Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Szymańska-Pulikowska Agata,
Waga produktu: 0.250 kg
EAN: 9788360574812
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 150 str., oprawa miękka

Składowanie jest najbardziej rozpowszechnioną formą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Polsce. Tylko w 2007 r. ilość zdeponowanych odpadów wzrosła o 9 098 tysięcy ton [Ochrona Środowiska 2008], natomiast łączne nagromadzenie odpadów komunalnych na składowiskach jest trudne nawet do oszacowania. Stare składowiska, niezależnie od tego czy eksploatowane, czy już zamknięte, stanowią poważne, punktowe źródło zanieczyszczeń, ponieważ najczęściej były zakładane bez uszczelnień chroniących podłoże przed migracją zanieczyszczeń w postaci odcieków. Rekultywacja takich obiektów jest przedsięwzięciem kosztownym i trudnym do przeprowadzenia, stąd często ma miejsce w ograniczonym zakresie. Skł adniki wymywane z odpadów przenikają do podłoża, powodując w wodach podziemnych zmiany organoleptyczne oraz wzrost mineralizacji i twardości. Objawem zanieczyszczenia wód w sąsiedztwie składowiska jest wzrost zawartości wielu związków organicznych i nieorganicznych, makro- i mikroskładników oraz drobnoustrojów [Koda 2001; Macioszczyk, Mikołajków 2006; Szyszkowski 1998]. Proces wymywania zanieczyszczeń ze złoża odpadów może trwać nawet kilkadziesiąt lat [Lee i in. 2006; Mor i in. 2006; Srivastava, Ramanathan 2008; Thomton i in. 2005; Williams 2002; Zuąuette i in. 2005].

Przedmiotem pracy była ocena składu oraz dynamiki zmian jakości wód podziemnych na terenach otaczających długotrwale eksploatowane, nieuszczelnione składowisko odpadów komunalnych. Innymi podjętymi problemami były wybór wskaźników najlepiej charakteryzujących stan środowiska wodnego na badanym terenie oraz określenie charakteru zmian tego środowiska, a także możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do analizowania przebiegających procesów. Kwestie te - jak się wydaje, istotne - wynikają z konieczności wieloletniego, kosztownego monitorowania środowiska wodnego w otoczeniu wielu nieczynnych lub zamykanych składowisk odpadów, które nie mają uszczelnionego podłoża [Rozporządzenie... 2002].

1. Wstęp 2. Przegląd piśmiennictwa 3. Cel pracy, charakterystyka obiektu badawczego, zakres i metodyka badań... 3.1 Cel pracy 3.2. Charakterystyka obiektu badawczego 3.3. Zakres i metodyka badań 4. Omówienie wyników badań 4.1. Wody podziemne dopływające do składowiska 4.2. Wody podziemne odpływające za składowiskiem 4.3. Odcieki skladowiskowe 4.4. Badanie zgodności rozkładów serii analiz wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych oraz odcieków składowiskowych z rozkładem normalnym 4.5 Różnice między badanymi populacjami 4.6. Korelacje pomiędzy badanymi wskaźnikami zanieczyszczenia wód podziemnych i odcieków składowiskowych 5. Modelowanie zależności pomiędzy właściwościami wód podziemnych oraz odcieków składowiskowych za pomocą ogólnych modeli regresji wielorakiej 5.1. Wody podziemne dopływające do składowiska 5.2. Wody podziemne odpływające za składowiskiem 5.3. Wody podziemne odpływające za składowiskiem i odcieki składowiskow 6. Modelowanie zależności pomiędzy wskaźnikami zanieczyszczeń i prognozowanie zmian jakości za pomocą sztucznych sieci neuronowych 6.1. Wody podziemne dopływające do składowiska 6.2. Wody podziemne odpływające za składowiskiem 6.3. Wody podziemne odpływające za składowiskiem i odcieki skladowiskowe Wnioski Piśmiennictwo

Książka

  • Autor: 

    Szymańska-Pulikowska Agata

  • ISBN: 

    978-83-60574-81-2