Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maria Hełdak,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377171097
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 62 str., oprawa miękka

Ze wstępu: "Stan zagospodarowania przestrzeni polskiej wsi jest wynikiem procesów historycznych, a także współczesnych, obejmujących działania indywidualne bądź grupowe, o charakterze przypadkowym lub zaplanowanym [Meyer 2008]. Krajobrazy kulturowe, które wykształciły się przez zmieniające użytkowanie ziemi na różnych poziomach, ulegają ciągłym przemianom. Przekształcenie ze swej natury może być spontaniczne, wynikające z procesu zmian zachodzących w środowisku zamieszkałym, jak i kierowane świadomymi i planowanymi działaniami społecznymi. Indywidualne działania społeczne o charakterze spontanicznym wywołują stan anarchii, zaś ich ograniczanie do kontrolowanych i zbiorowych doprowadza do stanu silnie zbiurokratyzowanego. Celowe wydaje się zatem kreowanie kontrolowanych działań indywidualnych w ramach określonego stanu prawnego oraz wspieranie spontanicznych działań zbiorowych jako wyrazu potrzeb organicznych społeczeństwa [Chmielewski 2001].

Szczególną rolę w kształtowaniu krajobrazów kulturowych, poprzez planowanie ich rozwoju oraz tworzenie narzędzi sprzyjających prawidłowemu zagospodarowaniu przestrzeni, ma system planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie w Polsce istnieje możliwość realizacji inwestycji według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który musi być zgodny z zasadami polityki przestrzennej określonej na poziomie gminy w dokumencie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz poza tym systemem -na podstawie decyzji lokalizacyjnych. W pierwszym przypadku decyzję pozwolenia na budowę uzyskuje się zazwyczaj po przemyślanych decyzjach podejmowanych w dokumentach planistycznych, podlegających weryfikacji na etapie ich opiniowania i uzgadniania. W drugim przypadku pozostawiono dość dużą swobodę w podejmowaniu decyzji przestrzennych, przyjmując zasadę ustalania warunków zabudowy w razie braku planu miejscowego na podstawie analizy funkcji i cech zabudowy w obszarze analizowanym lub - w przypadku inwestycji celu publicznego - bez tej analizy. Organ wydający decyzje lokalizacyjne, nie mogąc odmówić wydania decyzji w przypadku braku przeszkód prawnych, często pozostaje bezsilny w obliczu nacisku inwestorów, a także wyroków organów odwoławczych stojących zazwyczaj po stronie wnioskodawcy. Stworzenie dwóch możliwości uzyskania pozwolenia na budowę rodzi wiele problemów przestrzennych, których konsekwencje mogą być nieodwracalne. Rozstrzyganie o rozwoju przestrzennym w decyzjach lokalizacyjnych bez ogólnej analizy zagadnień przestrzennych jest sprzeczne z zasadami projektowania urbanistycznego oraz innymi przyjętymi w polskim systemie planowania przestrzennego.[...]"

Spis użytych skrótów 1. WSTĘP 2. CELE I TEZY PRACY 3. OGÓLNY 7ARYS PROBLEMATYKI 3.1. Definicje krajobrazu 3.2. Krajobraz w dyscyplinach naukowych 3.3. Prawne podstawy ochrony krajobrazu 3.4. Ogólny zarys planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce 3.5. Ochrona krajobrazu kulturowego w dokumentach planistycznych 3.6. Wpływ decyzji lokalizacyjnych na krajobraz kulturowy obszarów wiejskich 3.7. Konflikty przestrzenne a partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego 4. METODYKABADAŃ 5. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 5.1. Położenie fizycznogeograficzne 5.2. Powiązania ekologiczne i ochrona walorów środowiska przyrodniczego , 5.3. Początki i rozwój osadnictwa 5.4. Układ przestrzenny i zabudowa wsi 5.5. Przemiany funkcjonalne wsi a kapitał społeczny i przedsiębiorczość społeczności lokalnej 5.6. Potencjał kulturowy 5.7. Infrastruktura 6. WYNIKI PRAC STUDIALNO-BADAWCZYCH 6.1. Krajobraz Podhala i Spiszą w polityce przestrzennej 6.1.1. Przesłanki ekologiczne polityki przestrzennej kraju 6.1.2. Krajobraz kulturowy Podhala i Spiszą w polityce przestrzennej województwa małopolskiego 6. l .3. Krajobraz kulturowy wsi Białka Tatrzańska i Jurgów w polityce przestrzennej gminy 6.1.4. Wskazanie rozwoju przestrzennego wsi w polityce przestrzennej 6.1.4.1. Planowany rozwój przestrzenny wsi w polityce przestr/.ennej gminy w 1998 r. 6.1.4.2. Planowany rozwój przestrzenny wsi w zmianie polityki przestrzennej 6.2. Kształtowanie ładu przestrzennego wsi Białka Tatrzańska i Jurgów w planach miejscowych 6.2.1. Planowanie miejscowe wsi w ujęciu historycznym 6.2.1.1. Uwagi ogólne 6.2.1.2. Ustalenia nie obowiązującego miejscowego plan ogólnego na obszarze badań 6.2. l .3. Projektowany ro/.wój przestrzenny wsi w 1988 r. 6.2.2. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6.2.2.1. Ustalenia planów miejscowych w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego wsi 6.2.2.2. Projektowany rozwój przestrzenny wsi Jurgów 6.3. Decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę 6.3. l. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 6.3.2. Decy/je o pozwoleniu na budowę 6.4. Następstwa podjętych decyzji przestrzennych 6.4.1. Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym 6.4.2. Stan zainwestowania wsi wiatach 1988-2010 6.4.3. Zmiany w użytkowaniu ziemi 6.5. Wskaźniki zmian w zagospodarowaniu przestrzeni 6.5.1. Próba określenia wskaźników /mian w zagospodarowaniu przestronnym wsi 6.5.2. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obiektów badawczych 6.6. Modelowanie zmian krajobrazowych z wykorzystaniem skaningu komputerowego 6.6. l. Wykorzystanie skaningu komputerowego do /obrazowania inwestycji w ramach COŚ , 6.6.2. Zobrazowanie rozwoju przestrzennego na etapie tworzenia dokumentów planistycznych 7. PODSUMOWANIE 8. WNIOSKI 9. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Maria Hełdak

  • ISBN: 

    978-83-7717-109-7

Inne produkty z tej serii: