Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Lis Aleksandra,
Waga produktu: 1.400 kg
EAN: 9788377170434
Wysyłka od: 9.90 PLN

Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70.-80. ubiegłego stulecia

Wrocław 2011, wydanie 1, format 210 x 297, objętość 272 str., oprawa miękka

Środowisko, w którym mieszkamy, jest tą cząstką otaczającej nas przestrzeni, która w największym stopniu wpływa na nasze życie - jego subiektywnie odbieraną jakość i związaną z nią satysfakcję lub jej brak. Stwierdzenie to - tak oczywiste, że aż banalne - inspiruje badaczy wielu dziedzin nauki do poszukiwania odpowiedzi na pytanie - jak owa przestrzeń powinna być ukształtowana i dlaczego.
Przestrzeń, o której mówimy, nazywana jest najczęściej środowiskiem mieszkaniowym (określanym też środowiskiem zamieszkania) lub habitatem. Pojęcie to definiowane jest ró żnie - w koncepcji habitatu F. Grunfelda środowisko mieszkaniowe obejmuje „całą przestrzeń użytkowaną regularnie i z pewną częstotliwością przez jednostkę, grupę osób czy społeczność dla jej działalności i komunikowania się"1. Według Borowik (2003) „pod pojęciem środowisko mieszkaniowe rozumiana jest całość elementów fizykoprzestrzennych, społecznych i kulturowych współkształtujących obszar codziennych działań, aktywności i ruchliwości przestrzennej człowieka oraz determinujących jego postawy jako użytkownika tego obszaru". G. Schneider--Skalska (2004) definiuje środowisko mieszkaniowe jako ogół wszystkich czynników ożywionych i nieożywionych, mniej więcej jednolitych na danym terenie, służących realizacji potrzeb wynikających z podstawowej funkcji mieszkania, oddziałujących na mieszkańców i ulegających zmianom pod ich wpływem.

W prezentowanej pracy podjęto problematykę związaną z przestrzenią wspólną w śrocfo-wisku mieszkaniowym mającą cechy przestrzeni społecznej.

Pojęcie przestrzeń społeczna określane, rozumiane i definiowane jest różnie, w różnych dziedzinach nauki. W naukach społecznych przyjmuje się, że istnieje ona w ramach innego porządku ontologicznego niż przestrzeń fizyczna i jej rozmiarów nie da się określić. Zakłada się, że jej podstawa wiąże się z tworzeniem różnych całości społecznych o charakterystycznych cechach, na które wpływ mają czynniki przyrodnicze i społeczne związane m.in. z kulturą i gospodarką. Przy określaniu takiej przestrzeni odwołujemy się do działań indywidualnych i zbiorowych społeczeństwa, do wartości nadawanych przestrzeni przez jednostki i grupy społeczne, do czynnika własności - prawnej lub symbolicznej, do cech ludzi, którzy przestrzeń zajmują lub użytkują, w tym do cech kultury lokalnej, wreszcie do szeroko rozumianych cech określających kategorię „miejsce" (Jałowiecki 1988, Karwińska 2008). Takie rozumienie przestrzeni społecznej sprawia, że w dziedzinach nauk społecznych bada się, różnymi metodami, przede wszystkim określone powyżej jej aspekty. [...] Ze wstępu

1. Wstęp 1.1. Cel badań, konstrukcja pracy 1.1.1. Podjęty problem badawczy 1.1.2. Cel pracy 1.1.3. Konstrukcja pracy 1.2. Założenia metodyczne 2. ZIELEŃ, MIASTO, OSIEDLE MIESZKANIOWE - WIZJE, REALIZACJE, BADANIA NAUKOWE 2.1. Zieleń w mieście 2.1.1. Problem zieleni w mieście w koncepcjach urbanistycznych 2.1.2. Problem zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej 2.1.3. Podsumowanie 2.2. Wielorodzinne osiedla mieszkaniowe-uwarunkowania i struktura 2.2.1. Struktura urbanistyczna osiedli mieszkaniowych 2.2.2. Struktura przestrzenna osiedli mieszkaniowych 2.2.3. Uwarunkowania technologiczne i prawne dotyczące rozwoju mieszkalnictwa w Polsce r w latach 1949-1989 2.2.4. Podstawowe normatywy i wskaźniki dotyczące terenów zieleni na osiedlach wielorodzinnych 2.2.5. Podsumowanie 2.3. Humanizacja i modernizacja środowisk mieszkaniowych budownictwa wielkopłytowego 2.4. Aspekty społeczne w badaniach naukowych 3. PRZYJĘTE KIERUNKI BADAŃ, METODY l TECHNIKI BADAWCZE 3.1. Zachowania rekreacyjne jako jednostka badawcza 3.2. Charakterystyczne układy zachowań rekreacyjnych 3.3. Wpływ przestrzeni na zachowania rekreacyjne człowieka - przyjęte kierunki badań i metody analiz 3.3.1. Przestrzeń jako miejsce aktywności 3.3.2. Wartość użytkowa przestrzeni w uwarunkowaniach przestrzenno-społecznych osiedli lat 70. i 80. w Polsce 3.3.3. Użytkownicy i formy aktywności - metody analiz 3.3.4. Przestrzeń jako terytorium 3.3.5. Cechy terytorialne przestrzeni na osiedlach mieszkaniowych z lat 70. i 80 3.3.6. Cechy terytorialne przestrzeni i ich relacje z zachowaniami rekreacyjnymi na badanych osiedlach - metody analiz 3.3.7. Przestrzeń jako miejsce kontaktów społecznych 3.3.8. Kontakty społeczne w przestrzeniach polskich osiedli lat 70. i 80 3.3.9. Cechy interakcyjne przestrzeni i ich relacje z zachowaniami rekreacyjnymi na badanych osiedlach - metody analiz 3.3.10. Przestrzeń jako obraz i symbol 3.3.11. Estetyka polskich osiedli z lat 70. i 80 3.3.12. Cechy wizualne (estetyczne i znaczeniowe) przestrzeni i ich relacje z zachowaniami rekreacyjnymi na badanych osiedlach - metody analiz 3.4. Techniki badawcze 3.4.1. Badania terenowe 3.4.2. Wywiady pogłębione 3.4.3. Badania uzupełniające 4. TERENY BADAŃ-WYBÓR, LOKALIZACJA, STRUKTURA PRZESTRZENNA 4.1. Struktura przestrzenna Wrocławia, tereny wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe lat 70. i 80.... 4.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 4.1.2. System terenów zielonych i otwartych 4.1.3. Powojenne osiedla mieszkaniowe wielorodzinne we Wrocławiu 4.2. Kryteria wyboru terenów badań 4.3. Charakterystyka i ocena badanych zespołów mieszkaniowych pod kątem przeprowadzonych analiz 4.3.1. Polanka 4.3.2. Kozanów 4.3.3. Pilczyce 4.3.4. Szczepin 5. ZACHOWANIA REKREACYJNE W PRZESTRZENIACH OTWARTYCH BADANYCH OSIEDLI l ICH ANALIZA W ASPEKCIE CECH UŻYTKOWYCH, TERYTORIALNYCH, NTERAKCYJNYCH l WIZUALNYCH 5.1. Rola osiedlowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców badanych zespołów 5.1.1. Wyniki badań 5.1.2. Wnioski 5.2. Wyniki analiz cech użytkowych, terytorialnych, interakcyjnych i wizualnych badanych obszarów 5.2.1. Polanka 5.2.2. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 5.2.3. Kozanów- zespół przy ul. Modrej/Pilczyckiej 5.2.4. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 5.2.5. Kozanów-zespół przy ul. Kolistej 5.2.6. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 5.2.7. Pilczyce 5.2.8. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 5.2.9. Szczepin - kwartały 1 i 2 ( między ulicami Ścinawską i Zachodnią) 5.2.10. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 5.2.11. Szczepin - kwartał 3 {skwer między ul. Młodych Techników i Inowrocławską) 5.2.12. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 5.2.13. Wyniki analiz-kwartał 4 (zabudowa przy ul. Długiej) 5.2.14. Ocena zespołu pod kątem analizowanych cech 6. WPŁYW CECH PRZESTRZENI OSIEDLI NA ZACHOWANIA REKREACYJNE (SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ) 6.1. Charakterystyczne układy zachowań 6.1.1. Podstawowe układy zachowań 6.1.2. Cechy układów zachowań, ich rozmieszczenie w ośrodkach aktywności na badanych osiedlach 6.2. Wpływ cech fizycznych przestrzeni na zachowania terytorialne mieszkańców - podsumowanie 6.3. Wpływ cech fizycznych przestrzeni na kontakty społeczne mieszkańców - podsumowanie 6.4. Wpływ cech fizycznych przestrzeni na ocenę ich wyglądu przez mieszkańców - podsumowanie 6.5. Przestrzenie otwarte na badanych osiedlach w oczach mieszkańców - oceny, oczekiwania 6.5.1. Ocena badanych terenów 6.5.2. Bezpieczeństwo 6.5.3. Ogólna ocena zagospodarowania terenów służących rekreacji na osiedlu 6.5.4. Propozycje zmian na terenach badanych zespołów przedstawione przez mieszkańców 6.5.5. Oceny i propozycje mieszkańców badanych zespołów mieszkaniowych - synteza wyników badań.. 6.5.6. Podsumowanie 6.6. Podsumowanie i wnioski 7. STRUKTURA PRZESTRZENI OTWARTYCH NA OSIEDLU-MODEL STREFOWY 7.1. Budowa modelu strefowego 7.1.1. Elementy określające budowę modelu strefowego 7.1.2. Zbiór zachowań stanowiących punkt wyjścia do rozwiązań modelowych oraz określenie dla nich wymagań przestrzennych 7.1.3. Analiza poszczególnych typów zachowań ze względu na ich wzajemne relacje i zgodność (podobieństwo) właściwych dla nich cech przestrzeni - wyznaczenie podstawowych stref 7.2. Przykładowy przestrzenny model strefowy 7.2.1. Rozmieszczenie stref w układzie modelowym na poziomie osiedla 7.2.2. Rozmieszczenie stref w układzie modelowym na poziomie zespołu mieszkaniowego 7.2.3. Rozmieszczenie stref w układzie modelowym na poziomie przestrzeni sąsiedzkiej 8. PODSUMOWANIE LITERATURA Spis rycin Spis tabel Spis diagramów Spis fotografii

Książka

  • Autor: 

    Lis Aleksandra

  • ISBN: 

    978-83-7717-043-4

Inne produkty z tej serii: