Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz
Waga produktu: 0.500 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2005, wydanie 1, format  172x 240, objętość 424 str., oprawa miękka
Opracowany podręcznik napisany został przez zespół autorów reprezentujących główne ośrodki akademickie kształcące studentów w zakresie zootechniki (hodowli zwierząt). Stanowi on nowe, oryginalne opracowanie najważniejszych zagadnień z dziedziny cho­wu, hodowli i użytkowania bydła.
W 14 rozdziałach omówiono całość problematyki przekazywanej studentom w ramach przedmiotu „Hodowla i użytkowanie bydła", Przedstawiono znaczenie gospo­darcze tego gatunku zwierząt, jego pochodzenie, systematykę i szczegółową charak­terystykę współczesnych ras bydła, metody oceny pokroju. Ważną częścią tego podręczni­ka są rozdziały dotyczące rozrodu bydła (z wykorzystaniem biotechnik), organizacji pracy hodowlanej, wychowu cielą t, żywienia bydła, w tym głównie krów mlecznych, uwzględniające najnowsze wprowadzane w tym zakresie technologie. Obok wiadomości podstawowych podanych zostało wiele informacji szczegółowych, przydatnych bezpośrednio w praktyce hodowlanej i stanowiących istotną część w programie naucza­nia na akademiach rolniczych. Przedstawiono również behawior bydła w świetle euro­pejskich standardów dobrostanu, metody oceny jakości produktów uzyskiwanych od tych zwierząt (uwzględniające normy Unii Europejskiej) oraz aktualną strukturę organi­zacji i zarządzania hodowlą bydła w kraju.
Książka ta przeznaczona jest dla studentów akademii rolniczych, zootechników, lekarzy weterynarii, hodowców i producentów mleka, a także wszystkich tych, którzy z racji wykonywania zawodu mają kontakt z bydłem i chcą pogłębić swoją wiedzę.
Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ograniczoną objętość książki nie mogliśmy wyczerpująco omówić wielu zagadnień. Zamieszczone piśmiennictwo powinno jednak umożliwić Czytelnikowi dotarcie do literatury źródłowej i uzupełniającej, dostarczając więcej wiedzy na interesujące tematy.
Zaprezentowane w podręczniku firmy i organizacje, ściśle związane z hodowlą bydła oraz produkcją mleka i mięsa wołowego, ułatwią osobom zainteresowanym nawiązanie bezpośredniego kontaktu.

Przedmowa 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła 1.1. Zarys historyczny 1.2. Rozmieszczenie i produkcyjność bydta w świecie 1.3. Znaczenie gospodarcze bydta w Polsce 1.4. Perspektywy chowu i hodowli bydla w Polsce 1.5. Literatura 2. Pochodzenie, typy użytkowe i rasy bydła 2.1. Pochodzenie 2.2.Typy użytkowe 2.2.1. Cechy użytkowe i rasowe 2.2.2. Typ mleczny 2.2.3. Typ mięsny 2.2.4. Typ użytkowy kombinowany 2.3. Systematyka współczesnych ras bydła 2.4. Rasy bydła mlecznego 2.4.1. Jersey 2.4.2. Bydło holsztyńsko-fryzyjskie (hf) 2.4.3. Angler 2.4.4. Ayrshire 2.5. Rasy bydla mięsnego 2.5.1. Charolaise 2.5.2. Limousine 2.5.3. Blonde d'Aquitaine 2.5.4. Shorthorn 2.5.5. Hereford 2.5.6. Aberdeen Angus 2.5.7. Piemontese 2.5.8. Chianina 2.5.9. Marchigiana 2.5.10. Salers 2.5.11. Belgijska biało-blękitna 2.5.12. Amerykańskie rasy mięsne 2.5.12.1. Beefmaster 2.5.12.2. Santa Gertrudis 2.5.12.3. Brangus 2.5.12.4. Braford 2.5.12.5. Charbray 2.5.12.6. American Brahman 2.6. Rasy bydta użytkowanego dwukierunkowo 2.6.1. Szwajcarskie bydto brunatne 2.6.2. Holenderskie bydto czarno-białe 2.6.3. Niemieckie bydło czamo-biale 2.6.4. Duńskie bydto czerwone 2.6.5. Holenderskie bydto czerwono-biale 2.6.6. Niemieckie bydło czerwono-biale 2.6.7. Szwajcarskie bydto simentalskie 2.6.8. Bydło normandzkie 2.7. Rasy bydta hodowane w Polsce 2.7.1. Czarno-biata 2.7.2. Czerwono-biata 2.7.3. Simentalska 2.7.4. Polska czerwona 2.7.5. Bialogrzbieta 2.8. Literatura 3. Pokrój bydła i jego ocena 3.1. Wprowadzenie 3.2. Metody oceny pokroju 3.2.1. Podział i rola metod oceny pokroju 3.2.2. Wykaz i sposób wykonywania ważniejszych pomiarów zoometrycznych bydła 3.2.3.Indeksy pokroju 3.3. Ocena pokroju bydła mlecznego 3.3.1. System oceny liniowej 3.3.1.1. Konstrukcja i znaczenie systemu oceny liniowej 3.3.1.2. Szczegółowa ocena cech liniowych 3.3.1.3. Ocena ogólna typu i budowy 3.3.1.4. Wady budowy 3.3.1.5. Wykorzystanie informacji dotyczących oceny liniowej bydła 3.3.2. Wyniki oceny pokroju 3.3.2.1. Czynniki oddziałujące na wyniki oceny pokroju 3.3.2.2. Relacje między pokrojem a mlecznością i innymi cechami funkcjonalnymi krów 3.4. Ocena typu i budowy bydta mięsnego 3.4.1. Cele i metody oceny pokroju 3.4.2. Ocena kalibru 3.5. Ocena pokroju bydła o użytkowości dwukierunkowej 3.5.1. Ogólne zasady oceny 3.5.2. Ocena krów 3.5.2.1. Wzorzec rasowy krowy simentalskiej 3.5.2.2. Lista ocenianych cech liniowych 3.5.2.3. Ocena wad budowy 3.5.2.4. Ocena ogólna budowy krów 3.5.3. Ocena buhajów 3.5.3.1. Cechy charakteryzujące buhaja simentalskiego 3.5.3.2. Lista ocenianych cech liniowych 3.5.3.3. Ocena ogólna budowy buhajów 3.6. Ocena kondycji krów mlecznych 3.6.1. Zasady oceny 3.6.2. Wyniki oceny kondycji 3.7. Literatura 4. Użytkowanie mleczne 4.1. Budowa wymienia 4.2. Sekrecja mleka 4.3. Laktacja i jej przebieg 4.4. Czynniki wpływające na wydajność i skład mleka 4.4.1. Czynniki genetyczne 4.4.2. Wybrane czynniki pozagenetyczne 4.5. Pozyskiwanie mleka 4.5.1. Fizjologia wydalania mleka 4.5.2. Ogólne zasady prawidłowego doju 4.5.3. Czynności przeddojowe 4.5.4. Dój właściwy 4.5.5. Nowoczesne techniki pozyskiwania mleka 4.6. Czynności podojowe i postępowanie z mlekiem 4.7. Ocena przydatności krów do doju mechanicznego 4.8. Ocena zdolności wydojowej 4.9. Literatura 5. Użytkowanie mięsne 5.1. Systemy produkcji wołowiny 5.2. Ocena użytkowości mięsnej bydła 5.2.1. Ocena wartości opasowej bydła 5.2.2. Przyżyciowa ocena wartości rzeźnej 5.2.2.1. Ocena wzrokowo-dotykowa 5.2.2.2. Ocena na podstawie pomiarów zoometrycznych 5.2.2.3. Wykorzystanie fotogrametrii 5.2.2.4. Wykorzystanie ultrasonografii (USG) 5.2.2.5. Zastosowanie substancji testowych 5.2.3. Poubojowa ocena wartości rzeźnej 5.2.3.1. Wydajność rzeźna i wartość tuszy 5.2.3.2. Ocena wzrokowa tusz wołowych 5.2.3.3. Obiektywna ocena tusz wołowych 5.3. Czynniki determinujące przydatność opasową i rzeźną 5.3.1. Rasa i genotyp 5.3.2. Płeć 5.3.3. Wiek 5.3.4. śywienie 5.3.5. Warunki utrzymania 5.4. Systemy opasu bydta 5.4.1. Opas intensywny 5.4.2. Opas półintensywny 5.4.3. Opas ekstensywny 5.5. Kategorie opasanego bydła 5.5.1. Cielęta 5.5.2. Młode bydło rzeźne 5.5.2.1. Opas intensywny buhajków do wieku 10-12 miesięcy i masy ciała 350-400 kg „baby beef" 5.5.2.2. Opas intensywny buhajków 5.5.2.3. Opas półintensywny buhajków 5.5.2.4. Opas ekstensywny 5.5.2.5. Opas jatówek i „razówek" 5.6. Przydatność krajowych ras bydła do użytkowania mięsnego 5.7. Krzyżowanie towarowe 5.7.1. Istota i cel krzyżowania towarowego 5.7.2. Kryteria wyboru ras mięsnych do krzyżowania 5.7.3. Ocena przydatności buhajów różnych ras mięsnych do krzyżowania towarowego 5.7.3.1. Charolaise 5.7.3.2. Limousine 5.7.3.3. Simentalska 5.7.3.4. Piemontese 5.7.3.5. Blonde d'Aquitaine 5.7.3.6. Aberdeen Angus 5.7.3.7. Welsh Black 5.7.3.8. Hereford 5.7.3.9. Belgijska biato-błękitna 5.8. Program rozwoju hodowli bydta mięsnego w Polsce 5.9. Literatura 6. Ocena jakości produktów pozyskiwanych od bydła 6.1. Mleko 6.1.1. Wstęp 6.1.2. Skiad i wartość odżywcza mleka 6. 1.3. Ocena jakości mleka towarowego 6.2. Mięso 6.2.1. Definicje 6.2.2. Ocena wartości rzeźnej tusz w systemie EUROP 6.2.3. Budowa mięśnia i sktad chemiczny mięsa 6.2.4. Wyróżniki jakości mięsa wołowego 6.2.5. Produkcja mięsa kulinarnego 6.3.Skóry 6.4. Literatura 7. Rozród bydła 7.1. Układ rozrodczy krowy i jego funkcje 7.2. Regulacja hormonalna i przebieg cyklu rojowego 7.3. Układ rozrodczy buhaja 7.4. Dojrzałość płciowa i zasady użytkowania buhaja 7.5. Ocena nasienia 7.5.1. Ocena nasienia świeżego, rozrzedzanie i konserwacja 7.5.2. Ocena nasienia zamrożonego 7.6. Metody krycia naturalnego 7.7. Wykorzystanie biotechnologii w rozrodzie bydła 7.8. Technika sztucznego unasieniania krów 7.9. Sterowanie procesami rozrodczymi oraz zwiększanie współczynnika reprodukcji krów 7.10. Transfer zarodków (ET) 7.11. Pozaustrojowe możliwości uzyskania oocytów i zarodków 7.12. Mikromanipulacje na zarodkach 7.12.1. Produkcja bliźniąt monozygotycznych 7.12.2. Klonowanie metodą transplantacji jąder komórkowych zarodków 7.12.3. Oznaczanie pici na poziomie gamet i zarodków (seksowanie plemników) 7.12.4, Oznaczanie pici zarodków 7.13. Konserwacja zarodków w niskiej temperaturze 7.14. Zapłodnienie, ciąża i poród 7.15. Literatura 8. Wychów cieląt i młodego bydła 8.1. Wzrost i rozwój 8.2. Poród i postępowanie z noworodkiem 8.3. Rozwój przewodu pokarmowego i funkcji trawiennych 8.4. Pasze stosowane w żywieniu cieląt i mtodego bydła 8.5. śywienie cieląt 8.5.1. Zasady i okresy żywienia cieląt 8.5.2. śywienie cieląt siarą 8.5.3. śywienie w okresie pojenia mlekiem i preparatami mlekozastępczymi 8.6. Systemy utrzymania cieląt i jałówek 8.7. Najczęściej występujące choroby cieląt 8.8. Higiena i profilaktyka wychowu cieląt 8.9. śywienie jałówek hodowlanych 8.10. Wychów jałówek ras mięsnych 8.11. Wychów buhajków hodowlanych 8.12. Literatura 9. śywienie bydła 9.1. Wstęp 9.2. Trawienie i przemiana materii 9.2.1. Trawienie w przedżołądkach 9.2.2. Trawienie w jelitach 9.3. Składniki chemiczne pasz 9.3.1. Białka i związki białkowe 9.3.2. Związki azotowe niebiałkowe 9.3.3. Węglowodany 9.3.4. Tłuszcze (lipidy) 9.3.5. Składniki mineralne (popiół surowy) 9.3.6. Witaminy 9.3.7. Antyżywieniowe i toksyczne składniki pasz 9.4. Określanie wartości pokarmowej i normowanie pasz 9.5. Pasze stosowane w żywieniu bydta 9.5.1. Rodzaje pasz 9.5.2. Zielonki 9.5.3. Kiszonki 9.5.4. Okopowe 9.5.5. Siano i susze 9.5.6. Stoma i plewy 9.5.7. Ziarna, nasiona i ich pochodne 9.5.8. Pasze pochodzenia przemysłowego 9.5.9. Pasze pochodzenia zwierzęcego 9.5.10. Dodatki paszowe 9.5.11. Mieszanki treściwe 9.5.12. Mieszanki mineralne, preparaty witaminowe i witaminowo-mineralne 9.6. Organizacja bazy paszowej, preliminarz i bilans pasz 9.7. Potrzeby pokarmowe krów mlecznych 9.7.1. Potrzeby energetyczne 9.7.2. Potrzeby białkowe 9.7.3. Potrzeby mineralne 9.7.4. Potrzeby witaminowe 9.8. Szczegółowe żywienie krów 9.8.1. Pobranie paszy 9.8.2. Układanie dawek pokarmowych 9.8.3. śywienie krów zasuszonych 9.8.4. śywienie w okresie laktacji 9.8.4.1. Rozdojenie 9.8.4.2. Drugi okres laktacji 9.9. Systemy żywienia krów mlecznych 9.10. śywienie bydła mięsnego 9.11. śywienie buhajów rozpłodowych 9.12. Wpływ żywienia na niektóre cechy użytkowe bydła 9.12.1. Wpływ żywienia na skład mleka 9.12.2. Wpływ żywienia na płodność 9.13. Literatura 10. Pomieszczenia inwentarskie i pielęgnacja zwierząt 10.1. Podstawowe elementy mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich 10.2. Rodzaje obiektów inwentarskich 10.2.1. Ogólne wymagania stawiane budynkom dla bydła 10.2.2. Obory i urządzenia pomocnicze 10.2.2.1. Obory stanowiskowe 10.2.2.2. Obory wolnostanowiskowe n10.2.3. Budynki dla młodego bydła 10.2.3.1. Cielętniki 10.2.3.2. Jatowniki 10.2.3.3. Wychowalnie buhajków 10.2.3.4. Bukaciarnie 10.2.4. Pomieszczenia dodatkowe 10.2.4.1. Porodówki 10.2.4.2. Profilaktorium 10.2.4.3. Okólniki 10.2.4.4. Szopy pastwiskowe 10.3. Mechanizacja prac w oborze 10.3.1. Mechanizacja pozyskiwania mleka 10.3.2. Mechanizacja usuwania obornika 10.4. Pielęgnacja zwierząt i inne zabiegi zootechniczne 10.4.1. Pielęgnacja i pasożyty skóry 10.4.2. Pielęgnacja racic 10.4.3. Dekornizacja 10.5. Literatura 11. Praca hodowlana 11.1. Cel pracy hodowlanej 11.2. Podstawy pracy hodowlanej 11.3. Ocena użytkowości bydła 11.3.1. Podstawa oceny bydła 11.3.2. Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego 11.3.3. Ocena wartości użytkowej bydła mięsnego 11.4. Ocena wartości hodowlanej 11.5. Postęp genetyczny (hodowlany) 11.6. Rodzaje strategii hodowlanych 11.7. Selekcja 11.8. Metody doboru par do rozrodu 11.9. Zasady oceny i selekcji buhajów ras mlecznych 11.10. Zasady oceny i selekcji buhajów ras mięsnych 11.11. Księgi bydła zarodowego 11.11.1. Księgi zarodowe dla bydta ras mlecznych 11.11.2. Księgi zarodowe dla bydta ras mięsnych 11.12. Identyfikacja - znakowanie bydła 11.13. Markery cech produkcyjnych bydła 11.14. Literatura 12. Behawior bydła 12.1. Pojęcie dobrostanu zwierząt 12.2. Zachowanie bydta 12.2.1. Genetyczne i fizjologiczne uwarunkowanie zachowania bydła 12.2.2. Problem stresu w hodowli bydta 12.3. Zachowania socjalne bydta - tworzenie hierarchii stada 12.4. Zachowanie płciowe bydta 12.5. Zachowanie okołoporodowe krów i cieląt w okresie ssania 12.6. Zachowanie bydta na pastwisku 12.7. Zachowanie bydta w pomieszczeniach 12.8. Zachowanie krów w hali udojowej 12.9. Zachowanie zwierząt chorych 12.10. Literatura 13. Organizacja hodowli bydła w Polsce 13.1. Podstawy prawne hodowli bydła n13.2. Rola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13.3. Rola Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 13.4. Rola związków hodowców 13.5. Rola stacji hodowli i unasieniania zwierząt 13.6. Rola wystaw i pokazów 14. Ekonomika i organizacja chowu bydła 14.1. Struktura i obrót stada 14.2. Obsada zwierząt i sztuki przeliczeniowe 14.3. Ekonomika produkcji mleka 14.4. Ekonomika chowu bydła mięsnego 14.5. Literatura

Książka

  • ISBN: 

    83-09-01794-4

  • Redaktor: 

    Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...