Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: W. Skrzypczak, T. Stefaniak, R. Zabielski,
Waga produktu: 0.700 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 326 str., oprawa miękka
 „Podręcznik pt. Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność. Okres ten jest szczególnie istotny ze względu na zmianę sposobu życia płodu, a co z tym związane, podejmowanie funkcji przez układy, które w życiu płodowym miały mniejsze znaczenie. (…) Uważam też, że podręcznik ten ma szanse na dłużej zagościć na polskim rynku wydawniczym, a jego kolejne edycje będą służyć wielu pokoleniom studentów zainteresowanych chowem i leczeniem zwierząt. Gorąco zatem wszystkim tym osobom polecam powyższy podręcznik. (…)” Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
„(…) To pierwszy taki podręcznik na naszym rynku wydawniczym. Studiujący zapozna się w nim z zagadnieniami rozwoju poszczególnych układów, tj. nerwowego, endokrynnego, pokarmowego i kostnego oraz z problematyką homeostazy wodno-elektrolitowej, gazowej i cieplnej noworodków. Uzyska najnowszą, bardzo uporządkowaną wiedzę na temat odporności noworodków i czynników ją determinujących, w tym na temat roli biologicznych, nieodżywczych składników siary i mleka.
(…) Wielką zaletą podręcznika jest umiejętne powiązanie bardzo nowoczesnych informacji związanych z biologią organizmu noworodka, w tym rozpatrywanych na poziomie molekularnym, z aspektami praktycznymi, co czyni go interesującym źródłem wiedzy także dla lekarzy czy zootechników praktyków. Studiowanie podręcznika może być dla nich inspiracją dla nowych rozwiązań praktycznych, np. związanych z przygotowywaniem nowych dodatków paszowych. (…) Na podkreślenie zasługuje również obecność w podręczniku sporej ilość informacji związanych nie tylko ze zwierzętami gospodarskimi, ale również zwierzętami laboratoryjnymi i człowiekiem, co dodatkowo może zwiększyć grono studiujących. (…)” Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
„(…) Opisywane w pracy mechanizmy działań dotyczą zarówno genetyki, hormonów, substancji działających lokalnie jak i udziału układu nerwowego. O ile jednak mechanizmy hormonalne i nerwowe są w znacznej części poznane to wpływ pozostałych czynników, choćby stresu oksydacyjnego, zmieniającego procesy sygnalizacji w komórkach, są w znacznej mierze niejasne. Umieszczenie takich informacji jest niezwykle istotne gdyż mając wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentó w wiem jak ważnym jest wyczulenie ich na nowości. (…)
Przedstawiony do recenzji podręcznik jest pracą zbiorową wykonaną przez zespół doświadczonych profesorów a także wspartą wynikami doświadczeń i publikacjami pracowników z ich zespołów. Daje to gwarancje umieszczenia w pracy najnowszych osiągnięć z określonej dziedziny.
Dzięki opracowaniu poszczególnych rozdziałów przez kilku autorów przedstawiane informacje są wyważone i podane w formie dającej gwarancje zrozumienia przez studentów przekazywanych, niekiedy trudnych informacji. Prof. dr hab. med. Artur Dembiński Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Perinatalny okres rozwoju układu nerwowego i endokrynnego (K. Pierzchata-Koziec) 1.1. Układ nerwowy 1.1.1. Budowa i znaczenie układu nerwowego 1.1.2. Rozwój układu nerwowego 1.1.2.1. Kolejność rozwoju poszczególnych komórek układu nerwowego 1.1.2.2. Czynniki wpływające na rozwój układu nerwowego 1.1.2.3. Okres neonatalny 1.2. Rozwój układu endokrynnego 1.2.1. Podstawowe pojęcia endokrynologiczne 1.2.2. Gruczoły wydzielania endokrynnego 1.2.3. Rozwój osi endokrynnych u róŜnych gatunków zwierząt 1.2.3.1. Oś podwzgórzowo-przysadkowo-korowonadnerczowa 1.2.3.2. Część rdzeniowa nadnerczy 1.2.3.3. Hormony osi podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowej 1.2.3.4. Aktywność osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowej 1.2.3.5. Rola hormonu wzrostu i IGF-1 1.2.3.6. Wybrane hormony tkankowe 1.2.3.7. Neurohormony i neuropeptydy Piśmiennictwo Rozdział 2. Znaczenie biologicznie aktywnych składników siary i mleka (R. Zabielski) 2.1. Skład siary i mleka z uwzględnieniem róŜnic gatunkowych 2.2. NieodŜywcze składniki siary i mleka 2.3. Rola biologicznie aktywnych składników siary i mleka w regulacji rozwoju noworodka 2.3. 1. Działanie hormonów, czynników wzrostowych i cytokin 2.3.2. Działanie immunomodulacyjne 2.3.3. Działanie hipotensyjne 2.3.4. Działanie antybakteryjne Piśmiennictwo Rozdział 3. Rozwój układu pokarmowego (T. Skrzypek, M. M. Godlewski, R. Zabielski) 3.1. Rozwój układu pokarmowego u noworodka urodzonego o czasie i z normalną masą ciała 3.1.1. Rozwój morfologiczny i czynnościowy Ŝołądka 3.1.1.1. Rozwój Ŝołądka 3.1.1.2. Funkcje Ŝołądka 3.1.1.2.1. Motoryka Ŝołądka 3.1.1.2.2. Wydzielanie soku Ŝołądkowego 3.1.1.2.3. Rozwój przedŜołądków u zwierząt przeŜuwających 3.1.2. Rozwój jelita 3.1.2.1. Charakterystyka komórek błony śluzowej jelita 3.1.2.1.1. Komórki enteroendokrynowe (komórki dokrewne) 3.1.2.1.2. Komórki Panetha 3.1.2.1.3. Komórki kępkowe 3.1.2.1.4. Komórki M 3.1.2.2. Rozwój jelita cienkiego w okresie prenatalnym 3.1.2.3. Rozwój jelita w okresie postnatalnym 3.1.2. 3.1. Zmiany struktury w błonie śluzowej jelita w okresie rozwoju postnatalnego 3.1.2.4. Rozwój funkcji jelita cienkiego 3.1.2.4.1. Rozwój motoryki jelita 3.1.2.4.2. Trawienie jelitowe i wchłanianie 3.1.3. Rozwój zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki 3.1.4. Rozwój mechanizmów regulacji przewodu pokarmowego 3.2. Cechy szczególne rozwoju układu pokarmowego u wcześniaków 3.3. Cechy szczególne rozwoju układu pokarmowego osobników o niskiej masie urodzeniowej i z wewnątrzmacicznym zaburzeniem rozwoju płodu 3.4. Rozwój układu pokarmowego po odsądzeniu i przyczyny zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego związanych z odsądzeniem 3.5. Fizjologiczne uzasadnienie róŜnych strategii odchowu zwierząt gospodarskich po odsądzeniu, z uwzględnieniem racjonalności stosowania róŜnych dodatków do pasz Piśmiennictwo Rozdział 4. Zespół słabego cielęcia (T. Stefaniak) 4.1. Definicje uŜywane w opisie zespołu 4.2. Czynniki okresu prenatalnego 4.3. Czynniki okresu perinatalnego 4.4. Czynniki okresu postnatalnego 4.5. Ekonomiczne znaczenie zespołu słabego cielęcia 4.6. ZakaŜenie śródmaciczne 4.7. Patogeneza zaburzeń prowadzących do rodzenia się cieląt martwych/słabych 4.7.1. Czynniki okresu prenatalnego 4.7.2. Przyczyny osłabionego rozwoju płodów u samic dorastających 4.7.3. Czynniki okresu perinatalnego 4.7.4. Czynniki okresu postnatalnego 4.8. Diagnostyka i leczenie zespołu słabego cielęcia Piśmiennictwo Rozdział 5. Homeostaza wodno-elektrolitowa, gazowa i cieplna noworodków 5.1. Homeostaza wodno-elektrolitowa (W. Skrzypczak) 5.1.1. Odrębności morfologiczne nerek noworodków 5.1.2. Odrębności czynnościowe nerek noworodków 5.1.3. Przemiana wody u noworodków 5.1.4. Przemiana sodu, potasu i chlorków 5.1.5. Białkomocz neonatalny 5.1.6. Specyfika humoralnej regulacji czynności nerek noworodków 5.1.6.1. Układ renina-angiotensyna-aldosteron w okresie przedurodzeniowym 5.1.6.2. Układ renina-angiotensyna-aldosteron w okresie neonatalnym 5.1.6.3. Wazopresyna 5.1.6.4. Przedsionkowy peptyd natriuretyczny 5.1.7. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w aspekcie adaptacji neonatalnej 5.1.7.1. Hipernatremia i hiponatremia 5.1.7.2. Odwodnienie 5.2. Homeostaza gazowa (W. Skrzypczak) 5.2.1. Podjęcie i utrzymanie oddychania 5.2.2. Niedotlenienie płodu i noworodka 5.2.3. Niewydolność oddechowa noworodka 5.2.4. Pośrednie skutki hipoksji 5.2.5. Hipoksja na poziomie komórki 5.3. Homeostaza cieplna (K. Michałek) 5.3.1. Termoregulacja w okresie płodowym 5.3.2. Termoregulacja u noworodków 5.3.3. Termogeneza u noworodków typu tyroksynowego 5.3.4. Termogeneza u noworodków typu noradrenalinowego 5.3.5. Brunatna tkanka tłuszczowa 5.3.6. Przyczyny oraz skutki strat ciepła u noworodków Piśmiennictwo Rozdział 6. Odporność noworodków 6.1. Odporność cieląt-noworodków (T. Stefaniak) 6.1.1. Rozwój układu immunologicznego cielęcia w okresie prenatalnym 6.1.2. Rozwój układu immunologicznego cielęcia w okresie postnatalnym 6.1.2.1. Odporność humoralna cielęcia-noworodka 6.1.3. Wrodzone niedobory immunologiczne u cieląt 6.1.3.1. CięŜki złoŜony niedobór odporności 6.1.3.2. Niedobór adhezji leukocytów 6.1.3.3. Dziedziczny niedobór cynku u bydła 6.1.3.4. Zespół Chediaka-Higashiego 6.1.3.5. Okresowa hipogammaglobulinemia 6.1.3.6. Niedobór immunoglobulin Ga 6.1.3.7. Polimorfizm receptorów FcRn 6.2. Odporność jagniąt noworodków (T. Stefaniak) 6.3. Odporność koźląt noworodków (T. Stefaniak) 6.4. Odporność prosiąt noworodków (T. Stefaniak) 6.5. Odporność szczeniąt noworodków (A. Chełmońska-Soyta) 6.5.1. Rozwój centralnych i obwodowych narządów limfatycznych 6.5.2. Odporność matczyna 6.5.3 Pierwotne niedobory odporności 6.5.3.1. CięŜki złoŜony niedobór odporności 6.5.3.2. Zespół niedoboru cząsteczek adhezyjnych 6.5.3.3. Cykliczna neutropenia 6.6. Odporność źrebiąt-noworodków (W. Leibold, tłum. T. Stefaniak) 6.6.1. Interakcje plodowo-matczyne w okresie prenatalnym 6.6.1.1. Rozwój semiallogenicznego płodu 6.6.1.2. Znaczenie mechanizmów immunologicznych dla ciąŜy 6.6.2. Postnatalne interakcje między klaczą a źrebięciem 6.6.2.1. Pobranie siary 6.6.2.2. Siara - składniki i znaczenie Piśmiennictwo Rozdział 7. Potencjał antyoksydacyjny noworodków - hipoksja (B. Tudek, P. Kowalczyk) 7.1. Wstęp 7.2. Reaktywne formy tlenu i ich znaczenie w funkcjonowaniu dorosłego organizmu 7.3. Hipoksja i reaktywne formy tlenu w rozwoju płodowym 7.3.1. Czynnik transkrypcyjny indukowany hipoksja i mechanizm jego aktywacji 7.3.1.1. Rodzina czynników transkrypcyjnych indukowanych hipoksją-a 7.3.2. Rodzina hydroksylaz prolinowych 7.3.3. Mechanizm odpowiedzi na obniŜone stęŜenie tlenu 7.3.4. Geny docelowe czynnika indukowanego hipoksja 7.3.5. Hipoksja w rozwoju płodowym a choroby związane z wcześniactwem 7.3.5.1. Erytropoeza, transport Ŝelaza i niedokrwistość 7.3.5.2. Angiogeneza 7.3.5.3. Fibroplazja pozasoczewkowa 7.3.5.4. Metabolizm glukozy 7.3.5.5. Hipoksja w rozwoju płuc płodu i zespół zaburzeń oddychania 7.3.5.6. Stany zapalne i martwicze zapalenie jelit 7.3.6. Podsumowanie Piśmiennictwo Rozdział 8. Rozwój i fizjologia układu kostnego (I. Puzio, M. Bieńko, R. P. Radzki, M. Kapica) 8.1. Histogeneza kości 8.2. Rozwój kości długich 8.2.1. Chrząstka wzrostowa 8.2.1.1. Proliferacja chondrocytów 8.2.1.2. Dojrzewanie i hipertrofia chondrocytów 8.2.1.3. Mineralizacja macierzy 8.2.1.4. Rozwój unaczynienia 8.2.1.5. Apoptoza chondrocytów 8.2.1.6. Zamykanie płytki wzrostu 8.2.1.7. Regulacja funkcji płytki wzrostu 8.3. Przebudowa tkanki kostnej 8.4. Mineralizacja 8.5. Regulacja procesu przebudowy i mineralizacji 8.5.1. Funkcjonalna oś hormonalna hormon wzrostu - insulinopodobny czynnik wzrostu l 8.5.2. Steroidowe hormony płciowe 8.5.2.1. Estrogeny 8.5.2.2. Androgeny 8.5.3. Hormony tarczycy 8.5.4. Leptyna i insulina 8.5.5. Hormonalna kontrola gospodarki wapniowej i fosforanowej rosnącego organizmu 8.6. Wpływ karmienia mlekiem na rozwój tkanki kostnej 8.6.1. Laktoferryna 8.6.2. Karnityna 8.7. Wpływ innych składników diety na tkankę kostną 8.7.1. Magnez 8.7.2. Cynk 8.7.3. Mangan 8.7.4. Witamina C 8.7.5. Witamina K 8.7.6. Witamina B6 8.7.7. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Piśmiennictwo Rozdział 9. Rozwój i fizjologia mięśni szkieletowych (I. Puzio, R. P. Radzki, M. Bieńko, M. Kapica) 9.1. Rozwój mięśni szkieletowych 9.1.1. Prenatalny rozwój mięśni 9.1.2. Postnatalny rozwój mięśni szkieletowych 9.1.3. Postnatalne zmiany w mięśniach szkieletowych 9.2. Regulacja wzrostu i rozwoju układu mięśniowego 9.2.1. Hormon wzrostu i insulinopodobne czynniki wzrostu 9.2.2. Hormony tarczycy 9.2.3. Androgeny i estrogeny 9.2.4. Inne hormony 9.2.5. Czynniki transkrypcyjne i wzrostowe 9.2.5.1. Miostatyna 9.2.5.2. Czynnik wzrostu fibroblastów 9.2.5.3. Transformujący czynnik wzrostu-p 9.2.5.4. Białka morfogenetyczne kości 9.2.5.5. Czynnik wzrostu hepatocytów 9.2.5.6. Interleukiny Piśmiennictwo Rozdział 10. Rozwój relacji gospodarz-mikroflora (M. Binek, M. Kizerwetter-Świda, A. Sikora) 10.1. Współczesne metody badań mikrobiota 10.2. Rozwój mikroflory jelitowej u świń 10.2.1. Mikroflora osesków 10.2.2. Mikroflora w okresie odsądzenia 10.2.3. Mikroflora u dorosłych zwierząt 10.3. Funkcje mikroflory jelitowej 10.4. Wpływ mikroflory autochtonicznej na odpowiedź immunologiczną 10.5. Rola mikroflory jelitowej w trawieniu pokarmu przez gospodarza 10.5.1. Udział bakterii w rozkładzie cukrów 10.5.2. Udział bakterii w rozkładzie białek 10.5.3. Udział bakterii w rozkładzie lipidów 10.6. Integracja mikrobiota z organizmem gospodarza 10.7. Modulowanie homeostazy jelit poprzez probiotyki i inne dodatki paszowe 10.7.1. Probiotyki 10.7.2. Bakteriocyny 10.7.3. Rodzaje bakterii najczęściej wykorzystywanych w preparatach probiotycznych 10.7.4. Konkurencyjne wykluczanie 10.7.5. Prebiotyki i symbiotyki 10.7.6. Zastosowanie probiotyków u zwierząt produkcyjnych 10.7.6.1. Probiotyki w chowie trzody chlewnej 10.7.6.2. Probiotyki w chowie przeŜuwaczy 10.8. Rozwój mikroorganizmów w przedŜotądkach przeŜuwaczy 10.8.1. śołądek przeŜuwaczy 10.8.2. Mikroorganizmy zasiedlające Ŝwacz i ich rola w procesie trawienia pokarmu przez przeŜuwacze 10.8.3. Relacje symbiotyczne miedzy mikroorganizmami Ŝwacza 10.8.4. Rozwój ekosystemu Ŝwacza we wczesnych etapach Ŝycia przeŜuwacza Piśmiennictwo Rozdział 11. Niedobory witaminowe (M. OŜgo) 11.1. Witamina A 11.2. Witamina D 11.3. Witamina E 11.4. Witamina B 11.5. Witamina 812 11.6. Witamina C Piśmiennictwo Rozdział 12. Niedobory mineralne u noworodków 12.1. Molekularne mechanizmy regulacji metabolizmu Ŝelaza u ssaków w okresie perinatalnym (P. Lipiński, R. R. Starzyński, A. Styś) 12.1.1. Kompendium ogólnoustrojowej homeostazy Ŝelaza u ssaków ........... 286 12.1.2. Regulacja metabolizmu Ŝelaza w okresie prenatalnym - transport Ŝelaza przez łoŜysko 12.1.3. Regulacja metabolizmu Ŝelaza w okresie neonatalnym 12.1.4. Niedokrwistość na tle niedoboru Ŝelaza u noworodków 12.2. Molekularne mechanizmy regulacji metabolizmu cynku u ssaków w okresie perinatalnym (M. A. Gralak) 12.2.1. Kompendium ogólnoustrojowej homeostazy cynku u ssaków 12.2.2. Regulacja wchłaniania i wydzielania cynku do jelita 12.2.3. Regulacja metabolizmu cynku w okresie prenatalnym - transport cynku przez łoŜysko 12.2.4. Regulacja metabolizmu i niedobór cynku w okresie neonatalnym Piśmiennictwo Wykaz skrótów Indeks rzeczowy

Książka

  • Autor: 

    W. Skrzypczak, T. Stefaniak, R. Zabielski

  • ISBN: 

    978-83-09-01072-2

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...