Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jacek Chotkowski
Waga produktu: 0.220 kg
EAN: 8389503530
Wysyłka od: 8.00 PLN
Wydawca: Wieś Jutra

Warszawa 2008, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 100 str., oprawa miękka

Mimo spadkowego trendu powierzchni uprawy ziemniaków w Polsce, poziom produkcji kierowanej na rynek zmniejsza się w niewielkim zakresie. Zwiększa się więc udział produkcji towarowej w ogólnych zbiorach ziemniaków. Oznacza to wzrost poziomu profesjonalizacji technologii i procesów produkcji ziemniaków. Jednocze­śnie w związku z integracją z dużym i konkurencyjnym rynkiem krajów Unii Europej­skiej zwiększają się wymagania odnośnie jakości oferty kierowanej do sprzedaży. Czynniki te stymulują zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę fachową.

Producentów ziemniaków na rynek można podzielić na dwie grupy. Jedna to go­spodarstwa o dużej skali produkcji ziemniaków stosujące intensywne technologie nakierowane na maksymalizację plonów. Do drugiej grupy należą producenci, prze­ważnie o mniejszej skali uprawy ziemniaków, stosujący integrowane technologie i zasady zrównoważonego rolnictwa. Zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę bio­logiczną technologiczną i ekonomiczną jest w tej drugiej grupie jeszcze większe niż u1 pierwszej. Największe wymagania w tym zakresie stawiają technologie uprawy ziemniaków w gospodarstwach ekologicznych.
W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie poszcze­gólnych problemów produkcji ziemniaków. Wynikają one z prowadzonych w Instytu­cie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagranicz­nych prac badawczych i rozwojowych. W warunkach nowoczesnej gospodarki ele­mentem wyjściowym w procesie planowania i organizowania produkcji jest wybór rynków zbytu i nawiązanie kontaktu z odbiorcami. Znajomość uwarunkowań i ten­dencji cenowych pomaga w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych. Zagad­nienia te zostały omówione w dwóch pierwszych rozdziałach. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zalecenia technologiczne: uprawy na najwcześniejszy zbiór, no­woczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, metod ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, a także uprawy metodami ekologicznymi.

Publikacja adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, pracowników służb doradczych, pracowników firm obrotu i prze­twórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branżv ziemniaka.

Przedmowa 1. TENDENCJE RYNKOWE I MARKETING W PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW Tendencje w produkcji i podaży ziemniaków Zmiany w popycie i obrotach rynkowych Uwarunkowania rozwoju eksportu ziemniaków Kierunki rozwoju rynku Kierunki działań marketingowych Literatura źródłowa i uzupełniająca 2. CENY ZIEMNIAKÓW l ICH ZRÓŻNICOWANIE 3. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UPRAWY ZIEMNIAKÓW Przedplon i uprawa roli pod ziemniaki Nawożenie naturalne, organiczne i mineralne Sadzenie i pielęgnacja ziemniaka Przygotowanie do zbioru i zbiór ziemniaków Zagonowa uprawa ziemniaka Literatura źródłowa i uzupełniająca 4. PRODUKCJA ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH Wymagania w stosunku do warunków środowiska Rola czynników agrotechnicznych Prowadzenie plantacji w technologii standardowej Uprawa z zastosowaniem okrywy Uprawa w obiektach ogrodniczych Zbiór i przygotowanie do sprzedaży Literatura źródłowa i uzupełniająca 5. OCHRONA PLANTACJI PRZED PATOGENAMI WYWOŁUJÄ„CYMI CHOROBY ZIEMNIAKA Podstawowe definicje Patogeny występujące na plantacjach ziemniaka i choroby przez nie wywoływane Choroby bakteryjne Choroby wywoływane przez grzyby i organizmy grzybopodobne Ochrona plantacji ziemniaka Literatura źródłowa i uzupełniająca 6. OCHRONA PLANTACJI PRZED SZKODNIKAMI Biologia mątwików Zwalczanie mątwików Biologia stonki ziemniaczanej Zwalczanie stonki ziemniaczanej Biologia szkodników glebowych Zwalczanie szkodników glebowych Literatura źródłowa i uzupełniająca 7. EKOLOGICZNA UPRAWA ZIEMNIAKA Wstęp Zasady produkcji ekologicznej Jak prowadzić ekologiczną uprawę ziemniaka? Literatura źródłowa i uzupełniająca

Książka

  • ISBN: 

    83-89503-53-0

  • Redaktor: 

    Jacek Chotkowski

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...