Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Edyta Gadomska, Anna Bernaciak, Anna Nizińska
Waga produktu: 0.68 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Hortpress

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Sztuka kompozycji, która w stosunku do architektury krajobrazu ma znaczenie podwójne – przestrzenne i kulturowe – nie należy do łatwych. Wymaga znajomości wielu zagadnień z różnych dziedzin. Jedną z nich jest niewątpliwie znajomość roślin ozdobnych, głównego elementu tworzonej kompozycji wnętrza ogrodowego, parku czy też wielkopowierzchniowego terenu zieleni. Część 4. podręcznika Architektura krajobrazu obejmuje zagadnienia związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska i zastosowaniem naturalnej roślinności w terenach zieleni, rodzajami gleb, uprawą roślin ozdobnych, ich rozmnażaniem, nawożeniem, pielęgnacją i ochroną, szkółkarstwem ozdobnym, a także przygotowaniem materiału roślinnego do wykonywania dekoracji roślinnych.

Spis treści:

ROZDZIAŁ I – ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH 9
1. Funkcje roślinności.10
2. Walory dekoracyjne roślin. 12
3. Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu .16
ROZDZIAŁ II – ROŚLINNOŚĆ NATURALNA W TERENACH ZIELENI 23
1. Czynniki ekologiczne wpływające na wzrost i rozwój roślin.24
1.1. Światło24
1.2. Temperatura 25
1.3. Woda 26
1.4. Gleba28
1.5. Ukształtowanie terenu 28
1.6. Ruchy powietrza 28
2. Naturalna roślinność jako przedmiot zainteresowania architektury krajobrazu.29
3. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych w Polsce na obszarach wypoczynkowych32
3.1. Zbiorowiska leśne. 32
3.1.1. Lasy liściaste 33
3.1.2. Lasy iglaste.43
3.2. Zbiorowiska wodne i przywodne.48
3.2.1. Roślinność wodna.50
3.2.2. Szuwary 53
3.2.3. Torfowiska .56
3.3. Zbiorowiska trawiaste 59
3.3.1. Murawy. 59
3.3.2. Łąki . 63
3.4. Zbiorowiska synantropijne .67
4. Ekologiczne podstawy kształtowania doborów roślinnych70
ROZDZIAŁ III – RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI GLEB79
1. Gleba jako środowisko życia roślin80
2. Podstawowe procesy glebotwórcze.80
2.1. Budowa i skład skorupy ziemskiej. 80
2.2. Powstawanie gleby. Procesy glebotwórcze 81
3. Budowa profilu glebowego 82
4. Skład gleby .88
4.1. Faza stała gleby 88
4.1.1. Klasyfikacja uziarnienia gleby – skład granulometryczny88
4.1.2. Składniki mineralne gleby.90
4.1.3. Składniki organiczne gleby .91
4.1.4. Organizmy żywe w glebie92
4.2. Faza płynna gleby.94
4.3. Faza gazowa gleby95
5. Właściwości gleb.96
5.1. Zawartość koloidów glebowych .96
5.2. Gęstość gleby 96
5.3. Porowatość gleby96
5.4. Zwięzłość gleby 97
5.5. Lepkość gleby .97
5.6. Struktura gleby .97
5.7. Właściwości sorpcyjne gleby98
5.8. Odczyn gleby.98
5.9. Właściwości wodne gleby .99
5.10. Właściwości powietrzne gleby100
5.11. Właściwości cieplne gleby. 100
6. Zarys klasyfikacji gleb 101
6.1. Klasyfikacja przyrodnicza gleb polskich 101
6.2. Przegląd podstawowych jednostek systematyki gleb102
6.3. Klasyfikacja użytkowa gleb 106
7. Przydatność gleb do uprawy roślin ozdobnych108
8. Erozja gleb108
ROZDZIAŁ IV – UPRAWA GLEBY, MELIORACJE I ZABIEGI PIELĘGNACYJNE109
1. Uprawa gleby109
l.1. Wiadomości wprowadzające109
l.2. Szczegółowe cele uprawy gleby .109
l.3. Rodzaje zabiegów uprawowych.111
1.3.1. Uprawki odwracające glebę – orka .112
1.3.2. Uprawki spulchniające i wyrównujące powierzchnię gleby 118
1.3.3. Uprawki ugniatające i kruszące powierzchniową warstwę gleby.120
1.4. Aktualne kierunki w uprawie gleby121
1.5. Zasady BHP przy wykonywaniu uprawek.125
2. Regulacja stosunków powietrzno-wodnych w glebie – melioracje125
2.1. Melioracje odwadniające126
3. Pielęgnacja roślin ozdobnych .127
3.1. Siew127
3.2. Produkcja rozsady roślin jednorocznych 129
3.3. Ściółkowanie.132
3.4. Nawadnianie upraw134
3.5. Nawożenie upraw.138
3.6. Ochrona chemiczna upraw. .140
3.7. Inne zabiegi pielęgnacyjne .145
ROZDZIAŁ V – NAWOŻENIE ROŚLIN OZDOBNYCH147
1. Wiadomości podstawowe.148
2. Potrzeby pokarmowe i wymagania nawozowe roślin 150
3. Określanie wymagań nawozowych roślin151
3.1. Analiza gleby i podłoża.151
3.2. Analiza części wskaźnikowych roślin152
4. Wpływ nawożenia na zasolenie gleb i podłoży ogrodniczych152
5. Charakterystyka podstawowych składników odżywiania roślin.153
6. Nawozy organiczne.155
6.1. Obornik .156
6.2. Gnojówka i gnojowica.157
6.3. Komposty 158
6.4. Nawozy zielone.159
6.5. Torf 160
6.6. Kora drzew160
6.7. Węgiel brunatny .161
6.8. Humus.161
7. Nawozy mineralne 161
7.1. Nawozy azotowe.162
7.2. Nawozy fosforowe164
7.3. Nawozy potasowe.164
7.4. Nawozy magnezowe 165
7.5. Nawozy wapniowe .166
7.6. Mikronawozy 166
7.7.Nawozy wieloskładnikowe.167
8. Zasady BHP podczas stosowania nawozów.168
9. Stosowanie nawozów a ochrona środowiska naturalnego.169
ROZDZIAŁ VI – UPRAWA ROŚLIN OZDOBNYCH 171
1. Miejsce uprawy.172
1.1. Cele i zadania uprawy roślin172
1.2. Stosowanie osłon w produkcji ogrodniczej174
1.2.1.Warunki uprawy roślin pod osłonami .175
1.3. Budownictwo szklarniowe .176
1.3.1. Typy szklarni. Systemy produkcji roślin w szklarniach 176
1.3.2. Wyposażenie szklarni 181
1.4. Namioty foliowe, typy i konstrukcja .185
1.4.1. Wysokie namioty foliowe186
1.4.2. Niskie namioty foliowe187
1.5. Osłony płaskie187
1.6. Inspekty.188
2. Rodzaje podłoży do uprawy roślin.189
2.1. Gleba i podłoża do uprawy roślin ogrodniczych 189
2.2. Przegląd podłoży stosowanych w uprawie pod osłonami190
2.2.1. Ziemie ogrodnicze .190
2.2.2. Podłoża organiczne proste 191
2.2.3. Podłoża mineralne .192
2.2.4. Podłoża syntetyczne.194
3. Pojemniki do uprawy roślin194
4. Ekspedycja materiału roślinnego .197
ROZDZIAŁ VII – ROZMNAŻANIE ROŚLIN OZDOBNYCH 201
1. Rozmnażanie generatywne .202
1.1. Materiał siewny203
1.2. Zabiegi przedsiewne203
1.3. Termin siewu204
1.4. Metody siewu nasion 205
1.5. Głębokość siewu206
1.6. Kiełkowanie nasion .206
1.7. Rozmnażanie przez zarodniki .207
2. Rozmnażanie wegetatywne.208
2.1. Podział roślin .208
2.2. Rozmnażanie przez specjalne organy wegetatywne209
2.2.1. Cebule209
2.2.2. Bulwy .210
2.2.3. Kłącza.210
2.2.4. Rozłogi.211
2.2.5. Odrosty korzeniowe.211
2.3. Rozmnażanie wegetatywne z wykorzystaniem zdolności restytucyjnych .212
2.3.1. Sadzonki 212
2.3.2. Ogólne zasady ukorzeniania sadzonek214
2.3.3. Odkłady .215
2.3.4. Szczepienie 217
2.3.5. Okulizacja220
2.3.6. Rozmnażanie in vitro.221
ROZDZIAŁ VIII – PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO
DO WYKONYWANIA DEKORACJI ROŚLINNYCH 225
1. Kwiaty cięte .226
2. Rośliny doniczkowe .229
2.1. Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin doniczkowych230
2.1.1. Światło .230
2.1.2. Temperatura231
2.1.3. Woda231
2.1.4. Podłoże.232
2.1.5. Nawożenie.233
2.2. Hydroponika 233
2.3. Pielęgnacja roślin doniczkowych 234
2.4. Przesadzanie roślin doniczkowych .236
2.5. Rozmnażanie roślin doniczkowych 237
2.6. Pędzenie roślin cebulowych .237
3. Rośliny na suche bukiety.238
4. Postępowanie z materiałem roślinnym przeznaczonym na wyroby florystyczne .240
ROZDZIAŁ IX – SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE .243
1. Warunki klimatyczne sprzyjające produkcji szkółkarskiej.244
2. Wybór terenu dla produkcji szkółkarskiej245
3. Organizacja i rozplanowanie szkółki.248
4. Technologie produkcji szkółkarskiej .251
4.1. Rozmnażanie generatywne stosowane w szkółkarstwie.251
4.2. Rozmnażanie wegetatywne stosowane w szkółkarstwie 254
5. Prowadzenie szkółki drzew ozdobnych.263
6. Przygotowanie materiału szkółkarskiego do ekspedycji i obrotu266
7. Tendencje rozwojowe w szkółkarstwie ozdobnym 268
ROZDZIAŁ X – CHWASTY W UPRAWIE ROŚLIN OZDOBNYCH .271
1. Charakterystyka i szkodliwość chwastów.272
2. Podział chwastów .273
3. Przegląd najczęściej występujących gatunków chwastów.274
3.1. Chwasty krótkotrwałe jare .275
3.2. Chwasty krótkotrwałe ozime .280
3.3. Chwasty wieloletnie (trwałe) .290
4. Zapobieganie zachwaszczeniu i zwalczanie chwastów301
ROZDZIAŁ XI – OCHRONA ROŚLIN OZDOBNYCH PRZED CHOROBAMI
I SZKODNIKAMI .305
1. Znaczenie ochrony roślin306
2. Profilaktyczne metody ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami306
2.1. Metoda agrotechniczna 306
2.2. Metoda hodowlana306
2.3. Kwarantanna 307
3. Interwencyjne metody ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami307
3.1. Zwalczanie mechaniczne 307
3.2. Metody fizyczne.307
3.3. Metoda biologiczna.308
3.4. Metoda chemiczna 309
4. Przegląd chorób roślin.311
4.1. Choroby powodowane przez wirusy.311
4.1.1. Zwalczanie chorób powodowanych przez wirusy312
4.2. Choroby powodowane przez bakterie 312
4.2.1. Zwalczanie chorób powodowanych przez bakterie .314
4.3. Choroby powodowane przez grzyby.314
4.3.1. Ważniejsze pasożyty okolicznościowe.314
4.3.2. Pasożyty ścisłe.315
4.3.3. Zwalczanie chorób powodowanych przez grzyby316
4.4. Szkodliwość roślin wyższych .317
5. Szkodniki roślin318
5.1. Szkodliwe nicienie.318
5.1.1. Zwalczanie nicieni318
5.2. Szkodliwe roztocza319
5.3. Owady wysysające soki roślinne320
5.3.1. Zwalczanie owadów kłująco-ssących.321
5.4. Owady gryzące.321
5.4.1. Zwalczanie owadów gryzących 322
5.5. Ślimaki 322
5.6. Szkodniki stałocieplne 323
5.6.1. Zwalczanie gryzoni 323
6. Podstawowe zasady BHP przy zabiegach ochrony roślin. Zasady stosowania
środków ochrony roślin.324
7. Wpływ stosowania środków chemicznych na człowieka i środowisko.326
BIBLIOGRAFIA328

Książka

 • Autor: 

  Edyta Gadomska, Anna Bernaciak, Anna Nizińska

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-65782-20-5

 • Liczba stron: 

  328

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2017

 • Wydanie: 

  1