoką ocenę jako dobry przewodnik do posługiwania się prawidłowymi mianami anatomicznymi (polskimi i łacińskimi) w naukach weterynaryjnych i pokrewnych. Jednakże od wydania tego Mianownictwa upłynęły już 24 lata. W tym czasie MKWMA opracował trzy kolejne wydania mianownictwa międzynarodowego, każde poprawiane i uzupełniane. Ostatnie, z roku 1994, różni się od poprzednich w wielu miejscach i działach. Wobec długiej przerwy w nowelizacji mianownictwa polskiego autorzy tej publikacji zobowiązali się do jego uaktualnienia, dodając miana anatomiczne w języku angielskim.

Przedmowa Wykaz skrótów i oznaczeń Termini situm et directionem partium corporis indicantes - Miana oznaczające połoŜenie, kierunek i usytuowanie części ciała Termini ad raembra spectantes - Miana odnoszące się do kończyn Termini generales - Miana ogólne Partes et regiones corporis - Części i okolice ciała Caput - Głowa Collum [cervix] - Szyja (szyjka) Truncus - Tułów Abdomen — Brzuch Pelvis - Miednica Cauda-Ogon Membra - Kończyny Membrum thoracicum - Kończyna piersiowa Membrum pelvinum - Kończyna miedniczna Regiones corporis - Okolice ciała Regiones capitis - Okolice głowy Regiones coli i - Okolice szyi Regiones pectoris - Okolice klatki piersiowej Regiones abdominis - Okolice brzucha Regiones dorsi - Okolice grzbietu Regiones pelvis - Okolice miednicy Regiones membri thoracici - Okolice kończyny piersiowej Regiones membri pelvini - Okolice kończyny miednicznej Objaśnienia do mian Osteologia - Nauka o kościach Skeleton axiale- Kościec [szkielet] osiowy Cranium - Czaszka Facies - Twarz Ossa cranii - Kości czaszki Ossa faciei - Kości twarzy Columna yertebralis - Kręgosłup Skeleton thoracis - Kościec [szkielet] klatki piersiowej Skeleton appendiculare - Koś ciec [szkielet] kończyn Ossa membri thoracici - Kości kończyny piersiowej Ossa membri pelvini - Kości kończyny miednicznej Objaśnienia do mian Arthrologia - Nauka o połączeniach kości Ariculationes - Stawy Suturae capitis - Szwy głowy Synchondroses cranii - Chrząstkozrosty czaszki Articulationes columnae vertebralis, thoracis et cranii - Stawy kręgosłupa, klatki piersiowej i czaszki Articulationes membri thoracici - Stawy kończyny piersiowej Articulationes membri pelvini - Stawy kończyny miednicznej Objaśnienia do mian Myologia - Nauka o mięśniach Musculi cutanei - Mięśnie skórne Musculi capitis - Mięśnie głowy Musculi colli - Mięśnie szyi Musculi dorsi - Mięśnie grzbietu Musculi thoracis - Mięśnie klatki piersiowej Musculi abdominis - Mięśnie brzucha Canalis inguinalis [spatium inguinale] - Kanał pachwinowy [przestrzeń pachwinowa] Musculi caudae [coccygis] - Mięśnie ogona Musculi membri thoracici - Mięśnie kończyny piersiowej Musculi membri pelvini - Mięśnie kończyny miednicznej Bursae et yaginae synoviales - Kaletki i pochewki maziowe Objaśnienia do mian Splanchnologia - Nauka o trzewiach Apparatus digestorius - Aparat trawienny [układ trawienny] Cavum oris — Jama ustna Pharynx - Gardło Canalis alimentarius - Przewód pokarmowy Oesophageus - Przełyk Yentriculus [gaster] - śołądek Intestinum tenue - Jelito cienkie Intestinum crassum - Jelito grube Hepar - Wątroba Pancreas -Trzustka Apparatus respiratorius - Aparat oddechowy [układ oddechowy] Nasus externus - Nos zewnętrzny Cavum nasi - Jama nosowa Sinus paranasales - Zatoki przynosowe Larynx- Krtań Trachea - Tchawica Bronchi - Oskrzela Pulmo dexter et sinister - Płuco prawe i lewe Cavum thoracis - Jama klatki piersiowej Apparatus urogenitalis - Aparat moczowo-płciowy [układ moczowo-płciowy] Organa urinaria - Narządy moczowe Ren-Nerka Ureter - Moczowód nYesica urinaria - Pęcherz moczowy Organa genitalia masculina - Narządy płciowe męskie Testis - Jądro Epididymis - Najądrze Ductus deferens - Nasieniowód Funiculus spermaticus - Powrózek nasienny Glandulae genitales accessoriae - Gruczoły płciowe dodatkowe Partes genitales masculinae externae - Narządy płciowe męskie zewnętrzne Organa genitalia feminina - Narządy płciowe Ŝeńskie Ovarium - Jajnik Epoóphoron - Nadjajnik Paraoóphoron - Przyjajnik Tuba uterina - Jajowód Uterus - Macica Vagina - Pochwa Partes genitales femininae externae - Narządy płciowe Ŝeńskie zewnętrzne Perineum - Krocze Peritonaeum - Otrzewna Glandulae endocrinae - Gruczoły dokrewne Glandula thyreoidea - Gruczoł tarczowy [tarczyca] Glandula parathyreoidea interna - Gruczoł przytarczycowy wewnętrzny Glandula parathyreoidea externa - Gruczoł przytarczycowy zewnętrzny Hypophysis [glandula pituitaria] - Przysadka Glandula pinealis - Szyszynka Glandula adrenalis [glandula suprarenalis] - Nadnercze [gruczoł nadnerczowy] Insulae pancreaticae - Wyspy trzustki Thymus - Grasica Objaśnienia do mian Angiologia - Nauka o naczyniach Pericardium - Osierdzie Cór - Serce Myocardium - Mięsień sercowy Endocardium - Wsierdzie Atrium dextrum - Przedsionek prawy Yentriculus dexter - Komora prawa Atrium sinistrum - Przedsionek lewy Yentriculus sinister - Komora lewa Arteriae - Tętnice Truncus pulmonalis - Pień płucny Aorta - Aorta [tętnica główna] Aorta ascendens - Aorta wstępująca Arcus aortae - Łuk aorty Truncus brachiocephalicus - Pień ramienno-głowowy Truncus bicaroticus - Pień tętnic szyjnych Arteria carotis communis - Tętnica szyjna wspólna Arteria carotis externa - Tętnica szyjna zewnętrzna Arteria carotis interna - Tętnica szyjna wewnętrzna Arteriae cerebri - Tętnice mózgu Arteria subclavia - Tętnica podobojczykowa Arteria axillaris - Tętnica pachowa Aorta descendens - Aorta zstępująca Venae-śyły Venac pulmonales - śyły płucne Yenae cordis - śyły serca Yena azygos sinistra - śyła nieparzysta lewa Yena cava cranialis - śyła główna doczaszkowa [przednia] Yena brachiocephalica - śyła ramienno-głowowa Yena jugularis interna - śyła szyjna wewnętrzna Yena jugularis externa - śyła szyjna zewnętrzna Sinus durae matris - Zatoki opony twardej Yena subclavia - śyła podobojczykowa Yena cava caudalis - śyła główna doogonowa [tylna] Yena portae - śyła wrotna Yena iliaca communis - śyła biodrowa wspólna Yena iliaca interna - śyła biodrowa wewnętrzna Yena iliaca externa - śyła biodrowa zewnętrzna Systema lymphaticum - Układ chłonny Ductus thoracicus - Przewód piersiowy Cisterna chyli - Zbiornik mleczu Lymphonodi [nodi lymphatici] - Węzły chłonne Lien - Śledziona Thymus - Grasica Objaśnienia do mian Systema neryosum - Układ nerwowy Systema nervosum centrale - Układ nerwowy ośrodkowy [centralny] Medulla spinalis - Rdzeń kręgowy Funiculus dorsalis - Sznur dogrzbietowy Funiculus lateralis - Sznur boczny Funiculus ventralis - Sznur dobrzuszny Encephalon - Mózgowie Rhombencephalon - Tyłomózgowie Mesencephalon - Śródmózgowie Prosencephalon - Przodomózgowie Meninges - Opony Systema neryosum periphericum - Układ nerwowy obwodowy Nervi craniales - Nerwy czaszkowe Nervi spinałeś - Nerwy rdzeniowe Systema nervosum autonomicum - Układ nerwowy autonomiczny Plexus aorticus thoracicus - Splot aortowy piersiowy Plexus aorticus abdominalis - Splot aortowy brzuszny Pars sympathica - Część współczulna Pars parasympathica - Część przywspółczulna Objaśnienia do mian Organa sensuum - Narządy zmysłów Organum visus - Narząd wzroku Oculus-Oko Bulbus oculi - Gałka oczna Organa oculi accessoria - Narządy dodatkowe oka Organum vestibulocochleare [auris] - Narząd przedsionkowo-ślimakowy [ucho] Auris interna - Ucho wewnętrzne Auris media - Ucho środkowe Auris externa - Ucho zewnętrzne Organum olfactus - Narząd powonienia Organum yomeronasale - Narząd lemieszowo-nosowy Organum gustus - Narząd smaku Objaśnienia do mian Integumentum communae - Powłoka wspólna Curtis - Skóra Epidermis - Naskórek Dermis [corium] - Skóra właściwa Tela subcutanea - Tkanka podskórna Pili-Włosy Cornu - Róg Tori - Opuszki Unguicula - Pazur Ungula - Kopyto Glandulae cutis - Gruczoły skóry Mamma - Sutek Objaśnienia do mian Piśmiennictwo Skorowidz mian łacińskich Skorowidz mian polskich Skorowidz mian angielskich

Książka

  • ISBN: 

    83-09-01764-2

  • Redaktor: 

    Milart Zbigniew

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...