Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Witold Grzebisz,
Waga produktu: 0.700 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2009, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 376 str., oprawa miękka
Książka Nawozy i systemy nawożenia jest drugim tomem podręcznika pt. Nawożenie roślin uprawnych. Autor omawia podstawy teoretyczne diagnostyki nawozowej i jed­nocześnie wskazuje na rozwiązania praktyczne w zakresie nawożenia i gospodarki nawozowej w przedsiębiorstwie rolnym. Koncepcje gospodarki materią organiczną i składnikami mineralnymi przedstawia w formie algorytmów, które wraz z zamiesz­czonymi przykładami mają na celu przygotowanie przedsiębiorcy rolnego lub jego doradcy do opracowania zasad gospodarowania, dostosowanych z jednej strony do warunków siedliska, w jakich proces produkcyjny jest prowadzony, a z drugiej - do wymogów ochrony środowiska. Przedstawione zasady opracowywania systemów nawożenia sygnalizują czytelnikowi konieczność przygotowywania planów nawozo­wych na podstawie szczegółowej wiedzy o wielkości zasobów środków produkcji i sposobach określenia ich aktualnego potencjału produkcyjnego. W podręczniku podano również sposoby diagnozy jakościowej i ilościowej czynników ogranicza­jących realizację potencjału plonotwórczego uprawianych odmian.
W prezentowanym podręczniku omówiono złożoność cyklów produkcyjnych w gospo­darstwie, odpowiedzialnych za gospodarkę składnikami pokarmowymi. Rozpoznanie przez specjalistów reguł przepływu materii organicznej i składników mineralnych w gospo­darstwie rolnym pozwala rolnikowi i jego doradcom opracować narzędzia - metody kontroli kierunków zmian, a w konsekwencji zmodyfikować obecne lub wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne.
Omówione w podręczniku zagadnienia mają na celu przedstawienie podstaw i zasad kontroli gospodarki azotem. To wł aśnie azot, współdziałając z pozostałymi czynnika­mi agrotechnicznymi, decyduje o stopniu realizacji potencjału plonotwórczego upra­wianego gatunku, ściślej jego odmiany. Wszelkie rozwiązania technologiczne podej­mowane w gospodarstwie rolnym powinny być zawsze celowo ukierunkowane na zwiększenie efektywności plonotwórczej azotu, jako jedynej metody zwiększenia plonu użytkowego, a tym samym zmniejszenia strat tego właśnie składnika do środowiska. Umiejętne zarządzanie produkcją roślinną sprowadza się bowiem do budowy skutecz­nych mechanizmów kontroli procesów pobierania azotu z gleby, a następnie do prze­twarzania pobranego składnika w biomasę i rozdział między organy, co w efekcie decy­duje o ilości i jakości zebranego plonu.
Przedstawiony układ książki pozwala czytelnikowi śledzić zagadnienia począw­szy od problematyki istotnej w realizacji zasad zrównoważonej produkcji rolnej, poprzez narzędzia kontroli stanu gospodarki materią organiczną w glebie i składnikami mine­ralnymi zarówno w glebie, jak i w roślinie, po rozwiązania praktyczne, jakimi są sys­temy nawożenia.

I ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA (ZSN) 1. Efektywność składników mineralnych 2. Recykling składników pokarmowych – zmianowanie 3. Gospodarka składnikami pokarmowymi II BILANS l OBIEG SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GOSPODARSTWIE 4. Bilans (budżet) składników mineralnych 5. Obieg i bilans węgla 6. Azot 7. Fosfor w glebie 8. Cykl siarki 9. Potas w glebie 10. Cykl wapnia i magnezu 11. Mikroskładniki III PODSTAWY DIAGNOSTYKI NAWOŻENIA 12. Testy glebowe 13. Analiza stanów odżywienia roślin 14. Prawa produkcji 15. Rolnictwo precyzyjne IV NAWOZY 16. Nawozy mineralne 17. Wapno nawozowe (nawozy wapniowe) 18. Nawozy naturalne 19. Nawozy organiczne nV SYSTEMY NAWOŻENIA 20. Gospodarka materią organiczną gleby 21. Wapnowanie 22. System nawożenia fosforem 23. Regulacja zasobności gleby w potas 24. System nawożenia azotem 25. Magnez - kontroler azotu 26. Nawożenie siarką 27. Profilaktyka mikroelementowa

Książka

  • Autor: 

    Witold Grzebisz

  • ISBN: 

    978-83-09-01044-9

Inne produkty z tej serii: