Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tadenusz Puchniarski,
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Klęski żywiołowe w lasach poradnik leśniczego Metody zapobiegania i likwidacji
Warszawa 2003, wydanie 1, format 125 x 200, objętość 153 str., oprawa twarda
Klęski żywiołowe w lasach spowodowane przez wiatr, śnieg i pożary występowały od zarania dziejów. Rozległość i częstotliwość występowania tych zjawisk gwałtownie nasiliła się z chwilą rozpoczęcia planowej gospodarki leśnej. Ingerencja człowieka w naturalne ekosystemy leśne, tworzenie wielkopowierzchniowych monokultur, głównie sosnowych i świerkowych, jak też zalesianie znacznych obszarów gruntów porolnych często o ubogim składzie gatunkowym znacznie zwiększyły zagrożenia. Gwałtowny rozwój przemysłu przez cały XX wiek, bez dbałości o ograniczenie towarzyszących mu emisji zanieczyszczeń, w sposób znaczący osłabił naturalną odporność drzewostanów, co często stało się bezpośrednią przyczyną ich całkowitego zamierania. Zagrożenie trwałości produkcji leśnej powodowane jest najczęściej przez czynniki abiotyczne, w wyniku których powstają wiatrołomy, śniegołomy, okiście czy powodzie, przez czynniki biotyczne: masowe występowanie szkodników owadzich i chorób grzybowych, a wreszcie przez czynniki antropogeniczne: pożary, zanieczyszczenia powietrza. Ostatnia klęska żywiołowa w lasach spowodowana została przez huragan, jaki miał miejsce 4 lipca 2002 roku. Zniszczeniu uległo wówczas kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasów w Puszczy Piskiej i Boreckiej oraz na przyległych obszarach Kurpiów, Podlasia i Mazur.

Wstęp I. Klęski żywiołowe w lasach 1. Szkody powodowane przez wiatr 2. Szkody powodowane przez śnieg 3. Rejony o największym stopniu zagrożenia przez wiatr i śnieg 4. Szkody powodowane przez inne czynniki abiotyczne 5. Szkody wyrządzone przez czynniki biotyczne a. Szkody wyrządzane przez owady b. Szkody wyrządzane przez grzyby 6. Antropogeniczne przyczyny szkód w lasach a. Pożary lasów b. Imisje przemysłowe II. Możliwości ograniczenia zagrożeń w lasach 1. Przeciwdziałanie szkodom od wiatru i śniegu a. Kształtowanie odporności drzewostanów na etapie zakładania upraw b. Uodpornianie drzewostanów przez cięcia pielęgnacyjne c. Wprowadzanie podszytów i drugiego piętra d. Tworzenie stref ekotonowych 2. Ograniczanie skutków powodzi i mrozów 3. Ograniczanie szkód natury biotycznej a. Ograniczanie masowego występowania owadów szkodliwych . b. Przeciwdziałanie chorobom grzybowym 4. Przeciwdziałanie szkodom antropogenicznym a. Ochrona lasów przed pożarami b. Prognozowanie i możliwości ograniczania zanieczyszczeń przemysłowych 5. Rębnie jako narzędzie kształtowania trwałości lasu III. Inwentaryzacja i ewidencjonowanie szkód w lasach 1. Szacowanie rozmiaru szkód powodowanych przez wiatry i okiść 2. Szacowanie rozmiaru szkód powstałych w wyniku pożaru 3. Inwentaryzacja szkód powodowanych przez imisje przemysłowe 4. Ewidencjonowanie skutków szkód powodowanych przez owady i choroby grzybowe 5. Szacowanie i ewidencjonowanie innych szkód 6. Przepisy dotyczące ewidencjonowania szkód a. Instrukcja ochrony lasu b. Zarządzenie nr 15 z 31 marca 1998 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych IV. Aktualizacja planów urządzania lasu w sytuacjach klęsk żywiołowych V. Pozyskanie i magazynowanie drewna w drzewostanach poklęskowych 1. Zasady ogólne 2. Likwidacja wiatrołomów i śniegotomów 3. Pozyskanie drewna na pożarzyskach 4. Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna na powierzchniach dotkniętych klęską 5. Konserwacja drewna metodą „na mokro" VI. Zagospodarowanie powierzchni poklęskowych 1. Prace przygotowawcze 2. Wybór terminów prac odnowieniowych 3. Zasady selekcji i nasiennictwa w warunkach klęsk żywiołowych 4. Metody odnowienia a. Odnowienia naturalne b. Odnowienia sztuczne 5. Przygotowanie gleby 6. Dobór składu gatunkowego i więźby 7. Wykorzystanie powierzchni poklęskowych dla celów specjalnych VII. Problemy ochrony lasu na powierzchniach poklęskowych 1. Zagrożenie ze strony szkodników wtórnych 2. Zagrożenie ze strony chorób grzybowych 3. Zagrożenie ze strony zwierzyny płowej 4. Zabezpieczenie pożarowe 5. Zwiększanie odporności ekosystemów leśnych metodą ogniskowo-kompleksową Od autora Literatura

Książka

  • Autor: 

    Tadenusz Puchniarski

  • ISBN: 

    83-09-01820-7

Inne produkty z tej serii: