Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: E. Ilmurzyński, T. Włóczewski,
Waga produktu: 1.000 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2003, wydanie 2, format 170 x 230, objętość 546 str., oprawa miękka
Skłonieni przez Wydawnictwo do opracowania drugiego wydania podręczni­ka hodowli lasu, jesteśmy w pełni świadomi wielu braków, jakimi jest obarczo­ny. Niedoskonałość podręcznika pochodzi przede wszystkim z jego uniwersal­ności. Rzecz prosta, że podręcznik przeznaczony dla młodzieży uczącej się w technikach leśnych, studiujących na wyższych uczelniach oraz dla praktyków na różnych szczeblach pracy zawodowej nie może w pełni zadowolić żadnej z tych grup jego użytkowników. Leśnikowi zatrudnionemu w produkcji daje zbyt mało praktycznych wskazówek, dla uczniów techników zawiera nadmierną - dla studentów natomiast niedostateczną - ilość wiadomości, ujętych w sposób nic dostosowany do różnych poziomów ich podstawowego przygotowania.
Ta różnokierunkowość wymagań sprawia, że nasz podręcznik musiał wywo­łać wiele uwag ze strony czytelników, domagających się wprowadzenia licznych uzupełnień lub poprawek. Staraliśmy się wyjść jak najdalej naprzeciw zgłoszo­nym żądaniom. Nie wszystkim jednak zdolni byśmy byli zadośćuczynić, po pierw­sze dlatego, że niektóre z nich były wręcz przeciwstawne sobie, a po wtóre, że ograniczony zasób własnych i wiarogodnych obcych doświadczeń oraz trudno­ści, jakie istniały w poprzednim okresie w dotarciu do literatury zagranicznej, uniemożliwiają danie jasnej odpowiedzi na wieje zagadnień interesujących ho­dowcę.
Tym wszystkim, którzy zechcieli współdziałać w udoskonaleniu naszej pracy przez zgłoszenie swych cennych spostrzeżeń, wyrażamy gorące podziękowanie. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Recenzentom i Opiniodawcom pracy w okresie przygotowywania pierwszego jej wydania oraz tym wszystkim, którzy zechcieli zamieścić swe wypowiedzi na łamach prasy zawodowej.
Przy poprawianiu treści podręcznika dążyliśmy do usunięcia z niej pozosta­łości niedostatecznie krytycznej oceny niektórych „urzędowych" kierunków. Po­minięcie pewnych sloganowych ujęć, jakie się w pierwszym wydaniu zabłąkały, w niczym jednak nie narusza zasadniczej postawy zajętej przez nas w pierwot­nym opracowaniu. Przeprowadzona ostatnio ostra krytyka niektórych działaczy na polu biologii i obalenie powstałych w tej nauce wypaczeń niewiele wpłynęły na zmianę rozwoju nauki hodowli lasu, mającej swe dawne tradycje oparte na prawidłowym pojmowaniu zjawisk przyrody i na poszanowaniu jej praw. Utrzymanie tych tradycji w pierwszym wydaniu czynią przeto zbędnym wprowadzenie większych zmian w nowym wydaniu.
W związku z dalszym planowym rozwojem zasad zagospodarowania lasu, w coraz szerszej mierze uwzględniających znaczenie siedliska jako podstawowego czynnika produkcji leśnej, oraz idąc za udzielonymi nam wskazówkami i spełniając życzenia korzystających z podręcznika, wprowadziliśmy w nim pewne zmiany.
W pierwszej części (przyrodnicze podstawy hodowli lasu) dodano wiadomości o naturalnym obszarze rozsiedlenia modrzewia i pozostałych gatunków drzew leśnych. Rozszerzono opisy typologii Pohrebniaka i Cajandera. Zastąpiono typy siedliskowe lasu, przyjęte w 1953 r. przez państwowe gospodarstwo leśne, ostatnio ustalonymi typami siedliskowymi. Rozszerzono wstęp do działu, w którym rozpatrywane są czynniki środowiska leśnego i znacznie rozszerzono dział zawierający wiadomości o wymaganiach siedliskowych naszych drzew. Poza tym wprowadzono liczne drobne uzupełnienia i poprawki.
W części drugiej (technika hodowli lasu) wprowadzono drobne uzupełnienia w dziale nasiennictwa. Znacznie rozszerzono dział sztucznego odnowienia lasu, uzupełniając go opisem nowych typów narzędzi mechanicznych do uprawy gleby, siewu i sadzenia oraz do prac szkółkarskich. Szerzej również potraktowano nawożenie szkółek. W dziale hodowli różnych gatunków drzew w o wiele szerszej mierze uwzględniono hodowlę topól, drzew owocowych i krzewów.
W dziale hodowli drzewostanów podano ogólne zasady hodowli drzewostanów mieszanych oraz uwzględniono nowo wprowadzone typy siedliskowe lasu wraz z odpowiadającymi im typami gospodarczymi drzewostanów. Przerobiono dział o zasadach projektowania przemiany składu gatunkowego drzewostanów w dostosowaniu do warunków siedliskowych oraz rozszerzono ustęp o ustalaniu i zalesianiu wydm.
Poza tym dodano liczny nowy materiał ilustracyjny i uzupełniono spis literatury.

Przedmowa Wstęp Znaczenie lasu i leśnictwa w gospodarce narodowej Pojęcie i zakres hodowli lasu Metoda hodowli lasu PRZYRODNICZE PODSTAWY HODOWLI LASU Charakterystyka i rozmieszczenie lasów w świecie i w Polsce Stosunek lasu do innych formacji roślinnych Najważniejsze formacje leśne na kuli ziemskiej Lasy liściaste wiecznie zielone Lasy liściaste okresowo zielone Lasy iglaste wiecznie zielone Rozmieszczenie formacji leśnych Naturalne obszary rozsiedlenia naszych najważniejszych drzew leśnych Sosna pospolita Świerk Jodła Modrzew Dąb szypulkowy Dąb bezszypułkowy Buk Pozostałe gatunki drzew leśnych Krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne Granice zasięgu niektórych gatunków drzew leśnych na terenie Polski Kraina Bałtycka Kraina Mazursko-Podlaska Kraina Wielkopolsko-Pomorska Kraina Mazowiecko-Podlaska Kraina Śląska Kraina Wyżów Środkowo-Polskich Kraina Sudecka Kraina Karpacka Zespoły leśne. Typy lasu Inwentaryzacyjno-urządzeniowe typy lasu Siedliskowo-hodowlane typy lasu nFitocenologiczne typy lasu Florystyczno-siedliskowe typy lasu Siedliskowe typy lasu śycie zespołowe drzew Cechy i właściwości drzewostanów Grupy drzew w drzewostanie (biogrupy) Wzrost i rozwój drzew Wzrost Rozwój Biotypy i ekotypy Selekcja Charakterystyczne cechy drzewostanów Skład gatunkowy Formy domieszki Piętrowość drzewostanu Pochodzenie drzewostanu Wiek drzewostanu Rodzaje i stopnie zwarcia Ściany ochronne Przebieg procesu wydzielania się drzew z drzewostanu Struktura drzewostanu Czynniki ekologiczne środowiska leśnego Środowisko atmosferyczne Światło Ciepło Opady Wilgotność powietrza Skład powietrza Wiatr Klimat leśny Środowisko glebowe Wpływ skały macierzystej gleby na drzewostan Składniki mineralne gleby a drzewostan Ściółka leśna i mikroorganizmy glebowe Skład mechaniczny gleby Woda w glebie Ukształtowanie powierzchni Wymagania siedliskowe naszych drzew TECHNIKA HODOWLI LASU Część ogólna Sposoby zagospodarowania lasu Typy gospodarcze lasu Sposób gospodarowania Rodzaje rębni Naturalne odnowienie lasu Odnowienie samosiewne Odnowienie odroślowe Nasiennictwo Wybór drzewostanów i drzew nasiennych Projektowanie i organizacja zbioru nasion Technika zbioru nasion Przechowywanie i przysposobienie nasion do wysiewu Przyspieszanie kiełkowania nasion Wyłuszczanie nasion Ocena nasion Transport nasion Sztuczne odnowienie lasu Przygotowanie terenu i gleby Siew Sadzenie Szkółki (rozsadniki) Poprawki i uzupełnienia Pielęgnowanie lasu Pielęgnowanie odnowień Pielęgnowanie młodników Pielęgnowanie drzewostanów Podkrzesywanie Pielęgnowanie siedliska Część szczegółowa Hodowla różnych gatunków drzew Sosna Świerk Jodła Modrzew Dąb Buk Olsza Brzoza Topola osika Inne gatunki topoli Grab nJesion Klon, jawor Wiąz Lipa Wierzba Dzikie drzewa owocowe Jarząb Cis Jedlica śywotnik Grochodrzew Krzewy leśne Hodowla drzewostanów w różnych typach siedliskowych lasu Bór suchy Bór świeży Bór wilgotny Bór bagienny Bór mieszany świeży Bór mieszany wilgotny Las mieszany Las liściasty świeży Las wilgotny Las łęgowy Ols Ols jesionowy Bór wysokogórski Bór górski Bór mieszany górski Las mieszany górski Las górski Ols górski Zasady dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych Zalesianie nieużytków Wydmy piaszczyste Torfowiska i bagna Strome stoki, usuwiska Wrzosowiska, maliniaki Rudawiec Wąwozy i jary Gleby porolne Literatura

Książka

  • Autor: 

    E. Ilmurzyński, T. Włóczewski

  • ISBN: 

    83-09-01814-2

Inne produkty z tej serii: