Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: ,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2001, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 264 str., oprawa miękka
Boczniak, jako smaczny grzyb jadalny, jest w Polsce coraz bardziej popularny zarówno wśród konsumentów, jak i pro­ducentów, w uprawie amatorskiej, a przede wszystkim, w nowoczesnej produkcji wielkotowarowej. Przedstawione w pracy rozwiązania wymagają niewątpliwie dalszych badań i ciągłego doskonalenia procesu technologicznego oraz roz­wiązań technicznych, zwłaszcza w pomieszczeniach do plonowania, z uwzględnieniem rozwiązań energooszczęd­nych. Brak dłuższej tradycji i doświadczeń w uprawie boczniaka nie pozwolił dotychczas na wypracowanie najlep­szych, wzorcowych rozwiązań hal uprawowych. Ze wzglę­du na stosunkowo częste wykorzystywanie pomieszczeń niedostatecznie zaadaptowanych do uprawy boczniaka i wy­soką cenę urządzeń klimatyzacyjnych produkcja w okresie letnim wyraźnie zmniejsza się.
W ostatnim czasie w Polsce dominuje intensywna up­rawa boczniaka na podłożu przygotowanym przez specja­listyczne zakłady, które przeprowadzają pasteryzację pod­łoża i rozrost grzybni, co przyczyniło się do znacznego wzro­stu plonu z jednostki suchej masy podłoża i umożliwiło zwię­kszenie liczby upraw w roku. Pomimo tego nadal występu­ją w procesie technologicznym etapy niedoskonałości. Najsłabszym ogniwem w tym procesie są urządzenia tech­niczne pomieszczeń, od których zależy prawidłowy prze­bieg procesów technologicznych, a głównie kontrola wil­gotności powietrza i zawartości dwutlenku węgla.
W Polsce zachodzą obecnie znaczące przemiany, z eks­perymentalnej i amatorskiej produkcja staje się w coraz większym stopniu bardziej nowoczesna, wielkotowarowa.
Boczniak jest coraz częściej poszukiwany na rynku krajowym jako atrakcyj­ny produkt konsumpcyjny i przetwórczy, a przede wszystkim, jest cennym surowcem eksportowym. Niestety obrót suszem boczniaka w Polsce nadal jest niedozwolony, z przyczyn nieuzasadnionych. Na naszym rynku mogą być sprzedawane świeże grzyby i ich przetwory.
Wśród wielu początkujących producentów boczniaka panuje pogląd, że jest to uprawa łatwiejsza od uprawy pieczarki, ponieważ jego grzybnia wyka­zuje szybszy wzrost. Takie założenie było przyczyną rozczarowań i niepowo­dzeń wielu producentów w podjętej produkcji. Faza wiązania owocników i uzyskanie grzybów dobrej jakości, wymagają dużej perfekcji i większej sta­ranności niż uprawa pieczarki. Należy jednak zaznaczyć, że należycie pro­wadzona uprawa jest bardziej opłacalna niż uprawa pieczarki. Książka ta została napisana przez specjalistów, pracowników naukowych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu i ma ułatwić wszystkim zainteresowanym poznanie metod uprawy boczniaka i zagospoda­rowania uzyskanego plonu. W opracowaniu tym podane są również sposoby przechowywania, przetwarzania i przygotowania nowych potraw. Przedsta­wione podstawy norm jakościowych uwzględniają również wymogi Unii Europejskiej.

Wstęp Charakterystyka rodzaju pleurotus Rozwój uprawy boczniaka Czynniki wzrostu l rozwoju Podłoża do uprawy boczniaka Grzybnia l jej produkcja Metody uprawy boczniaka Pomieszczenia do uprawy boczniaka Zasady przygotowania podłoża Zagrzybianie podłoża Sposoby uprawy Zabiegi pielęgnacyjne Zbiór owocników Wykorzystanie zużytego podłoża Ochrona boczniaka Wartość odżywcza boczniaka Boczniak jako surowiec dla konsumpcji l przetwórstwa Ogólne zasady przetwórstwa grzybów Przechowywanie świeżych grzybów Konserwowanie w niskiej temperaturze Suszenie Solenie Kwaszenie Wyjał awianie przez ogrzewanie w naczyniach hermetycznych Tzw. Apertyzacja Marynowanie Produkty wysoce przetworzone Boczniak w potrawach

Książka

  • ISBN: 

    83-09-01750-2

Inne produkty z tej serii: