Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tadeusz Juliszewski,Tadeusz Zając,
Waga produktu: 0.350 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2008, wyd. 1, format 143 x 204, objętość 180 str., oprawa miękka
Biopaliwo rzepakowe adresowane jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych.
W książce przedstawiono technologię uprawy rzepaku - od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego). Technologia produkcji polega na transestryfikacji oleju roślinnego przy zastosowaniu alkoholu (metanolu), w obecności katalizatora (wodorotlenku potasu). Opis tłoczenia oleju, przygotowania składników reakcji chemicznej, transestryfikacji, a także sposobów zagospodarowania produktów ubocznych pozwala czytelnikowi poznać uwarunkowania produkcji biopaliwa.
Zasady kalkulacji kosztów produkcji umożliwiają ocenę szans i ryzyka podejmowania inwestycji w celu produkcji odnawialnego, ekologicznego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla).
Monografia „Biopaliwo rzepakowe", mająca charakter porad­nika, ze swego założenia jest popularnym omówieniem prob­lemów związanych z wytwarzaniem paliwa do silników wyso­koprężnych (Diesla). W opracowaniu omówiono uprawę rze­paku i pozyskanie nasion tego gatunku jako surowca oleju roślinnego do produkcji biopaliwa, na zagospodarowaniu pro­duktów ubocznych tej produkcji kończąc. Dla producentów biopaliw na potrzeby własnego gospodarstwa rolniczego, ta­kie kompleksowe omówienie wydaje się szczególnie przydatne i pożyteczne. Przekonaniem tym kierowali się autorzy książki, pisząc ją na podstawie swych wieloletnich doświadczeń oraz rozmów z rolnikami i inwestorami zamierzającymi podjąć produkcję biopaliw.
Aktualnie w kraju zainteresowanie uprawą rzepaku na biopaliwo rolnicze jest żywe, a dowodem jest według różnych szacunków zwiększenie powierzchni zasiewów formy ozimej tego gatunku o 200 tyś. ha w sezonie wegetacyjnym 2006/7.
Konieczność stosowania w coraz większej ilości odtwa­rzalnych nośników energii, w tym także biopaliw silnikowych, jest szansą na częściowe rozwiązanie współczesnych proble­mów paliwowych w kraju i na świecie, ale także, jak się ocze­kuje, spowoduje łagodzenie efektu cieplarnianego świata. Są także - zwłaszcza w naszym kraju - szansą na zyskowną, bo pozażywnościową produkcję surowców rolniczych, w tym wypadku nasion rzepaku jako surowca do tłoczenia oleju ro­ślinnego. Techniczne i technologiczne problemy przetwarza­nia tego surowca w biopaliwo do silników wysokoprężnych są w zasadzie rozwiązane. Wykorzystanie tej szansy zależy więc obecnie - przede wszystkim - od prawnych, fiskalnych i or­ganizacyjnych uwarunkowań, które w wyniku prowadzonych dyskusji i polemik są ciągle doskonalone, aczkolwiek dla rol­ników jeszcze niezadowalające.
Analiza powyższych uwarunkowań oraz chłodna kalku­lacja aktualnych i przewidywanych kosztów produkcji biopaliwa, powinny poprzedzać decyzję o podjęciu inwestycji zaku­pu instalacji do produkcji biopaliwa. Autorzy zwracają na to ogólnie uwagę Czytelnika w tym miejscu, a także szczegółowo w różnych fragmentach książki, choć koncentrują się przede wszystkim na agrotechnologicznych oraz technicznych aspek­tach produkcji biopaliwa rzepakowego.

Wstęp Uprawa rzepaku na biopaliwo - Tadeusz Zając Pochodzenie i uprawa rzepaku oraz roślin pokrewnych w Polsce Aktualne znaczenie gospodarcze form uprawnych rzepaku w kraju Biologiczne i rolnicze uwarunkowania plonowania rzepaku Doskonalenie hodowli rzepaku pod względem ilościowo-jakościowym Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania uprawy rzepaku Wymagania termiczne i wilgotnościowe Porównanie technologii uprawy rzepaku Uprawa roli pod rzepak ozimy i jary Wapnowanie oraz nawożenie przedsiewne i wiosenne: NPK i S oraz nawozami mikroelementowymi Termin i sposób siewu nasion rzepaku Pielęgnacja roślin i metody odchwaszczania plantacji Zwalczanie chorób i szkodników Możliwości łącznego stosowania nawozów i pestycydów Zbiór rzepaku Czyszczenie i suszenie zebranych nasion Literatura Biopaliwo - Tadeusz Juliszewski Wprowadzenie Właściwości paliwa silnikowego Olej roślinny jako paliwo silnikowe Surowce do produkcji biopaliwa Transestryfikacja Produkty uboczne Ogólne zasady kalkulacji kosztów Uwagi końcowe Literatura Podstawowe pojęcia

Książka

  • Autor: 

    Tadeusz Juliszewski,Tadeusz Zając

  • ISBN: 

    978-83-09-99001-7