Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stawicka Jolanta , Szymczak-Piątek Małgorzata , Wieczorek Joanna ,
Waga produktu: 0.450 kg
EAN: 8372445834
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW
Chociaż inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza są dzisiaj podstawowymi proce­durami w zarządzaniu przestrzenią publiczną, to na rynku księgarskim brakuje od­powiedniego podręcznika z tego zakresu. Inicjatorem niniejszej publikacji i twórcą przedmiotu o analogicznym tytule był zmarły w 2003 roku prof. Andrzej Bednarek z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt SGGW. Jego pamięci autorzy dedykują tę książkę.

Przedmiot „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza" jest dopełnieniem pierw­szego, dwuletniego etapu kształcenia na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska SGGW, etapu poświęconego metodom identyfikacji zasobów środo­wiska, zachodzących w nim procesów naturalnych i przekształceń wywoływanych przez człowieka. Uzyskana w tym czasie wiedza stanowi podstawę przedmiotów kierunkowych i zawodowych, które będą realizowane na dalszym etapie studiów.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy o zależnościach między biotyczny­mi i abiotycznymi komponentami ekosystemów. W sferze kształcenia praktycznego ma na celu wyrobienie umiejętności sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej i na jej podstawie waloryzowania przyrodniczego fragmentu przestrzeni geograficznej. Nie mniej ważnym celem jest praktyczne rozpoznawanie takich elementów ekosys­temów, jak: utwory geologiczne, warunki hydrologiczne, rodzaje gleb, gatunki roślin i zwierząt oraz typy krajobrazów.

W ciągu kilku dni na poligonach badawczych, zawierających ekosystemy leśne, łąkowe, polne, ruderalne i wodne, uczestnicy zajęć wykonują wszechstronne rozpo­znanie warunków przyrodniczych i przekształceń antropogenicznych. Realizacja po­wyższego zadania wymaga opanowania wielu metod obserwacyjnych, pomiarowych i obliczeniowych z zakresu geologii, hydrologii, siedliskoznastwa, geobotaniki, fauni-styki i ekologii krajobrazu. Równie ważnym aspektem ćwiczeń, oprócz rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest wyrabianie samodzielności poznawczej studentów. W tym celu, po wstępnym instruktażu metodycznym z każ­dego działu, prowadzący zajęcia pełnią rolę konsultantów. Podsumowaniem jest siedem operatów tematycznych i prezentacja multimedialna połączona z dyskusją uzyskanych wyników.

Zapraszamy do zapoznania się z programem przedmiotu oraz lokalizacją po­wierzchni ćwiczeniowych na mapach. Prosimy o zabranie wskazanych pomocy dy­daktycznych, niezbędnych do wykonania poszczególnych zadań. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja ułatwi Państwu realizację zaplanowanych zadań, a tym samym przyczyni się do pełniejszego opanowania nowej wiedzy.
PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA SOCJALNA POPULACJI – ALTRUIZM 1.1. Filozofowie o altruizmie 1.2. Zasady organizacji struktury socjalnej 1.3. Dobór grupowy 1.4. Dobór naturalny 1.5. Ewolucja kooperacji 1.6. Teoria gier 1.7. Dobór krewniaczy 1.8. Rodzaje altruizmu według socjobiologów 1.9. Poziomy naturalnej selekcji 1.10. Teoria samolubnego genu 1.11. Memy – jednostki informacji ROZDZIAŁ II PRZYSTOSOWANIA ORGANIZMÓW DO ŚRODOWISKA 2.1. Istota adaptacji 2.2. Powstawanie nowych gatunków 2.3. Adaptacja motorem ewolucji 2.4. Działanie doboru naturalnego 2.5. Mechanizmy zmian adaptacyjnych 2.6. Strategie adaptacyjne 2.7. Charakter i sposoby adaptacji 2.8. Reguły ekogeograficzne 2.9. Wpływ czynników środowiskowych na przystosowania organizmów 2.10. Przystosowanie organizmów do warunków miejskich ROZDZIAŁ III ZALEŻNOŚCI MIĘDZYPOPULACYJNE W BIOCENOZIE 3.1. Najważniejsze rodzaje interakcji międzygatunkowych 3.2. Konkurencja międzygatunkowa 3.3. Niesymetryczne interakcje międzygatunkowe – drapieżnictwo 3.4. Związki symbiotyczne – mutualizm i protokooperacja 3.5. Komensalizm 3.6. Amensalizm ROZDZIAŁ IV CHEMICZNE ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY ORGANIZMAMI W BIOCENOZIE 4.1. Rys historyczny 4.2. Rodzaje związków allelopatycznych 4.3. Źródła związków allelopatycznych 4.4. Uwalnianie związków allelopatycznych do środowiska 4.5. Wpływ związków allelopatycznych na rośliny 4.6. Allelopatia a koewolucja 4.7. Wykorzystanie allelopatii w praktyce ROZDZIAŁ V FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMÓW ANTROPOGENICZNYCH 5.1. Status ekologiczny miasta 5.2. Specyfika środowiska miejskiego 5.3. Klimat miasta . 5.4. Warunki glebowe miasta 5.5. Środowisko biotyczne miasta 5.6. Ekologiczne i konwencjonalne sposoby upraw rolniczych 5.7. Rolnictwo konwencjonalne – uprzemysłowione 5.8. Rolnictwo ekologiczne 5.9. Rolnictwo biodynamiczne ROZDZIAŁ VI BIOLOGICZNE METODY OCHRONY ROŚLIN 6.1. Istota biologicznej metody ochrony 6.2. Sposoby wykorzystania organizmów do walki ze szkodnikami 6.3. Pożyteczne organizmy ważne w biologicznym zwalczaniu szkodników 6.4. Przykłady innych zabiegów „niechemicznych”, które ściśle wiążą się z metodami biologicznymi ROZDZIAŁ VII RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 7.1. Istota bioróżnorodności 7.2. Różnicowanie się gatunków 7.3. Bogactwo gatunków w biosferze 7.4. Co wpływa na różnorodność gatunkową? 7.5. Zmienność geograficzna bogactwa gatunków na Ziemi . 7.6. Związek produktywności układów ekologicznych i bioróżnorodności 7.7. Różnorodność biologiczna wywołana zaburzeniami środowiska . 7.8. Sposoby mierzenia różnorodności gatunkowej 7.9. Różnorodność biologiczna a stabilność ekosystemów 7.10. Różnorodność a synantropizacja 7.11. Znaczenie różnorodności biologicznej 7.12. Zagrożenie różnorodności biologicznej 7.13. Ochrona konserwatorska populacji 7.14. Dlaczego chronić bioróżnorodność? . ROZDZIAŁ VIII PROBLEMY OCHRONY ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT 8.1. Wymieranie gatunków, gatunki rzadkie, ginące i zagrożone 8.2. Przyczyny wymierania gatunków 8.3. Działania ochronne zmierzające do powstrzymania wymierania gatunków ROZDZIAŁ IX KATASTROFY EKOLOGICZNE 9.1. Globalne ocieplenie 9.2. Dziura ozonowa 9.3. Zagłada lasów tropikalnych LITERATURA

Książka

 • Autor: 

  Stawicka Jolanta , Szymczak-Piątek Małgorzata , Wieczorek Joanna

 • Format: 

  165 x 235 mm

 • ISBN: 

  83-7244-583-4

 • Liczba stron: 

  290

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Rok wydania: 

  2004

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...