Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Zofia Starck, Julita Rabizy-Świder
Waga produktu: 0.484 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: SGGW

Rośliny ozdobne są jedynym produktem rolniczym, któremu nie grozi nadprodukcja, a na który popyt stale wzrasta w wyniku wzrostu poziomu życia ludności wielu krajów świata, w tym Polski. Obcowanie z roślinami dotyczy zarówno przestrzeni prywatnej, jak i publicznej, staje się stylem życia.

Globalną wartość kwiatów (ciętych i doniczkowych) szacuje się na 40 miliardów dolarów w skali roku. Ogrodnictwo ozdobne jest w naszym kraju najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzi ą rolnictwa. Mimo że uprawy roślin ozdobnych zajmują tylko 0,04% powierzchni wszystkich upraw roślin, to uzyskuje się z nich aż 20% dochodu z całej produkcji roślinnej, łącznie z uprawami rolniczymi i sadowniczymi. Polska ma możliwości, żeby nie tylko kupować materiał kwiaciarski na giełdach holenderskich, ale wchodzić przez nie na rynki europejskie i światowe ze swoją produkcją. Aby to stało się możliwe, konieczne jest nie tylko opracowanie i stosowanie nowych technologii produkcji roślin, ale i poznanie fizjologicznych podstaw rozwoju roślin i na ich podstawie opracowanie zaleceń dla wszystkich etapów produkcji i obrotu handlowego ozdobnym materiałem roślinnym.

Na początku XXI wieku, który nazywany jest wiekiem biologii, fizjologia roślin ze względu na swój dynamiczny rozwój znalazła się w centrum nauk biologicznych; staje się dyscypliną, którą można nazwać „bazą informacji" dla ogrodnictwa i szeroko pojętego rolnictwa. W ogromnym stopniu dotyczy to hodowli i uprawy roślin ozdobnych. Znajomość fizjologii roślin, opisującej organizm rośliny w aspekcie holistycznym, dostarcza informacji co do możliwości uzyskiwania maksymalnego plonu dobrej jakości w różnych, nawet skrajnie niekorzystnych warunkach. Pozwala to na otrzymywanie kwitnących tulipanów i chryzantem przez cały rok, dostosowywanie pory zakwitania do popularnych imienin i różnych uroczystości, masowe rozmnażanie nowych odmian w krótkim czasie dzięki metodom in vitro. Kluczowym zagadnieniem jest też produkcja i wykorzystanie roślin zmodyfikowanych genetycznie. W prowadzeniu uprawy pod osłonami podstawowym problemem jest, jak zaprogramować ilość i jakość światła, jakie mają być zmiany temperatury w ciągu doby, jak zmodyfikować ilość i aktywność poszczególnych hormonów. Ważnym problemem, lecz od lat dyskusyjnym, jest wyjaśnienie, w jakim stopniu zwiększenie intensywności fotosyntezy wpłynie na wielkość i jakość plonu roślin ozdobnych. Stąd rodzi się pytanie o celowość zwiększania w szklarniach stężenia dwutlenku węgla w atmosferze czy uprawy roślin przy całodobowym oświetleniu (rozdział 1). Wyjaśnienie mechanizmów pobierania składników mineralnych z gleby i innych podłoży umożliwia nawożenie roślin z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska i kosztów, zapewniając jednocześnie optymalne plonowanie. W tej problematyce dużą rolę odgrywa współżycie roślin ozdobnych z grzybami mikoryzowymi (rozdział 2). Znajomość mechanizmów rozmnażania wegetatywnego i generatywnego pozwala na wybór optymalnej w określonych warunkach metody dla uprawianej rośliny ozdobnej (rozdział 3). Teoretyczne podstawy spoczynku roślin, a szczególnie jego przerywania przedstawione są w rozdziale 4. Możliwości przedłużania życia kwiatów ciętych są przedmiotem rozdziału 5. Wyjaśniono w nim metabolizm i przebieg procesów w roślinach pozbawionych korzeni i naturalnego środowiska. Perspektywy wykorzystania niektórych gatunków roślin do ochrony atmosfery i gleby przed zanieczyszczeniami i możliwość „naprawy" zdegradowanego środowiska zaprezentowane są w rozdziale 6, Fitoremediacja jest nową dyscypliną, pokazującą stosunkowo mało jeszcze poznaną funkcję roślin - usuwania z podłoża metali ciężkich i innych zanieczyszczeń.

Powyżej nakreślone pytania i wątpliwości oraz ich wyjaśnienie będą między innymi treścią niniejszej książki, którą Autorzy kierują zarówno do studentów, jak i producentów oraz wszystkich miłośników roślin ozdobnych.

Spis treści Przedmowa Zofia Starek, Aleksandra Łukaszewska 1.Fizjologia roślin bazą informacji do uprawy roślin ozdobnych Zofia Starek 1.1. Wprowadzenie 1.2. Wzrost roślin, produkcja biomasy i jej dystrybucja 1.2.1. Wykorzystanie energii świetlnej w procesie fotosyntezy w uprawach polowych i pod osłonami 1.2.2. Zróżnicowanie wymagań świetlnych u różnych gatunków roślin ozdobnych 1.2.3. Penetracja światła w głąb łanu przy różnym ustawieniu liści i wzrastających wartościach wskaźnika ulistnienia roślin (LA1) 1.2.4. Reakcja roślin uprawnych na stężenie dwutlenku w'ęgla w atmosferze i na stosunki w'odne 1.2.5. Wymagania termiczne procesu fotosyntezy i oddychania roślin C3, C4 i CAM 1.2.6. Dystrybucja substancji pokarmowych w różnych etapach ontogenezy 1.2.7. Zróżnicowana reakcja roślin na zmiany temperatury w cyklu dobowym i różnych porach roku 1.3. Mechanizm regulacji procesów życiowych 1.3.1. Rola hormonów i innych regulatorów procesów życiowych u roślin ozdobnych 1.3.2. Charakterystyka funkcji poszczególnych hormonów 1.3.3. Regulacja wzrostu wegetatywnego 1.3.4. Korelacje wzrostowe i spoczynek roślin 1.3.5. Mechanizm zakwitania roślin 1.4. Reakcje roślin ozdobnych na niekorzystne warunki środowiska 1.4.1. Specyficzne reakcje roślin na niekorzystne warunki środowiska 1.5. Wykorzystanie syntetycznych regulatorów procesów życiowych i biostymulatorów w uprawie roślin ozdobnych 1.5.1. Stosowanie syntetycznych regulatorów procesów życiowych w uprawie roślin ozdobnych 1.5.2. Syntetyczne preparaty stosowane w uprawie roślin ozdobnych 1.5.3. Biostymulatory 1.5.4. Możliwości modyfikacji rozwoju i różnicowania roślin ozdobnych 1.5.5. Defolianty 1.6. Podsumowanie 2.Żywienie roślin ozdobnych Andrzej Komosa 2.1. Składniki pokarmowe oraz kryteria niezbędności 2.2. Klasyfikacja składników pokarmowych 2.3. Formy pobierania składników pokarmowych przez rośliny 2.4. Transport jonów w środowisku korzeniowym 2.5. Forma przyswajalna i forma dostępna składnika w glebie 2.6. Konkurencja korzeni o składnik pokarmowy 2.7. Roztwór glebowy 2.8. Mechanizmy pobierania składników pokarmowych przez rośliny 2.9. Transport składników pokarmowych w roślinie 2.10.Znaczenie mikoryzy w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny 2.11. Pobieranie makroskładników przez rośliny, ich funkcje fizjologiczne oraz wpływ na jakość plonu 2.11.1. Azot 2.11.2. Fosfor 2.11.3. Potas 2.11.4. Wapń 2.11.5. Magnez 2.11.6. Siarka 2.12. Pobieranie mikroskładników przez rośliny, ich funkcje fizjologiczne oraz wpływ na jakość plonu 2.12.1. Chlor 2.12.2. Żelazo 2.12.3. Mangan 2.12.4. Cynk 2.12.5. Bor 2.12.6. Miedź 2.12.7. Molibden 2.12.8. Nikiel 2.13. Żywienie roślin ozdobnych w uprawach polowych 2.14. Nowe liczby graniczne dla uprawy roślin ozdobnych pod osłonami 2.15. Pożywki dla uprawy wybranych roślin ozdobnych w podłożach inertnych 2.16. Uprawy bezglebowe pod osłonami 2.16.1. Uprawy hydroponiczne bez podłoża stałego 2.16.2. Uprawy hydroponiczne z podłożem stałym 2.16.3. Uprawa aeroponiczna 2.16.4. Zalety i wady upraw bezglebowych - podsumowanie 2.17. Otwarte i zamknięte układy żywienia roślin ozdobnych pod osłonami 3.Rozmnażanie roślin ozdobnych 3.1. Wprowadzenie 3.2. Rozmnażanie generatywne Henryk Chmiel, Andrzej Pacholczak, Wiesław Szycllo, Agata Jędrzejak 3.2.1 Jakość i ocena nasion 3.2.2.Zabiegi przedsiewne i siew nasion 3.2.3.Nowoczesne metody produkcji rozsady 3.3. Rozmnażanie wegetatywne Henryk Chmiel, Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło 3.3.1.Rozmnażanie przez specjalne organy 3.3.2.Rozmnażanie wykorzystujące mechanizmy restytucyjne roślin 3.4. Rozmnażanie in vitro Agnieszka Ilczuk 3.4.1.Laboratorium kultur tkankowych - wyposażenie 3.4.2.Skład pożywki w kulturach in vitro 3.4.3.Odczyn pożywki 3.4.4.Etapy rozmnażania kultur in vitro 3.4.5.Stabilność genetyczna roślin rozmnażanych in vitro 4. Przerywanie spoczynku, przyspieszanie i pędzenie roślin ozdobnych Henryk Chmiel, Agata Jędrzejiik 4.1. Stan spoczynku i możliwości jego przerywania 4.2. Zasady przygotowania roślin do pędzenia i pędzenie 4.3. Przerywanie spoczynku przez zamrażanie lub schładzanie roślin 4.4. Przeiywanie spoczynku metodą ciepłych kąpieli 4.5. Przerywanie spoczynku przez zastosowanie hormonów roślinnych 4.6. Pędzenie roślin cebulowych 4.7. Przyśpieszanie kwitnienia roślin bulwiastych na przykładzie mieczyka 4.8. Pędzenie ciętych pędów krzewów ozdobnych 4.9. Pędzenie lilaka pospolitego 5. Czynniki wpływające na trwałość kwiatów ciętych Aleksandra Łukaszewska, Julita Rabiza-Swider, Ewa Skutnik 5.1. Wprowadzenie 5.2. Bilans wodny kwiatów ciętych 5.3. Biologia procesu starzenia się kwiatów 5.4. Programowana śmierć komórki 5.4.1.Metody badania zjawiska PCD w kwiatach 5.4.2.Czynniki zewnętrzne wywołujące PCD w kwiatach 5.4.3.Czynniki wewnętrzne wywołujące PCD w kwiatach 5.4.4.Zmiany w równowadze akceptor-donor 5.4.5.Anatomiczne, biochemiczne i molekularne zmiany podczas PCD 5.4.6.Geny uczestniczące w PCD 5.4.7.Możliwe drogi przekazu sygnałów informujących o PCD 5.4.8.Metody popraw'y jakości ciętych kwiatów poprzez opóźnianie PCD 5.4.9.Perspektywy i kierunki badań PCD 5.5. Wpływ warunków uprawy roślin na trwałość ciętych kwiatów 5.6. Pora dnia i faza rozwoju kwiatu w momencie cięcia 5.6.1. Cięcie kwiatów 5.7. Wpływ substancji chemicznych na kwiaty cięte 5.7.1.Regulowanie bilansu wodnego kwiatów ciętych 5.7.2.Cukier jako składnik pożywek dla kwiatów ciętych 5.7.3.Sposoby zabezpieczania kwiatów przed działaniem etylenu 5.8. Zabiegi posprzętne i pożywki dla kwiatów ciętych 5.8.1. Przywracanie turgoru przywiędłym kwiatom 5.8.2. Kondycjonowanie 5.8.3. Otwieranie pąków kwiatowych 5.8.4. Pędzenie ciętych pędów roślin drzewiastych 5.8.5. Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych w wazonie 5.8.6. Pożywki do zastosowania w każdym etapie łańcucha obrotu kwiatami ciętymi 5.9. Trwałość zieleni ciętej 6.Rośliny ozdobne w fitoremediacji Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska 6.1. Wprowadzenie 6.2. Gatunki roślin ozdobnych zalecane do fitoremediacji 6.3. Fitoremediacja terenów otwartych 6.4. Fitoremediacja pomieszczeń mieszkalnych i publicznych 6.4.1. Źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniach 6.4.2. Rodzaje zanieczyszczeń w pomieszczeniach 6.4.3. Fitoremediacja powietrza w pomieszczeniach 6.5. Pielęgnacja roślin na stanowiskach skażonych i zagospodarowanie uzyskanej biomasy

Książka

 • Format: 

  170 x 240 mm

 • ISBN: 

  978-83-7583-656-1

 • Liczba stron: 

  260

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Redaktor: 

  Zofia Starck, Julita Rabizy-Świder

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...