Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aleksandra Halarewicz,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788377171103
Wysyłka od: 9.00 PLN

Właściwości ekologiczne i skutki rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh. w wybranych fitocenozach leśnych

Wrocław 2012, wydanie 1, format 125 x 200, objętość 143 str., oprawa miekka

Prezentowana praca jest pierwszą krajową publikacją, i jedną z nielicznych w literaturze europejskiej [Godefroid i in. 2005, Pairon 2007, Yanhellemont i in. 2009], poświęconą szczegółowej analizie porównawczej wpływu czynników ekologicznych na czeremchę amerykańską w różnych fitocenozach leśnych zasiedlonych przez ten gatunek. Uzyskane wyniki
 mogą zostać wykorzystane jako element monitoringu roślin obcego pochodzenia [Tokarska-Guzik i in. 2011]. System taki jest niezbędny do kontrolowania ekspansji geograficznych gatunk& oacute;w i podejmowania racjonalnych działań w celu przeciwdziałania ich potencjalnym inwazjom. Ustalenie charakteru i stopnia zagrożenia, powodowanego przez Padus serafina w różnych zbiorowiskach leśnych, stanowi podstawę do oszacowania ekologicznych, ekonomicznych i społecznych skutków obecności tego gatunku, co może być rozpatrywane jako kolejny aspekt praktyczny przedstawionej pracy.

Realizacji zamierzonych celów głównych miały służyć sformułowane poniżej szczegółowe zadania badawcze:
•    Określenie udziału czeremchy amerykańskiej w drzewostanach Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy".
•    Ocena wpływu czynników abiotycznych (właściwości gleby, zacienienie dna lasu) na rozwój populacji Padus serafina.
•    Ustalenie zależności pomiędzy składem florystycznym zbiorowisk leśnych a odnawianiem się omawianej rośliny.
•& nbsp;   Rozpoznanie składu gatunkowego wrogów naturalnych czeremchy amerykańskiej i ich wpływu na redukcję zielonej masy rośliny.
•    Określenie struktury wiekowej populacji P. serotina w różnych typach siedliskowych lasu i o różnym udziale badanego gatunku w podszycie.
•    Rozpoznanie czynników wpływających na alokację biomasy osobników P. serotina na podstawie przeprowadzonych badań.
•    Ocena wpływu czeremchy amerykańskiej na czynniki glebowe i warunki świetlne w zbiorowiskach zdominowanych przez omawiany gatunek.
•    Określenie składu flory stycznego i stosunków fitosocjologicznych w fitocenozach z największym udziałem P. serotina w podszycie.
Analiza wyników uzyskanych w powyższych zadaniach posłużyła weryfikacji postawionych hipotez badawczych.

1. WSTĘP, ZAKRES I CELE BADAŃ. 2. HIPOTEZY ROBOCZE 3. PRZEGLÄ„D PIŚMIENNICTWA 3.1. Historia introdukcji i rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej na terenie Europy. 3.2. Właściwości decydujące o inwazyjnym charakterze Padus serotina 3.3. Skuteczność „ucieczki" czeremchy amerykańskiej od wrogów naturalnych 3.4. Neofityzm jako zagrożenie dla rodzimych zbiorowisk roślinnych 4. PRZEDMIOT I TEREN BADAŃ 4.1. Charakterystyka botaniczna Padus serotina 4.2. Opis terenu badań 4.3. Warunki klimatyczne 4.3.1. Przebieg pogody w okresie badań . 5. MATERIAŁ I METODY. 5.1. Ocena udziału Padus serotina w drzewostanach leśnych na terenie badań 5.2. Omówienie obiektów i powierzchni badawczych 5.3. Ocena stosunków fitosocjologicznych i warunków siedliskowych w obiektach 5.3.1. Badania florystyczne 5.3.2. Przygotowanie i analizy prób glebowych 5.3.3. Pomiary oświetlenia 5.4. Ocena wpływu flory współwystępującej na Padus serotina w fazie kolonizacji ... 5.5. Miejsce i metody badań entomologicznych i mikologicznych 5.5. 1. Ocena stopnia uszkodzenia i porażenia liści 5.5.2. Uszkodzenia owoców 5.6. Określenie wybranych właściwości populacji 5.6.1. Struktura wiekowa populacji czeremchy amerykańskiej 5.6.2. Ocena rozmiarów reprodukcji wegetatywnej badanego gatunku 5.7. Metody rozpoznania typów strategii życiowych 5.8. Badania wpływu czeremchy amerykańskiej na strukturę fitocenoz leśnych 5.9. Analiza statystyczna wyników 6. OMÓWIENIE WYNIKÓW. 6.1. Rozmieszczenie czeremchy amerykańskiej na badanym obszarze 6.2. Ogólne tendencje w zasiedlaniu fitocenoz leśnych przez Padus serotina 6.3. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój populacji czeremchy amerykańskiej. 6.3.1. Charakterystyka właściwości gleb badanych obiektów 6.3.2. Wph/w światła na strukturę populacji badanego gatunku 6.3.3. Charakterystyka florystyczna lasów ulegających kolonizacji przez Padus serotina 6.3.4. Zasiedlanie Padus serotina przez roślinożerną entomofaunę i patogeny 6.4. Wpływ czynników wewnątrz populacyjnych na właściwości populacji badanej rośliny 6.4.1. Struktura wiekowa a zagęszczenie populacji 6.4.2. Wytwarzanie odrośli pędowych 6.5. Przemiany wybranych fitocenoz leśnych zdominowanych przez Padus serotina 6.5.1. Tendencje /mian warunków glebowych i świetlnych 6.5.2. Bezpośredni wpływ Padus serotina na bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych 6.5.3. Analiza stosunków fitosocjologicznych w wybranych zespołach roślinnych •/ Padus serotina. 7. DYSKUSJA 7.1. Zależności pomiędzy właściwościami siedlisk leśnych a rozwojem Padus serotina 7.2. Związki troficzne pomiędzy czeremchą amerykańską a jej wrogami naturalnymi 7.3. Wewnątrz populacyjne mechanizmy regulacji 7.4. Zdolność czeremchy amerykańskiej do zmian strategii adaptacyjnych 7.5. Skutki inwazji Padus serotina w zaburzonych fitocenozach leśnych 8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI, 9. PIŚMIENNICTWO ZAŁÄ„CZNIKI

Książka

  • Autor: 

    Aleksandra Halarewicz

  • ISBN: 

    978-83-7717-110-3

Inne produkty z tej serii:

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.