Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jerzy Skrzyszewski
Waga produktu: 0.800 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wydanie 1, format 130 x 200, objętość 414 str., oprawa twarda
Buk zwyczajny jest w Polsce jednym z najważniej­szych lasotwórczych gatunków liściastych. W pozyskaniu drewna liściastego zajmuje drugie miejsce po brzozie i ma duży udział w pozyskaniu ogółem. Jako gatunek główny i domieszkowy ma istotne znacze­nie w kształtowaniu pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Przy obecnych zmianach klimatycznych i ich konse­kwencjach siedliskowych jego znaczenie wzrasta. W czasie tworzenia niniejszego opracowania nie obserwowano szczególnych zagrożeń biotycznych i abiotycznych nękających ten gatunek, a nawet przeważał pogląd o jego ekspansywności. Jest ga­tunkiem wprowadzanym chętnie ze względu na swo­je walory produkcyjne i surowcowe, ale również z po­wodu mniejszych trudności hodowlanych w porów­naniu np. z dębem. Jednak jego zasięg antropoge­niczny nie zawsze się powiększa w sposób zgodny z przyrodniczą i gospodarczą rolą w danych warun­kach siedliskowych.
Buk jest gatunkiem niezwykle plastycznym, jego ce­chy pozwalają na realizację różnorodnych celów ho­dowlanych i wykorzystanie szerokiej gamy progra­mów pielęgnacyjnych. Przyjęcie określonej koncep­cji hodowlanej wymaga wnikliwej analizy warunków siedliskowych, historii i cech jakościowych danej po­pulacji oraz otoczenia ekonomicznego i rynkowe­go produkcji leśnej. Przyjęty układ podręcznika ma w założeniu prowadzić Czytelnika od poznania tych uwarunkowań do wskazówek hodowlanych. Progra­my hodowlane mają charakter pochodny w stosunku do wymienionych okoliczności, niemniej nie są cał­kowicie przez nie zdeterminowane i wymagają po­dejmowania decyzji, które mogą w istotny sposób wpływać na uzyskiwane efekty produkcyjne i poza- produkcyjne.

I. Tworzenie się zasięgu buka w holocenie II. Wymagania siedliskowe i cechy uwarunkowane środowiskowo III. Zmienność genetyczna i gospodarka nasienna IV. Znaczenie lasotwórcze i rola hodowlana buka V. Drewno buka jako surowiec VI. Zasoby buka i ich znaczenie gospodarcze VII. Wzrost i produkcyjność VIII. Odnawianie IX. Pielęgnacja X. Drzewostany w sieci Natura 2000. Bioróżnorodność. Estetyka lasu

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01083-8

  • Redaktor: 

    Jerzy Skrzyszewski

Inne produkty z tej serii: