Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jacek Chotkowski
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 8389503522
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: Wieś Jutra

Warszawa 2008, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 100 str., oprawa miękka

Produkcja nasienna stanowi ważny segment rynku ziemniaka. Kwalifikowany materiał nasienny jest jednocześnie podstawowym środkiem produkcji w pozosta­łych kierunkach użytkowania ziemniaka, zwłaszcza w produkcji towarowej kiero­wanej na rynek. Jako element postępu biologicznego, decyduje on o poziomie i jakości zbiorów, a tym samym o opłacalności produkcji.

Od okresu rozpoczęcia wolnorynkowej transformacji polskiej gospodarki i spadku dochodowości rolnictwa w nasiennictwie ziemniaka, podobnie jak pozo­stałych roślin uprawnych, obserwujemy sytuację kryzysową. Najważniejszym obec­nie problemem sektora nasiennictwa ziemniaka jest zwiększenie częstotliwości wy­miany i zużycia kwalifikowanych sadzeniaków w rolnictwie. Konieczna jest popra­wa jakości oferowanego rolnikom materiału nasiennego. Można to osiągnąć sto­sując w produkcji nasiennej wymagany reżim technologiczny oraz właściwie przy­gotowując sadzeniaki do sprzedaży. Specyficzne zalecenia technologiczne dotyczą m. in. nawożenia, selekcji negatywnej, zwalczania mszyc, stosowania oleju mine­ralnego oraz wczesnego niszczenia naci. Istotną rolę w tym sektorze odgrywa pra­widłowe przechowalnictwo, gdyż wszystkie sadzeniaki są przechowywane przez cały okres zimowy.

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie produk­cji nasiennej i przechowalnictwa ziemniaka. Wynikają one z prowadzonych w Insty­tucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagra­nicznych prac badawczych i rozwojowych. W pierwszych dwóch rozdziałach omó­wiono podażowe i popytowe czynniki odbudowy nasiennictwa ziemniaka oraz zasa­dy i kryteria doboru odmian jadalnych i skrobiowych do produkcji. Scharakteryzo­ wano również zarejestrowane w Polsce odmiany pod względem podstawowych cech gospodarczych, biologicznych i agrotechnicznych. W kolejnych rozdziałach przed­stawiono zalecenia technologiczne w produkcji nasiennej, w tym na potrzeby upra­wy ekologicznej. Ostatnia część podręcznika poświęcona jest prezentacji elementów technologii i organizacji prawidłowego przechowywania ziemniaków.

Książka adresowana jest do producentów ziemniaków sadzeniaków oraz ziem­niaków pozostałych kierunków użytkowania, przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i nasiennych, firm zaopatrzenia rolnictwa, pracowników służb doradczych i nasiennych, służb surowcowych przedsiębiorstw obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką postępu w branży ziem­niaka. 

Przedmowa 1. CZYNNIKI ODBUDOWY RYNKU NASIENNEGO ZIEMNIAKA Tendencje w produkcji nasiennej ziemniaka Bariery podażowe rozwoju rynku nasiennego Czynniki rozwoju popytu na sadzeniaki Tendencje cenowe Podsumowanie Literatura źródłowa i uzupełniająca 2. DOBÓR ODMIAN ZIEMNIAKA DO UPRAWY Tendencje na rynku odmian ziemniaka w Polsce Zróżnicowanie dostępności sadzeniaków poszczególnych odmian na rynku Kryteria doboru odmian jadalnych Kryteria doboru odmian skrobiowych Literatura źródłowa i uzupełniająca 3. PRODUKCJA NASIENNA Nawożenie mineralne Selekcja negatywna Ochrona chemiczna-zwalczanie mszyc Ochrona chemiczna-stosowanie oleju mineralnego Wczesne niszczenie naci Literatura źródłowa i uzupełniająca 4. EKOLOGICZNA PRODUKCJA SADZENIAKÓW Wstęp Lokalizacja gospodarstw ekologicznych Podstawowe regulacje prawne w rolnictwie ekologicznym Znaczenie chorób wirusowych w nasiennictwie ziemniaka Regulacje prawne w nasiennictwie ziemniaka i wybór pola nPrzedplon Odporność odmian i ich dobór do warunków reprodukcji Pielęgnacja plantacji oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami Literatura źródłowa i uzupełniająca 5. PRZECHOWALNICTWO ZIEMNIAKÓW Wstęp Procesy życiowe zachodzące w bulwach decydujące o stratach Choroby przechowalnicze Wymagane warunki podczas przechowywania Przechowywanie ziemniaków w kopcach Przechowywanie ziemniaków w kopcach technicznych Przechowywanie ziemniaków w piwnicach Ogólna charakterystyka przechowalni Rodzaje systemów wentylacyjnych Budowa systemu wentylacji o składowaniu luzem Budowa systemu wentylacji w przechowalniach o składowaniu w paletach skrzyniowych Eksploatacja systemów wentylacyjnych w przechowalniach Mechanizacja przechowalni Literatura źródłowa i uzupełniająca

Książka

  • ISBN: 

    83-89503-52-2

  • Redaktor: 

    Jacek Chotkowski

Inne produkty z tej serii:

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.