Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Hans Leibundgut,
Waga produktu: 0.300 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 125 x 200, objętość 161 str., oprawa twarda
Odnowienie naturalne lasu nabiera coraz większego znaczenia w nowoczesnej hodowli lasu jako najlepszy sposób na zachowanie całego bogactwa genetycznego drzewostanu. Stanowi punkt wyjścia dla modelu gospodarki leśnej opartej na racjonalnym wykorzystaniu praw rządzących ekosystemem leśnym. Głównym celem tego modelu jest kształtowanie lasów wielofunkcyjnych i trwałych.
W polskiej gospodarce leśnej odnowienia naturalne są inicjowane i wykorzystywane na stosunkowo niewielkim obszarze lasów. Spowodowane to jest przede wszystkim dominującą u nas formą zrębowego sposobu zagospodarowania lasu. Przyjęcie w naszych lasach kierunku doskonalenia gospodarki na podstawach ekologicznych, w którym wyraźnie zalecono „preferowanie naturalnego odnowienia lasu na wszystkich siedliskach& quot;, wskazuje na potrzebę pogłębienia wiedzy o tym sposobie odmładzania lasów, jak też poznania doświadczeń w tym zakresie uzyskanych w innych krajach.
Szwajcaria jest krajem, w którym udział odnowień naturalnych w młodym pokoleniu drzewostanów przekracza obecnie 60% i w ostatnim okresie systematycznie rośnie, natomiast udział odnowień sztucznych zmniejsza się i obecnie wynosi 14%. Odpowiednio odnowienia mieszane stanowią 26% wszystkich odnowień.
Prof. Hans Leibundgut, wybitny leśnik, uczony o światowej stawie, naświetla w swojej książce problemy naturalnego odnowienia drzewostanów, nie tylko na tle najnowszej wiedzy o lesie, ale przede wszystkim z punktu widzenia leśnika praktyka, gospodarującego w lesie wielofunkcyjnym. W książce tej nie dominują jednak szczegółowe zalecenia i dokładne przepisy, jak należy postępować w lesie, by uzyskać odnowienia naturalne. Czytelnik znajdzie w niej natomiast wskazówki, jaką wiedzą powinien dysponować i jak ją ma wykorzystywać do efektywnego odmładzania i kształtowania stabilnego, zdrowego, ale również produkcyjnego lasu.
W swojej książce Profesor przedstawił przede wszystkim sposób myślenia o lesie, o prawach nim rządzących i wynikających stąd wnioskach dla gospodarującego w lesie człowieka. Jako twórca koncepcji „swobodnego stylu hodowli lasu" mocno podkreślał, że „istotną cechą naszej hodowli lasu jest uwolnienie się od wszystkich dogmatów i szablonów". Stwierdzając potrzebę traktowania każdego drzewostanu jako niepowtarzalnego tworu przyrody, wskazywał wręcz na konieczność dostosowania techniki hodowli lasu do każdego drzewostanu.
Rozważania na temat naturalnego odnowienia zawarte w tej książce dotyczą przede wszystkim lasów górskich środkowej Europy. Jednak każdy, kto pracuje w lesie i dla lasu, jak też interesuje się lasem, znajdzie w niej przede wszystkim syntezę sposobu myślenia o lesie, o gospodarowaniu w lesie, tak pięknym i tak ważnym dla człowieka tworze natury.
W celu ułatwienia Czytelnikowi polskiemu śledzenia myśli Autora, a przede wszystkim wyjaśnienia fachowych pojęć stosowanych w leśnictwie
szwajcarskim, wprowadzono w treści liczne przypisy i wyjaśnienia. Równocześnie pominięto zamieszczone w oryginale dwa obszerne zestawienia: pierwsze - zawierające znaczenie hodowlane gatunków drzew w zespołach leśnych występujących w Szwajcarii, drugie - określające przeciętną wysokość górną poszczególnych gatunków drzew w tychże zespołach. Zawarte w tych zestawieniach dane odnoszą się ściśle do obszaru Szwajcarii.
Książka „Naturalne odnowienie lasu" została napisana przez leśnika naukowca, wychowawcę i praktyka w jednej osobie. Profesor dobrze rozumiał las i gospodarującego w nim człowieka, któremu stawiał duże wymagania nie tylko pod względem wiedzy i praktyki, ale żądał od niego jeszcze duchowych związków z lasem, a więc swego rodzaju powołania. Takie podejście może być traktowane w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie jako utopia, ale świadczy ono o głębokim rozumieniu przyrody, której częścią jest człowiek w niej żyjący i korzystający z jej dóbr; musi on nie tylko myśleć kategoriami materialnymi dnia dzisiejszego, ale i troszczyć się o środowisko życia człowieka w przyszłości.
W książce znajdzie Czytelnik koncepcje leśnika humanisty, sprzeczne z „menedżerskim" podejściem do lasu, ukierunkowanym przede wszystkim na jego eksploatację, niemniej jednak przez racjonalne (a więc rozumne) gospodarowanie zapewniające uzyskanie „pełnej palety" świadczeń lasu i zachowanie jego trwałości.

Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do pierwszego wydania niemieckiego Przedmowa do drugiego wydania niemieckiego 1. Przyrodnicze i gospodarcze podstawy odnowienia lasu 1.1. Naturalne procesy życia lasu 1.2. Cel hodowlany 1.3. Zdolność produkcyjna siedliska i możliwości produkcyjne drzewostanu 2. Planowanie odnowienia lasu 2.1. Wyróżnianie jednostek planowania 2.2. Wiek dojrzałości odnowieniowej i okres odnowienia 2.3. Ład przestrzenny i czasowy 2.4. Cel odnowienia 2.5. Dobór składu gatunkowego 3. Technika odnowienia lasu 3.1. Ogólne uwagi o technice odnowienia lasu 3.2. Odnowienie lasu odroślowego i połączonego 3.2.1. Odnowienie lasu odroślowego 3.2.2. Odnowienie lasu połączonego 3.3. Odnowienie zrębowe lasu wysokopiennego 3.3.1. Odnowienie na zrębach zupełnych 3.3.2. Odnowienie pod równomierną osłoną drzewostanu 3.3.3. Odnowienie na brzegu drzewostanu 3.3.4. Odnowienie z zastosowaniem cięć stopniowych n3.4. System cięć przerębowych (przerębowy sposób zagospo­darowania lasu) 3.5. Odnowienie lasów wysokogórskich 3.6. Odnowienie drzewostanów niezgodnych z siedliskiem 4. Wybór sposobu odnowienia 5. Podział pracy przy odnawianiu lasu Zakończenie Literatura

Książka

  • Autor: 

    Hans Leibundgut

  • ISBN: 

    978-83-09-01017-3

Inne produkty z tej serii: