Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Eugeniusz Bernadzki,
Waga produktu: 0.500 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2008, wydanie 1, format 125 x 200, objętość 224 str., oprawa twarda
Książka jest podręcznikiem przeznaczonym dla leś­ników. Poświęcona jest jodle pospolitej, „jednemu z najpiękniejszych drzew leśnych w Europie", nale­żącemu do głównych gatunków tworzących nasze lasy, odgrywającym szczególną rolę w lasach gór­skich i wyżynnych.
Już na początku ubiegłego wieku, jeszcze w okresie zaborów, zaczęto zwracać uwagę na znikanie jodły („Sylwan" 1906). Stanisław Sokołowski w 1921 roku pisał w swoim podręczniku „o usilnej dążności, aby powrócić jodle utracone stanowisko".
Zmniejszanie się udziału jodły w krajach europej­skich i Polsce jest notowane od ponad 200 lat. W XX wieku spadek udziału jodły w drzewostanach wy­niósł w Niemczech około 60-70%, w Polsce 50%. Niestety obecnie jodła zajmuje niewiele ponad 2% powierzchni naszych lasów (135 716 ha), co wzbu­dza duży niepokój leśników o przyszłość tego ga­tunku.
Możliwości zwiększenia udziału jodły w polskich drzewostanach są słabo wykorzystywane zarówno w granicach naturalnego występowania gatunku, jak i poza nimi. Hodowla lasu może wpływać korzystnie na wzrost i przeżywalność drzew poprzez odpowiednie zabiegi hodowlane, dobrze dostosowane do wy­magań ekologicznych gatunku, co w przypadku jo­dły, „mimozy naszych lasów", ma szczególne zna­czenie.
Najlepsze warunki rozwoju znajduje jodła w drze­wostanach mieszanych o zróżnicowanej struktu­rze, przede wszystkim w drzewostanach o struktu­rze przerębowej lub zbliżonej do przerębowej, któ­rych w Polsce mamy bardzo niewiele. Nie mamy też praktycznego doświadczenia, jak postępować przy przebudowie struktury drzewostanów na przerębową. Uznając jednak potrzebę zwiększenia udziału jo­dły w naszych lasach i stworzenia jej optymalnych warunków wzrostu należy tym zagadnieniom po­święcić więcej uwagi, wykorzystując doświadczenia zebrane w innych krajach.
Pozytywne przykłady wzrostu drzewostanów jodło­wych w Europie, w tym poza jej zasięgiem, m.in. w Szwecji i Danii (Bornholm), spowodowały, że autor proponuje zwrócić większą uwagę na wprowadzenie domieszki jodły poza naturalnym zasięgiem jej wy­stępowania w Polsce, szczególnie w Krainie Bałtyc­kiej, w sprzyjających warunkach klimatycznych.
Publikacja zawiera szczegółowe, wyczerpujące in­formacje o jodle pospolitej, pomocne w praktycznym postępowaniu w konkretnych drzewostanach. Autor należy do niekwestionowanych, największych auto­rytetów hodowli lasu. Zamieszczone w podręczni­ku przykłady będą bardzo użyteczne dla leśnika gospodarującego w drzewostanach z udziałem jodły lub takich, w których jodła powinna się znaleźć. Go­spodarujący w jodle leśnik powinien mieć odpowied­nią, pogłębioną wiedzę o tym gatunku, jego ekolo­gicznych wymaganiach i efektach zabiegów hodow­lanych w różnych warunkach. Wiedza ta, odniesio­na do konkretnych sytuacji i drzewostanów, pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji hodowlanych. Można mieć nadzieję, że ten praktyczny podręcznik przyczyni się do wyraźnego zwiększenia udziału jo­dły w naszych lasach.

I. Występowanie jodły pospolitej 1. Historia gatunku w Europie 2. Dzisiejsze występowanie jodły 3. Klimatypy 4. Znaczenie gospodarcze jodły w Polsce II. Wymagania siedliskowe jodły 1. Klimat 2. Światło 3. Gleby 4. Wzrost i produkcyjność jodły 5. Jodła w typach siedliskowych lasu w Polsce III. Zagrożenia dla jodły n1. Główne przyczyny obumierania jodły 2. Obumieranie jodły jako choroba łańcuchowa IV. Odnowienie jodły 1. Obsiew i wzrost jodły w najmłodszej fazie rozwoju 2. Przeżywalność nalotu i utrwalanie odnowienia 3. Rodzaje cięć odnowieniowych sprzyjających jodle 4. Sztuczne odnawianie jodły V. Wybór i zasady prowadzenia rębni 1. Rębnia przerębowa ciągła 2. Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona 3. Rębnia stopniowa gniazdowa (rębnia gniazdowa bawarska) 4. Rębnie częściowe VI. Przebudowa struktury drzewostanów jodłowych i mieszanych, z jodłą jako gatunkiem panującym VII. Zabiegi pielęgnacyjne 1. Czyszczenia wczesne i późne w odnowieniach naturalnych i sztucznych 2. Trzebieże wczesne i późne 3. Metoda „drzew przyszłościowych" w trzebieży selekcyjnej VIII. Restytucja jodły IX. Inne gatunki jodeł mające znaczenie gospodarcze w lasach Europy Środkowej 1. Jodła olbrzymia 2. Jodła szlachetna 3. Jodła kaukaska Literatura

Książka

  • Autor: 

    Eugeniusz Bernadzki

  • ISBN: 

    978-83-09-01028-9

Inne produkty z tej serii: