Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jerzy Drozd, Michał Linczar, Stanisława Linczar, Jerzy Weber
Waga produktu: 0.350 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 8387866784
Wysyłka od: 9.00 PLN

"Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii" obejmuje niezbędny materiał przewidziany w programie przedmiotu gleboznawstwo na kierunkach: agronomia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz technika rolnicza i leśna.
Opracowanie to zawiera podstawowe wiadomości z gleboznawstwa z elementami mineralogii i petrografii, umożliwiające wyjaśnienie głównych procesów zachodzących w glebach. Uwzględniono w nim również zagadnienia dotyczące najnowszej systematyki gleb Polski. Zamieszczony zbiór melod analitycznych stosowanych powszechnie w laboratoriach gleboznawczo-rolniczych służy do określenia właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych, które decydują o wartości użytkowej gleb. Tematyka gleboznawstwa utylitarnego obejmuje między innymi kartografię, bonitację oraz ocenę przydatności rolniczej gleb, z uwzględnieniem wyceny potencjalnych możliwości produkcyjnych środowiska glebowego.

Przedstawiona problematyka zawiera wiadomości z zakresu programu studiów inżynierskich, jak też zagadnienia wykraczające poza kurs podstawowy, realizowane na studiach magisterskich.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie ułatwi studentom przyswajanie wiedzy z zakresu gleboznawstwa, która jest niezbędna dla właściwego rozumienia procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.

PRZEDMOWA 1. PODSTAWY MINERALOGII I PETROGRAFII 1.1. Wiadomości wprowadzające 1.2. Minerały 1.2.1. Systematyka minerałów 1.2.2. Makroskopowe oznaczanie minerałów 1.3. Skały magmowe 1.3.1. Powstawanie skał magmowych i ich budowa 1.3.2. Systematyka skał magmowych 1.3.3. Charakterystyka ważniejszych skał magmowych 1.3.4. Rozpoznawanie skał magmowych 1.4. Skały osadowe 1.4.1. Procesy wietrzenia 1.4.1. Minerały ilaste i ich znaczenie 1.4.1. Podział skał osadowych 1.4.2. Skały okruchowe 1.4.4.1. Skały okruchowe luźne 1.4.4.2. Skały okruchowe scementowane 1.4.5. Skały pochodzenia chemicznego i organicznego 1.4.6. Rozpoznawanie skał osadowych 1.5. Skały metamorficzne 1.5.1. Powstawanie i budowa skał metamorficznych 1.5.2. Charakterystyka ważniejszych skał metamorficznych 1.5.3. Rozpoznawanie skał metamorficznych 2. MORFOLOGIA GLEB 2.1. Makromorfologia gleb 2.1.1. Poziomy i warstwy glebowe 2.1.2. Cechy morfologiczne profilu glebowego 2.2. Wprowadzenie do mikromorfologii gleb 3. SYSTEMATYKA GLEB 3.1. Charakterystyka poszczególnych działów rzędów i typów gleb 4. SKŁAD GRANULOMETRYCZNY 4.1. Podział materiału glebowego na frakcje granulometryczne 4.2. Podział materiału glebowego na grupy granulometryczne 4.2.1. Organoleptyczne oznaczanie grup granulometrycznych 4.2.2. Laboratoryjne metody oznaczania składu granulometrycznego 4.2.3. Oznaczanie składu granulometrycznego gleb metodą areometryczną Bouyoucosa w modyfikacji Casagrande'a i Prószyńskiego 5. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB 5.1. Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych 5.2. Gęstość właściwa gleby 5.3. Gęstość objętościowa gleby 5.4. Porowatość ogólna gleby 5.5. Właściwości wodne 5.5.1. Pojemność wodna gleb (retencja wodna) 5.5.2. Oznaczanie wilgotności aktualnej, kapilarnej pojemności wodnej oraz zapasu wody 5.5.3. Oznaczanie maksymalnej pojemności wodnej 5.5.4. Oznaczanie polowej pojemności wodnej (PPW) 5.5.5. Oznaczanie maksymalnej higroskopijnej pojemności wodnej (MH) 5.5.6. Metody oznaczania zdolności retencyjnych wody w glebie 5.5.6.1. Siły wiązania wody w glebie (potencjał wody glebowej) 5.5.6.2. Wielkość sił retencyjnych wody glebowej, krzywe sorpcji wody 5.5. 6.3. Rolnicze wykorzystanie krzywej sorpcji wody w glebie - obliczanie dawki polewowej przy nawadnianiu 5.6. Właściwości powietrzne 5.6.1. Oznaczanie pojemności (porowatości) powietrznej gleb 5.6.2. Zasada pomiaru ODR 5.7. Plastyczność gleb 6. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB 6.1. Pobieranie próbek i przygotowanie do badań laboratoryjnych 6.2. Substancja organiczna i jej charakterystyka 6.2.1. Oznaczanie C-organicznego metodą Tiurina 6.3. Azol w glebie 6.3.1. Oznaczanie zawartości N-ogółem w glebie metodą Kjeldahla 6.4. Fosfor i potas w glebie 6.4.1. Fosfor 6.4.2. Potas 6.4.3. Oznaczanie przyswajalnego fosforu i potasu metodą Egnera-Riehma 6.5. Wapń w glebie 6.5.1. Oznaczanie węglanu wapnia w glebie 6.6. Odczyn i kwasowość gleby 6.6.1. Formy występowania jonów wodorowych i rodzaje kwasowości 6.6.2. Oznaczanie odczynu gleb 6.6.3. Oznaczanie kwasowości wymiennej i glinu wymiennego metodą Sokołowa 6.6. 4. Oznaczanie kwasowości hydro litycznej metodą Kappena 6.6.5. Zasady regulacji odczynu gleby 6.7. Właściwości buforowe gleb 6.7.1. Oznaczanie właściwości buforowych metodą Jcnscna 6.8. Właściwości sorpcyjne gleb 6.8.1. Rodzaje sorpcji 6.8.2. Pojemność sorpcyjna 6.8.3. Oznaczanie sumy kationów zasadowych (S) metodą Kappcna 6.8.4. Oznaczanie wymiennych kationów zasadowych (Ca, Mg, K i Na] metodą Pal linanna 7. KLASYFIKACJA GLEB 7.1. Bonitacja gleb Polski 7.1. l. Bonitacja gruntów ornych (GO) 7.1.1.1. Oznaczanie klas bonitacyjnych gleb gruntów ornych 7.1.2, Bonitacja użytków zielonych (LIŻ) 7.2. Podział gleb na kompleksy przydatności rolniczej 7.2. l. Charakterystyka kompleksów przydatności rolniczej glch ornych 7.2.2. Charakterystyka kompleksów przydatności rolniczej trwałych użytków zielonych 7.2.3. Określanie kompleksów przydatności rolniczej gleb 8. KARTOGRAFIA GLEB 8.1. Sporządzanie map glebowych w skalach dużych 8.2. Mapy glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne) 8.3. Mapy glebowo-rolnicze 8.3.1. Aneksy do map glebowo-rolniczych 9. POKRYWA GLEBOWA POLSKI I JEJ POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE 9.1. Skały macierzyste t pokrywa glebowa Polski 9.2. Potencjalne możliwości produkcyjne gleb Polski 10. PRZYRODNICZA WALORYZACJA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ W POLSCE 10.1. Sporządzanie mapy waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 11. PIŚMIENNICTWO

Parametry

 • ISBN: 

  8387866784

 • Tytuł: 

  Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii

 • Autor: 

  Jerzy Drozd, Michał Linczar, Stanisława Linczar, Jerzy Weber

 • Rok wydania: 

  2002

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  210

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...