Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kaleta Agnieszka, Górnicki Krzysztof,
Waga produktu: 0.600 kg
EAN: 9788375831054
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW
Z przedmowy:

W niniejszym podręczniku zagadnienia termodynamiczne rozważane są w ujęciu fenomenologicznym. Termodynamika fenomenologiczna bada zjawiska w skali makroskopowej, czyniąc przedmiotem rozważań zbiór cząsteczek. Ze względu na specyfikę zagadnień rozważanych w inżynierii rolniczej do podręcznika włączono rozdziały dotyczące przepływu płynów i wymiany masy. W prezentacji materiału największy nacisk położono na stronę fizykalną opisywanych zjawisk i zrozumienie ich istoty, starając się przedstawić drogę prowadzącą do opisu matematycznego za pomocą stworzonego fizycznego modelu zjawiska. Mniejszą wagę natomiast przywiązywano do metodyki matematycznej omawianych zagadnień. Starano się zastosować możliwie najprostszy aparat matematyczny, ograniczając się przy opisie do niezbędnych równań różniczkowych. Celowo pominięto przykłady liczbowe, ponieważ jest planowane wydanie zbioru zadań, stanowiącego uzupełnienie niniejszego podręcznika.

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę inżynierską oraz podstawy teoretyczne procesów z dziedziny techniki cieplnej i informacje z tego zakresu użyteczne w praktyce projektowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów technicznych kierunków kształcenia uczelni rolniczych (m.in. technika rolnicza i leśna, inżynieria produkcji, inżynieria i ochrona środowiska, technologia drewna, technologia żywności) oraz niektórych wydziałów politechnik. Mogą z niego korzystać również pracownicy biur projektowych, instytutów naukowo-badawczych oraz wszyscy, których działalność zawodowa wymaga pogłębienia znajomości podstaw techniki cieplnej.

Do książki dołączona jest płyta CD z pakietem programów komputerowych. Są to zarówno programy obliczeniowe, jak i bazy danych obejmujące informacje teoretyczne oraz przykłady rozwiązywania zadań. Cały pakiet programów jest podzielony na 7 niezależnie działających modułów:
- Termodynamika
- Para
- Mieszanina
- Przepływ
- Wymiana ciepła
- Miary
- Test.
Przedmowa Wykaz ważniejszych oznaczeń 1. Wiadomości wstępne 1.1. Wielkości fizyczne i jednostki miar stosowane w technice cieplnej 1.2. Podstawowe pojęcia w termodynamice 1.3. Podstawowe pojęcia z matematyki stosowane w technice cieplnej 2. Pierwsza zasada termodynamiki 2.1. Bilans substancji 2.2. Bilans energii 2.3. Energia układu, energia wewnętrzna układu 2.4. Entalpia 2.5. Ciepło 2.6. Praca 2.6.1. Praca bezwzględna 2.6.2. Praca użyteczna 2.6.3. Praca techniczna 2.7. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki 2.7.1. Pierwsza zasada termodynamiki dla układów zamkniętych 2.7.2. Pierwsza zasada termodynamiki dla idealnej maszyny przepływowej 2.7.3. Pierwsza zasada termodynamiki z uwzględnieniem energii kinetycznej i potencjalnej układu 3. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste 3.1. Gazy doskonałe 3.1.1. Pojęcie gazu doskonałego 3.1.2. Prawa gazów doskonałych 3.1.2.1. Prawo izotermy Boyle'a-Mariotte'a 3.1.2.2. Prawo izobary Gay-Lussaca 3.1.2.3. Prawo izochory Charlesa 3.1.2.4. Prawo Avogadra 3.1.2.5. Równanie stanu gazów doskonałych 3.1.2.6. Wzory redukcyjne 3.1.3. Energia wewnętrzna i entalpia gazów doskonałych 3.2. Gazy półdoskonałe 3.3. Roztwory gazów doskonałych i półdoskonałych 3.3.1. Pojęcie roztworu gazu doskonałego i półdoskonałego 3.3.2. Udziały substancjalne 3.3.3. Termiczne równanie stanu roztworu 3.3.4. Kaloryczne równania stanu roztworu 3.3.5. Powietrze 3.4. Gazy rzeczywiste 3.4.1. Pojęcie gazu rzeczywistego 3.4.2. Równanie stanu gazów rzeczywistych 3.4.3. Ciepło molowe, entalpia i energia wewnętrzna gazów rzeczywistych 4. Przemiany gazów doskonałych 4.1. Wiadomości ogólne 4.2. Politropa 4.3. Izochora 4.4. Izobara 4.5. Izoterma 4.6. Adiabata odwracalna 4.7. Rodzaje przemian politropowych 4.8. Adiabata nieodwracalna 4.9. Dławienie 4.9.1. Dławienie adiabatyczno-izoenergetyczne 4.9.2. Dławienie adiabatyczno-izentalpowe 4.10. Dyfuzja 5. Druga zasada termodynamiki 5.1. Przemiany (procesy) odwracalne i nieodwracalne 5.2. Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki 5.3. Entropia 5.4. Obliczanie entropii 5.4.1. Ciała stałe i ciecze 5.4.2. Gazy doskonałe i półdoskonałe 5.4.3. Roztwory gazów doskonałych i półdoskonałych 5.4.4. Gazy rzeczywiste 5.5. Statystyczna interpretacja entropii oraz drugiej zasady termodynamiki 5.6. Entropia w przemianach charakterystycznych gazów doskonałych 5.6.1. Politropa 5.6.2. Izochora 5.6.3. Izobara 5.6.4. Izoterma 5.6.5. Adiabata 5.7. Egzergia 6. Obiegi termodynamiczne 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Obiegi prawobieżne i lewobieżne 6.3. Obieg Carnota 6.4. Obieg porównawczy Otta 6.5. Obieg porównawczy Diesla 6.6. Obieg porównawczy Sabathego (Seiligera) 6.7. Obieg porównawczy Lenoira 6.8. Obieg porównawczy Joule'a 6.9. Sprężarki teoretyczne (idealne) 6.10. Straty energetyczne maszyn cieplnych 7. Para substancji jednorodnej chemicznie 7.1. Stany skupienia 7.2. Wytwarzanie pary przy stałym ciśnieniu 7.3. Określanie parametrów pary wodnej 7.3.1. Ciecz wrząca 7.3.2. Para nasycona sucha 7.3.3. Para nasycona mokra 7.3.4. Para przegrzana 7.4. Termodynamiczne wykresy stanu 7.4.1. Wykres p-v 7.4.2. Wykres T-s 7.4.3. Wykres i-s 7.4.4. Wykres lg p-i i wykres T-i 7.5. Przemiany pary substancji jednorodnej chemicznie 7.5.1. Izochora 7.5.2. Izobara 7.5.3. Izoterma 7.5.4. Izentropa 7.5.5. Adiabata nieodwracalna 7.5.6. Dławienie izentalpowe 7.6. Obiegi siłowni parowych 7.7. Obiegi parowe urządzeń chłodniczych 7.8. Skraplanie gazów 8. Gazy wilgotne 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Parametry gazów wilgotnych 8.3. Wykresy gazów wilgotnych 8.3.1. Wykres psychrometryczny (fazowy) X-T 8.3.2. Wykres entalpowy dla gazu wilgotnego 8.4. Izobaryczne przemiany gazu wilgotnego 8.4.1. Osuszanie gazu 8.4.2. Mieszanie izobaryczno-adiabatyczne dwóch strumieni wilgotnego gazu 8.4.3. Mieszanie wilgotnego gazu z cieczą lub parą cieczy 8.4.4. Suszenie ciała stałego 9. Spalanie 9.1. Pojęcia podstawowe 9.2. Rodzaje paliw 9.2.1. Paliwa stałe 9.2.2. Paliwa ciekłe 9.2.3. Paliwa gazowe 9.2.4. Biopaliwa 9.3. Spalanie zupełne i całkowite paliw stałych i ciekłych 9.3.1. Skład paliw 9.3.2. Zapotrzebowanie powietrza do spalania 9.3.3. Ilość i skład spalin 9.4. Spalanie zupełne i całkowite paliw gazowych 9.4.1. Skład paliw 9.4.2. Zapotrzebowanie powietrza do spalania 9.4.3. Ilość i skład spalin 9.5. Ciepło spalania i wartość opałowa paliwa 9.6. Temperatura spalania 9.7. Straty przy spalaniu 9.8. Zgazowanie paliw stałych 9.9. Bilans cieplny kotła parowego 10. Przepływ płynów 10.1. Charakterystyka płynów 10.2. Średnia prędkość płynów, przepływ ustalony i nieustalony 10.3. Równanie ciągłości przepływu (strugi) 10.4. Równanie Bernoullego 10.4.1. Równanie Bernoullego dla płynów doskonałych 10.4.2. Równanie Bernoullego dla płynów rzeczywistych 10.4.3. Zastosowanie równania Bernoullego do pomiarów prędkości 10.4.3.1. Rurka Prandtla 10.4.3.2. Kryza pomiarowa 10.5. Rodzaje przepływu 10.5.1. Przepływ laminarny 10.5.2. Krytyczna liczba Reynoldsa 10.5.3. Przepływ turbulentny 10.5.4. Warstwa przyścienna 10.6. Opory przepływu 10.6.1. Straty ciśnienia wskutek tarcia 10.6.2. Straty ciśnienia wskutek oporów miejscowych 10.6.3. Opory przepływu przy opływie brył ciała stałego 10.6.4. Opory przepływu płynu przez złoże nieruchome 10.7. Swobodne opadanie cząstek ciała stałego w płynie 10.8. Przepływ cieczy pod działaniem sił napięcia powierzchniowego 10.9. Wypływ cieczy ze zbiornika 10.9.1. Ustalony wypływ cieczy ze zbiornika 10.9.2. Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika 11. Wymiana ciepła 11.1. Ogólna charakterystyka procesów cieplnych 11.2. Przewodzenie ciepła 11.2.1. Współczynnik przewodzenia ciepła 11.2.2. Ustalone jednokierunkowe przewodzenie ciepła w ciałach stałych 11.2.2.1. Ścianka płaska 11.2.2.2. Ścianka cylindryczna 11.2.2.3. Ścianka kulista 11.2.3. Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła w ciałach stałych 11.3. Konwekcyjne przenoszenie ciepła 11.3.1. Wprowadzenie 11.3.2. Różniczkowe równanie energii 11.3.3. Zastosowanie teorii podobieństwa zjawisk i analizy wymiarowej w procesie wnikania ciepła 11.3.4. Konwekcja swobodna (naturalna) 11.4. Konwekcja przy zmianie stanu skupienia 11.4.1. Wrzenie 11.4.2. Kondensacja (skraplanie) pary 11.4.3. Krzepnięcie (zamrażanie) 11.5. Przenikanie ciepła 11.5.1. Przenikanie ciepła przez ścianki 11.5.2. Sposoby zwiększania intensywności przenikania ciepła 11.5.3. Krytyczna średnica izolacji 11.6. Promieniowanie 11.6.1. Podstawowe pojęcia 11.6.2. Podstawowe prawa promieniowania 11.6.3. Typowe przypadki wymiany ciepła przez promieniowanie 11.7. Wymienniki ciepła 11.7.1. Podział wymienników ciepła 11.7.2. Średnia różnica temperatur 12. Wymiana masy 12.1. Analogia zjawisk 12.2. Wiadomości ogólne o procesach wymiany masy 12.2.1. Wprowadzenie 12.2.2. Wymiana masy przez dyfuzję 12.2.3. Wymiana masy przez konwekcję 12.3. Jednoczesne przenoszenie ciepła i masy 12.4. Suszenie 12.4.1. Termodynamika materiału wilgotnego 12.4.2. Przebieg procesu konwekcyjnego suszenia 12.4.3. Przenoszenie ciepła i masy w procesie suszenia 12.4.4. Ogólne zasady obliczania suszarek 12.4.5. Podstawowe schematy suszarek 13. Ogólny opis programu komputerowego 13.1. Wprowadzenie 13.2. Moduł TERMODYNAMIKA 13.3. Moduł PARA 13.4. Moduł MIESZANINA 13.5. Moduł PRZEPŁYW 13.6. Moduł WYMIANA CIEPŁA 13.7. Moduł MIARY 13.8. Moduł TEST 13.9. Instalacja i uruchamianie programu 14. Tablice i wykresy Literatura Skorowidz nazwisk Skorowidz rzeczowy

Książka

 • Autor: 

  Kaleta Agnieszka, Górnicki Krzysztof

 • Format: 

  165 x 235 mm

 • ISBN: 

  978-83-7583-105-4

 • Liczba stron: 

  440

 • Oprawa: 

  Twarda + płyta CD

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  2