Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Reinhard Andrzej,
Waga produktu: 0.300 kg
EAN: 8387866083
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2001, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 118 str., oprawa miękka

W skrypcie przedstawiono wykorzystanie modeli matematycznych do opisu działania wybranych urządzeń melioracyjnych nawadniających i odwadniających pod kątem zastosowania ich do budowy układów automatycznej regulacji zasobów wody w glebie. Prezentowany materiał można podzielić na dwie części. W pierwszej przedstawiono podstawowe wiadomości o regulacji automatycznej oraz poruszono zagadnienia związane z matematycznym opisem ruchu wody w glebie i omówiono najczęściej stosowane metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień związanych z modelowaniem ruchu wody w glebie. W drugiej części przedstawiono pięć przykładów zastosowania modeli matematycznych do opisu działania wybranych urządzeń regulujących ruch wody w glebie.

Racjonalne sterowanie zasobami wodnymi jest możliwe poprzez wykorzystanie urządzeń melioracyjnych, służących do utrzymania właściwych stosunków powietrzno – wilgotnościowych dla danej uprawy. Zabieg taki można przeprowadzić stosując automatyzację tych urządzeń. Praktyczna realizacja wybranego urządzenia melioracyjnego powinna być sprawdzona, w miarę możliwości, przez zastosowanie do tego celu różnych modeli matematycznych opisujących działanie wspomnianych budowli. Opisy matematyczne budowli oddziałujących na stosunki powietrzno - wilgotnościowe gleby są konieczne do budowy programów symulujących działanie urządzeń do automatycznego sterowania poziomami wód gruntowych czy wilgotnością wierzchniej warstwy gleby. Taki opis obiektu umożliwia przeprowadzenie analizy działania projektowanego układu regulacji automatycznej. Modele symulujące działanie różnych urządzeń melioracyjnych (nawadniających czy odwadniających) dają możliwość wyboru rozwiązania optymalnego dla danych warunków terenowych i atmosferycznych oraz mogą być wykorzystane na etapie ich projektowania.

Wstęp I. Teoretyczne podstawy projektowania i eksploatacji systemów regulacji stosunków wodnych 1. Podstawowe wiadomości o regulacji automatycznej 1.1. Analiza działania układu automatycznej regulacji poziomu wody w rowie 2. Podstawowe wiadomości z fizyki gleby (gruntu) 2.1. Potencjał wody glebowej 2.2. Zależności opisujące rodzaj gruntu 2.2.1. Przewodność hydrauliczna gruntów 2.2.2. Charakterystyka zdolności retencyjnej gruntu (krzywa pF) 3. Konstytutywne równania stanu i ruchu wody w glebie 3.1. Prawo Darcy'ego 3.2. Równanie Boussinesq'a 3.3. Równanie ciągłości 3.4. Równanie Połubarinowej-Kocziny 3.5. Równanie Richardsa 4. Podstawy numerycznych metod rozwiązywania równań różniczkowych 4.1. Metoda różnic skończonych 4.1.1. Dyskretyzacja przestrzeni 4.1.1. 1. Schemat aproksymujący formuły obliczania pochodnej iloczynu 4.1.2. Dyskretyzacja czasu 4.1.3. Dokładność, zbieżność i stabilność schematów różnicowych 4.1.4. Badanie dokładności aproksymacji 4.1.5. Badanie stabilności schematów różnicowych 4.1.5.1. Analiza stabilności jawnego schematu różnicowego me todą von Neumana 4.1.5.2. Analiza stabilności niejawnego schematu różnicowego metodą von Neumana 4.2. Metoda elementów skończonych 4.2.1. Zastosowanie metody elementów skończonych do rozwiązania zagadnienia ruchu wody opisanego przez równanie Richardsa 4.2.1.1. Dyskretyzacja przestrzeni 4.2.1.2. Dyskretyzacja czasu II. Zastosowanie fizyczno-matematycznego modelo wania w praktyce melioracyjnej (przykłady) 1. Symulacja pracy urządzenia piętrzącego wodę w rowie oparta na równaniu Boussinesq'a 1.1. Weryfikacja modelu matematycznego 1.2. Zastosowanie modelu matematycznego do analizy pracy układu sterującego zwierciadłem wody 1.3. Zastosowanie zależności podanej przez Winda i van Doorna do obliczania wilgotności wierzchniej warstwy gruntu 2. Symulacja pracy urządzenia piętrzącego wodę w rowie oparta na równaniu Richardsa 3. Zastosowanie równania ciągłości i równania Połubarinowej- -Kocziny do symulacji pracy urządzenia piętrzącego wodę. 4. Regulacja wilgotności wierzchniej warstwy gruntu za po mocą zmiany położenia nasadki odprowadzającej wodę z drenu 4.1. Budowa modelu matematycznego 4.2. Dane wejściowe do weryfikacji modelu 4.2.1. Aparatura pomiarowo-rejestrująca 4.3. Miary zgodności pomiędzy pomierzonymi i obliczonymi wartościami podciśnień wody glebowej 4.4. Wyznaczenie odpływu wody z drenu 4.5. Rezultaty obliczeń i wyniki pomiarów 4.6. Symulacja komputerowa działania układu automatycznej regulacji 5. Regulacja wilgotności gruntu za pomocą nawodnień wgłęb nych z zastosowaniem przesł on nieprzepuszczalnych 5.1. Budowa modelu matematycznego opisującego działanie nawodnień wgłębnych 5.2. Opis stanowiska badawczego 5.3. Urządzenia nawadniające, warunki początkowe i brzegowe.. 5.4. Wyniki pomiarów 5.5. Symulacje komputerowe nawodnienia 5.6. Symulacja komputerowa nawodnienia wgłębnego z zastoso waniem układu automatycznej regulacji dopływu wody do emitera Piśmiennictwo

Książka

  • Autor: 

    Reinhard Andrzej

  • ISBN: 

    83-87866-08-3

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...