Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Czesław Wysocki, Piotr Sikorski,
Waga produktu: 0.650 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788375835298
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

"Niniejsze opracowanie powstało głównie z pobudek dydaktycznych. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla studentów architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, a także specjalności pokrewnych, takich jak leśnictwo, łąkarstwo, ziołolecznictwo i dla wszystkich zamierzających korzystać z bogatego dorobku fitosocjologów.

Pierwsz a wersję tej książki opublkikowano w 2002 roku. Podręcznik cieszył się zainteresowaniem i został życzliwie przyjęty przez czytelników.W stosunku do poprzedniego wydania został on poprawiony i rozszerzony o nowe zagadnienia, szczególnie w zakresie wykorzystania fitosocjologii w ochronie i kształtowaniu krajobrazu."

Czesław Wysocki
Piotr Sikorski

I. WPROWADZENIE 2. SZATA ROŚLINNA JAKO KOMPONENT ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 1. Florystyczne ujęcie szaty roślinnej 2. Fitosocjologiczne ujęcie szaty roślinnej III. METODY OPISU I KLASYFIKACJI ZBIOROWISK ROŚLINNYCH 1. Wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych 2. Wyróżnianie jednostek fitosocjologicznych IV. PODZIAŁ GEOBOTANICZNY POLSKI V. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZBIOROWISK ROŚLINNYCH POLSKI 1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe a. Lasy łęgowe i zarośla wiklin dużych dolin rzecznych (Salicetea purpureae) b. Olsy i zarośla łozowe (Alnetea glutinosae) c. Zbiorowiska mezo- i eutroficznych lasów liściastych (Querco-Fagetea) d. Lasy iglaste - bory (Vaccinio-Piceetea) e. Lasy mieszane na siedliskach ubogich i kwaśnych (Quercetea robori-petraeae) f. Zbiorowiska mezofilnych zarośli (Rhamno-Prunetea) 2. Zbiorowiska wodne i przywodne a. Roślinność wodna (Potametea, Lemnetea, Litorelletea) b. Roślinność przywodna (Phragmitetea, Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 3. Zbiorowiska trawiaste i ziołoroślowe a. Murawy wydm nadmorskich (Ammophiletea) b. Murawy solniskowe (Thero-Salicornietea, Asteretea tripolium) c. Murawy galmanowe (Violetea calaminariae) d. Murawy napiaskowe (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis) e. Łąki i pastwiska wilgotne i świeże (Molinio-Arrhenatheretea) f. Murawy i ziołorośla wysokogórskie (Seslerietea variae, Juncetea trifidi, Betulo-Adenostyletea) g. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) h. Murawy bliźniczkowe i wrzosowiska (Nardo-Callunetea) i. Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe (Trifolio-Geranietea sanguinei) 4. Zbiorowiska synantropijne a. Zbiorowiska jedno- i dwuletnich roślin segetalnych i ruderalnych (Stellarietea mediae) b. Zbiorowiska wieloletnich roślin ruderalnych ( Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Agropyretea intermedio-repentis) VI. DZISIEJSZA POTENCJALNA ROŚLINNOŚÄ† NATURALNA VII. INNE METODY PODZIAŁU SZATY ROŚLINNEJ W POLSCE 1. Typologia leśna 2. Typologia łąkarska VIII. OGÓLNE ZASADY KARTOWANIA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH 1. Mapy roślinności rzeczywistej 2. Mapy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej 3. Mapy kompleksów i krajobrazów roślinnych IX. WYKORZYSTANIE FITOSOCJOLOGII W OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU 1. Fitoindykacja a. Szata roślinna jako wskaźnik warunków środowiska przyrodniczego b. Szata roślinna jako wskaźnik antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego 2. Fitosocjologiczne podstawy waloryzacji przyrodniczej 3. Roślinność a rekreacja a. Atrakcyjność szaty roślinnej dla rekreacji b. Odporność szaty roślinnej na użytkowanie rekreacyjne 4. Kształtowanie doborów roślinnych a. Dobory roślin rodzimych b. Dobory roślin obcego pochodzenia c. Dobory roślin specjalnego przeznaczenia X. WYKAZ ZESPOŁÓW ROŚLINNYCH ZAMIESZCZONYCH W PODRĘCZNIKU XI. LITERATURA

Parametry

 • ISBN: 

  9788375835298

 • Tytuł: 

  Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

 • Autor: 

  Czesław Wysocki, Piotr Sikorski

 • Rok wydania: 

  2014

 • Numer wydania: 

  2

 • Liczba stron: 

  556

 • Szerokość produktu: 

  17

 • Wysokość produktu: 

  24

 • Okładka: 

  twarda

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...