Wczytuję dane...
Waga produktu: 0.9 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Hortpress

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem przestrzeni życia człowieka za pomocą roślinności, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnieniem wielu czynników, które składają się na charakter otaczającego krajobrazu. Kształtowanie krajobrazu wymaga plastycznego doboru wszystkich użytych elementów. Część 1. podręcznika obejmuje treści w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury, w tym zagadnienia z zakresu historii architektury i sztuki ogrodowej, ochrony, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, projektowania obiektów architektury ogrodowej oraz elementów, czynników i zasad kompozycji w architekturze krajobrazu.

Spis treści:

ROZDZIAŁ I – KRAJOBRAZ JAKO WYNIK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA 9
1. Pojęcie krajobrazu10
2. Typologia krajobrazu.16
2.1. Krajobraz charakterystyczny dla epok historycznych 22
2.1.1. Prehistoria22
2.1.2. Średniowiecze23
2.1.3. Renesans.24
2.1.4. Barok.25
2.1.5. Wiek XIX27
2.1.6. Wiek XX i XXI 28
3. Ocena wartości krajobrazu i jego przydatności do różnych celów ….31
3.1. Metody waloryzacji środowiska przyrodniczego31
3.1.1. Bioindykacja 31
3.1.2. Fitoindykacja gatunkowa i fitocenotyczna 34
3.1.3. Inwentaryzacja i ocena wartości zasobów drzew przyulicznych38
3.1.4. Waloryzacja przyrodnicza .39
3.2. Metody waloryzacji środowiska wizualnego .39
3.2.1. Metoda krzywej wrażeń Wejcherta 39
3.2.2. Metoda linii prostych Janeckiego40
3.2.3. Metoda jednostek architektoniczno-krajobrazowych40
4. Ochrona krajobrazu w Polsce i na świecie43
4.1. Ochrona środowiska przyrodniczego.46
4.2. Ochrona środowiska kulturowego 49
4.3. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego50
5. Rewaloryzacja zabytków .52
6. Rewitalizacja zabytków .55
7. Rekultywacja 57
ROZDZIAŁ II – HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI OGRODOWEJ.53
1. Starożytność 62
1.1. Kultura Egiptu62
1.2. Mezopotamia – wiszące ogrody 63
1.3. Persja – rajskie ogrod64
1.4. Grecja – ogrody prywatne i publiczne65
1.5. Rzymskie ogrody .68
2. Średniowiecze .71
2.1. Wprowadzenie .71
2.2. Bizantyjska sztuka ogrodowa.72
2.3. Ogrody kultury chrześcijańskiej80
3. Renesans86
3.1. Wprowadzenie .86
3.2. Sztuka ogrodowa w renesansie 88
3.3. Ogrody renesansowe we Włoszech.92
3.4. Ogrody renesansowe we Francji98
3.5. Ogrody renesansowe w Anglii 101
3.6. Ogrody renesansowe w Polsce 101
4. Barok. 105
4.1. Wprowadzenie 105
4.2. Sztuka ogrodowa w dobie baroku 107
4.3. Założenia ogrodowe we Włoszech i Francji . 120
4.4. Założenia ogrodowe w innych krajach europejskich. 126
4.5. Założenia ogrodowe w Polsce. 129
4.6. Inne rodzaje założeń barokowych 140
5. Ogrody 141
5.1. Ogrody chińskie 141
5.2. Ogrody koreańskie . 149
5.3. Ogrody japońskie . 151
6. Wiek XVIII. 155
6.1. Wprowadzenie 155
6.2. Założenia ogrodowe w Anglii. 159
6.3. Założenia ogrodowe we Francji 165
6.4. Założenia ogrodowe w Polsce. 170
7. Wiek XIX 180
7.1. Wprowadzenie 180
7.2. Założenia ogrodowe w Anglii. 187
7.3. Założenia ogrodowe we Francji 189
7.4. Założenia ogrodowe w Niemczech 192
7.5. Założenia ogrodowe w Polsce. 195
7.6. Miejskie założenia ogrodowe w Europie . 199
Słowniczek trudniejszych terminów z zakresu architektury i sztuki ogrodowej 205
ROZDZIAŁ III – WSPÓŁCZESNA HISTORIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU.207
1. Wiadomości wstępne 208
2. XIX-wieczne początki nowej profesji . 209
3. Przełom XIX i XX wieku 209
3.1. Rękodzieło i sielskie krajobrazy 209
3.2. Styl preriowy – ogrody naturalistyczne . 210
3.3. Parkway – droga w krajobrazie. 211
3.4. Rekreacja zorganizowana – place zabaw i wypoczynek 212
4. Nowe formy ekspozycji i edukacji. 212
5. Skandynawski klasycyzm i harmonia krajobrazu 213
6. Idee budowy miasta na początku XX wieku. 214
6.1. Miasta-ogrody. 215
6.2. Secesja i park Güell. 216
6.3. Miasto funkcjonalne 217
7. Sukces modernizmu 218
7.1. Miasto ponad wszystko. 219
7.2. Szkoła Bauhaus. 219
8. Modernizm w sztuce kształtowania krajobrazu 222
8.1. Pierwszy modernistyczny ogród 222
8.2. Polski modernizm lat 30. XX wieku. 223
8.3. Rewolucja harwardzka. 224
8.4. Modernistyczne formy w sztuce krajobrazu. 225
9. Bogactwo modernizmu południowoamerykańskiego . 226
9.1. Rośliny jako tworzywo malarskie. 226
9.2. Prostota linii i kontrast barw 227
10. Powojenny modernizm w architekturze krajobrazu 228
10.1. Parki kultury i wypoczynku 228
10.2. Park Śląski – Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie 228
10.3. Ludzki wymiar modernizmu 230
11. Świadomość ekologiczna i nowe rozwiązania projektowe. 231
11.1. Początki zmian 231
11.2. Nowe spojrzenie . 232
12. Poszukiwanie rozwiązań – paryska triada z lat 80 233
12.1. Park de la Villette 233
12.2. Park Citroëna 234
12.3. Park de Bercy 236
13. Nowatorskie formy ogrodowe . 237
13.1. Fontanna i ogród w nowej odsłonie. 237
13.2. Ogrody rzeźby 239
14. Lata 90. XX wieku i początki idei zrównoważonego rozwoju. 241
14.1. Ratowanie natury . 241
14.2. Nowoczesna integracja budynków z zielenią . 242
14.3. Park linearny i park kieszonkowy 244
14.4. Nowe formy upraw. 246
15. Tymczasowość – zmienność – festiwale. 248
16. Współdziałanie z naturą – nowe narzędzia we współczesnej architekturze
krajobrazu 252
16.1. Konwencja krajobrazowa 252
16.2. Obszary Natura 2000 . 252
16.3. Zielona infrastruktura . 253
16.4. Woda ponad wszystko . 254
17. Spontaniczność i dzika natura w mieście. 257
17.1. Ścieżka rekreacyjna inaczej. 258
17.2. Park ekologiczny. 260
18. Nowoczesność w architekturze krajobrazu 261
19. Rekreacja dla wszystkich 265
19.1. Plac zabaw blisko natury . 266
19.2. Nowoczesność na placu zabaw. 266
19.3. Integracja przez zabawę. 267
19.4. Otwartość na interpretację 268
19.5. Aktywne place rekreacji 269
19.6. Zabawa ze zwierzakiem. 270
20. Najważniejsze zasady zrównoważonego projektowania krajobrazu
w XXI wieku. 270
ROZDZIAŁ IV – OCHRONA, KONSERWACJA I REWALORYZACJA
ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH271
1. Kiedy ogród staje się zabytkiem 272
2. Zarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej 273
3. Instytucje i akty prawne związane z opieką nad zabytkami ogrodowymi. 276
4. Zasób polskich parków i ogrodów historycznych i przyczyny jego degradacji 278
5. Rodzaje działań w zabytkowych terenach zieleni i zasady tworzenia dokumentacji
konserwatorskiej 280
6. Prace rewaloryzacyjne w ogrodach historycznych . 295
6.1. Ogród średniowieczny. 295
6.2. Ogród renesansowy 298
6.3. Ogród barokowy. 300
6.3.1. Odtwarzanie parterów haftowych 301
6.3.2. Odtwarzanie boskietów i szpalerów 312
6.3.3. Drogi i nawierzchnie ogrodowe, problematyka uzupełniania
i odtwarzania układów alejowych 317
6.3.4. Inne elementy barokowej kompozycji ogrodowej. 319
6.4. Ogród krajobrazowy 321
6.4.1. Szata roślinna ogrodów krajobrazowych 326
6.4.2. Technologia odtwarzania kobierców kwiatowych i parterów
kobiercowych 329
ROZDZIAŁ V – PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU333
1. Projektowanie jako praca twórcza. 334
1.1. Etapy projektowe 334
1.2. Metoda projektowa. 335
1.2.1. Rozpoznanie miejsca – analizy 335
1.2.2. Krystalizacja zamysłu projektowego – idea i koncepcja. 353
1.2.3. Rozwiązania budowlane i wykonawcze 358
2. Klasyfikacja współczesnych obiektów architektury krajobrazu 361
2.1. Kryteria klasyfikacji . 363
2.2. Definicje podstawowych obiektów architektury krajobrazu 364
2.2.1. Podstawowe obiekty płaszczyznowe 365
2.2.2. Podstawowe obiekty linearne . 367
2.2.3. Podstawowe obiekty punktowe 368
2.2.4. Podstawowe obiekty zielonej infrastruktury 372
3. Zasady projektowania podstawowych wybranych obiektów architektury
krajobrazu. 375
3.1. Projektowanie parku miejskiego 375
3.2. Projektowanie skweru, parku kieszonkowego 375
3.3. Projektowanie terenów towarzyszących zabudowie wielorodzinnej. 378
3.4. Projektowanie bulwarów, promenad, parków linearnych i woonerfów 380
3.5. Projektowanie placów rekreacji 382
3.6. Projektowanie wybiegu dla psów . 393
3.7. Projektowanie ogrodu rodzinnego. 393
3.8. Projektowanie wybranych elementów zielonej infrastruktury. 397
3.8.1. Zielone dachy . 397
3.8.2. Ogrody na dachach 397
3.8.3. Ogród wertykalny 401
3.8.4. Żyjąca elewacja. 401
3.8.5. Ogród retencyjny . 404
ROZDZIAŁ VI – ELEMENTY I CZYNNIKI KOMPOZYCJI
W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. 407
1. Wiadomości wstępne 408
2. Kompozycja 408
2.1. Informacje podstawowe. 408
2.2. Rodzaje kompozycji 414
3. Światło jako czynnik wizualizacji przestrzeni . 418
3.1. Światło i warunki środowiska naturalnego 419
3.2. Kompozycyjna funkcja światła . 419
3.3. Barwa – kształt – światło. 423
4. Element kompozycji 426
4.1. Punkt 427
4.2. Linia 427
4.3. Płaszczyzna 433
4.4. Bryła i forma przestrzenna 434
4.5. Motyw 437
5. Relacje i wzajemne uwarunkowania elementów kompozycji . 438
5.1. Proporcje . 438
5.2. Akcent 442
5.3. Dominanta. 443
5.4. Paralela. 444
5.5. Symetria. 444
5.6. Rytm. 445
6. Elementy kompozycji wnętrza ogrodowego 448
6.1. Podłoga wnętrza krajobrazowego 450
6.2. Sklepienie wnętrza krajobrazowego. 452
6.3. Ściany wnętrza krajobrazowego . 452
6.4. Otwory wnętrza krajobrazowego . 453
6.5. Element wolno stojący. 454
7. Zmienność w czasie i przestrzeni kompozycji ogrodowych – otwartość formy.455
7.1. Zmienność kompozycji roślinnych 455
7.2. Procesy przyrodnicze w kompozycji roślinnej 456
8. Komponowanie wnętrz ogrodowych 456
8.1. Projektowanie wnętrza ogrodowego 457
8.2. Projektowanie sekwencji wnętrz w krajobrazie 457
8.3. Hierarchizacja wnętrz . 458
9. Świadome kształtowanie przestrzeni z wykorzystaniem podstawowych
elementów kompozycji – osiąganie określonych efektów 459
9.1. Nadawanie przestrzeni odpowiedniego charakteru. 459
9.2. Tworzenie odpowiedniego nastroju 463
10. Przedstawienie kompozycji 464
11. Zestaw zasad 465
ZESTAW RYCIN Z WIKIMEDII, BIBLIOGRAFIA.467

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-65782-43-4

 • Liczba stron: 

  472

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2018

 • Wydanie: 

  1