Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: R. Kapuściński,
Waga produktu: 0.900 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2006, wydanie 1, format 140 x 210, objętość 430 str., oprawa twarda

Wydanie niniejszej książki jest podyktowane rosnącym znacze­niem ochrony przyrody w lasach. Coraz więcej gatunków roślin, grzybów i zwierząt żyjących w lasach podlega ochronie prawnej. Lasy stanowią jedną z głównych pozycji wśród ekosystemów wtaczanych do obszarów Natura 2000, z uwagi na występujące w nich i wymagające ochrony siedliska przyrodnicze oraz gatun­ki. W tej sytuacji gospodarze i zarządcy lasów muszą doskona­lić swoje kwalifikacje, aby sprostać nowym wyzwaniom.
Główny obszar lasów w Polsce (ponad 80%) znajduje się w za­rządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo­we. Ogółem lasy zajmują 9088 tyś. ha, tj. 30% powierzchni kra­ju. Ponad 65% gatunków flory i fauny występujących u nas to ga­tunki leśne lub związane z lasem.. Większość form ochrony przy­rody (z wyjątkiem parków narodowych, które posiadają własny zarząd) znajduje się obecnie na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego dobra znajomość przez pracowników Lasów Państwowych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro­ślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną jest podstawowym wa­runkiem skutecznej ochrony przyrody, polegającej na zachowa­niu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.

Obok znajomości przedmiotu ochrony (np. siedliska przyrodni­czego czy gatunku) i jego lokalizacji, ważna jest również wiedza na temat potrzeby i sposobu ochrony. Wciąż nie mamy pełnej odpowiedzi na pytania: co mamy chronić, gdzie i w jaki sposób? Dzieje się tak z kilku powodów. Listy chronionych gatunków ro­ślin, grzybów i zwierząt stale są wydłużane. O wielu gatunkach umieszczonych na tych listach posiadamy dziś bardzo skąpą wiedzę, zarówno na temat ich wyglądu (brak opisu w ogólnie dostępnej literaturze), jak i ich występowania w Polsce. Przez wprowadzenie nowej formy - „obszar Natura 2000", rozszerzony został dotychczasowy zakres ochrony przyrody o siedliska przy­rodnicze, a także o niektóre gatunki roślin i zwierząt dotychczas nie objęte ochroną. Szczególnie skąpe są informacje o rozmieszczeniu poszczególnych zespołów i zbiorowisk roślinnych. Istniejące mapy fitosocjologiczne dotyczą niewielkich po­wierzchni, tzn. parków narodowych i niektórych rezerwatów przyrody. Dane o rozmieszczeniu stanowisk występowania po­szczególnych gatunków są zwykle mato dokładne lub pochodzą sprzed wielu lat.
Zanim zostaną przeprowadzone niezbędne specjalistyczne ba­dania inwentaryzacyjne siedlisk przyrodniczych i gatunk& oacute;w ob­jętych ochroną, konieczne jest przybliżenie wiedzy z tego zakre­su pracownikom Lasów Państwowych (zwłaszcza pracownikom terenowym, leśniczym i podleśniczym oraz inżynierom nadzoru), a także wszystkim zajmującym się urządzaniem lasu. Ma temu służyć niniejsze opracowanie. Zawiera ono opisy siedlisk przy­rodniczych oraz chronionych gatunków flory i fauny, a także ich ilustracje. Wielu pracowników Lasów Państwowych już obecnie ma swój udział w inwentaryzacji chronionych gatunków na tere­nie nadleśnictw, w których pracują. Uzyskane w ten sposób da­ne znajdują odbicie w programach ochrony przyrody wchodzą­cych w skład planów urządzania lasu. Poprzez uzupełnianie i doskonalenie wiedzy z tego zakresu, a także upowszechnianie jej wśród wszystkich pracowników Lasów Państwowych, zwłaszcza pracujących w terenie, ochrona przyrody w lasach stanie się bardziej skuteczna.

Zakres opracowania został ograniczony do siedlisk i gatunków leśnych, objętych ochroną prawną. Działania leśników dotyczą w pierwszym rzędzie ekosystemów leśnych i związanych z nimi siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, grzybów i zwie­rząt. Skupienie uwagi leśników w pierwszym rzędzie na chronio­nych elementach ekosystemów leśnych pozwoli eliminować błędy i zagrożenia powstające podczas wykonywania prac go­spodarczych.

Pozostałe siedliska przyrodnicze, np. bagna, torfowiska, część łąk i polan śródleśnych, nie wchodzą w zakres gospodarki leś­nej. Podejmowane tam działania ochronne wynikają zwykle z faktu włączenia ich do jednej z form ochrony przyrody.
Gatunki roślin, grzybów i zwierząt opisano w kolejności alfabe­tycznej (wg ich polskich nazw) w obrębie grup systematycz­nych. Tabelaryczne zestawienia gatunków są również uszeregowane alfabetycznie (tabele 3, 4, 5). Przyjęty porządek ma ułatwić wyszukiwanie informacji o danym gatunku. Ilustracje uporządko­wane na podstawie przynależności do rodziny mają ułatwić roz­poznawanie poszczególnych gatunków.

Przedmowa 1. Podstawy prawne ochrony przyrody 2. Formy ochrony przyrody 2.1. Rezerwaty przyrody 2.2. Parki krajobrazowe 2.3. Obszary chronionego krajobrazu 2.4. Obszary Natura 2000 2.5. Pomniki przyrody 2.6. Stanowiska dokumentacyjne 2.7. Użytki ekologiczne 2.8. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 2.9. Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt 3. Zagrożenia w ochronie przyrody 4. Ochrona siedlisk przyrodniczych 4.1. Wstęp 4.2. Opisy siedlisk 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 9110 Kwaśne buczyny 9130 żyzne buczyny 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 9160 Grąd subatlantycki 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 91DO Bory i lasy bagienne 91EO Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91FO Lęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 9110 Ciepłolubne dąbrowy 91PO Jodłowy bór świętokrzyski 91TO Śródlądowy bór chrobotkowy (bór sosnowy suchy) 9410 Górskie bory świerkowe 5. Ochrona gatunkowa grzybów 5.1. Wstęp 5.2. Opisy gatunków Grzyby Porosty 6. Ochrona gatunkowa roślin 6.1. Wstęp 6.2. Opisy gatunków Wątrobowce Mchy Paprotniki Nagozalążkowe Dwuliścienne Jednoliścienne 7. Ochrona gatunkowa zwierząt 7.1. Wstęp 7.2. Opisy gatunków Owady Ślimaki Plaży Gady Ptaki Ssaki Tablice barwne Literatura Skorowidz nazw polskich opisanych gatunków i siedlisk Skorowidz nazw łacińskich opisanych gatunków i siedlisk

Książka

  • Autor: 

    R. Kapuściński

  • ISBN: 

    83-09-01797-9

Inne produkty z tej serii: