Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Henryk Gąsiorowski,
Waga produktu: 0.520 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 1997, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 285 str., oprawa miękka

Książka ta stanowi pierwszą monografię, w języku polskim, o jęczmieniu, o jego chemii i technologii oraz możliwościach wykorzystania w żywieniu człowieka. Zo­stała ona podzielona na cztery główne części. Pierwszą z nich stanowią przyrodniczo-rolnicze podstawy uprawy oraz morfologia i anatomia jęczmienia. Druga część dotyczy składu chemicznego ziarna jęczmienia, m.in. zawiera ona unikalny rozdział o związkach fenolowych ziarna. W trzeciej części umieszczono aspekty profilaktyczne oraz żywieniowe ziarna jęczmienia i jego przetworów, zaś w czwartej - przedsta­wiono współczesne możliwości wykorzystania tego zboża.

Jęczmień należy do najstarszych zbóż, które człowiek przed 15 tysiącami lat zaczął wykorzystywać jako pożywienie, a przed 10 tysiącami lat udomowił go i od tamtych czasów, przez tysiąclecia, odgrywał podstawową rolę w wyżywieniu ludzi. Jeszcze w XIX wieku chleb jęczmienny był popularny na świecie, a zwłaszcza w Eu­ropie. Dzisiaj jęczmień jest wykorzystywany głównie na paszę (70-80%), jest także niezastąpionym surowcem do produkcji słodu. Rola jego jako zboża konsumpcyjne­go jest niewielka i to głównie w krajach biedniejszych, gdzie wykorzystuje się to zboże w żywieniu człowieka, przede wszystkim jako surowiec do produkcji kasz.

Ostatnio coś zaczyna się zmieniać, mianowicie rysuje się perspektywa powrotu jęczmienia na nasze stoły. Wzbudza on coraz większe zainteresowanie jako obiekt badawczy, lepiej poznaje się jego skład chemiczny i rolę poszczególnych składni­ków w żywieniu, a także zaczyna się doceniać nowe, dotychczas nieznane walory fizjologiczno-żywieniowe.

Dzięki temu jęczmień, obok owsa, zaczyna zaliczać się do grupy zb& oacute;ż o du­żym znaczeniu profilaktycznym w hipercholesterolemii i chorobach serca. Mecha­nizm obniżania cholesterolu w surowicy krwi nie został całkowicie wyjaśniony (konieczne są dalsze, intensywne badania) - wiąże się on przede wszystkim z wyso­kim poziomem błonnika pokarmowego bogatego w p-glukany, działające korzystnie przy cukrzycy. Ziarno tego zboża zawiera również białko o bardzo wysokiej warto­ści biologicznej i jako jedyne zboże - wszystkie natywne formy witaminy E.

Od połowy lat osiemdziesiątych maleje tempo przyrostu naturalnego w Polsce, pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa i w konsekwencji wzrasta umieralność. Choroby układu krążenia stanowią największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Sytuacja staje się dramatyczna; w latach dziewięćdziesiątych choroby krążenia są przyczyną ponad 50% ogółu zgonów. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem fest przedwczesna umieralność mężczyzn w wieku 45- 65 lat z powodu zawałów serca, od lat wykazująca tendencję wzrostową.

Najważniejszymi przyczynami takiej sytuacji są styl życia i sposób odżywiania. W walce z tymi chorobami konieczna jest ich radykalna zmiana. Szerokie wyko­rzystanie w codziennej diecie ziarna oraz przetworów z jęczmienia i owsa stwarza nowe możliwości w racjonalnym żywieniu człowieka, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zachorowania i poprawy stanu zdrowia ludzi w Polsce.

WSTĘP 1. Przemysław Ratajczak PRODUKCJA JĘCZMIENIA W POLSCE l NA ŚWIECIE 1. Produkcja zbóż na świecie 2. Światowe tendencje w produkcji jęczmienia 3. Produkcja i wykorzystanie jęczmienia w Polsce Literatura 2. Henryk Gąsiorowski POCHODZENIE, ROZPOWSZECHNIENIE, SYSTEMATYKA JĘCZMIENIA 1. Jęczmień jako symbol 2. Pochodzenie Palestyna Grecja Rzym Ziemie polskie 3. Rozpowszechnienie 4. Systematyka jęczmienia nSystematyka botaniczna Literatura 3. Henryk Gąsiorowski PRZYRODNICZO-ROLNICZE PODSTAWY UPRAWY JĘCZMIENIA 1. Wymagania cieplne 2. Wymagania wodne 3. Wymagania świetlne 4. Wymagania glebowe i stanowisko w zmianowaniu 5. Nawożenie 6. Siew, pielęgnacja, zbiór, plon Pielęgnacja Zbiór Plon 7. Choroby i szkodniki Choroby Szkodniki polowe 8. Cechy jakościowe materiału siewnego Zdolność kiełkowania Czystość Literatura 4. Henryk Gąsiorowski POLSKIE ODMIANY 1. Pierwsze odmiany jęczmienia browarnego 2. Badania przedwojenne 3. Jęczmień jary browarny 4. Jęczmień jary pastewny 5. Jęczmień ozimy 6. Jęczmień nagi Literatura 5. Witold J. Brzeziński IDENTYFIKACJA ODMIAN JĘCZMIENIA 1. Identyfikacja morfologiczna 2. Analiza obrazu 3. Elektroforeza białek zapasowych 4. Analiza izoenzymów 5. HPLC 6. Metody immunologiczne 7. Analiza dna Literatura 6. Anna Cierniewska, Henryk Gąsiorowski MORFOLOGIA l ANATOMIA 1. Morfologia rośliny Korzeń (rad/x) Łodyga (culmus) Liść (fo/ium) Kłos (spica) 2. Morfologia i anatomia ziarniaka Ziarniak (caryopse) Morfologia ziarniaka Budowa anatomiczna ziarniaka Literatura 7. Henryk Gąsiorowski, Jerzy Kączkowski, Alicja Kawka, Piotr Kołodziejczyk, Jan Michniewicz SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA JĘCZMIENIA 1. Charakterystyka ogólna 2. Węglowodany (cukrowce) Mono- i oligosacharydy Polisacharydy Literatura Inne polisacharydy nieskrobiowe (p-glukany i pentozany) Budowa chemiczna p-glukanów Substancje pentozanowe ziarna jęczmienia Metody oznaczania P-glukanów Literatura 3. Białka jęczmienia Białka o funkcjach innych niŜ zapasowe Albuminy i globuliny Białka komórek aleuronowych Hordotioniny (HTH) Cluteliny i białka resztkowe Niektóre inne białka izolowane z ziarna jęczmienia Inne białka o nieznanej funkcji p- Amylaza i białko Z Typowe białka zapasowe jęczmienia Literatura 4. Lipidy jęczmienia Zawartość i rozmieszczenie lipidów Skład frakcyjny lipidów Skład kwasów tłuszczowych Lipidy skrobi jęczmiennej Olej z ziarna jęczmienia Literatura 5. Składniki mineralne Zmiany w rozmieszczeniu składników mineralnych w ziarniaku jęczmienia w czasie wegetacji Rozmieszczenie składników mineralnych na poziomie komórkowym Rola niektórych pierwiastków Poziom składników mineralnych w jęczmieniu Literatura 6. Witaminy Witaminy rozpuszczalne w wodzie Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach Literatura 7. Enzymy ziarniaków zbóŜ Enzymy klasy hydrolaz Peptydazy Endopeptydazy Egzopeptydazy Inne enzymy hydrolityczne ziarna Synteza i regulacja działania hydrolaz w ziarnie zbóŜ Literatura 9. Związki fenolowe ziarna jęczmienia zbóŜ Kwasy fenolowe i ich pochodne Alkilofenole i związki pochodne Flawonoidy nInne związki fenolowe występujące w zboŜach Kompleksy kwasów fenolowych Literatura 8. Henryk Gąsiorowski ASPEKTY śYWIENIOWE JĘCZMIENIA l JEGO PRZETWORÓW 1. Węglowodany 2. Białko Wartość odŜywcza białek Wartość odŜywcza białka jęczmienia 3. Składniki mineralne Metale szkodliwe dla zdrowia Literatura 9. Henryk Gąsiorowski ASPEKTY PROFILAKTYCZNE JĘCZMIENIA l JEGO PRODUKTÓW 1. Co to jest błonnik pokarmowy ? 2. Źródła błonnika pokarmowego 3. Działanie fizjologiczne błonnika pokarmowego 4. Błonnik pokarmowy zbóŜ i lipidemia Literatura 10. Michał Piasecki, Paweł Kwiatkowski, Henryk Gąsiorowski ZARYS BIOCHEMII l TECHNOLOGII SŁODOWANIA 1. Biochemia słodowania Ściany komórkowe Skrobia Białka Lipidy Związki fosforowe 2. Procesy fizjologiczne w czasie słodowania 3. Technologia słodowania Moczenie ziarna Słodowanie ziarna Słodownie z dziennym przemieszczeniem grzędy w układzie półciągłym lub ciągłym Inne typy słodowni Suszenie słodu 4. Parametry jakościowe słodu dla celów browarnych Wilgotność Zawartość ekstraktu w mące Rozluźnienie słodu 5. Słody i ich wykorzystanie poza browarem Literatura 11. Henryk Gąsiorowski, Alicja Kawka WYKORZYSTANIE JĘCZMIENIA (POZA BROWAREM) 1. Przetwórstwo jęczmienia w młynie Produkty przerobu jęczmienia Wymagania dla ziarna konsumpcyjnego Przerób jęczmienia na kaszę Przerób jęczmienia na płatki Przechowywanie kasz Przemiał jęczmienia Inne wykorzystanie jęczmienia Literatura 2. Wykorzystanie jęczmienia w piekarstwie Literatura 12. Andrzej Rutkowski ZIARNO JĘCZMIENIA W śYWIENIU ZWIERZÄ„T 1. Ziarno jęczmienia w Ŝywieniu drobiu 2. Ziarno jęczmienia w Ŝywieniu trzody chlewnej 3. Ziarno jęczmienia w Ŝywieniu przeŜuwaczy Literatura 13. Henryk Gąsiorowski nWARTOŚÄ† TECHNOLOGICZNA JĘCZMIENIA l NIEKTÓRE METODY JEJ OCENY 1. Wpływ czynników środowiskowych na skład chemiczny ziarna Wpływ nawadniania Jęczmień browarny 2. Wymagania i metody oceny wartości technologicznej ziarna jęczmienia Właściwości fizyczne Wymagania i metody oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego śywotność Zawartość białka Literatura 14. Henryk Gąsiorowski NIEKTÓRE KIERUNKI W HODOWLI JĘCZMIENIA PODNOSZÄ„CE JEGO WARTOŚÄ† Odżywczą 1. Jęczmień nagi Porównanie składu chemicznego Przemiał jęczmienia nagiego 2. Jęczmiona wysokolizynowe Literatura

Książka

  • Autor: 

    Henryk Gąsiorowski

  • ISBN: 

    83-09-01685-9

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...