Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tadeusz H. Puchniarski,
Waga produktu: 0.500 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2008, wydanie 1, format 130 x 200, objętość 273 str., oprawa twarda

Wydawnictwo Rolnicze i Leśne otwiera niniejszą pu­blikacją cykl opracowań poświęconych drzewom polskich lasów. Dotyczy ona sosny zwyczajnej i trud­no sobie nawet wyobrazić, by mogło być inaczej. So­sna zwyczajna jest gatunkiem, który odgrywa i odgry­wać będzie pierwszoplanową rolę z racji swego naj­większego udziału w polskich lasach, popularności w społeczeństwie, jak też dobrych, a nieraz nawet optymalnych warunków hodowli i rozwoju. Istnieją tendencje ograniczania tego gatunku na rzecz gatun­ków liściastych - są one często słuszne szczególnie tam, gdzie sosna zwyczajna tworzy jednogatunkowe monolity, lub tam, gdzie została wprowadzona na zbyt żyzne siedliska, przydatne do hodowli bardziej wymagających gatunków, np. takich jak dąb szypułkowy czy buk zwyczajny. Jednak analiza jakości gleb w Polsce doprowadza do wniosku, że sosna zwy­czajna pozostanie w znacznym stopniu gatunkiem dominującym, jak też w dalszym ciągu będzie stano­wiła podstawę zalesień na najsłabszych i nieprzydat­nych dla rolnictwa gruntach porolnych.
W naszym kraju istnieje wiele monograficznych opra­cowań sosny zwyczajnej, wśród których na czoło wy­suwa się kompleksowe, obszerne studium Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk „Biologia sosny zwyczajnej" pod redakcją S. Białoboka, A. Boratyńskiego i W. Bugały (1998).
Niniejsza publikacja ma na uwadze przede wszyst­kim względy praktyczne, tj. ma wskazywać, jak hodo­wać i chronić wysokiej jakości drzewostany z udzia­łem sosny adekwatne do środowiska, odznaczające się:
- cennymi cechami genetycznymi oraz wysoką jako­ścią hodowlaną,
- walorami bioróżnorodności i naturalnej odporności biologicznej, a zwłaszcza wysoką odpornością na działanie szkodliwych czynników biotycznych i abio­tycznych,
- produkcją optymalnej dla siedliska masą surowca drzewnego o możliwie najwyższej jakości.
Charakterystyczna w krajobrazie naszych lasów prze­waga drzewostanów sosnowych zda się postronnym obserwatorom sugerować, że leśnicy mogą w bar­dzo prosty sposób prowadzić te drzewostany. Nic bardziej błędnego - wyhodowanie zdrowego, warto­ściowego drzewostanu sosnowego, w trakcie ponad 100-letniego okresu jego rozwoju i dojrzewania, wy­maga wielkiej wiedzy fachowej. Same tylko klęski ży­wiołowe potrafią zniweczyć wysiłki człowieka na ol­brzymich obszarach leśnych. Śniegołomy, wiatroło­my, pożary, gradacje szkodników pierwotnych i wtór­nych prawie co roku dotykają jakichś obszarów na­szych lasów, w tym głównie sosnowych. Chciałoby się więc, aby ta publikacja, oparta na wiedzy prak­tycznej zdobytej przez Autora w ciągu wielu lat pracy, służyła radą, jak postępować w zakresie hodowli i ochrony najpopularniejszego gatunku naszych la­sów - począwszy od nasiona aż po drzewostan w pełni dojrzały. Byłoby to wielką satysfakcją dla Au­tora i wydawcy, gdyby leśnicy praktycy ocenili tę książkę jako przydatną w codziennej ich pracy zawo­dowej.

CZʌĆ PIERWSZA Sosna w praktyce hodowli lasu l. Występowanie sosny zwyczajnej na świecie i w Europie 1. Sosna zwyczajna w Polsce II. Ochrona zasobów genowych sosny zwyczajnej 1. Leśny materiał podstawowy - baza nasienna a. Gospodarcze drzewostany nasienne b. Wyłączone drzewostany nasienne c. Drzewa mateczne d. Plantacje nasienne e. Drzewostany zachowawcze III. Produkcja leśnego materiału rozmnożeniowego sosny zwyczajnej 1. Zbiór szyszek a. Zbiór szyszek w gospodarczych drzewostanach nasiennych b. Zbiór szyszek w wyłączonych drzewostanach nasiennych c. Zbiór szyszek w drzewostanach zachowawczych d. Zbór szyszek z plantacji e. Zbiór szyszek z drzew matecznych 2. Wykorzystanie leśnego materiału rozmnożeniowego a. Ocena nasion b. Produkcja sadzonek na powierzchniach otwartych 3. Produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych 4. Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym IV. Hodowla drzewostanów sosnowych 1. Siedliska optymalne do hodowli sosny 2. Rodzaje rębni i zasady ich stosowania 3. Metody odnowień a. Odnowienie naturalne b. Odnowienie sztuczne c. Więźba sadzenia d. Odnowienie sztuczne w blokach upraw pochodnych e. Odnowienie lasu siewem 4. Zalesienia - sosna na gruntach porolnych 5. Sosnowe drzewostany przedplonowe V. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawach i miodnikach sosnowych 1. Pielęgnowanie upraw 2. Przerzedzanie siewów i odnowień naturalnych 3. Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia 4. Czyszczenia późne w miodnikach VI. Trzebieże - informacje ogólne 1. Trzebieże wczesne 2. Podkrzesywanie 3. Trzebieże późne VII. Pielęgnowanie ekosystemów leśnych 1. Podszyty a. Siedliska boru suchego b. Siedliska boru świeżego c. Zdegradowane fragmenty siedlisk BMśw d. Podszyty w zalesieniach na gruntach porolnych 2. Wprowadzanie drugiego piętra na żyźniejszych siedliskach VIII. Przebudowa drzewostanów sosnowych CZʌĆ DRUGA Sosna w praktyce ochrony lasu I. Ogólne zasady ochrony lasu 1. Profilaktyka 2. Tworzenie stref ekotonowych 3. Ogniskowo-kompleksowa metoda ochrony lasu II. Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez czynniki abiotyczne 1. Szkody powodowane przez wiatr 2. Szkody powodowane przez śnieg 3. Przeciwdziałanie szkodom od wiatru i śniegu III. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi 1. Najważniejsze szkodniki owadzie sosny w szkółkach 2. Szkodniki upraw, mł odników i drągowin a. Szkodniki korzeni b. Ryjkowce c. Zwójki sosnowe i skośnik tuzinek d. Inne szkodniki upraw i młodników IV. Szkodniki aparatu asymilacyjnego 1. Szkodniki pierwotne 2. Prognozowanie zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych 3. Kontrola występowania szkodników pierwotnych a. Strzygonia choinówka i poproch cetyniak b. Boreczniki sosnowe c. Osnuja gwiaździsta d. Siwiotek borowiec (zawisak) e. Brudnica mniszka 4. Zabiegi ratownicze w drzewostanach V. Szkodniki wtórne sosny 1. Cetyniec większy 2. Cetyniec mniejszy 3. Przypłaszczek granatek 4. Drwalnik paskowany VI. Choroby sosny 1. Choroby szkółek i młodych upraw 2. Choroby grzybowe korzeni 3. Biologiczne metody ochrony drzewostanów przed hubą korzeni 4. Opieńkowa zgnilizna korzeni VII. Ochrona lasu przed zwierzyną VIII. Inne zagrożenia ze strony czynników biotycznych IX. Szkody wyrządzane przez czynniki antropogeniczne 1. Pożary 2. Szkody powodowane zanieczyszczeniami atmosferycznymi X. Pozostałe zagadnienia dotyczące sosny 1. Inne gatunki sosny 2. Sosna jako źródło surowca 3. Właściwości techniczne drewna sosnowego Literatura

Książka

  • Autor: 

    Tadeusz H. Puchniarski

  • ISBN: 

    978-83-09-99006-2

Inne produkty z tej serii: