Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Krzymowski Tadeusz, Przała Jadwiga
Waga produktu: 1.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2010, wydanie 8, format 180 x 240, objętość 760 str., oprawa twarda
Uważaliśmy i uważamy nadal, że podręcznik przeznaczony dla studentów II roku studiów na wydziałach medycyny weterynaryjnej czy hodowli i biologii zwierząt nie może być opracowaniem, w którym przedstawiona jest szczegółowa wiedza, oparta na źródłach bibliograficznych w niej cytowanych, nie może przedstawiać wiedzy, np. z zakresu rozległej historii badań fizjologicznych. W nauczaniu fizjologii istotne znaczenie ma podręcznik, ale wiodącą rolę odgry­wają nauczyciele akademiccy, którzy bogactwo swojej wiedzy chcą i mogą przekazywać studentom w bezpośrednich z nimi kontaktach. Przyjęliśmy więc, że część wiedzy - przede wszystkim wynikająca z toczącego się procesu tworzenia nauki, zmienna i skomplikowana oraz z zasady kontrowersyjna powinna być wyłączona z podręcznika i musi być przekazywana na wykładach, seminariach i ćwiczeniach. Założyliśmy też, że nasz podręcznik trafi do rąk stu­dentów, którzy wcześniej opanowali wiedzę z zakresu anatomii, histologii, embriologii, chemii, biochemii i biofizyki.
„Mam nadzieję, że podręcznik ten pozwoli studentom postrzegać w sposób racjonalny piękno wytworzonego w ewolucji złożonego procesu życia, że zachwyci bogactwem mechanizmów regulacyjnych i przyczyni się do zacierania wytworzonej w dawnych latach sztucznej przepaści między jakże bliskimi procesami życia zwierząt i życia człowieka. Wierzę, że prezentowana w podręczniku wiedza pozwoli też zrozumieć i zapamiętać, iż wspólne są zwierzętom i człowiekowi uczucia niepokoju, bólu i cierpienia. Owocem tej świadomości niech będzie stalą dążność do niesienia pomocy zwierzętom, do przeciwstawiania się bezmyślnym często okru­cieństwom, jakie stosują ludzie wobec ubezwłasnowolnionych i słabszych od człowieka zwierząt".
Olsztyn, sierpień 2005 r. Tadeusz Krzymowski

l. Układ nerwowy i narządy zmysłów 1.1. Ogólna budowa i podstawowe czynności układu nerwowego 1.2. Neurony, ich budowa i czynności 1.2.1. Spoczynkowy potencjał błonowy 1.2.2. Pompa sodowo-potasowa 1.2.3. Sygnały układu nerwowego - potencjały stopniowane i czynnościowe 1.2.4. Przewodzenie potencjałów czynnościowych 1.2.5. Przewodzenie informacji w obrębie neuronu 1.2.6. Przekazywanie pobudzenia w synapsach obwodowych i ośrodkowych 1.2.7. Transport aksoplazmatyczny i funkcje troficzne nerwu 1.2.8. Degeneracja i regeneracja włókien nerwowych 1.3. Organizacja czynności układu nerwowego 1.4. Czynność odruchowa jako podstawowa funkcja ośrodkowego układu nerwowego 1.4.1. Odruch, luk odruchowy i podział odruchów 1.4.2. Ośrodki nerwowe i ich właściwości fizjologiczne 1.4.3. Mechanizm sprzęŜenia zwrotnego w czynności odruchowej 1.5. Organizacja czynności czuciowych 1.5.1. Pojęcie receptora nerwowego i rodzaje receptorów czuciowych 1.5.2. Pojęcie analizatora 1.5.3. Czucie somatyczne 1.5.4. Czucie trzewne 1.5.5. Organizacja czynności czuciowych na poziomie podkorowym 1.5.6. Znaczenie kory mózgowej w czynnościach czuciowych 1.6. Organizacja czynności ruchowych 1.6.1. Poziomy integracji czynności ruchowych 1.6.2. Regulacja napięcia mięśniowego i postawy ciała 1.6.3. Rola kory mózgowej, jąder podkorowych i móŜdŜku w regulacji czynności ruchowych 1.7. WyŜsza czynność nerwowa 1.7.1. Mechanizm powstawania odruchów warunkowych 1.7.2. Analityczno-syntetyczna czynność kory mózgowej 1.8. Układ siatkowaty 1.8.1. Czuwanie i sen 1.9. Elektroencefalografia 1.10. Układ nerwowy autonomiczny 1.10.1. Znaczenie i organizacja 1.10.2. Mechanizm przekazywania impulsów 1.10.3. Autonomiczne unerwienie narządów 1.10.4. Odruchy autonomiczne 1.10.5. Ośrodki kierujące czynnością układu autonomicznego 1.10.6. Integracja czynności autonomicznych na róŜnych poziomach ośrodkowego układu nerwowego 1.11. Zmysły 1.11.1. Zmyst węchu 1.11.2. Zmyst smaku 1.11.3. Zmyst równowagi 1.11.4. Zmysł słuchu 1.11.5. Zmysł wzroku 1.12. Neurofizjologiczne podstawy zachowania się zwierząt 1.12.1. Mechanizmy wrodzone (odruchy, instynkty) i nabyte 1.12.2. Typy układu nerwowego 1.12.3. Motywy, popędy, emocje - układ nagrody i kary 1.12.4. Układ limbiczny (rąbkowy), jego ośrodki i czynności 1.12.5. Socjalne zachowanie się bydła, świń i drobiu 1.12.6. Sposoby komunikowania się zwierząt 2. Mięśnie 2.1. Mięśnie szkieletowe 2. .1. Molekularne podłoŜe skurczu mięśniowego 2. .2. SprzęŜenie pobudzeniowo-skurczowe 2. .3. Mechaniczne właściwości mięśnia szkieletowego 2. .4. Skurcze izolowanego mięśnia 2. .5. Energetyka skurczu mięśniowego 2. .6. Siła, praca i wydajność mięśni 2. .7. Czynnościowa adaptacja mięśni 2. .8. Zmęczenie mięśni 2.1.9. StęŜenie pośmiertne 2.1.10. Wysiłek mięśniowy i jego wpływ na krąŜenie i oddychanie 2.2. Mięśnie gładkie 2.2.1. Mechanizm skurczu mięśni 2.2.2. Mechaniczne właściwości mięśni gładkich 2.2.3. Aktywność miogeniczna i neurogeniczna 3. Wydzielanie wewnętrzne 3.1. Homeostaza hormonalna 3.1.1. Gruczoły wydzielania wewnętrznego 3.1.2. Charakterystyka i metabolizm hormonów 3.2. Mechanizm działania hormonów 3.2.1. Receptory hormonów 3.2.2. Hormony białkowe 3.2.3. Hormony steroidowe 3.3. Aktywność hormonalna podwzgórza 3.3.1. Hormony stymulujące i hamujące 3.3.2. Regulacja wydzielania hormonów 3.4. Przysadka 3.4.1. Część tylna (nerwowa) przysadki 3.4.2. Część środkowa (pośrednia) przysadki 3.4.3. Część przednia (gruczołowa) przysadki 3.5. Szyszynka 3.6. Tarczyca 3.7. Trzustka 3.8. Hormony nadnerczy 3.8.1. Kora nadnerczy 3.8.2. Rdzeń nadnerczy 3.9. Homeostaza wapniowa 3.10. Czynniki wzrostowe 3.11. Hormony gonad 3.11.1. Jądra 3.11.2. Jajniki 3.12. Neurohormony i neuropeptydy 3.13. Kininy i inne hormony tkankowe 4. Krew i chlonka 4.1. Gtówne czynności krwi 4.1.1. Skład krwi i niektóre jej właściwości 4.1.1.1. Wskaźnik hematokrytowy 4.1.1.2. Objętość krwi 4.1.1.3. Lepkość i gęstość krwi 4.1.1.4. Opad krwinek 4.1.2. Składniki morfotyczne we krwi 4.1.2.1. Krwinki czerwone 4.1.2.2. K-rwinki białe 4.1.2.3. Krwinki płytkowe 4.1.3. Osocze krwi i białka osocza 4.2. Powstawanie krwi 4.2.1. Produkcja komórek krwi - hemopoeza 4.2.1.1. Szpik kostny 4.2.1.1.1. Komórki hemopoetyczne szpiku 4.2.1.1.2. Podścielisko szpiku 4.2.1.1.3. Bariera szpik-krew 4.2.2. Produkcja krwinek czerwonych - erytropoeza 4.2.2.1. Budowa, synteza i znaczenie hemoglobiny 4.2.2.2. Czynności erytrocytów 4.2.2.3. Starzenie się i destrukcja erytrocytów 4.2.2.4. Metabolizm Ŝelaza 4.2.2.5. Regulacja erytropoezy 4.2.3. Produkcja krwinek białych - leukopoeza 4.2.3.1. Czynności krwinek białych 4.2.3.2. Regulacja leukopoezy 4.2.4. Krwinki płytkowe - powstawanie i czynności 4.2.5. Powstawanie i czynności osocza 4.3. Mechanizmy obronno-odpornościowe 4.3.1. Odporność nieswoista (oporność) 4.3.1.1. Odporność nieswoista „pozakomórkowa" 4.3.1.2. Nieswoiste czynniki humoralne 4.3.1.3. Nieswoista odporność komórkowa 4.3.2. Odporność swoista 4.4. Krzepnięcie krwi 4.5. Grupy krwi 4.6. Homeodynamiczna rola krwi (homeostaza) 4.7. Powstawanie i rola chłonki 5. Uktad immunologiczny jako system ogólnoustrojowych regulacji fizjologicznych 5.1. Mechanizmy swoistej odpowiedzi immunologicznej 5.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu immunologii 5.1.2. Sposoby komunikacji między komórkami układu immunologicznego 5.1.3. Rozpoznawanie „obcości" 5.1.3.1. Rozpoznawanie antygenu przez limfocyty T 5.1.3.2. Rozpoznawanie antygenu przez limfocyty B 5.1.3.3. Następstwa rozpoznania antygenu przez limfocyty 5.1.4. Odporność komórkowa 5.1.4.1. Sposoby rozpoznawania komórek docelowych przez komórki cytotoksyczne 5.1.4.2. Przebieg reakcji cytotoksycznej 5.1.4.3. Transplantacje narządów i ich odrzucanie 5.1.5. Odporność humoralna 5.1.5.1. Budowa i klasy immunoglobulin 5.1.5.2. Funkcje immunoglobulin 5.1.5.3. Rodzaje swoistej odporności humoralnej 5.2. Reakcja zapalna jako przykład uogólnionej reakcji układu immunologicznego 5.2.1. Definicja reakcji zapalnej i warunki jej rozwoju 5.2.2. Komórki i mediatory reakcji zapalnej 5.2.3. Przebieg reakcji zapalnej 5.2.4. Związek reakcji zapalnej z procesami obrony swoistej 5.2.5. Kontrola reakcji zapalnej przez układy nerwowy i hormonalny 5.3. Współdziałanie układów odpornościowego, hormonalnego i nerwowego 5.3.1. Oddziaływania pomiędzy układami nerwowym, hormonalnym i odpornościowym 5.3.2. Stres a układ odpornościowy 5.3.3. Rola szyszynki 5.3.4. Dymorfizm płciowy układu odpornościowego 5.3.5. Pojęcie narządów „uprzywilejowanych immunologicznie" 5.4. „Błędy" i „pomyłki" układu immunologicznego 5.4.1. Niedobory immunologiczne 5.4.2. NadwraŜliwość 5.4.3. Autoimmunizacja (autoagresja) 6. KrąŜenie krwi i przepływ chłonki 6.1. Podstawowe zasady krąŜenia krwi w układzie krwionośnym 6.2. Podstawowe zadania układu krwionośnego 6.3. Warunki przepływu krwi przez naczynia krwionośne 6.3.1. RóŜnice ciśnień hydrostatycznych i opory 6.3.2. Szybkość liniowa i objętościowa 6.3.3. Tętno 6.3.4. Zespolenia tętniczo-Ŝylne i unaczynienie naczyń krwionośnych 6.4. Wydzielnicze czynności śródbłonka naczyniowego 6.5. KrąŜenie w obszarze naczyń włosowatych 6.5.1. Budowa i czynności naczyń włosowatych 6.5.2. Przepływ krwi w naczyniach włosowatych 6.5.3. Przemieszczanie się wody i związków chemicznych 6.5.3.1. Filtracja i resorpcja wody - geneza obrzęku 6.5.3.2. Dyfuzja i transport przez ścianki naczyń 6.6. Fizjologia serca 6.6.1. Budowa i pobudliwość mięśnia sercowego 6.6.2. Automatyzm pracy serca 6.6.3. Skurcz i rozkurcz serca - objętości wyrzutowa i minutowa 6.6.4. Sita skurczu i wydajność pracy serca 6.6.5. Zjawiska elektryczne i akustyczne 6.6.6. Ukrwienie i metabolizm mięśnia sercowego 6.6.6.1. KrąŜenie wieńcowe 6.6.6.2. Metabolizm mięśnia sercowego 6.6.7. Wewnątrzwydzielnicza czynność serca 6.7. Regulacja pracy serca i przepływu krwi 6.7.1. Regulacja przez miogenne i neurogenne napięcie naczyń krwionośnych 6.7.2. Udział neuronów ośrodkowego układu nerwowego i zwojów układu autonomicznego 6.7.3. Regulacja przez odruchy z presoreceptorów 6.7. 4. Regulacja przez odruchy z chemoreceptorów 6.7.5. Przekrwienie czynnościowe 6.8. Przystosowanie krąŜenia do miejscowych potrzeb narządów 6.8.1. Specyfika krąŜenia płucnego 6.8.2. Specyfika krąŜenia mózgowego 6.8.3. Specyfika krąŜenia nerkowego 6.8.4. Specyfika krąŜenia wątrobowego 6.8.5. Udział krąŜenia w hormonalnej regulacji niektórych procesów fizjologicznych 6.9. Przepływ chlonki 7. Oddychanie i metabolizm energetyczny 7.1. Oddychanie płucne 7.1.1. Wprowadzenie 7.1.2. Mechanizm wdechu i wydechu 7.1.3. Wentylacja płuc 7.1.4. Wymiana gazowa w płucach i na obwodzie 7.1.5. Transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc 7.2. Regulacja oddychania 7.2.1. Ośrodkowa regulacja oddychania 7.2.2. Obwodowa regulacja oddychania 7.2.3. Odruchy oddechowe 7.3. Oddychanie komórkowe - utlenianie biologiczne 7.3.1. Spoczynkowa i czynnościowa przemiana energii, współczynnik oddechowy 7.3.2. Rola tlenu w organizmie 7.3.3. Łańcuch oddechowy i synteza ATP oraz fosforylacja substratowa 7.3.4. Neurohormonalna regulacja metabolizmu energetycznego 8. Trawienie i wchłanianie 8.1. Neurohormonalna regulacja czynności przewodu pokarmowego 8.1.1. Jelitowy układ nerwowy 8.1.2. Unerwienie przywspółczulne - nerwy błędne 8.1.3. Unerwienie współczulne - nerwy trzewne 8.1.4. Układ endokrynny jelita 8.1.5. śotądkowo-jelitowe czynniki regulacyjne 8.1.6. Układ immunologiczny jelita w regulacji jego czynności 8.2. Regulacja pobierania pokarmu: krótko- i długotrwała 8.3. Ruchy (motoryka) przewodu pokarmowego 8.3.1. Potencjały spoczynkowe i czynnościowe w mięśniach gładkich przewodu pokarmowego 8.3.2. Aktywność ruchowa jamy ustnej, gardła i przełyku 8.3.3. Aktywność ruchowa Ŝołądka 8.3.4. Aktywność ruchowa Ŝołądka wielokomorowego przeŜuwaczy 8.3.5. Aktywność ruchowa jelita cienkiego 8.3.6. Aktywność ruchowa jelita grubego 8.3.7. Oddawanie kału 8.4. Aktywność wydzielnicza przewodu pokarmowego 8.4.1. Czynność wydzielnicza ślinianek 8.4.2. Czynność wydzielnicza Ŝołądka 8.4.3. Czynność wydzielnicza trzustki 8.4.4. Wydzielanie Ŝółci 8.4.5. Czynność wydzielnicza jelita 8.5. Procesy trawienia węglowodanów, białek i lipidów 8.5.1. Uwarunkowania strukturalne błony śluzowej jelita dla funkcji trawiennych i wchłaniania składników pokarmowych 8.5.2. Trawienie węglowodanów 8.5.3. Trawienie białek 8.5.4. Trawienie przyścienne białek i polisacharydów 8.5.5. Trawienie lipidów 8.6. Wchłanianie w jelicie 8.6.1. Wchłanianie produktów trawienia węglowodanów i białek 8.6.2. Wchłanianie produktów trawienia lipidów 8.6.3. Wchłanianie wody i elektrolitów 8.6.4. Wchłanianie Ŝelaza 8.6.5. Wchłanianie wapnia 8.7. Przepływ krwi w przewodzie pokarmowym 8.8. Cechy swoiste trawienia i wchłaniania u noworodków 8.9. Charakterystyka czynności trawiennych w Ŝołądku wielokomorowym 8.9. l. Drobnoustroje 8.9.2. Trawienie i przemiany węglowodanów 8.9.3. Przemiany związków azotowych 8.9.4. Przemiany lipidów 8.9.5. Synteza witamin 8.10. Cykliczna aktywność przewodu pokarmowego 9. Termoregulacja 9.1. Zwierzęta zmienno- i stałocieplne 9.2. Bilans cieplny organizmu 9.3. Rodzaje wymiany cieplnej między organizmem a otoczeniem 9.3.1. Wymiana cieplna przez promieniowanie 9.3.2. Konwekcyjna wymiana ciepła 9.3.3. Wymiana ciepła przez przewodzenie 9.3.4. Utrata ciepła przez parowanie wody 9.4. Temperatura ciała zwierząt domowych 9.5. Efektory oddawania ciepła 9.5.1. Wpływ bodźców termicznych na skórny przepływ krwi 9.5.2. Regulacja temperatury krwi tętniczej dopływającej do skóry 9.5.3. Regulacja oddawania ciepła przez parowanie wody 9.6. Termogeneza bezdrŜeniowa i drŜeniowa 9.7. Recepcja temperatury 9.7.1. Podwzgórzowe oś rodki regulacji temperatury 9.7.2. Obwodowa recepcja temperatury 9.8. Behawioralna regulacja temperatury 9.9. Przystosowanie do róŜnych temperatur otoczenia 9.10. Hipertermia, hipotermia i hibernacja 9.11. Gorączka 9.11.1. RóŜnice między gorączką a przegrzaniem, czyli hipertermią 9.11.2. Mechanizmy działania pirogenów 9.11.3. Biologiczne znaczenie gorączki 9.11.4. Termoregulacyjne reakcje gorączkowe u zwierząt heterotermicznych oraz homeotermicznych 9.11.5. Przeciwgorączkowe działanie aspiryny 9.11.6. Stresowy wzrost temperatury ciała 10. Wydalanie i regulacja wodno-mineralna 10.1. Rola nerek w organizmie 10.2. Budowa nerek 10.3. Ukrwienie nerek 10.4. Unerwienie nerek 10.5. Mechanizm wytwarzania moczu w nerkach 10.5.1. Filtracja klębkowa 10.5.2. Wchłanianie i wydzielanie kanalikowe 10.5.3. Transport kanalikowy i wydalanie substancji organicznych z moczem 10.5.4. Transport kanalikowy i wydalanie substancji nieorganicznych z moczem 10.5.5. Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu 10.5.6. Właściwości moczu ostatecznego 10.6. Regulacja czynności nerek 10.6.1. Autoregulacja przepływu krwi przez nerki 10.6.2. Regulacja nerwowa czynności nerek 10.6.3. Regulacja hormonalna czynności nerek 10.6.4. Układ renina-angiotensyna-aldosteron 10.6.5. Inne czynniki regulujące czynność nerek 10.7. Rola nerek w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej 10.8. Nerka jako narząd endokrynny 10.9. Wydalanie moczu 10.9.1. Przechodzenie moczu do pęcherza moczowego 10.9.2. Czynności pęcherza moczowego 10.9.3. Unerwienie pęcherza moczowego 10.9.4. Ośrodki nerwowe kontrolujące oddawanie moczu 10.9.5. Mechanizm oddawania moczu 10.10. Niektóre metody badania funkcji nerek 10.10.1. Metody bezpośrednie 10.10.2. Metody pośrednie 11. Rozród 11.1. Gametogeneza i rozwój narządów rozrodczych 11.1.1. Pierwotne komórki płciowe i róŜnicowanie gonad oraz narządów rozrodczych 11.1.2. Rozwój gonad i wydzielanie hormonów u samców 11.1.3. Rozwój gonad i wydzielanie hormonów u samic 11.2. Dojrzałość płciowa 11.3. Procesy rozrodcze u dojrzałych płciowo samców 11.3.1. Wytwarzanie plemników 11.3.1.1. Budowa kanalików plemnikotwórczych 11.3.1.2. Proces spermatogenezy 11.3.1.3. Proces spermiogenezy 11.3.2. Budowa plemnika 11.3.3. Dojrzewanie plemników w najądrzach 11.3.3.1. Regulacja hormonalna procesów zachodzących w najądrzach 11.3.4. Nasienie, jego skład i metabolizm 11.3.5. Regulacja procesów rozrodczych 11.3.5.1. Rola androgenów 11.3.5.2. Rola estrogenów 11.3.5.3. Rola białka StAR 11.3.5.4. Rola prolaktyny 11.3.5.5. Rola czynników peptydowych 11.3.5.6. Rola makrofagów 11.4. Procesy rozrodcze u dojrzałych płciowo samic 11.4.1. Proces oogenezy 11.4.2. Rozwój i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych 11.4.3. Peptydowe czynniki regulujące czynności jajnika 11.4.4. Atrezja pęcherzyków jajnikowych 11.4.5. Ruja 11.4.6. Owulacja 11.4.7. Powstawanie i czynności ciałka Ŝółtego 11.4.8. Luteoliza 11.4.9. Cykl rujowy (płciowy) 11.5. Kopulacja 11.6. Transport gamet i zapłodnienie 11.7. CiąŜa i poród 11.7.1 Wczesny rozwój zarodka 11.7.1.1. Implantacja 11.7.1.2. Mechanizmy chroniące zarodek przed odrzuceniem przez organizm matki 11.7.1.3. Hormony wytwarzane przez cięŜarną samicę i zarodek - mechanizm rozpoznania ciąŜy 11.7.2. Błony płodowe i łoŜysko 11.7.2.1. Błony płodowe 11.7.2.2. ŁoŜysko 11.7.3. Poród i okres poporodowy 12. Laktacja 12.1. Wzrost i rozwój gruczołu mlekowego (mammogeneza) 12.2. Zapoczątkowanie laktacji (laktogeneza) 12.2.1. Ekspresja genów białek mleka 12.2.2. Wpływ hormonów na ekspresję genów białek mleka 12.2.3. Kontrola laktogenezy 12.3. Laktopoeza 12.3.1. Mechanizm wytwarzania mleka 12.3.2. Skład mleka i znaczenie jego podstawowych składników 12.3.2.1. Pozostałe składniki mleka 12.3.2.2. Inne związki obecne w mleku 12.3.3. Czynniki wpływające na skład i właściwości mleka 12.4. Siara - skład i jej znaczenie dla noworodka 12.5. Wydalanie mleka 12.6. Mleko kozie i jego właściwości 12.7. Udział białek mleka w procesach immunologicznych 13. Wybrane zagadnienia z fizjologii ptaków 13.1. Krew i krąŜenie 13.2. Oddychanie 13.2.1. Budowa układu oddechowego 13.2.2. Mechanizm oddychania 13.3. Trawienie 13.3.1. Budowa przewodu pokarmowego 13.3.2. Regulacja wydzielania soków trawiennych 13.3.3. Wchłanianie 13.4. Rozród 13.4.1. Rozród u samic 13.4.1.1. Jajo, jego budowa i składniki 13.4.1.2. Układ rozrodczy 13.4.1.3. Regulacja cyklu owulacyjnego 13.4.1.4. Regulacja znoszenia jaja 13.4.1.5. Regulacja gospodarki wapniowej w okresie nieśności 13.4.1.6.Kwoczenie 13.4.2. Rozród u samców

Książka

  • ISBN: 

    83-09-01792-8

  • Redaktor: 

    Krzymowski Tadeusz, Przała Jadwiga