Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: T.H. Puchniarski,
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2008, wydanie 1, format 125 x 200, objętość 231 str., oprawa twarda

Oddając w ręce Czytelników, głównie leśników i ludzi związanych z lasem, kolejną publikację z serii „Drze­wa polskich lasów", pragniemy przekazać do stoso­wania w praktyce leśnej te zagadnienia, które wyda­ją się w hodowli i ochronie świerka pospolitego naj­istotniejsze.

Świerk pospolity, drugi co do wielkości występowa­nia gatunek w Polsce, przysparza leśnikom wielu pro­blemów, narastających w ostatnich kilkudziesięciu la­tach. Szkody wyrządzane przez wiatry i śnieg, cyklicz­ne gradacje szkodników pierwotnych i wtórnych, cho­roby grzybowe często niweczą wysiłki hodowlane ca­łych pokoleń leśników. Gdy do tego dodamy maso­we zjawisko zamierania lasów świerkowych w Sude& shy;tach oraz znaczne szkody powodowane zanieczysz­czeniami atmosferycznymi, to stajemy przed perspek­tywą lokalnego zagrożenia ciągłości produkcji leśnej tego gatunku i stopniowego zmniejszania się jego li­czebności w Polsce. Próbujemy więc w tej publikacji zwrócić uwagę na czynniki, które te negatywne zja­wiska powodują i na przedsięwzięcia, które mogłyby przynajmniej częściowo je ograniczyć. Ważne w tym zakresie są działania systemowe i długofalowe, od poczynań w zakresie genetyki i selekcji poprzez za- biegi hodowlane i ochronne, aż do momentu osią­gnięcia efektu finalnego w postaci dojrzałego drzewo­stanu. Najbardziej istotne jest to, aby lite drzewostany świerkowe można było zastąpić, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, bardziej stabilnymi drzewostanami mieszanymi ze świerkiem jako gatunkiem panującym, współpanującym czy tylko domieszkowym.

Problematyką drzewostanów świerkowych, procesa­mi ich występowania i przebudową zajmuje się wiele ośrodków naukowych, między innymi Instytut Badaw­czy Leśnictwa oraz wydziały leśne Akademii Rolniczej w Poznaniu i Krakowie, SGGW w Warszawie, jak też Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W cen­trum zainteresowania zarówno nauki, jak i praktyki leśnej znajdują się możliwości wykorzystania dużej zdolności do naturalnego odnawiania się tego gatun­ku. Uprawy powstałe w sposób naturalny z drzewo­stanu macierzystego, który dotrwał do wieku dojrza­łego w dobrej kondycji, dają gwarancję, że jego po­tomstwo będzie dziedziczyło najbardziej wartościowe cechy, a uzupełnianie takich upraw gatunkami liścia­stymi zwiększa różnorodność biologiczną tych upraw i wzmacnia ich naturalną odporność.

Pamiętać też należy, że świerk hodowany na swo­ich naturalnych siedliskach daje dwukrotnie wyższy przyrost bieżący niż sosna, a na etapie finalnym za­pas grubizny na jednostkę powierzchni też jest czę­sto ponad dwukrotnie wyższy niż u sosny.

CZʌĆ PIERWSZA Świerk pospolity w hodowli lasu I. Występowanie świerka na świecie i w Europie Kraina l Bałtycka Kraina II Mazursko-Podlaska Kraina III Wielkopolsko-Pomorska Kraina IV Mazowiecko- Pod laska Kraina V Śląska 2121 Kraina VII Sudecka Kraina VIII Karpacka II. Świerk pospolity na poszczególnych siedliskach 1. Wymagania siedliskowe i klimatyczne świerka 2. Świerk na siedliskach nizinnych Bór świeży - Bśw Bór wilgotny - Bw Bór bagienny - Bb Bór mieszany świeży - BMśw Bór mieszany wilgotny - BMw Bór mieszany bagienny - BMb Las mieszany świeży - LMśw Las mieszany wilgotny - LMw Las mieszany bagienny - LMb Las świeży - Lśw Las wilgotny - Lw Pozostałe siedliska lasowe 3. Świerk na siedliskach wyżynnych Bory mieszane wyżynne ś wieże i wilgotne Lasy mieszane wyżynne świeże i wilgotne Lasy wyżynne świeże i wilgotne 4. Świerk na siedliskach górskich i wysokogórskich Bory górskie Bory mieszane górskie Lasy mieszane górskie Lasy górskie Bory wysokogórskie III. Ochrona zasobów genowych świerka pospolitego 1. Baza nasienna świerka 2. Regionalizacja nasienna 3. Produkcja leśnego materiału rozmnożeniowego IV. Produkcja sadzonek świerka pospolitego 1. Produkcja na powierzchniach otwartych 2. Produkcja w warunkach kontrolowanych 3. Rozmnażanie autowegetatywne 4. Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 5. Mikoryzowanie sadzonek w szkółkach V. Hodowlane aspekty cięć odnowieniowych 1. Rębnie zupełne 2. Rębnie częściowe 3. Rębnie stopniowe 4. Rębnia przerębowa (ciągła) VI. Odnowienia, zalesienia, plantacje 1. Odnowienia naturalne 2. Odnowienia sztuczne 3. Uprawy pochodne 4. Odnowienia siewem 5. Świerk w zalesieniach na gruntach porolnych 6. Plantacyjne uprawy szybko rosnących drzew leśnych 7. Plantacje choinek świerkowych VII. Przebudowa drzewostanów świerkowych 1. Zalecane składy gatunkowe w Sudetach Zachodnich - strefa powyżej 800 m n.p.m. 2. Całkowita przebudowa drzewostanów świerkowych uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne 3. Przebudowa częściowa VIII. Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach świerkowych 1. Pielęgnowanie upraw 2. Czyszczenia późne 3. Trzebieże wczesne 4. Trzebieże późne 5. Zabiegi pielęgnacyjne w lasach będących pod wpływem imisji przemysłowych CZʌĆ DRUGA Świerk pospolity w praktyce ochrony lasu I. Ogólne zasady ochrony lasu 1. Szkody powodowane przez czynniki abiotyczne Szkody powodowane przez wiatr Szkody powodowane przez śnieg Szkody powodowane przez inne czynniki abiotyczne II. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi 1. Najważniejsze szkodniki owadzie szyszek, nasion i sadzonek świerka Szkodniki nasion Szkodniki szkółek 2. Szkodniki upraw, młodników i drzewostanów Szkodniki korzeni Szkodniki aparatu asymilacyjnego, pączków i pędów Brudnica mniszka 3. Szkodniki wtórne świerka 4. Szkodniki techniczne drewna III. Najważniejsze choroby grzybowe świerka 1. Zgorzel siewek 2. Opieńkowa zgnilizna korzeni 3. Huba korzeni IV. Ochrona drzewostanów świerkowych przed zwierzyną V. Szkody wyrządzane przez czynniki antropogeniczne 1. Pożary 2. Szkody wyrządzane przez imisje przemysłowe VI. Świerk jako źródło surowca 1. Właściwości drewna świerkowego 2. Produkty wytwarzane z surowca świerkowego VII. Co dalej ze świerkiem w Polsce? Materiały źródłowe

Książka

  • Autor: 

    T.H. Puchniarski

  • ISBN: 

    978-83-09-99013-0

Inne produkty z tej serii: