Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kozłowska Monika,
Waga produktu: 0.900 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 544 str., oprawa miękka

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił dynamiczny rozwój nauk biologicznych, w tym fizjologii roślin. Postęp w tej dyscyplinie biologii jest związany z rozwojem technik eksperymentalnych na poziomie molekularnym, z metodami nieinwazyj­nego badania roślin, a także z wykorzystaniem mutantów o ściśle określonej eks­presji genów lub z blokowaniem wyznaczonego genu. Systematycznie dostarcza­na jest nowa wiedza na temat funkcjonowania roślin, przebiegających w nich procesów fizjologicznych i mechanizmów regulacji, z uwzględnieniem oddziaływań środowiska. Poza aspektem poznawczym, wiedza ta stanowi także przyrodnicze podstawy nauk stosowanych, tj. szeroko pojętego rolnictwa z produkcją warzyw i owoców, a także roślin zbożowych i pastewnych. Jest też istotna w gospodarowa­niu zasobami leśnymi, w pielęgnacji drzewostanów, w kształtowaniu terenów zie­leni i ochronie roślin. Osiągnięcia fizjologii roślin będą miały coraz większe znacze­nie w rolnictwie ekologicznym, produkcji roślin o najwyższej wartości biologicznej oraz w zrozumieniu mechanizmów adaptacji roślin do zmieniających się warunków środowiska.

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę podstawową z zakresu fizjologii roślin, ale jednocześnie uwzględnia jej powiązania z dyscyplinami w zakresie nauk rolniczych i leśnych, a częściowo także technicznych. Jest dostosowany do realizacji przedmio­tu fizjologia roślin, z uwzględnieniem ekofizjologii, fizjologii roślin drzewiastych i fi­zjologii plonowania. Ponieważ te przedmioty są realizowane w stosunkowo ograni­czonym zakresie godzinowym, stąd wiele zagadnień podano w sposób uproszczony, tylko z niezbędnymi danymi. Natomiast niektóre informacje ogó lne zostały celowo powtórzone w rozdziałach, celem lepszego zrozumienia opisywanych zjawisk. Każ­dy rozdział kończy się wykazem literatury źródłowej, natomiast na końcu książki zamieszczono wykaz piśmiennictwa podstawowego.

Prezentowany podręcznik jest adresowany w głównej mierze do studentów kie­runków przyrodniczych uczelni profilowanych (rolniczych, rolniczo-technicznych, przyrodniczych i innych) oraz wyższych uczelni zawodowych. Książka powstała z my­ślą przede wszystkim o studentach rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony śro­dowiska, architektury krajobrazu i biotechnologii. Na tych kierunkach studiów fi­zjologia roślin stanowi przedmiot kształcenia podstawowego, w którego zakres wchodzi nie tylko ściśle teoretyczna wiedza, ale również powiązania fizjologii roślin z naukami stosowanymi, elementy ekofizjologii, biologiczne podstawy plonowania i oddziaływania procesów fizjologicznych na jakość materiału roślinnego. Ze wzglę­du na odniesienia do aktualnych osiągnięć nauk biologicznych, podręcznik może zainteresować również doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania nad roślinami uprawnymi, zagospodarowaniem i kształtowaniem środowiska leśnego ora/ ekosystemów naturalnych. Treści zawarte w książce mogą stanowić uzupełnienie wiedzy z przedmiotów pokrewnych, traktujących o roślinach wyż­szych, zwłaszcza użytkowych.

1. Fizjologia roślin - rozwój i znaczenie dyscypliny 2. Strukturo i funkcjonowanie rośliny 3. Mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych rośliny 4. Gospodarka wodna roślin 5. Odżywianie mineralne roślin 6. Fotosynteia i aktywność fotosyntetyana roślin 7. Roślinne metabolity pierwotne i wtórne 8. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych 9. Procesy oddechowe roślin 10. Produktywność roślin 11. Fizjologia rozwoju 12. Wpływ czynników wewnętrznych i środowiskowych na procesy rozwojowe rośliny 13. Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska

Książka

  • Autor: 

    Kozłowska Monika

  • ISBN: 

    978-83-09-01023-4

Inne produkty z tej serii: