Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Barbara Wilkaniec
Waga produktu: 0.500 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2010, wydanie 1, format 168 x 239, objętość 280 str., oprawa miękka
Podręcznik akademicki Entomologia to wartościowe i wyczerpujące źródło najnowszej wiedzy z zakresu entomologii i godna polecenia pomoc dydaktyczna. Pomyślany jest jako dwutomowe opracowanie, obejmujące Entomologię Ogólną i Entomologię Szczegółową.
W pierwszym tomie Autorzy przedstawiają podstawy ento­mologii ogólnej obejmujące budowę morfologiczną i anatomiczną owadów wraz z elementami fizjologii, rozwój, systematykę i taksonomię tej grupy zwierząt oraz wybrane zagadnienia z ekologii owadów. Zamieszczono także charakterystykę rzędów owadów występujących w naszym kraju wraz z uwagami o roli biocenotycznej ważniejszych rodzin i ich znaczeniu gospodarczym oraz przegląd podstawowych metod dotyczących gromadzenia materiału, jego opracowania, konserwacji i przechowywania zbiorów.
Drugi tom książki Autorzy zamierzają poświęcić entomologii szczegółowej. Poza obszerną częścią obejmującą przegląd i charakte­rystykę rodzin oraz wybranych gatunków, ważnych z punktu widze­nia gospodarczego i przyrodniczego, zostanie zamieszczone szerokie wprowadzenie przedstawiające zagadnienia związane z funkcją jaką pełnią owady w agrocenozach i otoczeniu człowieka. Tom ten będzie zawierał ocenę strat spowodowanych przez owady w go­spodarce człowieka, podstawy teoretyczne ochrony roślin wraz z aspektami ekonomicznymi, zagadnienia prognozowania i sygna­lizacji gatunków szkodliwych, odporności roślin na owady, a także przegląd współczesnych metod ochrony roślin. Wiele zagadnień zostanie przedstawionych w ujęciu historycznym, wskazując na ewolucję poglądów w tej dziedzinie oraz stanowisko współczesne. Wszystkie zagadnienia nawią zujące do ochrony roślin, która jest wiedzą szybko starzejącą się, uwzględniają ostatnie osiągnięcia w tej dziedzinie, np. ochronę roślin na drodze modyfikowania roz­woju i zachowania owadów, nowe propozycje w zakresie wykorzy­stania naturalnych wrogów czy zastosowania metod biotechnolo­gicznych.

Przedmowa (Barbara Wilkaniec) 1. Wprowadzenie (Barbara Wilkaniec) 2. Morfologia owadów (Hanna Piekarska-Boniecka) 2.1. Wprowadzenie 2.2. Głowa 2.2.1. Budowa i topologia głowy 2.2.2. Czułki 2.2.3. Oczy 2.2.4. Narządy gębowe 2.3. Tułów 2.3.1. Budowa tułowia 2.3.2. Nogi 2.3.3. Skrzydła 2.4. Odwłok 6 2.4.1. Budowa odwłoka 2.4.2. Przydatki odwłoka 3. Anatomia i fizjologia owadów (Barbara Wilkaniec) 3.1. Pokrycie ciała 3.1.1. Budowa oskórka 3.1.2. Linienie i powstawanie nowego oskórka 3.1.3.Wytwory oskórka 3.2. Układ mięśniowy 3.3.Jama ciała 3.4. Układ nerwowy 3.4.1. Budowa centralnego, trzewnego i obwodowego układu nerwowego 3.4.2. Budowa i funkcje układu endokrynalnego 3.5. Układ krążenia 3.5.1. Budowa układu krążenia 3.5.2. Budowa i funkcje hemolimfy 3.6. Układ oddechowy 3.6.1. Budowa układu tchawkowego 3.6.2. Fizjologia oddychania i wentylacja ciała 3.7. Układ pokarmowy 3.7.1. Budowa przewodu pokarmowego i trawienie 3.8. Układ wydalniczy 3.8.1. Budowa i proces wydalania 3.9. Układ rozrodczy 3.9.1. Narządy rozrodcze samicy 3.9.2. Narządy rozrodcze samca 3.10. Narządy zmysłów i zachowanie owadów 3.10.1. Mechanoreceptory 3.10.2. Chemoreceptory 3.10.3. Narządy wzroku owadów 3.10.4. Zachowanie owadów 4. Rozwój owadów (Hanna Piekarska-Boniecka) 4.1.Wprowadzenie 4.2. Ontogeneza 4.2.1. Rozwój embrionalny 4.2.2. Rozwój postembrionalny 4.2.2.1.Typy larw 4.2.2.2.Typy poczwarek 4.2.3. Rozwój postmetaboliczny 4.3. Pokolenie 5. Systematyka owadów (Marek Bunalski) 5.1. Systematyka a taksonomia - historia i współczesne trendy 5.2. Stanowisko systematyczne owadów 5.3. Przegląd taksonów szczebla ponadrodzinowego 6. Wybrane zagadnienia z ekologii owadów (Marek Bunalski) 6.1. Zakres i podstawowe pojęcia ekologii 6.2. Czynniki wpływające na bionomię gatunku 6.2.1.Czynniki abiotyczne 6.2.2. Czynniki biotyczne 6.2.3. Czynniki antropogeniczne 6.3. Ekologia populacji 6.3.1. Struktura ekologiczna populacji 6.3.2. Dynamika populacji 6.4. Ekologia biocenoz 6.4.1. Zoocenologia 6.4.2. Rola owadów w biocenozach 7. Metody badań entomologicznych (Marek Bunalski) 7.1. Metody badawcze stosowane w entomologii 7.2. Opracowanie zgromadzonego materiału 7.3. Konserwacja i przechowywanie zbiorów entomologicznych Literatura Skorowidz Skorowidz nazw łacińskich

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01057-9

  • Redaktor: 

    Barbara Wilkaniec

Inne produkty z tej serii: