Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Tadeusz Szulc
Waga produktu: 1.342 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN

Dodruk planowany jest na październik 2019

PRZEDMOWA
Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Proces ich udomowiania rozpoczął się ok. 10 tys. lat temu. Człowiek udomowił łącznie ponad 90 gatunków zwierząt, choć część z nich obecnie występuje tylko w stanie wolnym. Proces udomowienia jednak trwa nadal, gdyż w przyrodzie ciągle odkrywamy gatunki zwierząt o unikatowych właściwościach, które mogą być wykorzystane w produkcji żywności, ale również jako zwierzęta towarzyszące w poprawie do- brostanu życia człowieka. Największe zmiany cech użytkowych zwierząt udomowionych nastąpiły w XX wieku. W tym czasie wprowadzono genetykę populacji, genomikę, poznano procesy fizjologicznych przemian w organizmach zwierząt, opracowano systemy wartościowania pasz, określono ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, poznano możliwości produkcyjne, ale też genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie ich zdrowia i produkcji. Wydajność zwierząt zwiększyła się wielokrotnie, w tym wydajność mleka, liczba znoszonych jaj, tempo przyrostów i wykorzystanie paszy. Zmieniły się także relacje z człowiekiem. Zoopsychologia pozwala odkrywać ciągle nowe unikatowe cechy i właściwości zwierząt, co pozwala lepiej zrozumieć ich zachowanie i potrzeby. Są to informacje wykorzystywane do poprawy dobrostanu życia zwierząt, warunków ich utrzymania i hodowli. Obecnie, obok tradycyjnych form użytkowania zwie-rząt (praca, produkcja mleka, mięsa, jaj, miodu itp.) coraz większego znaczenia nabierają alternatywne formy ich wykorzystania (towarzyszenie człowiekowi, animaloterapia, sport, rekreacja itp.). A zatem, zwierzęta nie tylko dostarczają pracy i pokarmu, ale w coraz szerszym zakresie towarzyszą człowiekowi, poprawiają jego zdrowie i komfort życia.
W globalizującym się świecie dotychczasowe kształcenie na kierunku zootechnika powinno być rozszerzone o podstawy hodowli i użytkowania innych gatunków zwierząt, w tym ssaków i ptaków o różnym stopniu udomowienia i zwierząt laboratoryjnych. Hodowla tych zwierząt z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Niestety, w dalszym ciągu, nadzór nad handlem, dystrybucją i utrzymaniem zwierząt pozostaje często w rękach amatorów nieznających podstawowych zasad chowu, hodowli i użytkowania, co powoduje stres i czyni krzywdę zwierzętom.
Zootechnika obecnie powinna być nauką o hodowli wszystkich zwierząt - hozologią, a nie dyscypliną zawężoną tylko do zwierząt gospodarskich. W procesie edukacji powinna dostarczyć wiedzy o chowie i hodowli różnych gatunków zwierząt utrzymywanych i hodowanych przez człowieka, by zapewnić im, niezależnie od kierunku użytkowania, dobrostan zgodny z ich fizjologią i zdolnością odbierania złożonych relacji z człowiekiem. Prawo o ochronie zwierząt, ratyfikowane przez większość krajów świata, musi być respektowane, by zwierzęta żyły w godziwych warunkach, a kontakt z człowiekiem tego nie burzył. Każda hodowla i działalność komercyjna w tym zakresie powinny być poprzedzone koniecznością uzyskania odpowiedniej koncesji, która określi kompetencje hodowców oraz zapewni zwierzętom warunki utrzymania i hodowli zgodne z ich potrzebami, a także zapewni realizację przepisów prawa o hodowli zwierząt.
Uwzględniając powyższe aspekty, rozszerzamy treść podręcznika o nowe gatunki i formy utrzymania zwierząt, m.in. o: inne ssaki w hodowli, zwierzęta towarzyszące człowiekowi i zwierzęta laboratoryjne, hodowlę ryb. Choć nie wyczerpują one wiedzy w tym zakresie, to wskazują na nowe gatunki zwierząt spotykane w hodowli w kraju i na świecie. Obecna wiedza dotycząca zwierząt gospodarskich jest już znacząca, natomiast wiedza na temat chowu i hodowli innych gatunków - często bardzo powierzchowna. Rozszerzony zakres podręcznika wynika też z faktu, że jest on kierowany do studentów wielu kierunków studiów, w tym: zootechniki, rolnictwa, weterynarii, techniki rolniczej i leśnej, budownictwa, ochrony środowiska oraz do młodzieży techników rolniczych. Jest również swoistym kompendium wiedzy dla hodowców zwierząt gospodarskich oraz hodowców utrzymujących inne gatunki zwierząt.
Oddajemy do rąk Czytelników podręcznik będący kontynuacją znanego już na rynku „Chowu i hodowli zwierząt”. Zdecydowaliśmy się na zmianę tytułu z uwagi na wprowadzenie nowych rozdziałów omawiających inne zwierzęta użytkowe. Nowy tytuł wierniej oddaje treść podręcznika.
Tadeusz Szulc

Spis treści:

Przedmowa I Podstawy produkcji zwierzęcej (A. Filistowicz, T. Szulc, A. Zidak-Stedwko) 1.Znaczenie produkcji zwierzęcej i kierunki jej rozwoju Znaczenie produkcji zwierzęcej w rolnictwie Produkcja i spożycie artykułów pochodzenia zwierzęcego Rozwój produkcji zwierzęce 2.Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich 3.Niektóre pojęcia i nazwy zootechniczne 4.Wybrane elementy doskonalenia zwierząt Zmienność i dziedziczność Dziedziczenie cech jakościowych Dziedziczenie z pełnym dominowaniem | Dziedziczenie pośrednie - niepełne dominowanie | Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią | Współdziałanie genów nieallelicznych | Allele wielokrotne | Geny le- talne, semiletalne i subwitalne Dziedziczenie cech ilościowych Zmienność fenotypowa, genotypowa i środowiskowa | Podobieństwo genetyczne i fenotypowe osobników | Odziedziczalność | Korelacje między cechami | Genetyczne uwarunkowanie cech użytkowych Metody doskonalenia zwierząt Etapy pracy hodowlanej | Selekcja | Metody kojarzenia | Metody krzyżowania 5.Podstawy żywienia zwierząt Znaczenie żywienia Wpływ żywienia na użytkowość zwierząt Wpływ żywienia na skład mleka | Wpływ żywienia na skład i jakość jaj | Wpływ żywienia na skład i jakość mięsa | Wpływ żywienia na płodność CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT • Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz Zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne zwierząt Normowanie i dawkowanie pasz Preliminarz i bilans pasz Podział pasz Pasze objętościowe| Pasze treściwe | Pasze pochodzenia zwierzęcego | Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego | Dodatki paszowe | Przemysłowe mieszanki paszowe Prawo paszowe Technika żywienia zwierząt Wpływ magazynowania i konserwacji pasz na ich wartość pokarmową Piśmiennictwo II Bydło (T. Szulc, H. Houszka) 1.Hodowla i użytkowanie bydła Typy użytkowe bydła Rasy bydła Rasy o użytkowości mlecznej | Mięsne rasy bydła | Rasy o użytkowości dwukierunkowej | Mleczne rasy bydła hodowane w Polsce Rozród bydła Wychów cieląt Wychów jałowic Żywienie krów mlecznych Pasze w żywieniu krów mlecznych | Żywienie krów w okresie zasuszenia | Żywienie w okresie laktacji | Systemy żywienia krów mlecznych Żywienie bydła mięsnego Użytkowanie mleczne Skład i jakość mleka Mięsne użytkowanie bydła Przydatność zwierząt do opasu | Kategorie opasu młodego bydła | Ocena użytkowości mięsnej bydła Doskonalenie bydła Ocena pokroju Ocena pokroju bydła mlecznego | Ocena pokroju bydła mięsnego | Ocena pokroju ras o użytkowości dwukierunkowej Ocena wartości hodowlanej Zasady oceny i selekcji buhajów ras mlecznych | Identyfikowanie zwierząt, dokumentacja hodowlana, księgi bydła zarodowego | Pielęgnacja zwierząt 2. Budynki dla bydła Rodzaje stanowisk Stanowiska uwięziowe | Stanowiska wolne (bezuwięziowe) | Kojce indywidualne | Kojce grupowe Układy technologiczno-funkcjonalne pomieszczenia głównego Ciągi technologiczne | Układy technologiczne w budynkach ze stanowiskami indywidualnymi | Układy technologiczne w budynkach z kojcami grupowymi | Obiekty bezstanowiskowe Pomieszczenia pomocnicze Rodzaje budynków dla bydła Obory | Cielętniki | Jałowniki | Bukaciarnie Piśmiennictwo III Owce (P Nowakowski) 1. Hodowla i użytkowanie owiec Typy i rasy użytkowe owiec Przykładowy opis trzech ras owiec | Doskonalenie cech funkcjonalnych owiec Rozpłód owiec Wychów jagniąt i młodzieży Żywienie owiec Żywienie maciorek | Żywienie jagniąt 20 | Praktyczne żywienie owiec | Dostosowanie obsady owiec do produkcyjności użytków rolnych Systemy produkcji Technologia tradycyjna | Alkierzowa produkcja jagniąt | Produkcja owczarska oparta na tanich paszach | Produkcja jagniąt rzeźnych w systemie nasilonych wykotów Organizacja procesu produkcji owczarskiej Okres stanówki | Okres wykotów i wychowu jagniąt | Tucz jagniąt odsądzonych | Wychów młodzieży hodowlanej Użytkowanie owiec Użytkowanie mięsne | Ocena i klasyfikacja zwierząt rzeźnych | Użytkowanie wełniste | Użytkowanie mleczne | Użytkowanie kożucho- wo-futrzarskie | Dokumentacja i znakowanie owiec 2. Budynki dla owiec Systemy utrzymania owiec CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT • Zadawanie pasz i pojenie Rodzaje budynków dla owiec Układy technologiczno-funkcjonalne Urządzenia towarzyszące Okólniki zabiegowe | Grodzenie pastwisk dla owiec Piśmiennictwo IV Kozy (T. Gruszecki, A. Szymanowska) 1.Hodowla i użytkowanie kóz Typy użytkowe i rasy kóz Rasa biała uszlachetniona | Barwna uszlachetniona | Koza karpacka | Koza saaneńska | Koza alpejska | Koza burska Ocena użytkowości kóz Użytkowanie rozpłodowe i odchów koźląt Użytkowanie mleczne kóz Użytkowanie mięsne kóz Użytkowanie wełniste i puchowe Skóry kozie Żywienie kóz Pomieszczenia dla kóz i ich wyposażenie Zabiegi pielęgnacyjne i znakowanie zwierząt Znakowanie zwierząt Kozy w środowisku przyrodniczym Piśmiennictwo V Trzoda chlewna (S. Jasek, H. Houszka) 1.Hodowla i użytkowanie świń Typy użytkowe świń Typ smalcowy | Typ słoninowy | Typ tłuszczowo-mięsny | Typ mięsny Rasy świń Rasy typu mięsnego | Rasy typu tłuszczowo-mięsnego | Rasy typu słoninowego | Rasy typu smalcowego Ocena pokroju świń Użytkowość rozpłodowa loch Użytkowanie rozpłodowe knurów Użytkowość tuczna i rzeźna świń Ocena użytkowości rzeźnej | Ocena przyżyciowa | Ocena stacyjna Organizacja hodowli trzody chlewnej w Polsce Program hodowlano-produkcyjny trzody chlewnej Model strukturalny hodowli i zasady doskonalenia | Dokumenty hodowlane oraz warunki wpisu zwierząt do ksiąg hodowlanych Żywienie świń Pasze stosowane w żywieniu świń | Pasze produkowane przez przemysł paszowy | Systemy żywienia | Sposoby zadawania pasz (żywienie dawkowane i „do woli”) Tucz świń Tucz intensywny | Tucz późny, ekstensywny Znakowanie świń 2.Budynki dla świń Rodzaje stanowisk Kojce grupowe tradycyjne | Kojce grupowe z całą podłogą ażurową | Kojce grupowe na głębokiej ściółce | Kojce grupowe z podłożem samo- czyszczącym się (ze skośnym podłożem) | Stanowiska indywidualne | Stanowiska z kombinowanym systemem utrzymania | Kojce porodowe Technika zadawania pasz Zadawanie pasz suchych | Zadawanie pasz mokrych Pojenie świń Pomieszczenia pomocniczo-usługowe Rodzaje budynków dla świń Chlewnia loch luźnych i prośnych | Chlewnia porodowa | Sektor prosiąt odsądzonych | Warchlakarnie i tuczarnie | Wychowalnie młodzieży hodowlanej | Pomieszczenia dla knurów stadnych Piśmiennictwo VI Konie (H. Houszka) 1. Hodowla i użytkowanie koni Typy użytkowe i rasy koni Rasy gorącokrwiste | Rasy półkrwi | Rasy zimnokrwiste | Rasy prymitywne Budowa i ocena pokroju konia Ocena wartości użytkowej Ocena na podstawie pokroju | Ocena chodów | Ocena na podstawie prób dzielności Ocena wartości hodowlanej Identyfikacja koni Umaszczenie | Odmiany, odznaki i dodatkowe cechy umaszczenia | Określanie wieku konia Rozpłód koni Wychów źrebiąt i młodych koni Żywienie koni Pasze stosowane w żywieniu koni | Żywienie różnych grup koni Użytkowanie koni Użytkowanie zaprzęgowe | Użytkowanie wierzchowe | Użytkowanie mięsne | Inne rodzaje użytkowania Sport konny i wyścigi Skoki przez przeszkody | Ujeżdżenie | Wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW) | Powożenie zaprzęgami | Woltyżerka | Rajdy długodystansowe | Jazda western Wyścigi konne 2.Budynki dla koni Rodzaje stanowisk Stanowiska uwięziowe | Boksy Zadawanie pasz i pojenie Rodzaje stajni Stajnie stanowiskowe | Stajnie bezstanowiskowe Pomieszczenia i urządzenia pomocnicze Rodzaje budynków Stajnie dla klaczy matek i ogierów | Porodówki | Wychowalnie młodzieży | Stajnie dla koni wierzchowych i zaprzęgowych Urządzenia towarzyszące i specjalne Okólniki i padoki | Maneże i kryte ujeżdżalnie | Bieżnie i karuzele | Parkury, czworoboki i tory konkursowe Piśmiennictwo VII Drób (E. Łukaszewicz, H. Houszka) 1.Hodowla i użytkowanie drobiu Typy użytkowe, rasy i linie drobiu Kury | Indyki | Kaczki | Gęsi | Strusie | Inne gatunki drobiu w hodowli Doskonalenie i organizacja hodowli drobiu Reprodukcja drobiu Warunki i zasady lęgów | Seksowanie piskląt Budowa i ocena jakości jaj Żywienie drobiu Żywienie kur | Żywienie kurcząt brojlerów | Żywienie indyków | Żywienie kaczek i gęsi | Żywienie strusi Mięsne użytkowanie drobiu Nieśne użytkowanie kur Programy świetlne dla drobiu 2.Budynki dla drobiu i systemy utrzymania Systemy produkcji System podłogowy | System podlogowo-rusztowy | System klatkowy | System alternatywny Systemy utrzymania indyków Systemy utrzymania gęsi i kaczek Systemy utrzymania strusi Zadawanie pasz Pojenie drobiu Usuwanie odchodów Zbiór jaj Typy budynków Wychowalnie | Budynki dla ptaków dorosłych | Brojlernie Pomieszczenia pomocnicze Piśmiennictwo VIII Zwierzęta futerkowe (G. Jeżewska-Witkowska, S. Socha) 1.Charakterystyka gatunków Lis pospolity Lis polarny Jenot Norka amerykańska Tchórz hodowlany Królik Nutria Szynszyla Znaczenie ekonomiczne mięsożernych zwierząt futerkowych Znaczenie ekonomiczne roślinożernych zwierząt futerkowych Zasady sprzedaży, klasyfikacja i sortowanie skór przeznaczonych na aukcję 2.Rozpłód i odchów młodzieży Specyfika rozmnażania lisów i jenotów Specyfika rozmnażania norek i tchórzy hodowlanych Rozmnażanie zwierząt poliestrycznych Ciąża, wykoty i odchów młodzieży 3.Żywienie Żywienie zwierząt mięsożernych Pasze pochodzenia zwierzęcego | Pasze pochodzenia roślinnego | Dodatki paszowe i mieszanki pełnoporcjowe | Zasady normowania | Przygotowanie i zadawanie karmy Żywienie zwierząt roślinożernych Żywienie królików | Żywienie nutrii | Żywienie szynszyli 4.Budynki i urządzenia fermowe Pomieszczenia dla zwierząt mięsożernych Pomieszczenia gospodarcze pomocnicze Pomieszczenia dla zwierząt roślinożernych Pomieszczenia dla królików | Pomieszczenia dla nutrii | Pomieszczenie dla szynszyli 5.Organizacja pracy hodowlanej Znakowanie i identyfikacja zwierząt Ocena wartości użytkowej 6.Ochrona zdrowia zwierząt Ważniejsze choroby zakaźne zwierząt futerkowych Zatrucia pokarmowe i choroby niedoborowe Piśmiennictwo IX Inne ssaki wykorzystywane w hodowli (T. Szulc) 1.Wprowadzenie 2.Informacja o hodowanych gatunkach Bawół domowy Żubr Wielbłąd Lama Alpaka Jeleń szlachetny Renifer • SPIS TREŚCI Daniel Osioł Piśmiennictwo X Hodowla zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych (A. Filistowicz, P Przysiecki) 1.Zwierzęta towarzyszące - ssaki Pies domowy Kot domowy Fretka Królik Szynszyla Świnka morska Chomik Myszoskoczek Myszy rasowe Szczury rasowe Inne gryzonie w hodowli 2.Ptaki jako zwierzęta towarzyszące Kanarek Papużka falista Przepiórka japońska 3.Pomieszczenia dla zwierząt 4.Żywienie zwierząt towarzyszących 5.Higiena i profilaktyka 6.Zwierzęta laboratoryjne Piśmiennictwo XI Owady użytkowe (A. Roman) 1.Pszczoła miodna Rasy pszczół użytkowane w Polsce Biologia pszczoły miodnej Rozwój osobniczy pszczoły | Rodzina pszczela | Gniazdo rodziny pszczelej | Porozumiewanie się pszczół Życie rodziny pszczelej w ciągu roku Odnawianie się składu rodziny | Wzrastanie siły rodziny i okres rójki | Pożytek główny | Okres zmniejszenia się siły rodziny i odnawiania jej składu | Przygotowanie rodziny do zimowli | Zimowla Baza pokarmowa pszczół Wpływ pszczół na plonowanie roślin Gospodarka pasieczna Typy gospodarki pasiecznej | Organizacja pasieczyska i pasieki | Typy uli użytkowanych w Polsce i podstawowy sprzęt pasieczny | Prace pasieczne w sezonie pożytkowym Hodowla pszczoły miodnej Specyfika i etapy pracy hodowlanej | Wychów i poddawanie matek pszczelich 2. Trzmiel ziemny Biologia rodziny trzmieli Metody chowu trzmieli 3. Pszczoły samotnicze Miesierka lucernowa Murarka ogrodowa Porobnica murówka 4. Jedwabnik morwowy Biologia jedwabnika morwowego Chów jedwabnika morwowego Baza pokarmowa jedwabnika morwowego Piśmiennictwo XII Chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach (R. Polechoński, W Dobicki) 1. Wstęp 2. Hodowla karpi Stawy karpiowe Charakterystyka stawów karpiowych Woda i jej parametry w stawach karpiowych Technologia chowu karpi Żywienie karpi Gospodarka stawowa Inne gatunki ryb w stawach karpiowych Ryby drapieżne | Ryby niedrapieżne | Ryby roślinożerne • • SPIS TREŚCI Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych Organizacja produkcji w gospodarstwie karpiowym Podstawy prawne rybactwa stawowego 3.Hodowla pstrąga tęczowego Hodowla pstrąga tęczowego Zapotrzebowanie pstrągów na tlen 4.Hodowla pozostałych gatunków Hodowla ryb jesiotrowatych Restytucja jesiotra bałtyckiego Piśmiennictwo XIII Obiekty inwentarskie (H. Houszka,T. Szulc) 1.Obiekty inwentarskie i ich zasiedlanie Struktura i obrót stada Urządzanie budynków inwentarskich Dowóz pasz | Zużycie wody w obiektach | Usuwanie odchodów | Usuwanie gnojowicy | Usuwanie obornika Składowanie odchodów Płyty obornikowe | Zbiorniki na gnojówkę i wodę gnojową | Zbiorniki na gnojowicę Składowanie pasz Silosy na kiszonki | Silosy na pasze sypkie i granulowane Wybiegi i okólniki XIV Higiena utrzymania zwierząt (T. Szulc, H. Houszka) 1. Higiena środowiska hodowlanego Wpływ czynników klimatycznych na organizm zwierząt Promieniowanie | Wilgotność powietrza | Ruch powietrza | Ochładzanie | Dźwięk i hałas Właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne powietrza w pomieszczeniach inwentarskich Zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne powietrza Gleba, obornik, gnojowica Woda w produkcji zwierzęcej 2. Higiena siedliska hodowlanego Lokalizacja budynków inwentarskich (ekistyka) Ciepłochłonność budynków CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT • Bilans cieplny i dogrzewanie pomieszczeń Wentylacja pomieszczeń Wentylacja naturalna, grawitacyjna | Wentylacja mechaniczna | Wentylacja hybrydowa | Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego Higiena mechanizacji produkcji zwierzęcej Higiena żywienia Higiena obsługi Pielęgnacja zwierząt Transport zwierząt 3. Etologia, zoopsychologia Dobrostan w chowie zwierząt Niektóre formy behawioru zwierząt utrzymywanych grupowo Reakcje etologiczne i produkcyjne zwierząt na czynniki chowu Zastosowanie etologii i ergonomii w optymalizacji chowu zwierząt 4. Ochrona zdrowia zwierząt Rodzaje schorzeń Profilaktyka i prewencja w chowie zwierząt Sanitarno-higieniczna ochrona zwierząt w budynkach inwentarskich i na fermach 5. Zarządzanie jakością w procesie produkcji i przetwórstwa Piśmiennictwo

Książka

 • Format: 

  170 x 240 mm

 • ISBN: 

  978-83-7717-224-7

 • Liczba stron: 

  800

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Tadeusz Szulc

 • Rok wydania: 

  2016

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...