Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: T. H. Puchniarski,
Waga produktu: 0.800 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2006, wydanie 1, format 125 x 205, objętość 272 str., oprawa twarda
Z upoważnienia Biura Nasiennictwa Leśnego przeprowadzi­łem w okresie od maja do listopada 2005 roku 30 urzędo­wych kontroli w nadleśnictwach na terenie 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dotyczyły one wdrażania ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym i związanych z nią aktów wykonawczych. W trakcie kontroli stwierdzałem często, że prawidłowa realizacja przepisów stwarza pewne problemy. Wynikają one głównie z różnej interpretacji poszczególnych zapisów zawartych w tych dokumentach. Spory kłopot sprawia też obowiązujący obieg dokumentacji na różnych etapach produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego i w sferze obrotu tym materiałem. Z trudem przychodzi posługiwanie się nowym nazewnictwem zawartym w ustawie. Jest to raczej kwestia przyzwyczajenia do dawnych nazw, używanych przez lata. Rzeczywiście, trudno przyzwyczaić się, że w ustawie znikają zapisy: „gospodarczy" czy też „wyłączony" drzewostan nasienny, a operuje się pojęciami: „leśny mate­riał podstawowy" oraz kategoriami LMR ze zidentyfikowane­go źródła albo „wyselekcjonowany" itp.
Trudności te - należy mieć nadzieję przejściowe - mają nawet leśnicy najbardziej obeznani z ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym, a więc ci, którzy na co dzień ze względów zawodowych mają do czynienia z zapisami zawartymi w tym dokumencie. Do grupy tej zaliczyć należy w nadleśnictwach: leśniczych szkółkarzy, specjalistów pracujących w biurze i zajmujących się nasiennictwem i selekcją oraz część kadry kierowniczej. Większość z tych osób przeszła szkolenia prowadzone przez Dyrekcję Generalną Lasów Pań stwowych, Biuro Nasiennictwa Leśnego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa; można stwierdzić, że mimo pewnych trudności prawidłowo realizują one obowiązki wy­nikające z ustawy.
Warto tu wspomnieć, że nawet członkowie Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego i pracownicy Biura Nasiennictwa Leśnego mają odmienne zdania, jeśli chodzi o interpretację zapisów lub brak jest odpowiednich zapisów ustawy. Przykładem tego niech będą drzewa zachowawcze, które dziś trudno jest przypisać do odpowiedniego paragrafu ustawy lub jej aktów wykonawczych.
Druga grupa to cała rzesza leśników pracujących w terenie. Im interpretacja przepisów ustawy nastręcza poważnych trudności. Często przepisy te są po prostu mało znane, głównie z powodu rzadszego posługiwania się nimi, a także z braku szkoleń.
Ponieważ każdy leśniczy uczestniczący w procesie racjo­nalnego gospodarowania leśnym materiałem podstawowym i dokonujący zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego musi mieć należytą wiedzę z zakresu zasad i obowiązków wynikających z ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym, chciałbym w tej książce przekazać w formie komenta­rza interpretację przepisów zawartych zarówno w ustawie, jak i aktach wykonawczych. Opracowanie niniejsze kieruję również do prywatnych producentów leśnego materiału rozmnożeniowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Dostawców.
Mam nadzieję, że moje długoletnie doświadczenie, a także wiedza zdobyta podczas tworzenia pierwszej wersji ustawy oraz obecna praca w Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego będą w tym pomocne.

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym Poradnik leśniczego Komentarz i opinie Spis treści Od autora CZʌĆ PIERWSZA Prawie wszystko o ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym I. Stan prawny przed wejściem w życie ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym 1. Baza nasienna w zarządzie Lasów Państwowych, zasady wyboru i zagospodarowania 2. Stan bazy nasiennej utworzonej przez Lasy Państwowe 3. Uregulowania prawne Unii Europejskiej II. Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym w praktyce 1. Początki prac nad ustawą 2. Zakres ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym 3. Komentarze i wyjaśnienia do definicji używanych w ustawie a. O leśnym materiale rozmnożeniowym i leśnym materiale podstawowym b. Pochodzenie drzewostanu lub źródła nasion c. Kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego d. Inne zapisy ustawy dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego 4. Organy właściwe w sprawach obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym a. Biuro Nasiennictwa Leśnego b. Krajowa Komisja Nasiennictwa Leśnego 5. Zasady składania wniosków o rejestrację leśnego materiału podstawowego 6. Procedura rejestracji III. Wszystko o obrocie leśnym materiałem rozmnożeniowym 1. Informacje ogólne 2. Rejestr dostawców 3. Świadectwo pochodzenia 4. Etykiety 5. Zasady mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego 6. Ocena nasion 7. Regionalizacja nasienna 8. Paszportowanie leśnego materiału rozmnożeniowego i wpis do rejestru przedsiębiorców 9.Wywóz leśnego materiału rozmnożeniowego 10. Gatunki drzew objęte ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym CZʌĆ DRUGA Akty wykonawcze do ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym IV. Wykaz aktów wykonawczych V. Wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy rejestrowany w l części rejestru 1. Wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji LMR należącego do kategorii „ze zidentyfikowanego źródła" 2. Wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji LMR należącego do kategorii „wyselekcjonowany" 3. Wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji LMR należącego do kategorii „kwalifikowany" 4. Wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji LMR należącego do kategorii „przetestowany" VI. Zasady regionalizacji nasiennej 1. Stan przed wejściem w życie ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym 2. Zasady regionalizacji po wejściu w życie ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym VII. Możliwości wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia VIII. Wnioski o wydanie świadectw pochodzenia IX. Warunki, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy 1. Wymagania dotyczące nasion 2. Wymagania dotyczące części roślin 3. Wymagania dotyczące sadzonek X. Dokumentacja obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym XI. Zasady udostępniania bazy leśnego materiału podstawowego dla pozyskania jednostek nasiennych XII. Nowe dokumenty 1. System informatyczny SEMEN 2. Wytyczne w sprawie ochrony zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli selekcyjnej drzew leśnych Materiały źródłowe ZAŁÄ„CZNIKI Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym i akty wykonawcze 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. Nr 73, póz. 761) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy (Dz.U. Nr 100, póz. 1026) 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy (Dz.U. Nr 144, póz. 1212) 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Dz.U. Nr 67, póz. 621), z proponowanymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz.U. Nr 84, póz. 791), z projektowanymi zmianami 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz.U. 03.86.802 z dnia 17 maja 2003 r.) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz.U. 03.86.803 z dnia 17 maja 2003 r.) 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy (Dz.U. Nr 31, póz. 272) 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (Dz.U. Nr 94, póz. 929) 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 20, póz. 190) 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Biura Nasiennictwa Leśnego (Dz.U. Nr 62, póz. 584) 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania

Książka

  • Autor: 

    T. H. Puchniarski

  • ISBN: 

    83-09-01002-8

Inne produkty z tej serii: