Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Drabent Regina, Machholc Zenon, Siódmiak Józef, Wieczorek Zbigniew,
Waga produktu: 0.600 kg
EAN: 8372992460
Wysyłka od: 9.90 PLN

Olsztyn 2010, wydanie 9, format 165 x 235, objętość 390 str., oprawa miękka

Niniejsze wydanie zostało gruntownie poprawione i uzupełnione. Opracowanie zawiera podstawowe wiadomości oraz instrukcje niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki przez studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wydziałów technicznych, technologicznych i przyrodniczych wyższych uczelni. Obejmuje opisy ćwiczeń aktualnie realizowanych w laboratoriach fizyki Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematy ćwiczeń tak dobrano i opracowano, aby umożliwić studentom zapoznanie się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi oraz typowymi metodami pomiaru wielkości fizycznych niezbędnych do opisu przebiegu zjawisk oraz charakterystyki właściwości fizycznych substancji. Ćwiczenia powiązane tematycznie poprzedzono wspólnym wprowadzeniem teoretycznym. Ważnym elementem skryptu jest opis podstawowych przyrządów pomiarowych i zasad ich użytkowania oraz omówienie zasad działania wybranej specjalistycznej aparatury pomiarowo-kontrolnej. Skrypt może być również przydatny pracownikom w laboratoriach analitycznych.

WSTĘP 1. OCENA NIEPEWNOŚCI WYNIKU POMIARU 1.1. Pojęcia podstawowe 1.1.1. Definicje wybranych ogólnych terminów metrologicznych 1.1.2. Wybrane podstawowe terminy i pojęcia statystyczne 1.2. Pomiar, wynik pomiaru i jego niepewności 1.3. Obliczanie niepewności pomiarów bezpośrednich 1.3.1. Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu A 1.3.2. Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu B 1.4. Obliczanie złożonych niepewności standardowych 1.5. Określanie niepewności rozszerzonej 1.6. Przedstawienie wyników i ich niepewności 1.7. Zaokrąglenia 1.8. Wskazówki praktyczne do obliczania składowych niepewności 1.9. Metoda najmniejszych kwadratów 2. OPISY PRZYRZÄ„DÓW 2.1. Suwmiarka 2.2. Mikromierz 2.3. Czujnik 2.4. Barometr 2.5. Kalorymetr 2.6. Termostat 2.7. Termometry 2.8. Areometr 2.9. Piknometr 2.10. Stoper 2.11. Waga 2.11.1. Poprawka na nierówność ramion 2.11.2. Redukcja ważenia do próżni 2.11.3. Zależność czułości wagi od obciążenia 2.11.4. Przepisy dotyczące ważenia na wadze laboratoryjnej 3. MECHANIKA 3.1. Gęstość i ciężar właściwy 3.1.1. Pomiar gęstości metodą hydrostatycznego ważenia 3.1.2. Pomiar gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra-VVestphala 3.1.3. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru 3.2. Siły tarcia 3.2.1. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego 3.2.2. Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego 3.3. Ruch drgający 3.3.1. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia 3.3.2. Wyznaczania przyspieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego 3.3.3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (opr. Mirosław Alchimowicz) 3.3.4. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą dynamiczną 3.3.5. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą koincydencji drgań wahadeł - fizycznego i matematycznego 3.3.6. Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu (opr. Mirosław Alchimowicz) 3.4. Ruch falowy 3.4.1. Pomiar prędkości głosu i modułu Younga metodą Kundta 3.4.2. Wyznaczanie prędkości głosu w powietrzu metodą rezonansu 3.4.3. Wyznaczanie częstotliwości drgań generatora akustycznego metodą rezonansu 3.5. Odkształcenia sprężyste ciał 3.5.1. Wyznaczanie modułu Younga metodą wydłużeń i metodą strzałki ugięcia 3.5.2. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną 3.6. Zjawisko lepkości 3.6.1. Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości metodą Stokesa 3.6.2. Pomiar współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Hepplera 3.6.3. Pomiar współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Ostwalda 3.6.4. Wyznaczanie zależności współczynnika lepkości wody od temperatury za pomocą wiskozymetru Arheniusa 3.6.5. Wyznaczanie granicznej wartości liczby Reynoldsa (opr. Barbara Siódmiak) 4. FIZYKA CZÄ„STECZKOWA I TERMODYNAMIKA 4.1. Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego 4.1.1. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego metodą rurek włoskowatych 4.1.2. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego za pomocą stalagmometru 4.2. Wilgotność powietrza 4.2.1. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrometru 4.2.2. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą higrometru 4.3. Wstęp do ćwiczeń z termodynamiki 4.3.1. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetru wodnego 4.3.2. Wyznaczanie ciepła parowania wody 4.3.3. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu 4.3.4. Wyznaczanie zmiany entropii układu 4.3.5. Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego gazu przy stałym ciśnieniu do ciepła wł aściwego przy stalej objętości (Cp/Cv) 4.3.6. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego 4.3.7. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy 5. ELEKTRYCZNOŚÄ† 5.1. Wstęp do ćwiczeń z elektryczności 5.1.1. Pomiar oporu elektrycznego metodą techniczną 5.1.2. Pomiar oporu metodą mostka Wheatstone'a 5.1.3. Wyznaczanie zależności oporności elektrycznej przewodnika od temperatury 5.1.4. Pomiar siły elektromotorycznej metodą kompensacji 5.1.5. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą elektryczną 5.1.6. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego 5.1.7. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi 5.2. Prąd przemienny 5.2.1. Wyznaczanie pojemności kondensatorów 5.2.2. Wpływ dielektryka na pojemność elektryczną kondensatora 5.2.3. Wpływ oporu, indukcyjności i pojemności na natężenie prądu zmiennego 5.3. Półprzewodniki. Wstęp do ćwiczeń 5.3.1. Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej 5.3.2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora 5.3.3. Wyznaczanie charakterystyki pracy elementu optoelektronicznego (fototranzystora) 5.4. Metody pomiaru temperatury 5.4.1. Wyznaczanie zależności oporu półprzewodnika od temperatury 5.4.2. Cechowanie termoogniwa i wyznaczanie za jego pomocą temperatury 6. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 6.1. Optyka. Wstęp do ćwiczeń 6.2. Wyznaczanie parametrów optycznych mikroskopu 6.2.1. Wyznaczanie apertury i zdolności rozdzielczej mikroskopu 6.2.2. Zestawienie modelu mikroskopu i pomiar jego powiększenia 6.3. Pomiar współczynnika załamania światła oraz wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną 6.3.1. Pomiar współczynnika załamania metodą graficzną 6.3.2. Wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną 6.4. Absorpcyjna analiza spektralna 6.4.1. Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru 6.4.2. Wyznaczanie stężeń substancji w roztworach metodą kolorymetryczną 6.4.3. Wyznaczanie stałej równowagi kwasowo-zasadowej metodą spektrofotometryczną 6.4.4. Zastosowanie widm absorpcji w podczerwieni do badania polimerów 6.5. Emisyjna analiza spektralna 6.5.1. Oznaczanie pierwiastków za pomocą emisyjnego widma liniowego 6.5.2. Wyznaczanie stężeń substancji w roztworze metodą fluorescencyjną 6.6. Wyznaczanie stężenia roztworów substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru 6.7. Wyznaczanie stężenia roztworów koloidalnych metodą nefelometryczną 6.8. Porównywanie ?światłości" dwóch źródeł światła 6.9. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej 6.10. Promieniowanie jonizujące (opr. Barbara Siódmiak) 6.10.1. Wstęp do ćwiczeń 6.10.2. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania y dla różnych materiałów 7. MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK MIAR SI 7.1. Wybrane elementy systemu SI o znaczeniu ogólnym i podstawowym 7.2. Definicje bazowych jednostek miar układu SI (tab.l) 7.3. Nazwy jednostek miar 7.4. Zapis dużych liczb ANEKS

Książka

  • Autor: 

    Drabent Regina, Machholc Zenon, Siódmiak Józef, Wieczorek Zbigniew

  • ISBN: 

    83-7299-246-0

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...