Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Pęczkowski Grzegorz,
Waga produktu: 0.250 kg
EAN: 9788377170755
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 94 str., oprawa miękka

Krajobraz Sudetów ukształtowany pod wpływem naturalnych procesów i gospodarczej działalności człowieka zaliczany jest do cennych zasobów przyrody. Różnorodność form krajobrazowych i bogactwo odnawialnych zasobów wodnych skłania do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia, jakie pociąga za sobą rozwój gospodarczy, powodujący przekształcanie środowiska naturalnego.

Bardzo ważnym elementem środowiska, decydującym o warunkach życia ludności wiejskiej, są użytki rolne. Tereny użytkowane rolniczo - agroekosystemy terenów podgórskich i górskich stanowią 5,6% całkowitych użytków rolnych Polski i są jednym z głównych źródeł utrzymania ludności na tych terenach. Warunki topograficzne oraz klimatyczne sprawiają, że obszary te charakteryzują się odmiennymi cechami niż niziny. Wyróżniają się krótszym okresem wegetacji, niższą temperaturą powietrza, wyższą amplitudą temperatur dobowych i rocznych, wyższymi opadami atmosferycznymi, płytszymi szkieletowymi profilami glebowymi, silnie zróżnicowaną ekspozycją stoków, dużymi spadkami terenu potęgującymi spływ powierzchniowy oraz erozję gleb. Uprawa wielu roślin na tych terenach jest znacznie trudniejsza niż na nizinach, dlatego konieczne jest szukanie rozwiązań umożliwiających optymalne rolnicze wykorzystanie tych obszarów. W porównaniu do innych regionów fizjograficznych kraju Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim stanowią specyficzne środowisko. Specyfika ta wyraża się bogatą rzeźbą terenu, złożonymi warunkami hydrogeologicznymi, różnorodnością typów zasilania terenu w wodę, licznie występującymi źró dliskami i wysiękami, dużą energią przemieszczania się wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych, słabo przepuszczalnymi glebami [Bać i in. 1998, Czarnecka i in. 2003, Drabiński i in, 2008, Fatyga, Górecki 1996, Kostrzewa, Pływaczyk 1985, Marcilonek i in. 1995, Misztal 2000, Pulikowski 2004, Somorow-ski 1993, Walczak 1970, 1974, Wiszniewski, Chełchowski 1975, Żmuda 2006]

Właściwe rozpoznanie i sterowanie gospodarką wodną gleb stanowi istotny element intensyfikacji produkcji rolnej. Przedsięwzięcia melioracyjne powinny opierać się na prawidłowej parametryzacji środowiska glebowego, jak również na znajomości obiegu wody w zlewni rolniczej. Bilans wodny zlewni powinien stanowić punkt wyjścia w kierunku przeobrażania jej środowiska przyrodniczego [Mosiej, Somorowski 2001, Nyc 1985, Pierzgalski 2003, Żyrornski 2001}.
Świadome i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, a także jego kształtowanie wymaga znajomości mechanizmów zmian najbliższego otoczenia. W odniesieniu do środowiska przyrodniczo-rolniczego konieczna jest znajomość procesów wymiany wody, energii cieplnej i materii w atmosferze, biosferze, hydrosferze, pedosferze i litosferze. Systemy melioracyjne powodują zmiany w strukturze gleby, zasobach wodnych zlewni, mikroklimacie, a w szczególności regulują poziom wody w glebie, likwidują wysięki i źródliska, przyspieszają odpływ w rejonach zasilanych wodami obcymi i prowadzą do zmian w krajobrazie naturalnym [Kostrzewa i in. 1988, Marcilonek i in. 1995, Marcinek 1992, Miler 1994, 1998, Słupik 1978, 1980, Soczyńska 1997].

1. WSTĘP 2. PRZEGLÄ„D PIŚMIENNICTWA 3. CEL, ZAKRES PRACY I METODYKA BADAŃ 4. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SUDETÓW I OBIEKTU BADAŃ . 4.1. Środowisko Sudetów 4.2. Fizjografia rejonu obiektu 4.3. Geomorfologia i pokrywa glebowa 4.4. Doświadczalne działy drenarskie 4.5. Warunki klimatyczne r 5. GOSPODARKA WODNA GLEB NA OBIEKCIE 5.1. Potrzeba melioracji gleb terenów podgórskich i górskich 5.2. Oddziaływanie systemu drenarskiego na gospodarkę wodną terenu 5.2.1. Odpływy drenarskie 5.2.2. Dynamika zwierciadła wody gruntowej 5.2.3. Właściwości retencyjne utworów i zmiany uwilgotnienia profilu glebowego 6. ZASOBY WODNE NA OBSZARZE ZDRENOWANYM W UJĘCIU MODELOWYM 6.1. Parametryzacja i przestrzenny dobór parametrów ośrodka glebowego 6.2. Weryfikacja i ocena jakości modelu 6.3. Zastosowanie modelu, prognozowanie uwilgotnienia w skali profilu glebowego 7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 8. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Pęczkowski Grzegorz

  • ISBN: 

    978-83-7717-075-5